(ES) č. 1569/2007Nařízení Komise (ES) č. 1569/2007 ze dne 21. prosince 2007 , kterým se zavádí mechanismus pro určení rovnocennosti účetních standardů používaných emitenty cenných papírů ze třetích zemí v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES a 2004/109/ES

Publikováno: Úř. věst. L 340, 22.12.2007, s. 66-68 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 21. prosince 2007 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 25. prosince 2007 Nabývá účinnosti: 25. prosince 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1569/2007

ze dne 21. prosince 2007,

kterým se zavádí mechanismus pro určení rovnocennosti účetních standardů používaných emitenty cenných papírů ze třetích zemí v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES a 2004/109/ES

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a o změně směrnice 2001/34/ES (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES (2), a zejména na čl. 23 odst. 4 písm. i) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 23 odst. 4 směrnice 2004/109/ES vyžaduje, aby Komise stanovila mechanismus zajišťující určení rovnocennosti informací vyžadovaných podle této směrnice, včetně účetní závěrky a požadavků podle právních a správních předpisů třetí země. Tento článek rovněž vyžaduje, aby Komise přijala rozhodnutí o rovnocennosti účetních standardů, které používají emitenti ze třetích zemí, a umožňuje Komisi povolit dotčeným emitentům, aby po vhodné přechodné období tyto účetní standardy nadále používali. Je vhodné, aby se s ohledem na to, že informace vyžadované podle směrnice 2004/109/ES úzce souvisejí s informacemi vyžadovanými směrnicí 2003/71/ES, použila v rámci obou směrnic stejná kritéria pro určení rovnocennosti.

(2)

Vzhledem k cíli směrnice 2003/71/ES zajistit, aby investoři mohli vyhodnotit stav aktiv a pasiv, finanční situaci a zisk, ztráty a výhledy emitenta, a k cíli směrnice 2004/109/ES umožnit investorům na základě tohoto vyhodnocení posoudit finanční situaci emitenta cenných papírů, které jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, je vhodné určit rovnocennost na základě schopnosti investorů posoudit finanční situaci a výhledy emitenta bez ohledu na účetní závěrky vypracované v souladu s účetními standardy třetí země nebo s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (dále jen „IFRS“).

(3)

Komisi by mělo být umožněno posoudit rovnocennost účetních standardů třetí země na žádost příslušného orgánu členského státu nebo na žádost orgánu třetí země odpovědného za účetní standardy a tržní dozor či z vlastní iniciativy, aby se zajistilo posouzení rovnocennosti účetních standardů třetí země ve všech případech podstatných pro trhy Společenství. Komise se nejprve obrací na Evropský výbor regulátorů trhů s cennými papíry v souvislosti s prohlášením o rovnocennosti příslušných účetních standardů. Kromě toho bude Komise aktivně sledovat, jak probíhá činnost příslušných orgánů třetích zemí v otázce odstraňování veškerých požadavků kladených na emitenty Společenství vstupující na finanční trhy třetí země, aby sladili účetní závěrky připravené pomocí standardů IFRS přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů (3). Komise musí přijmout takové rozhodnutí, aby emitenti ve Společenství měli povoleno používat standardy IFRS přijaté podle nařízení (ES) č. 1606/2002 v dotčené třetí zemi.

(4)

Předseda Evropské rady, předseda Komise a prezident Spojených států se v dubnu 2007 shodli na tom, že podpoří a zajistí podmínky pro uznávání GAAP USA a standardů IFRS v rámci obou jurisdikcí bez potřeby dosažení souladu nejpozději do roku 2009. Evropská Komise a Komise USA pro burzu a cenné papíry (SEC) pokračovaly v dialogu směřujícím k uznání standardů IFRS přijatých podle nařízení (ES) č. 1606/2002 ve Spojených státech, kterým by se emitenti používající IFRS osvobodili od nákladných požadavků na dosažení souladu. Měla by se podniknout opatření k tomu, aby se do konce roku 2008 dosáhlo podobných úprav i s ostatními zeměmi, na jejichž burzách společnosti EU obchodují se svými cennými papíry. Japonská Rada pro účetní standardy (ASBJ) s Mezinárodní radou pro účetní standardy (IASB) pokračují v realizaci společného pracovního programu pro sbližování japonských GAAP a IFRS. Rada pro účetní standardy Kanady (AcSB) zveřejnila prováděcí plán na zapracování standardů IFRS do kanadských GAAP od 1. ledna 2011.

(5)

S cílem podpořit cíle nařízení (ES) č. 1606/2002 a podnítit používání standardů IFRS na všech světových trzích a minimalizovat narušení trhů ve Společenství je vhodné zohlednit všechny programy sbližování se standardy IFRS či závazky orgánu třetí země příslušného pro přijetí standardů IFRS. Je nezbytné proto dále určit, za jakých podmínek lze konvergenční programy považovat za dostatečný základ pro to, aby bylo emitentům ze třetích zemí povoleno přechodně používat své vnitrostátní účetní standardy Komise se nejprve obrátí na Evropský výbor regulátorů trhů s cennými papíry v otázce programu sbližování nebo přijetí standardů IFRS.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Evropského výboru pro cenné papíry,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět nařízení

Toto nařízení stanoví podmínky, za nichž je možné obecně uznávané účetní zásady třetí země považovat za rovnocenné s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (dále jen „IFRS“), a zavede mechanismus pro určení této rovnocennosti.

Článek 2

Rovnocennost

Obecně uznávané účetní zásady třetí země je možné považovat za rovnocenné standardům IFRS přijatým podle nařízení (ES) č. 1606/2002, pokud investoři mohou na základě účetní závěrky vypracované v souladu s obecně uznávanými účetními zásadami třetí země zhodnotit aktiva a pasiva, finanční situaci, zisky a ztráty a finanční výhledy emitenta podobně jako na základě účetní závěrky vypracované podle standardů IFRS s tím, že je pravděpodobné, že tito investoři učiní stejná rozhodnutí o koupi, ponechání si či prodeji cenných papírů emitenta.

Článek 3

Mechanismus rovnocennosti

Rozhodnutí o určení rovnocennosti s obecně uznávanými účetními zásadami třetí země je možné učinit z iniciativy Komise, na základě žádosti předložené příslušným orgánem členského státu nebo na žádost orgánu třetí země odpovědného za účetní standardy a tržní dozor.

Komise zveřejňuje každé rozhodnutí o rovnocennosti, které přijme, ať už na žádost či z vlastního podnětu.

Článek 4

Podmínky přijetí účetních standardů třetí země na omezenou dobu

1.   Emitentům ze třetích zemí může být povoleno užívat účetní závěrky vypracované v souladu s účetními standardy třetí země s cílem vyhovět závazkům podle směrnice 2004/109/ES a odchylně od čl. 35 odst. 5 nařízení (ES) č. 809/2004 předložit historické finanční údaje na základě uvedeného nařízení pro období kdykoli od 31. prosince 2008 a nejpozději do 31. prosince 2011 v těchto případech:

1.

orgán třetí země odpovědný za příslušné vnitrostátní účetní standardy se veřejně zavázal do 30. června 2008, že tyto standardy uvede do souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví do 31. prosince 2011, jsou-li splněny obě tyto podmínky:

a)

orgán třetí země odpovědný za příslušné vnitrostátní účetní standardy stanovil do 31. prosince 2008 obsáhlý program sbližování, který může být dokončen do 31. prosince 2011;

b)

program sbližování se účinně a bez odkladu provádí a na jeho plnění a dokončení jsou přidělené nezbytné zdroje,

2.

orgán třetí země odpovědný za příslušné vnitrostátní účetní standardy se veřejně zavázal do 30. června 2008, že přijme Mezinárodní standardy účetního výkaznictví do 31. prosince 2011, a v dané třetí zemi se přijímají účinná opatření, aby se do uvedeného data zajistil včasný a úplný přechod na standardy IFRS, anebo aby se do 31. prosince 2008 dosáhlo dohody s EU o vzájemném uznávání.

2.   Všechna rozhodnutí podle odstavce 1 povolit další přijímání účetních závěrek vypracovaných v souladu s účetními standardy třetí země se provedou v souladu s postupem uvedeným v článku 24 směrnice 2003/71/ES a v čl. 27 odst. 2 směrnice 2004/109/ES.

3.   Komise v případech, kdy povolí další příjímání účetních závěrek vypracovaných v souladu s účetními standardy třetí země v souladu s odstavcem 1, pravidelně přezkoumá, zda jsou podmínky uvedené v písm. a) a případně b) splněny, a vyrozumí o tom Evropský výbor pro cenné papíry a Evropský parlament.

4.   Pokud nejsou podmínky písm. a) nebo b) odst. 1 splněny, Komise přijme rozhodnutí v souladu s postupem uvedeným v článku 24 směrnice 2003/71/ES a v čl. 27 odst. 2 směrnice 2004/109/ES, kterým se mění rozhodnutí o těchto účetních standardech přijaté podle odstavce 1.

5.   Za účelem plnění tohoto článku se Komise nejprve obrací na Evropský výbor regulátorů trhů s cennými papíry (CESR) v souvislosti s programem sbližování, nebo případně v otázce pokroku při přijímání standardů IFRS

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. prosince 2007.

Za Komisi

Charlie McCREEVY

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 64.

(2)  Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 38.

(3)  Úř. věst. L 243, 11.9.2002, s. 1.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU