2008/26/ES2008/26/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. listopadu 2007 , kterým se přijímá seznam lokalit významných pro Společenství v panonské biogeografické oblasti podle směrnice Rady 92/43/EHS (oznámeno pod číslem K (2007) 5404)

Publikováno: Úř. věst. L 12, 15.1.2008, s. 678-710 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 13. listopadu 2007 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 14. listopadu 2007 Nabývá účinnosti: 14. listopadu 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2009/90/ES Pozbývá platnosti: 15. prosince 2008

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 13. listopadu 2007,

kterým se přijímá seznam lokalit významných pro Společenství v panonské biogeografické oblasti podle směrnice Rady 92/43/EHS

(oznámeno pod číslem K(2007) 5404)

(2008/26/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (1), a zejména na čl. 4 odst. 2 třetí pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Panonská biogeografická oblast uvedená v čl. 1 písm. c) bodě iii) směrnice 92/43/EHS zahrnuje části území České republiky, Slovenska a Rumunska a území Maďarska v souladu s biogeografickou mapou schválenou dne 20. dubna 2005 výborem zřízeným článkem 20 uvedené směrnice (dále jen „výborem pro stanoviště“).

(2)

Toto rozhodnutí se nevztahuje na území Rumunska, které k Evropské unii přistoupilo v roce 2007. Rumunsko začalo předkládat návrhy lokalit Komisi po svém přistoupení. Informace od Rumunska dosud nebylo možné do současného prvotního seznamu lokalit významných pro Společenství ve smyslu směrnice 92/43/EHS zahrnout.

(3)

V souvislosti s procesem zahájeným v roce 1995 je dále nutné urychlit vlastní vytvoření sítě Natura 2000, která představuje významný prvek ochrany biologické rozmanitosti ve Společenství.

(4)

Pro panonskou biogeografickou oblast předaly v období mezi květnem 2004 a zářím 2006 Česká republika, Maďarsko a Slovensko v souladu s čl. 4 odst. 1 směrnice 92/43/EHS Komisi seznamy lokalit navrhovaných jako lokality významné pro Společenství ve smyslu článku 1 uvedené směrnice.

(5)

K seznamům navrhovaných lokalit byly přiloženy informace o jednotlivých lokalitách, jež byly dodány v úpravě stanovené rozhodnutím Komise 97/266/ES ze dne 18. prosince 1996 o úpravě informací o lokalitách navrhovaných pro síť Natura 2000 (2).

(6)

Tyto informace zahrnují nejaktuálnější a konečnou mapu lokality předanou příslušným členským státem, název lokality, umístění, rozlohu a údaje získané podle kritérií uvedených v příloze III směrnice 92/43/EHS.

(7)

Na základě návrhu seznamu, který vypracovala Komise po dohodě s každým z příslušných členských států a který rovněž označuje lokality s prioritními typy přírodních stanovišť nebo prioritními druhy, by měl být přijat seznam lokalit vybraných jako lokality významné pro Společenství.

(8)

Poznatky o existenci a rozšíření typů přírodních stanovišť a druhů se stále vyvíjejí v důsledku sledování, jež probíhá v souladu s článkem 11 směrnice 92/43/EHS. Hodnocení a výběr lokalit na úrovni Společenství byly proto provedeny na základě nejlepších informací, jež jsou v současné době k dispozici.

(9)

Příslušné členské státy však dosud nenavrhly dostatečný počet lokalit, které požadavky směrnice 92/43/EHS na určité typy stanovišť a druhů splňují. U těchto typů a druhů proto nelze určit, zda je síť úplná. Vzhledem ke zpoždění v získání informací a dosahování dohod s členskými státy je však třeba přijmout prvotní seznam lokalit, který bude muset být v souladu s článkem 4 směrnice 92/43/EHS upraven.

(10)

Protože poznatky o existenci a rozšíření některých typů přírodních stanovišť z přílohy I a druhů z přílohy II směrnice 92/43/EHS jsou stále neúplné, nelze vyslovit závěr, že jejich síť je úplná, nebo neúplná. Prvotní seznam by měl být v případě potřeby v souladu s ustanoveními článku 4 směrnice 92/43/EHS upraven.

(11)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru pro stanoviště,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Prvotní seznam lokalit významných pro Společenství v panonské biogeografické oblasti podle čl. 4 odst. 2 třetího pododstavce směrnice 92/43/EHS je uveden v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 13. listopadu 2007.

Za Komisi

Stavros DIMAS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/105/ES (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 368).

(2)  Úř. věst. L 107, 24.4.1997, s. 1.


PŘÍLOHA

Prvotní seznam lokalit významných pro Společenství v panonské biogeografické oblasti

Jednotlivé lokality významné pro Společenství (SCI) jsou určeny na základě informací poskytnutých v úpravě používané pro síť Natura 2000 včetně odpovídající mapy. Tyto údaje předaly příslušné vnitrostátní orgány v souladu s čl. 4 odst. 1 druhým pododstavcem.

Níže uvedená tabulka obsahuje tyto informace:

A

:

devítimístný kód SCI, jehož první dva znaky představují kód členského státu podle ISO;

B

:

název SCI;

C

:

* = přítomnost alespoň jednoho prioritního typu přírodních stanovišť a/nebo druhu ve smyslu článku 1 směrnice 92/43/EHS v dané SCI;

D

:

rozloha SCI v hektarech nebo délka v kilometrech;

E

:

zeměpisné souřadnice SCI (zeměpisná šířka a délka).

Všechny informace uvedené v následujícím seznamu Společenství vycházejí z údajů, které navrhly, předaly a potvrdily Česká republika, Maďarsko a Slovensko.

A

B

C

D

E

Kód SCI

Název SCI

*

Rozloha SCI

(v ha)

Délka SCI

(v km)

Zeměpisné souřadnice SCI

 

 

 

 

 

Zeměpisná délka

Zeměpisná šířka

CZ0620024

Váté písky

*

63,432

0

E 17 15

N 48 55

CZ0620027

Vracovská doubrava

 

23,8011

0

E 17 13

N 48 57

CZ0620031

Slanisko Dobré Pole

*

3,696

0

E 16 31

N 48 49

CZ0620037

Sivický les

*

236,5505

0

E 16 46

N 49 13

CZ0620048

Skalky u Sedlece

*

67,0327

0

E 16 40

N 48 46

CZ0620049

Paví kopec

*

2,5772

0

E 16 41

N 48 45

CZ0620051

Šlapanické slepence

*

8,3224

0

E 16 43

N 49 10

CZ0620055

Vrbický hájek

*

115,3909

0

E 16 54

N 48 54

CZ0620056

Výrovické kopce

 

10,6431

0

E 16 7

N 48 55

CZ0620073

Bzenecká střelnice

 

28,7441

0

E 17 16

N 48 57

CZ0620076

Zřídla u Nesvačilky

*

4,6784

0

E 16 46

N 49 4

CZ0620078

Jezero

 

9,5448

0

E 17 10

N 48 57

CZ0620084

Vranovická a Plačkův les

*

293,507

0

E 16 36

N 48 56

CZ0620103

Věteřovská vrchovina

*

496,3278

0

E 17 2

N 49 1

CZ0620147

Miroslavské kopce

*

31,8564

0

E 16 18

N 48 55

CZ0620154

Načeratický kopec

 

130,551

0

E 16 5

N 48 49

CZ0620158

Rumunská bažantnice

*

92,2

 

E 16 41

N 49 1

CZ0620162

Ječmeniště

*

62,922

0

E 16 8

N 48 45

CZ0620169

Ochůzky-Nedánov

*

472,312

0

E 16 50

N 48 59

CZ0620177

Kapánsko

*

706,2934

0

E 17 0

N 48 52

CZ0620181

Valtrovický luh

*

66,921

0

E 16 13

N 48 47

CZ0620187

Slanisko Novosedly

*

2,085

0

E 16 29

N 48 50

CZ0622007

Horky u Milotic

 

18,8863

0

E 17 8

N 48 56

CZ0622009

Hovoranské louky

*

10,9897

0

E 16 58

N 48 57

CZ0622017

Louky pod Kumstátem

 

3,6325

0

E 16 55

N 48 59

CZ0622026

Trkmanské louky

 

19,0259

0

E 16 50

N 48 51

CZ0622037

Trkmanec-Rybníčky

 

34,6728

0

E 16 50

N 48 51

CZ0622167

Žebětín

 

1,4463

0

E 16 26

N 49 4

CZ0622168

Mušenice

 

14,4484

0

E 16 56

N 49 7

CZ0622169

Na Kocourkách

 

3,3872

0

E 16 14

N 48 59

CZ0622181

Červené stráně

*

6,2238

0

E 16 25

N 49 4

CZ0622218

Dunajovické kopce

*

84,763

0

E 16 33

N 48 51

CZ0622219

Zápověď u Karlína

 

1,9734

0

E 16 58

N 48 58

CZ0622220

Bílá hora

 

1,7868

0

E 16 39

N 49 11

CZ0622221

Štěpánovský lom

 

1,0777

0

E 16 19

N 48 57

CZ0622223

U kapličky

 

4,2317

0

E 16 15

N 48 57

CZ0622224

U Michálka

 

1,0267

0

E 16 21

N 48 59

CZ0623003

Břeclav — kaple u nádraží

 

0,0445

0

E 16 53

N 48 45

CZ0623004

Břežanka a Břežanský rybník

 

20,419

0

E 16 19

N 48 52

CZ0623010

Hevlínské jezero

 

9,373

0

E 16 21

N 48 45

CZ0623011

Tasovický lom

 

11,0438

0

E 16 9

N 48 49

CZ0623016

Lednice — zámek

 

0,8044

0

E 16 48

N 48 48

CZ0623018

Milotice — letiště

 

26,9566

0

E 17 7

N 48 58

CZ0623019

Oleksovická mokřina

 

44,42

0

E 16 15

N 48 55

CZ0623021

Písečný rybník

 

43,7838

0

E 17 9

N 48 57

CZ0623022

Baštinský potok

 

9,4398

0

E 16 30

N 48 50

CZ0623025

Slavkovský zámecký park a aleje

*

21,2649

0

E 16 51

N 49 9

CZ0623026

Studánkový vrch

 

12,0783

0

E 16 43

N 48 47

CZ0623027

Šumické rybníky

 

49,0887

0

E 16 27

N 48 58

CZ0623030

Vrbovecký rybník

 

23,7939

0

E 16 8

N 48 47

CZ0623031

Vypálenky

 

80,2804

0

E 17 19

N 48 58

CZ0623032

Židlochovický zámecký park

*

23,0984

0

E 16 36

N 49 1

CZ0623033

Znojmo — hrad

 

0,1752

0

E 16 2

N 48 51

CZ0623034

Znojmo — Kostel Nalezení sv. kříže

 

0,1686

0

E 16 3

N 48 51

CZ0623035

Bílý kopec u Čejče

*

74,2733

0

E 16 59

N 48 55

CZ0623040

Hovoranský hájek

 

82,5564

0

E 17 1

N 48 56

CZ0623041

Jevišovka

 

20,0943

0

E 16 13

N 48 51

CZ0623045

Rendezvous

*

65,9134

0

E 16 47

N 48 44

CZ0623046

Travní dvůr

 

325,0128

0

E 16 26

N 48 47

CZ0623772

Božický mokřad

 

4,9068

0

E 16 17

N 48 50

CZ0623775

Bučovice — zámek

 

0,3213

0

E 17 0

N 49 8

CZ0623778

Emin zámeček

 

0,1186

0

E 16 21

N 48 49

CZ0623780

Jaroslavice — zámek

 

0,8164

0

E 16 14

N 48 45

CZ0623781

Klentnice — kostel svatého Jiří

 

0,0306

0

E 16 38

N 48 50

CZ0623782

Rybniční zámeček

 

0,0497

0

E 16 47

N 48 47

CZ0623788

Popice — fara

 

0,0341

0

E 16 0

N 48 49

CZ0623793

Úvalský rybník

 

12,565

0

E 16 42

N 48 44

CZ0623797

Strážnicko

 

218,9403

0

E 17 16

N 48 53

CZ0623798

Božické rybníky

 

57,4479

0

E 16 15

N 48 49

CZ0623799

Drnholecký luh

 

149,6311

0

E 16 28

N 48 50

CZ0623800

Knížecí les

 

12,33

 

E 16 38

N 48 59

CZ0623801

Přísnotický les

 

11,6003

0

E 16 37

N 49 0

CZ0623803

Bezručova alej

*

15,75

 

E 16 46

N 48 46

CZ0624020

Stránská skála

*

16,8015

0

E 16 40

N 49 11

CZ0624043

Stolová hora

*

77,1183

0

E 16 38

N 48 50

CZ0624060

Pouzdřanská step — Kolby

*

180,8096

0

E 16 38

N 48 56

CZ0624062

Černecký a Milonický hájek

*

204,0365

0

E 17 2

N 49 9

CZ0624064

Krumlovský les

*

1 945,5222

0

E 16 22

N 49 2

CZ0624068

Strážnická Morava

*

658,6114

0

E 17 16

N 48 54

CZ0624070

Hodonínská doubrava

*

3 029,0835

0

E 17 6

N 48 53

CZ0624071

Očov

*

292,2812

0

E 17 10

N 48 51

CZ0624096

Podyjí

*

6 273,13

 

E 15 53

N 48 51

CZ0624097

Šévy

*

8,0822

0

E 16 58

N 49 8

CZ0624098

Turold

 

17,4701

0

E 16 38

N 48 49

CZ0624099

Niva Dyje

*

3 249,0428

0

E 16 48

N 48 48

CZ0624100

Milovický les

*

2 443,2085

0

E 16 41

N 48 49

CZ0624101

Kuntínov

*

661,458

0

E 16 50

N 48 56

CZ0624102

Slanisko u Nesytu

*

9,7703

0

E 16 42

N 48 46

CZ0624103

Mušovský luh

*

557,4511

0

E 16 35

N 48 54

CZ0624104

Děvín

*

406,3195

0

E 16 38

N 48 52

CZ0624106

Tvořihrázský les

*

1 468,2272

0

E 16 6

N 48 54

CZ0624108

Zimarky

*

2,731

0

E 16 53

N 48 52

CZ0624112

Špice

*

4,2886

0

E 16 46

N 49 6

CZ0624114

Přední kout

*

692,8327

0

E 16 46

N 48 58

CZ0624115

Kamenný vrch u Kurdějova

*

103,6478

0

E 16 44

N 48 58

CZ0624116

Čejkovicke Špidláky

*

17,3453

0

E 16 57

N 48 55

CZ0624117

Na Adamcích

*

7,2338

0

E 17 0

N 49 0

CZ0624118

Skalky u Havraníků

 

15,5183

0

E 16 0

N 48 48

CZ0624119

Soutok — Podluží

*

9 718,1889

0

E 16 59

N 48 43

CZ0624234

Svatý kopeček u Mikulova

*

46,8923

0

E 16 39

N 48 48

CZ0723007

Čerťák

 

4,2366

0

E 17 26

N 49 4

CZ0723012

Insel

 

0,4518

0

E 17 23

N 49 1

CZ0723020

Údolí Okluky

 

17,1855

0

E 17 27

N 48 58

CZ0723024

Rochus

 

57,9347

0

E 17 29

N 49 4

CZ0724107

Nedakonický les

 

1 524,7909

0

E 17 24

N 49 1

CZ0724120

Kněžpolský les

*

521,1706

0

E 17 30

N 49 6

HUAN20001

Aggteleki-karszt és peremterületei

*

22 930

 

E 20 38

N 48 30

HUAN20002

Rakaca-völgy és oldalvölgyei

*

2 026

 

E 20 56

N 48 27

HUAN20003

Bódva-völgy és a Sas-patak-völgye

*

2 151

 

E 20 43

N 48 23

HUAN20004

Hernád-völgy és Sajóládi-erdő

*

4 639

 

E 21 5

N 48 16

HUAN20005

Szuha-völgy

*

929

 

E 20 32

N 48 20

HUAN20006

Sajó-völgy

*

1 902

 

E 20 43

N 48 13

HUBF20001

Keleti-Bakony

*

11 897

 

E 18 5

N 47 13

HUBF20002

Papod és Miklád

*

5 309

 

E 17 52

N 47 10

HUBF20003

Kab-hegy

*

8 093

 

E 17 39

N 47 2

HUBF20004

Agár-tető

*

5 135

 

E 17 30

N 46 57

HUBF20006

Tihanyi-félsziget

*

751

 

E 17 51

N 46 54

HUBF20007

Monostorapáti Fekete-hegy

*

1 811

 

E 17 35

N 46 55

HUBF20008

Csatár-hegy és Miklós Pál hegy

*

1 595

 

E 17 49

N 47 5

HUBF20009

Devecseri Széki-erdő

*

1 593

 

E 17 29

N 47 8

HUBF20011

Felső-Nyirádi-erdő és Meggyes-erdő

*

4 213

 

E 17 24

N 47 1

HUBF20012

Sásdi-rét

*

396

 

E 17 35

N 46 52

HUBF20014

Pécselyi medence

*

868

 

E 17 45

N 46 57

HUBF20015

Marcal-medence

*

4 897

 

E 17 12

N 47 12

HUBF20016

Öreg-hegyi riviéra

*

1 209

 

E 17 46

N 46 54

HUBF20017

Kádártai dolomitmezők

*

814

 

E 17 59

N 47 7

HUBF20018

Megye-hegy

*

240

 

E 18 0

N 47 3

HUBF20020

Szent György hegy

*

73

 

E 17 26

N 46 50

HUBF20021

Péti-hegy

*

374

 

E 18 5

N 47 9

HUBF20022

Mogyorós-hegy

*

202

 

E 18 1

N 47 6

HUBF20023

Hajmáskéri Törökcsapás

*

910

 

E 18 3

N 47 8

HUBF20024

Berhidai löszvölgyek

*

108

 

E 18 8

N 47 5

HUBF20025

Badacsony

*

250

 

E 17 29

N 46 48

HUBF20026

Tótvázsonyi Bogaras

*

237

 

E 17 48

N 47 2

HUBF20027

Nemesvámosi Szár-hegy

*

57

 

E 17 49

N 47 3

HUBF20028

Tapolcai-medence

*

2 339

 

E 17 24

N 46 49

HUBF20029

Uzsai-erdő

*

2 717

 

E 17 20

N 46 55

HUBF20031

Szentkirályszabadja

 

494

 

E 17 58

N 47 4

HUBF20032

Balatonkenesei tátorjános

 

7

 

E 18 5

N 47 2

HUBF20033

Dörögdi-medence

*

900

 

E 17 33

N 47 0

HUBF20034

Balatonfüredi-erdő

*

3 485

 

E 17 53

N 46 59

HUBF20035

Keszthelyi-hegység

*

15 094

 

E 17 5

N 46 45

HUBF20037

Alsó-Zala-völgy

*

6 536

 

E 17 4

N 46 55

HUBF20039

Nyugat-Göcsej

*

4 555

 

E 16 31

N 46 48

HUBF20040

Vétyempuszta

*

4 259

 

E 16 36

N 46 33

HUBF20043

Mura mente

*

2 131

 

E 16 34

N 46 39

HUBF20044

Kerka mente

*

7 261

 

E 16 32

N 46 39

HUBF20045

Szévíz–Principális-csatorna

*

8 381

 

E 16 58

N 46 39

HUBF20046

Oltárc

*

9 833

 

E 16 51

N 46 32

HUBF20047

Felső-Zala-völgy

*

1 167

 

E 17 45

N 46 52

HUBF20048

Kebele

*

1 909

 

E 16 26

N 46 38

HUBF20049

Dél-zalai homokvidék (Nagykanizsa)

*

2 927

 

E 16 57

N 46 25

HUBF20050

Csörnyeberek (Zalakomár)

*

2 144

 

E 17 11

N 46 29

HUBF20052

Sárvíz-patak mente

*

1 163

 

E 16 52

N 46 55

HUBF20053

Zalaegerszegi Csácsi erdő

 

1 089

 

E 16 54

N 46 49

HUBF20054

Nagykapornaki-erdő

 

646

 

E 16 58

N 46 51

HUBF20055

Remetekert

 

980

 

E 17 1

N 46 47

HUBF30001

Északi-Bakony

*

25 803

 

E 17 43

N 47 16

HUBF30002

Balaton

*

58 889

 

E 17 45

N 46 51

HUBF30003

Kis-Balaton

*

12 803

 

E 17 13

N 46 38

HUBN20001

Bükk-fennsík és a Lök-völgy

*

14 079,6

 

E 20 30

N 48 4

HUBN20002

Hór-völgy, Déli-Bükk

*

5 466,7

 

E 20 34

N 48 0

HUBN20004

Szarvaskő

*

495,52

 

E 20 19

N 47 59

HUBN20005

Kisgyőri Ásottfa-tető–Csókás-völgy

*

2 297,86

 

E 20 40

N 48 2

HUBN20006

Miskolctapolcai Tatár-árok–Vörös-bérc

*

572,69

 

E 20 41

N 48 4

HUBN20007

Kisgyőri Halom-vár–Csincse-völgy–Cseh-völgy

*

439,73

 

E 20 42

N 47 59

HUBN20008

Vár-hegy–Nagy-Eged

*

1 990,88

 

E 20 25

N 47 57

HUBN20009

Tard környéki erdőssztyepp

*

463,96

 

E 20 35

N 47 54

HUBN20010

Szomolyai Kaptár-rét

*

56,08

 

E 20 27

N 47 52

HUBN20011

Ostoros-patak menti erdőspuszta

*

43,99

 

E 20 28

N 47 50

HUBN20012

Egerbakta–Bátor környéki erdők

*

1 072,74

 

E 20 16

N 47 58

HUBN20013

Hevesaranyosi-fedémesi dombvidék

*

1 021,47

 

E 20 12

N 48 0

HUBN20014

Gyepes-völgy

*

2 891,44

 

E 20 11

N 48 8

HUBN20015

Izra-völgy és az Arlói-tó

*

1 248,19

 

E 20 17

N 48 8

HUBN20017

Borsodbótai Kotyindó-tető

*

297,96

 

E 20 23

N 48 12

HUBN20018

Upponyi-szoros

*

1 198,07

 

E 20 27

N 48 12

HUBN20019

Csernely-patak völgye

*

172,86

 

E 20 23

N 48 9

HUBN20020

Sátai Tőkés-völgy

*

104,65

 

E 20 24

N 48 10

HUBN20021

Domaházai Hangony-patak völgye

*

1 126,58

 

E 20 5

N 48 11

HUBN20025

Nagybarcai Liget-hegy és sajóvelezdi Égett-hegy

*

999,62

 

E 20 30

N 48 15

HUBN20027

Ózdi Harmaci-dombok

*

73,65

 

E 20 14

N 48 14

HUBN20029

Girincsi Nagy-erdő

*

102,79

 

E 20 58

N 47 57

HUBN20030

Hejő mente

*

463,08

 

E 20 56

N 47 53

HUBN20031

Mezőcsáti Rigós

*

73,13

 

E 20 56

N 47 49

HUBN20032

Tiszakeszi-morotva

*

297,55

 

E 20 58

N 47 46

HUBN20034

Borsodi-Mezőség

*

14 757,7

 

E 20 49

N 47 46

HUBN20035

Poroszlói szikesek

*

930,29

 

E 20 36

N 47 38

HUBN20036

Kétútközi-legelő

*

189,13

 

E 20 35

N 47 40

HUBN20037

Nagy-Hanyi

*

148,67

 

E 20 22

N 47 41

HUBN20038

Kerecsendi Berek-erdő és Lógó-part

*

143,28

 

E 20 19

N 47 46

HUBN20039

Pusztafogacs

*

321,39

 

E 20 10

N 47 36

HUBN20040

Nagy-fertő–Gulya-gyep–Hamvajárás szikes pusztái

*

1 828,53

 

E 20 24

N 47 34

HUBN20041

Pélyi szikesek

*

2 778,66

 

E 20 18

N 47 31

HUBN20042

Boldogi Vajda-rét

*

85,71

 

E 19 39

N 47 36

HUBN20043

Verpeléti Vár-hegy

*

8,41

 

E 20 12

N 47 51

HUBN20044

Recski Hegyes-hegy

*

165,68

 

E 20 4

N 47 55

HUBN20046

Gyöngyösi Sár-hegy

*

313,41

 

E 19 58

N 47 47

HUBN20047

Mátra északi letörése

*

771,69

 

E 20 1

N 47 52

HUBN20048

Gyöngyöstarjáni Világos-hegy és Rossz-rétek

*

99

 

E 19 50

N 47 51

HUBN20049

Mátrabérc–fallóskúti-rétek

*

1 507,78

 

E 19 50

N 47 55

HUBN20050

Gyöngyöspatai Havas

*

333,77

 

E 19 47

N 47 50

HUBN20051

Nyugat-Mátra

*

1 439,39

 

E 19 44

N 47 53

HUBN20052

Apci Somlyó

*

52,99

 

E 19 42

N 47 47

HUBN20053

Petőfibányai Kopasz-hegy

*

18,06

 

E 19 42

N 47 46

HUBN20055

Szentkúti Meszes-tető

*

795,44

 

E 19 45

N 47 59

HUBN20056

Tepke

*

2 293,09

 

E 19 39

N 47 57

HUBN20057

Bézma

*

805,43

 

E 19 34

N 47 54

HUBN20058

Bujáki Csirke-hegy és Kántor-rét

*

196,74

 

E 19 31

N 47 52

HUBN20059

Szandai Várhegy

*

33,74

 

E 19 25

N 47 54

HUBN20060

Sóshartyáni Hencse-hegy

*

108,18

 

E 19 42

N 48 4

HUBN20062

Középső-Ipoly-völgy

*

1 599,74

 

E 19 22

N 48 5

HUBN20063

Karancs

*

573,61

 

E 19 46

N 48 9

HUBN20064

Salgó

*

100,66

 

E 19 51

N 48 8

HUBN20065

Gortva-völgy

*

126,14

 

E 19 53

N 48 8

HUBN20067

Szilvásváradi Aszaló és Szilvás-patak mente

*

185,54

 

E 20 23

N 48 7

HUBN20068

Sajómercsei Körtvélyes-dűlő

*

170,04

 

E 20 24

N 48 14

HUBN20069

Kesznyéteni Sajó-öböl

*

4 691,38

 

E 21 5

N 47 59

HUBN20071

Bodrogzug és Bodrog hullámtere

*

7 226,78

 

E 21 28

N 48 13

HUBN20072

Tokaji Kopasz-hegy

*

357,38

 

E 21 22

N 48 7

HUBN20073

Bodrogszegi Várhegy

*

47,78

 

E 21 21

N 48 12

HUBN20074

Tállyai Patócs-hegy–Sátor-hegy

*

178,32

 

E 21 12

N 48 15

HUBN20075

Sárospataki Mandulás

*

7,9

 

E 21 32

N 48 19

HUBN20077

Erdőbényei–olaszliszkai magyar nőszirmos sztyepprétek

*

17,09

 

E 21 22

N 48 16

HUBN20078

Pácini Mosonna-erdő

*

213,44

 

E 21 50

N 48 21

HUBN20079

Révleányvári erdők

 

347,88

 

E 22 1

N 48 19

HUBN20081

Long-erdő

*

3 098,93

 

E 21 38

N 48 21

HUBN20082

Felsőregmeci Ronyva

*

178,03

 

E 21 37

N 48 28

HUBN20084

Központi-Zempléni-hegység

*

8 659,17

 

E 21 23

N 48 25

HUBN20085

Északi-Zempléni-hegység

*

1 817,31

 

E 21 28

N 48 33

HUBN20087

Baskói rétek

*

509,59

 

E 21 18

N 48 20

HUBN20088

Regéci Várhegy

*

250,09

 

E 21 20

N 48 22

HUBN20089

Füzéri Pál-hegy

*

732,65

 

E 21 24

N 48 32

HUBN20090

Komlóskai Mogyorós-tető és Zsidó-rét

*

356,45

 

E 21 28

N 48 21

HUBN20092

Telkibányai Király-hegy

*

185,97

 

E 21 24

N 48 28

HUBN20093

Bózsvai Temető alja

*

12,6

 

E 21 28

N 48 28

HUDD20001

Tenkes

*

1 360

 

E 18 16

N 45 53

HUDD20003

Villánykövesdi Fekete-hegy

*

239

 

E 18 24

N 45 52

HUDD20004

Dél-Zselic

*

6 322

 

E 17 55

N 46 12

HUDD20006

Szársomlyó

*

282

 

E 18 25

N 45 51

HUDD20007

Kelet-Dráva

*

6 404

 

E 17 43

N 45 50

HUDD20008

Ormánsági erdők

*

10 250

 

E 17 49

N 45 54

HUDD20010

Ócsárd-hegyszentmártoni völgyek

*

261

 

E 18 8

N 45 55

HUDD20011

Szekszárdi-dombvidék

*

2 340

 

E 18 37

N 46 18

HUDD20012

Geresdi-dombvidék

*

6 239

 

E 18 32

N 46 11

HUDD20014

Jánosházi-erdő és Égett-berek

*

593

 

E 17 23

N 46 17

HUDD20015

Kisbajomi erdők

*

1 280

 

E 17 29

N 46 17

HUDD20016

Észak-zselici erdőségek

*

16 404

 

E 17 47

N 46 16

HUDD20017

Mocsoládi-erdő

*

2 630

 

E 17 49

N 46 37

HUDD20018

Pati-erdő

*

350

 

E 17 40

N 46 23

HUDD20019

Mernyei-erdő

*

237

 

E 17 47

N 46 29

HUDD20020

Közép-mezőföldi löszvölgyek

*

1 316

 

E 18 50

N 46 43

HUDD20022

Szakadáti löszgyepek

*

34

 

E 18 27

N 46 33

HUDD20023

Tolnai Duna

*

5 703

 

E 18 53

N 46 38

HUDD20024

Aparhanti sztyepp

*

17

 

E 18 27

N 46 20

HUDD20026

Lengyel-hőgyészi erdők

 

3 418

 

E 18 23

N 46 27

HUDD20028

Koppány menti rétek

*

323

 

E 18 8

N 46 34

HUDD20029

Kisszékelyi-dombság

*

2 904

 

E 18 30

N 46 41

HUDD20030

Mecsek

*

26 170

 

E 18 16

N 46 9

HUDD20031

Fehérvíz

*

1 530

 

E 17 30

N 46 38

HUDD20032

Gemenc

*

19 877

 

E 18 52

N 46 13

HUDD20033

Nagyhajmási dombok

 

380

 

E 18 16

N 46 23

HUDD20034

Balatonendrédi dombok

*

293

 

E 17 59

N 46 51

HUDD20035

Pogány-völgyi rétek

*

1 821,73

 

E 17 34

N 46 41

HUDD20036

Ordacsehi berek

*

781

 

E 17 36

N 46 45

HUDD20038

Ádándi Felső-hegy

*

6

 

E 18 9

N 46 50

HUDD20039

Dékány-hegy

*

881

 

E 18 5

N 46 43

HUDD20040

Tengelici homokvidék

*

5 518

 

E 18 43

N 46 42

HUDD20041

Dél-balatoni berkek

 

427

 

E 17 53

N 46 50

HUDD20042

Köröshegyi erdők

*

1 436

 

E 17 52

N 46 48

HUDD20043

Kopasz-dombi erdő

 

976

 

E 17 49

N 46 43

HUDD20044

Boronka-melléke

*

10 643

 

E 17 27

N 46 29

HUDD20045

Béda-Karapancsa

*

11 202

 

E 18 45

N 46 0

HUDD20046

Törökkoppányi erdők

*

2 168

 

E 18 1

N 46 34

HUDD20047

Vityai-erdő

*

1 159

 

E 17 42

N 46 36

HUDD20049

Somogytúri erdők

*

1 682

 

E 17 43

N 46 42

HUDD20050

Szenes-legelő

*

314

 

E 18 39

N 46 39

HUDD20051

Darányi borókás

*

3 458

 

E 17 33

N 45 59

HUDD20052

Ormánsági vizes élőhelyek és gyepek

*

1 376

 

E 17 48

N 45 52

HUDD20053

Csokonyavisontai fás legelő

*

539

 

E 17 27

N 46 2

HUDD20054

Nyugat-Dráva

*

408

 

E 16 53

N 46 17

HUDD20055

Zákány-őrtilosi dombok

*

268,65

 

E 16 53

N 46 17

HUDD20056

Közép-Dráva

*

6 193,73

 

E 17 19

N 46 0

HUDD20057

Somogymeggyesi erdő

 

679

 

E 17 53

N 46 42

HUDD20058

Látrányi-puszta

*

860

 

E 17 45

N 46 45

HUDD20059

Balatonkeresztúri rétek

 

557

 

E 17 24

N 46 41

HUDD20060

Rinyaszentkirályi-erdő

*

523

 

E 17 22

N 46 11

HUDD20061

Holládi-erdő

 

1 926

 

E 17 20

N 46 38

HUDD20062

Nyugat-Dráva-sík

*

5 232

 

E 17 7

N 46 12

HUDD20063

Szentai-erdő

*

18 900

 

E 17 13

N 46 14

HUDD20064

Ságvári dombok

*

2 271

 

E 18 3

N 46 48

HUDD20065

Töttösi-erdő

 

1 219

 

E 18 32

N 45 53

HUDD20066

Pécsi-sík

*

455

 

E 18 11

N 46 2

HUDD20067

Székelyszabari erdő

 

274

 

E 18 35

N 46 3

HUDD20068

Gyékényesi erdők

 

761

 

E 16 58

N 46 16

HUDD20069

Paksi ürgemező

*

320

 

E 18 48

N 46 37

HUDD20070

Tengelici rétek

*

379

 

E 18 40

N 46 33

HUDD20071

Paksi tarka sáfrányos

*

64

 

E 18 46

N 46 34

HUDD20072

Dunaszentgyörgyi-láperdő

*

314

 

E 18 49

N 46 32

HUDD20073

Szedresi Ős-Sárvíz

*

706

 

E 18 40

N 46 27

HUDI20001

Ácsi gyepek

 

287,83

 

E 17 57

N 47 41

HUDI20002

Adony-perkátai löszvölgyek

*

206,31

 

E 18 49

N 47 4

HUDI20003

Alapi kaszálórétek

*

521,43

 

E 18 41

N 46 49

HUDI20004

Aszal-völgy

*

101,77

 

E 18 25

N 47 14

HUDI20005

Bársonyos

*

1 188,66

 

E 18 9

N 47 26

HUDI20006

Belsőbárándi löszvölgy

*

352,55

 

E 18 30

N 47 5

HUDI20007

Besnyői löszvölgy

*

54,65

 

E 18 49

N 47 11

HUDI20008

Börzsöny

*

30 423,57

 

E 18 56

N 47 54

HUDI20009

Budai-hegység

*

9 376,8

 

E 18 51

N 47 34

HUDI20010

Budaörsi kopárok

*

571,5

 

E 18 55

N 47 28

HUDI20011

Csépi gyepek

*

343,17

 

E 18 4

N 47 35

HUDI20012

Csévharaszti homokvidék

*

359,11

 

E 19 19

N 47 19

HUDI20013

Csolnoki löszgyepek

*

410,82

 

E 18 42

N 47 40

HUDI20014

Debegió-hegy

*

83,63

 

E 19 9

N 47 42

HUDI20015

Déli-Gerecse

*

4 768,16

 

E 18 31

N 47 33

HUDI20016

Epöli szarmata vonulat

*

1 556,71

 

E 18 39

N 47 38

HUDI20017

Érd-tétényi plató

*

1 168,77

 

E 18 51

N 47 26

HUDI20018

Északi-Gerecse

*

2 856,42

 

E 18 35

N 47 43

HUDI20019

Felső-Tápió

*

2 029,67

 

E 19 40

N 47 24

HUDI20020

Gerecse

*

2 256,73

 

E 18 26

N 47 38

HUDI20021

Gerje-mente

*

3 430,187

 

E 19 55

N 47 8

HUDI20022

Gógány- és Kőrös-ér mente

*

824,86

 

E 19 53

N 47 3

HUDI20023

Gödöllői-dombság

*

7 153,4

 

E 19 25

N 47 35

HUDI20024

Tápiógyörgye-újszilvási szikesek

*

1 754

 

E 20 0

N 47 18

HUDI20025

Hajta mente

*

5 783,82

 

E 19 49

N 47 23

HUDI20026

Ipoly völgye

*

2 954,09

 

E 18 45

N 47 54

HUDI20027

Kelet-mezőföldi löszvölgyek

*

312,34

 

E 18 44

N 46 52

HUDI20028

Kirvai löszgyepek

*

328,94

 

E 18 43

N 47 37

HUDI20029

Kocsi gyepek

*

45,27

 

E 18 13

N 47 34

HUDI20030

Központi-Gerecse

*

5 736,38

 

E 18 32

N 47 39

HUDI20031

Lajoskomáromi löszvölgyek

*

832,02

 

E 18 21

N 46 47

HUDI20032

Mocsai ürgés legelő

 

28,36

 

E 18 10

N 47 40

HUDI20033

Móri-árok

*

640,5

 

E 18 12

N 47 20

HUDI20034

Duna és ártere

*

16 642,25

 

E 19 7

N 47 42

HUDI20035

Nagykőrösi pusztai tölgyesek

*

3 260,46

 

E 19 43

N 47 4

HUDI20036

Nagylóki löszvölgyek

*

284,91

 

E 18 39

N 46 56

HUDI20037

Nyakas-tető szarmata vonulat

*

609,86

 

E 18 42

N 47 34

HUDI20038

Nyugat-Cserhát és Naszály

*

9 637,91

 

E 19 16

N 47 47

HUDI20039

Pilis és Visegrádi-hegység

*

31 187,54

 

E 18 54

N 47 42

HUDI20040

Gödöllői-dombság peremhegyei

*

318,22

 

E 19 12

N 47 37

HUDI20041

Póc alja

*

65,73

 

E 18 39

N 47 28

HUDI20042

Ráckevei Duna-ág

*

3 542,31

 

E 18 57

N 47 12

HUDI20043

Rekettyés

*

308,27

 

E 19 54

N 47 22

HUDI20044

Sárrét

*

3 990,45

 

E 18 17

N 47 10

HUDI20045

Szigethalmi homokbuckák

*

70,09

 

E 19 1

N 47 19

HUDI20046

Székek

*

3 599,2

 

E 19 53

N 47 12

HUDI20047

Szigeti homokok

*

787,83

 

E 19 5

N 47 38

HUDI20048

Szomódi gyepek

*

225,79

 

E 18 18

N 47 41

HUDI20049

Szentgyörgypuszta

*

958,44

 

E 18 42

N 47 24

HUDI20050

Alsó-Tápió és patakvölgyek

*

1 809,76

 

E 19 39

N 47 22

HUDI20051

Turjánvidék

*

10 630,32

 

E 19 17

N 47 10

HUDI20052

Érd-százhalombattai táblarög

*

23,61

 

E 18 56

N 47 21

HUDI20053

Velencei-hegység

*

3 873,21

 

E 18 33

N 47 15

HUDI20054

Velencei-tó

*

996,96

 

E 18 33

N 47 11

HUDI20055

Veresegyházi-medence

*

397,65

 

E 19 14

N 47 37

HUDI30001

Vértes

*

25 573,07

 

E 18 23

N 47 26

HUDI30002

Zámolyi-medence

 

2 596,37

 

E 18 26

N 47 20

HUFH20001

Rábaköz

*

5 969,23

 

E 16 58

N 47 36

HUFH20002

Fertő tó

*

11 320,48

 

E 16 42

N 47 40

HUFH20003

Fertőmelléki dombsor

*

2 544,53

 

E 16 42

N 47 37

HUFH20006

Dudlesz-erdő

*

1 090,1

 

E 16 34

N 47 43

HUFH20007

Péri-repülőtér

*

216,1

 

E 17 48

N 47 37

HUFH20008

Pannonhalmi-dombság

*

7 606,5

 

E 17 40

N 47 31

HUFH20009

Gönyüi-homokvidék

*

2 092,37

 

E 17 48

N 47 42

HUFH20010

Répce mente

*

1 512,63

 

E 16 55

N 47 23

HUFH20011

Rába

*

4 227,84

 

E 17 24

N 47 33

HUFH20012

Soproni-hegység

*

5 354,1

 

E 16 30

N 47 39

HUFH20013

Határ-menti erdők

*

2 251,62

 

E 16 41

N 47 31

HUFH30004

Szigetköz

*

17 177,62

 

E 17 30

N 47 51

HUFH30005

Hanság

*

13 477,16

 

E 17 17

N 47 45

HUHN20001

Felső-Tisza

*

27 733

 

E 21 52

N 48 9

HUHN20002

Hortobágy

*

104 063,86

 

E 21 2

N 47 34

HUHN20003

Tisza-tó

*

17 819

 

E 20 17

N 47 10

HUHN20004

Felső-Sebes-Körös

 

872

 

E 21 30

N 46 59

HUHN20005

Nagy-Széksós–Rakottyás

*

242

 

E 21 45

N 47 18

HUHN20006

Pocsaji csordalegelő

*

166

 

E 21 48

N 47 17

HUHN20007

Szentpéterszeg-hencidai gyepek

*

941

 

E 21 41

N 47 14

HUHN20008

Kismarja–Pocsaj–Esztári-gyepek

*

2 575,7

 

E 21 48

N 47 15

HUHN20009

Derecske–konyári gyepek

*

3 618

 

E 21 36

N 47 20

HUHN20010

Pocsaji-kapu

*

294

 

E 21 51

N 47 18

HUHN20011

Hencidai Csere-erdő

*

102

 

E 21 41

N 47 14

HUHN20012

Sándorosi tavak

*

469

 

E 21 43

N 47 19

HUHN20013

Közép-Bihar

*

12 286,59

 

E 21 25

N 47 5

HUHN20014

Kismarjai Nagy-szik

*

692

 

E 21 47

N 47 12

HUHN20015

Közép-Tisza

*

13 888

 

E 20 17

N 47 10

HUHN20016

Kék-Kálló-völgye

*

1 477

 

E 21 55

N 47 26

HUHN20017

Hajdúbagosi-legelő

*

286

 

E 21 40

N 47 24

HUHN20018

Mikepércsi Nyárfáshegyi-legelő

*

242

 

E 21 39

N 47 25

HUHN20019

Bánki-erdő

*

362

 

E 21 47

N 47 27

HUHN20020

Monostorpályi-legelő

*

140

 

E 21 47

N 47 24

HUHN20021

Halápi Álló-hegy

*

138

 

E 21 50

N 47 30

HUHN20022

Rauchbauer-erdő

*

200

 

E 21 51

N 47 33

HUHN20023

Hármashegyi-tölgyesek

*

504

 

E 21 49

N 47 33

HUHN20024

Martinkai-legelő

*

352

 

E 21 47

N 47 34

HUHN20025

Kőrises–Jónás-rész

*

322

 

E 21 56

N 47 32

HUHN20026

Nyírábrányi Káposztás-lapos

 

77

 

E 21 59

N 47 33

HUHN20027

Nyírábrányi Kis-mogyorós

 

152

 

E 22 1

N 47 33

HUHN20028

Csohos-tó

 

188

 

E 21 51

N 47 25

HUHN20029

Létavértesi Falu-rét

 

63

 

E 21 50

N 47 23

HUHN20030

Fülöpi láprétek

 

25

 

E 22 6

N 47 35

HUHN20031

Hanelek

 

84

 

E 22 5

N 47 34

HUHN20032

Gúti-erdő

*

5 777

 

E 21 56

N 47 39

HUHN20033

Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek

*

5 649

 

E 21 36

N 47 37

HUHN20035

Ömbölyi-erdő és Fényi-erdő

*

1 436,11

 

E 22 15

N 47 43

HUHN20036

Bátorligeti Nagy-legelő

*

404

 

E 22 14

N 47 46

HUHN20037

Bátorligeti-láp

*

138

 

E 22 16

N 47 46

HUHN20038

Újtanyai lápok

*

206

 

E 22 13

N 47 45

HUHN20039

Piricsei Júlia-liget

 

57

 

E 22 12

N 47 44

HUHN20040

Apagyi Albert-tó

 

45

 

E 21 53

N 47 57

HUHN20041

Apagyi Falu-rét

 

10

 

E 21 56

N 47 57

HUHN20042

Napkori legelő

*

157

 

E 21 53

N 47 56

HUHN20043

Paszabi kubikgödrök

 

18

 

E 21 39

N 48 9

HUHN20044

Jászdózsai Pap-erdő

*

33

 

E 21 1

N 47 34

HUHN20045

Kaszonyi-hegy–Dédai-erdő

*

1 452,95

 

E 22 29

N 48 13

HUHN20046

Gelénes–Beregdaróc

*

1 177

 

E 22 30

N 48 11

HUHN20047

Vámosatya-Csaroda

*

1 866,86

 

E 22 25

N 48 10

HUHN20048

Tarpa-Tákos

*

6 305,39

 

E 22 29

N 48 7

HUHN20049

Lónya-Tiszaszalka

*

3 769

 

E 22 19

N 48 16

HUHN20050

Kömörő-Fülesd

*

1 963,52

 

E 22 38

N 48 0

HUHN20051

Eret-hegy

*

146

 

E 22 35

N 48 0

HUHN20053

Magosligeti-erdő és gyepek

*

566

 

E 22 49

N 48 3

HUHN20054

Csaholc–Garbolc

*

4 052,95

 

E 22 48

N 47 59

HUHN20055

Rozsály–Csengersima

*

959

 

E 22 43

N 47 53

HUHN20056

Jánki-erdő

*

400,42

 

E 22 41

N 47 56

HUHN20057

Grófi-erdő

*

226

 

E 22 20

N 48 2

HUHN20058

Teremi-erdő

*

757,77

 

E 22 19

N 47 46

HUHN20059

Bika-rét

*

66

 

E 22 6

N 47 41

HUHN20060

Nyíregyházi lőtér

*

189

 

E 21 41

N 47 55

HUHN20062

Ófehértói lőtér

*

171

 

E 22 4

N 47 55

HUHN20063

Baktai-erdő

*

1 017

 

E 22 3

N 47 58

HUHN20064

Rohodi-legelő

*

54

 

E 22 7

N 48 0

HUHN20065

Nyírturai-legelő

*

34

 

E 21 48

N 48 1

HUHN20067

Csikós-lápos

 

85

 

E 21 59

N 47 51

HUHN20069

Hajdúszoboszlói szikes gyepek

*

551

 

E 21 22

N 47 26

HUHN20070

Darvasi Csiff-puszta

*

354,69

 

E 21 20

N 47 7

HUHN20071

Nyírmihálydi-legelő

*

61

 

E 21 56

N 47 44

HUHN20072

Bökönyi Közös-legelő

*

66

 

E 21 42

N 47 43

HUHN20073

Jászárokszállási szikesek

*

274

 

E 19 58

N 47 36

HUHN20074

Alattyáni Berki-erdő

*

39

 

E 20 2

N 47 24

HUHN20076

Borsóhalmi-legelő

*

1 459

 

E 19 56

N 47 32

HUHN20077

Jászfényszarui-erdő

*

29

 

E 19 41

N 47 34

HUHN20078

Jászsági Zagyva-ártér

*

491

 

E 19 49

N 47 30

HUHN20079

Pusztamizsei-erdő

 

92

 

E 19 59

N 47 27

HUHN20081

Újszász-jászboldogházi gyepek

*

2 001

 

E 20 3

N 47 18

HUHN20085

Jászapáti–jászkiséri szikesek

*

1 889

 

E 20 11

N 47 30

HUHN20089

Alsó-Zagyva hullámtere

*

401

 

E 20 10

N 47 12

HUHN20092

Hajdúszováti gyepek

*

353

 

E 21 29

N 47 23

HUHN20093

Kaba-földesi gyepek

*

4 597,32

 

E 21 20

N 47 17

HUHN20095

Lányi-legelő

*

357

 

E 21 42

N 47 12

HUHN20098

Dél-ásványi gyepek

*

1 549,15

 

E 21 18

N 47 13

HUHN20100

Gatály

*

769

 

E 21 7

N 47 14

HUHN20101

Bihari-legelő

*

2 523

 

E 21 35

N 47 10

HUHN20103

Berekböszörmény–körmösdpusztai legelők

*

1 346,34

 

E 21 35

N 47 3

HUHN20105

Csökmői gyepek

*

608,56

 

E 21 14

N 47 2

HUHN20106

Újfehértói gyepek

*

463

 

E 21 41

N 47 47

HUHN20107

Nagy-Vadas

*

198

 

E 21 39

N 47 51

HUHN20109

Sóstói-erdő

*

181

 

E 21 43

N 47 59

HUHN20113

Kisvárdai gyepek

 

578

 

E 22 2

N 48 14

HUHN20114

Tiszalöki szikesek

*

1 558

 

E 21 28

N 48 1

HUHN20116

Tiszavasvári szikesek

*

321

 

E 21 24

N 47 58

HUHN20120

Vajai-tároló

 

92

 

E 22 9

N 47 58

HUHN20121

Czakó-tó

*

185

 

E 21 32

N 47 46

HUHN20122

Tócó völgye

*

142

 

E 21 34

N 47 36

HUHN20124

Daru-rét

 

95

 

E 22 4

N 48 2

HUHN20125

Nyírgyulaji Kis-rét

*

171

 

E 22 5

N 47 53

HUHN20127

Kraszna menti rétek

*

366

 

E 22 20

N 47 58

HUHN20128

Nyírség-peremi égeresek

*

152

 

E 22 19

N 47 51

HUHN20129

Nyírbogdányi rét

 

70

 

E 21 51

N 48 3

HUHN20131

Orosi gyepek

 

191

 

E 21 48

N 47 56

HUHN20133

Balkányi Libegős

*

108

 

E 21 49

N 47 48

HUHN20134

Kállósemjéni Csordalegelő

*

34

 

E 21 54

N 47 51

HUHN20138

Aranyosi-legelő

*

187

 

E 20 41

N 47 24

HUHN20139

Szalóki Nagy-fertő

*

205

 

E 20 39

N 47 27

HUHN20140

Úrbéri-legelő

*

324

 

E 20 38

N 47 29

HUHN20141

Tiszaigar–Tiszaörsi Körtvélyes

*

613

 

E 20 46

N 47 30

HUHN20144

Kenderesi-legelő

*

528

 

E 20 40

N 47 16

HUHN20145

Kecskeri-puszta és környéke

*

1 437

 

E 20 47

N 47 17

HUHN20146

Hegyesbor

*

1 315

 

E 20 55

N 47 16

HUHN20148

Pásztói-legelő

*

290

 

E 20 42

N 47 4

HUHN20149

Mezőtúri Szandazugi-legelő

*

405

 

E 20 39

N 47 1

HUHN20152

Kunszentmártoni Bábockai-legelő

*

182

 

E 20 19

N 46 50

HUHN20153

Szelevényi Tó-köz

*

170

 

E 20 13

N 46 49

HUHN20154

Csépa-szelevényi gyepek

*

195

 

E 20 10

N 46 47

HUHN20155

Cserkei Nagy-fertő

*

221

 

E 20 11

N 46 50

HUHN20156

Tiszasasi Láp-legelő

*

213

 

E 20 3

N 46 49

HUHN20157

Tiszaugi Körtvélyes és Bokros

*

407

 

E 20 5

N 46 51

HUHN20158

Tiszakürt-tiszainokai gyepek

*

482,96

 

E 20 8

N 46 52

HUHN20159

Tunyogmatolcsi Holt-Szamos

 

247

 

E 22 28

N 47 56

HUHN20160

Gőgő-Szenke

 

75

 

E 22 35

N 47 58

HUHN20161

Sámsoni úti Bellegelő

*

138

 

E 21 41

N 47 33

HUKM20001

Hódmezővásárhely környéki és csanádi-háti puszták

*

16 098,42

 

E 20 34

N 46 28

HUKM20002

Hódmezővásárhelyi Kék-tó

*

53,23

 

E 20 19

N 46 31

HUKM20003

T-erdő

 

3 962,94

 

E 20 22

N 46 32

HUKM20004

Száraz-ér

*

1 557

 

E 20 27

N 46 19

HUKM20005

Deszki gyepek

*

535

 

E 20 12

N 46 12

HUKM20006

Mágocs-ér

*

141

 

E 20 35

N 46 37

HUKM20007

Csorvási löszgyep

*

13

 

E 20 48

N 46 36

HUKM20008

Maros

*

5 824

 

E 20 29

N 46 11

HUKM20009

Mezőhegyes-battonyai gyepek

*

65

 

E 20 58

N 46 21

HUKM20010

Gyula-szabadkígyósi gyepek

*

11 473

 

E 21 9

N 46 35

HUKM20011

Körösközi erdők

 

5 783,29

 

E 21 24

N 46 41

HUKM20012

Fekete-, Fehér- és Kettős-Körös

*

1 642

 

E 21 16

N 46 41

HUKM20013

Bélmegyeri Fás-puszta

*

645

 

E 21 10

N 46 53

HUKM20014

Dévaványa környéki gyepek

*

13 418,34

 

E 21 9

N 47 3

HUKM20015

Hortobágy-Berettyó

*

3 018

 

E 20 51

N 47 8

HUKM20016

Sebes-Körös

*

1 121

 

E 21 5

N 46 57

HUKM20017

Hármas-Körös

*

7 654,84

 

E 20 16

N 46 51

HUKM20018

Holt-Sebes-Körös

*

530

 

E 21 12

N 46 56

HUKM20019

Dél-Bihari szikesek

*

7 012

 

E 21 29

N 46 52

HUKM20020

Gyepes csatorna

*

169

 

E 21 16

N 46 47

HUKM20021

Sarkadi Fási-erdő

 

117

 

E 21 18

N 46 46

HUKM20022

Köles-ér

*

70

 

E 21 28

N 46 50

HUKM20023

Korhány és Holt-Korhány

*

48

 

E 21 35

N 46 52

HUKM20024

Orosi tölgyes

 

57

 

E 21 25

N 46 54

HUKM20025

Gyantéi erdők

*

222

 

E 21 25

N 46 52

HUKM20026

Tóniszállás-szarvasi gyepek

*

652

 

E 20 44

N 46 51

HUKM20027

Cserebökény

*

9 856

 

E 20 21

N 46 38

HUKM20028

Tőkei gyepek

*

2 983

 

E 21 15

N 46 44

HUKM20029

Szentesi gyepek

*

614

 

E 20 14

N 46 37

HUKM20030

Lapistó-Fertő

*

1 886

 

E 20 27

N 46 44

HUKM20031

Kurca

*

193

 

E 20 13

N 46 37

HUKN20001

Felső-kiskunsági szikes puszta

*

15 780

 

E 19 9

N 47 4

HUKN20002

Peszéri-erdő

*

1 626

 

E 19 16

N 47 7

HUKN20003

Felső-kiskunsági turjánvidék

*

14 444

 

E 19 18

N 47 0

HUKN20004

Dél-Bácska

*

779

 

E 19 16

N 46 2

HUKN20005

Tass–szalkszentmártoni szikes puszta

*

1 652

 

E 19 3

N 46 59

HUKN20006

Nagynyíri-erdő

*

758

 

E 19 33

N 46 57

HUKN20007

Solti ürgés gyep

*

89

 

E 19 4

N 46 48

HUKN20008

Déli-Homokhátság

*

2 293

 

E 19 38

N 46 11

HUKN20009

Felső-kiskunsági szikes tavak és Miklapuszta

*

19 577

 

E 19 9

N 46 42

HUKN20010

Szabadszállási ürgés gyep

 

74

 

E 19 14

N 46 53

HUKN20011

Fülöpházi homokbuckák

*

2 111

 

E 19 25

N 46 53

HUKN20012

Szegedi ürgés gyep

 

195

 

E 20 5

N 46 14

HUKN20013

Fülöpszállás–Soltszentimre–csengődi lápok

*

3 116

 

E 19 16

N 46 46

HUKN20014

Hajósi-homokpuszta

*

187

 

E 19 8

N 46 19

HUKN20015

Ágasegyháza–orgoványi rétek

*

4 309

 

E 19 29

N 46 47

HUKN20016

Matkópusztai ürgés gyep

*

154

 

E 19 40

N 46 48

HUKN20017

Közép-csongrádi szikesek

*

1 143

 

E 19 59

N 46 24

HUKN20018

Jánoshalma-kunfehértói erdők

*

941

 

E 19 21

N 46 21

HUKN20019

Baksi-puszta

*

4 868

 

E 20 4

N 46 33

HUKN20020

Harkai-tó

*

638

 

E 19 34

N 46 28

HUKN20021

Ökördi–erdőtelek–keceli lápok

*

2 529

 

E 19 11

N 46 37

HUKN20022

Kiskőrösi turjános

*

2 885

 

E 19 15

N 46 38

HUKN20023

Tázlá–kiskunhalasi homokbuckák

*

1 917

 

E 19 30

N 46 30

HUKN20024

Bócsa-bugaci homokpuszta

*

11 633

 

E 19 31

N 46 40

HUKN20025

Fülöpházi Hosszú-rét

*

465

 

E 19 29

N 46 52

HUKN20026

Móricgáti lápok

*

760

 

E 19 43

N 46 35

HUKN20027

Péteri-tó

*

781

 

E 19 54

N 46 35

HUKN20028

Tiszaalpár-bokrosi ártéri öblözet

*

3 285

 

E 20 1

N 46 49

HUKN20029

Csongrádi Kónya-szék

*

458

 

E 20 2

N 46 41

HUKN20030

Pirtói Nagy-tó

*

256

 

E 19 27

N 46 31

HUKN20031

Alsó-Tisza hullámtér

*

7 690

 

E 20 12

N 46 28

HUKN20032

Dél-Őrjeg

*

4 564

 

E 19 9

N 46 28

HUKN20033

Érsekhalma-nemesnádudvari löszvölgyek

*

245

 

E 19 8

N 46 21

HUKN20034

Nyárlőrinci-erdő

*

713

 

E 19 51

N 46 52

HUKN20035

Harkakötöny–kiskunmajsai homokbuckák

*

208

 

E 19 35

N 46 31

HUKN20036

Imre-hegy, Pirtó-kiskunhalasi homokbuckák

*

1 572

 

E 19 24

N 46 28

HUKN30001

Csongrád-bokrosi Sóstó

*

730

 

E 19 58

N 46 44

HUKN30002

Gátéri Fehér-tó

*

815

 

E 19 59

N 46 38

HUKN30003

Izsáki Kolon-tó

*

3 578

 

E 19 21

N 46 46

HUON20001

Ság-hegy

*

235

 

E 17 6

N 47 13

HUON20002

Kőszegi-hegység

*

4 120

 

E 16 28

N 47 22

HUON20003

Ablánc patak völgye

*

1 367

 

E 16 40

N 47 21

HUON20005

Váti gyakorlótér

*

681

 

E 16 47

N 47 17

HUON20006

Pinka

*

455,24

 

E 16 28

N 47 5

HUON20007

Köles-tető

 

348

 

E 16 46

N 47 13

HUON20008

Rába és Csörnöc-völgy

*

11 779

 

E 16 48

N 47 4

HUON20009

Csöngei legelő

*

193

 

E 17 2

N 47 21

HUON20011

Kenyeri reptér

*

588

 

E 17 8

N 47 22

HUON20012

Kemenessömjéni cserjés legelő

*

672

 

E 17 7

N 47 19

HUON20013

Öregcser

*

222

 

E 17 1

N 47 16

HUON20014

Gércei tufagyűrű és láprét

*

437

 

E 17 2

N 47 13

HUON20018

Őrség

*

45 990

 

E 16 24

N 46 52

HUON20020

Gyöngyös-patak és a kőszegi Alsó-rét

 

323,44

 

E 16 33

N 47 21

SKUEV0004

Kopčianske slanisko

*

8,977

 

E 21 53

N 48 35

SKUEV0006

Rieka Latorica

*

7 495,903

 

E 21 58

N 48 28

SKUEV0007

Čičarovský les

*

28,419

 

E 21 59

N 48 31

SKUEV0010

Komárňanské slanisko

*

8,499

 

E 18 5

N 47 46

SKUEV0012

Bešiansky polder

 

2,654

 

E 21 55

N 48 31

SKUEV0017

Pri Orechovom rade

*

4,181

 

E 18 6

N 47 46

SKUEV0019

Tarbucka

*

146,978

 

E 21 47

N 48 22

SKUEV0020

Lesík Bisce

 

28,354

 

E 21 45

N 48 40

SKUEV0026

Raškovský luh

 

17,05

 

E 21 56

N 48 34

SKUEV0029

Vysoká

 

25,124

 

E 21 57

N 48 25

SKUEV0030

Horešské lúky

*

118,849

 

E 21 56

N 48 24

SKUEV0032

Ladmovské vápence

*

337,699

 

E 21 46

N 48 25

SKUEV0034

Lesík pri Borši

*

7,408

 

E 21 42

N 48 23

SKUEV0036

Rieka Litava

*

2 964,212

 

E 19 5

N 48 13

SKUEV0037

Oborínsky les

 

9,959

 

E 21 54

N 48 32

SKUEV0038

Oborínske jamy

 

6,319

 

E 21 53

N 48 32

SKUEV0052

Seleštianska stráň

*

8,51

 

E 19 21

N 48 5

SKUEV0053

Kiarovský močiar

 

78,762

 

E 19 25

N 48 6

SKUEV0054

Cúdeninský močiar

 

138,166

 

E 19 2

N 48 4

SKUEV0055

Ipeľské hony

*

29,391

 

E 19 3

N 48 3

SKUEV0064

Bratislavské luhy

*

668,227

 

E 17 3

N 48 8

SKUEV0065

Marcelovské piesky

*

45,694

 

E 18 19

N 47 46

SKUEV0066

Kamenínske slaniská

*

144,735

 

E 18 38

N 47 52

SKUEV0067

Čenkov

*

123,903

 

E 18 31

N 47 46

SKUEV0068

Jurský Chlm

*

103,541

 

E 18 31

N 47 48

SKUEV0069

Búčske slanisko

*

44,382

 

E 18 25

N 47 47

SKUEV0070

Martovská mokraď

*

33,889

 

E 18 5

N 47 51

SKUEV0071

Abov

*

8,377

 

E 18 9

N 47 52

SKUEV0072

Detvice

*

106,371

 

E 18 7

N 47 52

SKUEV0073

Listové jazero

*

41,969

 

E 18 3

N 47 53

SKUEV0074

Dubník

*

171,134

 

E 17 47

N 48 19

SKUEV0075

Klátovské rameno

*

263,704

 

E 17 42

N 48 1

SKUEV0076

Bokrošské slanisko

*

10,2

 

E 18 15

N 47 44

SKUEV0077

Dunajské trstiny

*

164,852

 

E 17 51

N 47 46

SKUEV0078

Mostové

*

22,552

 

E 17 54

N 47 46

SKUEV0079

Horný háj

*

110,524

 

E 18 14

N 48 10

SKUEV0080

Bačove slaniská

*

59,281

 

E 17 52

N 48 14

SKUEV0081

Čupák

 

2,185

 

E 17 46

N 47 57

SKUEV0082

Margitin háj

 

22,089

 

E 17 37

N 48 3

SKUEV0083

Eliášovský les

*

32,25

 

E 17 30

N 48 6

SKUEV0084

Zátoň

*

87,131

 

E 18 12

N 48 1

SKUEV0085

Dolný háj

*

56,874

 

E 18 13

N 48 9

SKUEV0086

Krivé hrabiny

*

125,744

 

E 18 22

N 48 1

SKUEV0087

Osminy

*

84,379

 

E 18 21

N 48 5

SKUEV0088

Síky

*

32,513

 

E 17 53

N 48 13

SKUEV0089

Martinský les

*

574,585

 

E 17 22

N 48 15

SKUEV0090

Dunajské luhy

*

4 297,886

 

E 17 28

N 47 54

SKUEV0091

Ploská hora

*

26,523

 

E 18 44

N 47 51

SKUEV0092

Dolnovážske luhy

 

201,478

 

E 18 5

N 47 48

SKUEV0093

Bodícky kanál

*

2,9

 

E 17 29

N 47 54

SKUEV0094

Veľký les

*

40,83

 

E 18 12

N 48 7

SKUEV0095

Panské lúky

*

77,97

 

E 18 2

N 48 6

SKUEV0096

Šurianske slaniská

*

188,715

 

E 18 7

N 48 5

SKUEV0097

Palárikovské lúky

*

19,374

 

E 18 4

N 48 4

SKUEV0098

Nesvadské piesky

*

17,016

 

E 18 9

N 47 55

SKUEV0099

Pavelské slanisko

*

35,04

 

E 18 0

N 47 46

SKUEV0100

Chotínske piesky

*

7,164

 

E 18 12

N 47 48

SKUEV0113

Dlhé lúky

 

17,021

 

E 16 57

N 48 33

SKUEV0115

Bahno

 

153,667

 

E 17 16

N 48 37

SKUEV0116

Pri Jakubovských rybníkoch

 

120,537

 

E 16 58

N 48 24

SKUEV0117

Abrod

*

200,668

 

E 16 59

N 48 31

SKUEV0119

Široké

*

205,008

 

E 17 4

N 48 24

SKUEV0120

Jasenácke

 

52,001

 

E 17 9

N 48 33

SKUEV0121

Marhecké rybníky

*

81,673

 

E 17 1

N 48 24

SKUEV0122

Šipoltovo

 

51,949

 

E 16 58

N 48 23

SKUEV0123

Dúbrava pri Felde

*

21,222

 

E 16 55

N 48 23

SKUEV0124

Bogdalický vrch

*

56,986

 

E 16 53

N 48 24

SKUEV0125

Gajarské alúvium Moravy

*

1 256,807

 

E 16 57

N 48 32

SKUEV0126

Vinodolský háj

*

21,526

 

E 18 11

N 48 12

SKUEV0129

Cerovina

*

342,236

 

E 18 43

N 48 2

SKUEV0155

Alúvium Starej Nitry

*

408,19

 

E 18 7

N 47 49

SKUEV0156

Konopiská

 

8,419

 

E 17 34

N 47 56

SKUEV0157

Starý vrch

*

10,941

 

E 18 37

N 47 49

SKUEV0158

Modrý vrch

*

124,409

 

E 18 38

N 47 49

SKUEV0159

Alúvium Žitavy

*

29,602

 

E 18 8

N 47 51

SKUEV0160

Karáb

*

75,934

 

E 17 43

N 47 54

SKUEV0161

Alúvium Moravy pri Suchohrade

 

60,516

 

E 16 51

N 48 24

SKUEV0162

Grgás

*

88,708

 

E 17 7

N 48 33

SKUEV0163

Rudava

*

2 257,75

 

E 17 16

N 48 32

SKUEV0165

Kútsky les

*

626,874

 

E 16 58

N 48 39

SKUEV0166

Ciglát

 

171,928

 

E 16 58

N 48 33

SKUEV0167

Bezodné

 

75,804

 

E 17 0

N 48 22

SKUEV0168

Horný les

*

635,181

 

E 16 52

N 48 20

SKUEV0169

Orlovské vŕšky

 

191,401

 

E 17 3

N 48 28

SKUEV0170

Mešterova lúka

 

125,551

 

E 17 4

N 48 29

SKUEV0171

Zelienka

 

410,907

 

E 17 9

N 48 36

SKUEV0172

Bežnisko

*

861,236

 

E 17 13

N 48 32

SKUEV0173

Kotlina

*

491,51

 

E 17 20

N 48 38

SKUEV0174

Lindava

*

378,455

 

E 17 22

N 48 22

SKUEV0176

Dvorčiansky les

*

145,221

 

E 18 7

N 48 15

SKUEV0177

Šmolzie

 

65,923

 

E 16 54

N 48 22

SKUEV0178

V studienkach

 

30,19

 

E 16 52

N 48 26

SKUEV0179

Červený rybník

*

416,677

 

E 17 7

N 48 34

SKUEV0180

Ludinský háj

*

161,34

 

E 18 28

N 47 59

SKUEV0182

Číčovské luhy

*

459,604

 

E 17 43

N 47 46

SKUEV0183

Veľkolélsky ostrov

*

328,654

 

E 17 55

N 47 45

SKUEV0184

Burda

*

1 416,607

 

E 18 47

N 47 50

SKUEV0208

Senianske rybníky

 

213,512

 

E 22 4

N 48 41

SKUEV0212

Muteň

*

34,612

 

E 20 16

N 48 35

SKUEV0213

Gazarka

*

261,392

 

E 17 7

N 48 37

SKUEV0217

Ondriašov potok

*

8,021

 

E 17 0

N 48 20

SKUEV0218

Močiarka

*

221,488

 

E 17 2

N 48 21

SKUEV0219

Malina

*

458,511

 

E 17 5

N 48 24

SKUEV0220

Šaštínsky potok

*

1,818

 

E 17 10

N 48 36

SKUEV0226

Vanišovec

*

668,42

 

E 17 8

N 48 36

SKUEV0227

Čiližské močiare

 

61,476

 

E 17 40

N 47 53

SKUEV0235

Kanál Stretavka

 

17,753

 

E 21 59

N 48 36

SKUEV0236

Rieka Bodrog

*

113,616

 

E 21 46

N 48 24

SKUEV0257

Poiplie

*

406,072

 

E 19 4

N 48 4

SKUEV0261

Dedinská hora

*

339,287

 

E 19 31

N 48 13

SKUEV0269

Ostrovné lúčky

*

613,563

 

E 17 10

N 48 2

SKUEV0270

Hrušovská zdrž

*

33,135

 

E 17 12

N 48 3

SKUEV0272

Vozokánsky luh

*

5,222

 

E 18 40

N 48 1

SKUEV0279

Šúr

*

433,712

 

E 17 13

N 48 13

SKUEV0280

Devínska Kobyla

*

649,259

 

E 16 59

N 48 11

SKUEV0285

Rieka Muráň s prítokmi

*

204,285

 

E 20 14

N 48 36

SKUEV0292

Drieňová hora

*

10,181

 

E 18 27

N 47 50

SKUEV0293

Kľúčovské rameno

*

539,819

 

E 17 40

N 47 47

SKUEV0294

Bagovský vrch

*

134,5

 

E 18 21

N 48 4

SKUEV0295

Biskupické luhy

*

869,031

 

E 17 11

N 48 4

SKUEV0311

Kačenky

 

241,267

 

E 16 57

N 48 36

SKUEV0312

Devínske alúvium Moravy

*

173,288

 

E 16 57

N 48 13

SKUEV0313

Devínske jazero

*

1 307,826

 

E 16 55

N 48 17

SKUEV0314

Rieka Morava

 

372,33

 

E 16 53

N 48 29

SKUEV0315

Skalické alúvium Moravy

 

249,627

 

E 17 10

N 48 51

SKUEV0316

Šranecké piesky

*

272,135

 

E 17 17

N 48 34

SKUEV0317

Rozporec

 

81,928

 

E 16 54

N 48 21

SKUEV0327

Milič

*

5 114,445

 

E 21 27

N 48 34

SKUEV0329

Kováčske lúky

*

148,084

 

E 21 42

N 48 22

SKUEV0340

Český závrt

 

3,931

 

E 20 36

N 48 32

SKUEV0341

Dolný vrch

*

1 528,092

 

E 20 43

N 48 34

SKUEV0345

Kečovské škrapy

*

354,497

 

E 20 29

N 48 30

SKUEV0347

Domické škrapy

*

111,976

 

E 20 28

N 48 28

SKUEV0352

Hrušovská lesostep

*

40,85

 

E 20 37

N 48 35

SKUEV0355

Fabiánka

*

736,863

 

E 20 32

N 48 34

SKUEV0356

Horný vrch

*

5 861,392

 

E 20 46

N 48 38

SKUEV0357

Cerová vrchovina — lesné biotopy

*

2 626,482

 

E 19 54

N 48 12

SKUEV0358

Soví hrad

*

41,655

 

E 19 55

N 48 13

SKUEV0359

Dechtárske vinice

*

55,07

 

E 20 1

N 48 14

SKUEV0360

Beležír

 

63,013

 

E 19 59

N 48 10

SKUEV0361

Vodokáš

 

139,576

 

E 20 0

N 48 12

SKUEV0362

Pieskovcové chrbáty

*

96,446

 

E 20 8

N 48 16

SKUEV0363

Ťahan

*

347,956

 

E 20 6

N 48 22

SKUEV0365

Dálovský močiar

 

90,22

 

E 19 36

N 48 14

SKUEV0392

Brezová stráň

*

63,195

 

E 19 0

N 48 10

SKUEV0393

Dunaj

*

1 511,167

 

E 18 43

N 47 47

SKUEV0395

Pohrebište

*

85,832

 

E 18 17

N 47 46

SKUEV0396

Devínske lúky

 

40,5

 

E 16 58

N 48 12


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU