2008/146/ES2008/146/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 28. ledna 2008 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropského společenství

Publikováno: Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 1-2 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 28. ledna 2008 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 28. ledna 2008 Nabývá účinnosti: 28. ledna 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 28. ledna 2008

o uzavření Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropského společenství

(2008/146/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 62, čl. 63 první pododstavec bod 3 a články 66 a 95 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem druhou větou a s čl. 300 odst. 3 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Po udělení souhlasu Komisi dne 17. června 2002 byla uzavřena jednání se švýcarskými orgány o přidružení Švýcarska k provádění, používání a rozvoji schengenského acquis.

(2)

V souladu s rozhodnutím Rady 2004/860/ES (2) a s výhradou pozdějšího uzavření byla Dohoda mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis podepsána jménem Evropského společenství dne 26. října 2004.

(3)

Dohoda by nyní měla být schválena.

(4)

Pokud jde o rozvoj schengenského acquis, které spadá pod Smlouvu o založení Evropského společenství, použije se rozhodnutí Rady 1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro uplatňování dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis  (3) obdobně na vztahy se Švýcarskem.

(5)

Tímto rozhodnutím není dotčeno postavení Spojeného království podle Protokolu o začlenění schengenského acquis do rámce Evropské unie, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, a rozhodnutí Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis  (4).

(6)

Tímto rozhodnutím není dotčeno postavení Irska podle Protokolu o začlenění schengenského acquis do rámce Evropské unie, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, a rozhodnutí Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis  (5).

(7)

Tímto rozhodnutím není dotčeno postavení Dánska podle Protokolu o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis a související dokumenty sestávající ze závěrečného aktu, dohody ve formě výměny dopisů o výborech, které jsou nápomocny Komisi při výkonu jejích prováděcích pravomocí, a společného prohlášení o společných schůzích smíšených výborů se schvalují jménem Evropského společenství.

Znění dohody, závěrečného aktu, výměny dopisů a společného prohlášení se připojují k tomuto rozhodnutí (6).

Článek 2

Toto rozhodnutí se vztahuje na oblasti, které upravují ustanovení uvedená v přílohách A a B dohody, a na jejich rozvoj, pokud tato ustanovení mají právní základ ve Smlouvě o založení Evropského společenství nebo pokud rozhodnutí 1999/436/ES (7) určilo, že mají takový právní základ.

Článek 3

Ustanovení článků 1 až 4 rozhodnutí Rady 1999/437/ES se použijí stejným způsobem i na přidružení Švýcarska k provádění, používání a rozvoji schengenského acquis, které spadá pod Smlouvu o založení Evropského společenství.

Článek 4

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu zmocněnou uložit jménem Evropského společenství listinu o schválení podle článku 14 dohody, zavazující Společenství.

Článek 5

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 28. ledna 2008.

Za Radu

předseda

D. RUPEL


(1)  Stanovisko ze dne 13. října 2005 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 370, 17.12.2004, s. 78.

(3)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 31.

(4)  Úř. věst. L 131, 1.6.2000, s. 43.

(5)  Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20.

(6)  Viz strana 52 v tomto čísle Úředního věstníku.

(7)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 17.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU