(ES) č. 1565/2007Nařízení Komise (ES) č. 1565/2007 ze dne 21. prosince 2007 o změně nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót

Publikováno: Úř. věst. L 340, 22.12.2007, s. 37-45 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 21. prosince 2007 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 25. prosince 2007 Nabývá účinnosti: 25. prosince 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1565/2007

ze dne 21. prosince 2007

o změně nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na čl. 26 odst. 3 písm. a) a čl. 29 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda o obchodu se zemědělskými produkty mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací (2), schválená rozhodnutím Rady a Komise 2002/309/ES, Euratom (3), stanoví úplnou liberalizaci dvojstranného obchodu se sýry od 1. června 2007 po pětiletém procesu přechodu.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót (4), ve znění nařízení (ES) č. 487/2007 (5), proto nadále nestanoví dovozní kvóty a dovozní cla na sýr pocházející ze Švýcarska. V této souvislosti a vzhledem k pružnosti požadavku na dovozní licenci zavedeného v čl. 26 odst. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 1255/1999 ve znění nařízení (ES) č. 1152/20076 (6) je třeba zrušit předkládání dovozní licence pro všechny sýry dovážené ze Švýcarska.

(3)

Článek 19a nařízení (ES) č. 2535/2001 stanoví, že dovozy mléčných výrobků jsou spravovány podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“ v souladu s články 308a až 308c nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (7). Díky tomuto systému správy a jeho postupům se stávají dovozní licence nadbytečnými, a jejich předkládání by proto mělo být zrušeno.

(4)

Některé licence na sýry pocházející ze Švýcarska a na dovozy mléčných výrobků v rámci kvót spravovaných podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“ uvedené v kapitole Ia nařízení (ES) č. 2535/2001 budou nadále platné po 1. lednu 2008. Závazky vzniklé v souvislosti s těmito licencemi musí být dodrženy, jinak propadne složená jistota. Vzhledem k tomu, že od uvedeného data se mohou tyto dovozy uskutečňovat bez licence a bez finančních poplatků s ní spojených, by měli mít dovozci, kteří jsou držiteli takové licence, která nebyla k uvedenému datu zcela využita, možnost požádat o uvolnění složené jistoty a dosáhnout tohoto požadavku.

(5)

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Novým Zélandem na základě článku XXVIII GATT 1994 o změně celní kvóty WTO na novozélandské máslo stanovené v seznamu CXL, který tvoří přílohu GATT 1994 (8), schválená rozhodnutím Rady 2007/867/ES ze dne 20. prosince 2007 (9), stanoví změnu celní kvóty na máslo uvedené v seznamu koncesí CXL/Evropská společenství sestaveném na základě uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání. Příloha III.A nařízení (ES) č. 2535/2001 by měla být odpovídajícím způsobem přizpůsobena.

(6)

Přílohy IV a V nařízení (ES) č. 2535/2001 stanoví velmi složitý mechanismus a komplikovaný postup pro kontrolu dodržení obsahu tuku ze strany Nového Zélandu i Společenství. Nově přijatý popis kvóty, v němž se zvyšuje rozsah obsahu tuku z 80–82 % na 80–85 %, umožňuje zjednodušit kontrolní postupy, zejména vypuštěním interpretace výsledků kontroly u obsahu tuku na základě směrodatné odchylky v běžných výrobních podmínkách. Zjednodušení navíc přináší značné snížení administrativní zátěže a nákladů pro obě smluvní strany a usnadňuje přístup ke kvótě jak pro vývozce, tak pro dovozce.

(7)

Ustanovení čl. 33 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 2535/2001 stanoví, že vydávající subjekt na Novém Zélandu bude vydávat osvědčení IMA 1 dříve, než uvedený produkt opustí území vydávajícího státu. Máslo spadající do kvótového roku 2008 může být z Nového Zélandu odesíláno od listopadu 2007. Vzhledem k tomu, že na tyto zásilky není možno použít nová ustanovení nařízení (ES) č. 2535/2001 ve znění tohoto nařízení, a protože řádné provedení nových ustanovení vyžaduje určitý čas, neměl by se čl. 33 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 2535/2001 použít pro období od 1. listopadu 2007 do 31. ledna 2008.

(8)

Současně je třeba v příloze XII nařízení (ES) č. 2535/2001 aktualizovat některé údaje vztahující se k novozélandskému vydávajícímu subjektu.

(9)

Nařízení (ES) č. 2535/2001 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

Pro usnadnění kontrol podle přílohy IV nařízení (ES) č. 2535/2001 zavedlo rozhodnutí Komise 2001/651/ES (10) směrodatnou odchylku obsahu tuku v běžných výrobních podmínkách pro máslo dovážené z Nového Zélandu. Podle nové úpravy, která umožňuje rozšířit popis kvóty na nesolené máslo, je možno zrušit interpretaci výsledků kontroly a následně složitý postup stanovení směrodatné odchylky v běžných výrobních podmínkách. Proto se rozhodnutí 2001/651/ES stalo bezpředmětným a mělo by být zrušeno.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 2535/2001 se mění takto:

1.

Článek 2 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Aniž je dotčena hlava II nařízení (ES) č. 1291/2000 a pokud toto nařízení nestanoví jinak, požaduje se k dovozu mléčných výrobků předložení dovozní licence.“

2.

Článek 19a se mění takto:

a)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Dovoz v rámci kvót uvedených v odstavci 1 není podmíněn předložením dovozní licence.“;

b)

odstavec 3 se zrušuje.

3.

Článek 20 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

v příloze 2 dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskem o obchodu se zemědělskými produkty.“;

b)

odstavec 3 se zrušuje.

4.

Za článek 22 se vkládá kapitola, která zní:

„KAPITOLA IIa

DOVOZ MIMO RÁMEC KVÓT BEZ PŘEDLOŽENÍ DOVOZNÍ LICENCE

Článek 22a

1.   Tento článek se použije na preferenční dovozy uvedené v článku 3 dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskem o obchodu se zemědělskými produkty.

2.   Všechny produkty kódu KN 0406 pocházející ze Švýcarska jsou osvobozeny od dovozního cla a od předložení dovozní licence.

3.   Osvobození od cla se použije pouze při předložení prohlášení o propuštění do volného oběhu doprovázeného dokladem o původu vydaným podle protokolu 3 dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací podepsané v Bruselu dne 22. července 1972.“

5.

Článek 38 se zrušuje.

6.

V čl. 40 odst. 1 se druhý, třetí a čtvrtý pododstavec zrušují.

7.

Část D přílohy II se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení.

8.

Příloha III.A se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.

9.

Příloha IV se mění podle přílohy III tohoto nařízení.

10.

Příloha V se nahrazuje zněním uvedeným v příloze IV tohoto nařízení.

11.

V příloze VIII se první pododstavec bodu 2 nahrazuje tímto:

„Subjekt vydávající osvědčení IMA 1 může zrušit určité osvědčení IMA 1 nebo jeho část pro množství, na které se toto osvědčení vztahuje a které bylo zničeno nebo se stalo nevhodným k prodeji za okolností, které nastaly nezávisle na vůli vývozce. Pokud byla zničena nebo se stala nevhodnou k prodeji část množství, na něž se vztahuje osvědčení IMA 1, může být pro zbývající množství vydáno náhradní osvědčení IMA 1. V případě novozélandského másla uvedeného v příloze III.A se pro tento účel použije původní identifikační list produktu. Náhradní osvědčení má stejnou dobu platnosti jako původní osvědčení. V takovém případě se do kolonky 17 náhradního osvědčení IMA 1 zapíšou slova „platné do 00.00.0000““.

12.

Příloha X se mění v souladu s přílohou V tohoto nařízení.

13.

V příloze XII se údaje týkající se Nového Zélandu nahrazují tímto:

„Nový Zéland

ex 0405 10 11

ex 0405 10 19

ex 0405 10 30

ex 0406 90 01

ex 0406 90 21

Máslo

Máslo

Máslo

Sýr k dalšímu zpracování

Čedar

New Zealand Food Safety Authority

Telecom Towers, 86

Jervois Quay,

PO Box 2835

Wellington

New Zealand

Tel. (64-4) 894 2500

Fax (64-4) 894 2501“

Článek 2

Na žádost zúčastněných stran se jistoty složené na vydání dovozních licencí uvolňují za těchto podmínek:

a)

licence jsou vydávány na dovoz v rámci kvót uvedených v kapitole Ia nebo jsou vydávány na dovoz produktů kódu KN 0406 pocházejících ze Švýcarska;

b)

platnost licencí neskončila do 1. ledna 2008;

c)

licence byly do 1. ledna 2008 využity pouze částečně nebo nebyly využity vůbec.

Článek 3

Odchylně od čl. 34 odst. 2 nařízení (ES) č. 2535/2001 se čl. 33 odst. 1 písm. d) uvedeného nařízení nepoužije od 1. listopadu 2007 do 31. ledna 2008 na dovozy související s kvótovým rokem 2008.

Článek 4

Rozhodnutí 2001/651/ES se zrušuje.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2008. Článek 3 se však použije od 1. listopadu 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. prosince 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2). Nařízení (ES) č. 1255/1999 se nahrazuje nařízením (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1) od 1. července 2008.

(2)  Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 132.

(3)  Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 29. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1324/2007 (Úř. věst. L 294, 13.11.2007, s. 14).

(5)  Úř. věst. L 114, 1.5.2007, s. 8.

(6)  Úř. věst. L 258, 4.10.2007, s. 3.

(7)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 214/2007 (Úř. věst. L 62, 1.3.2007, s. 6).

(8)  Viz strana 95 v tomto čísle Úředního věstníku.

(9)  Viz strana 95 v tomto čísle Úředního věstníku.

(10)  Úř. věst. L 229, 25.8.2001, s. 24. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2004/584/ES (Úř. věst. L 255, 31.7.2004, s. 41).


PŘÍLOHA I

„II.D

Snížené clo podle přílohy 2 dohody mezi Společenstvím a Švýcarskem o obchodu se zemědělskými produkty

Kód KN

Popis

Clo

(EUR/100 kg čisté hmotnosti)

od 1. června 2007

0402 29 11

ex 0404 90 83

Speciální mléko pro kojence (1), v hermeticky uzavřených přepravních obalech o čisté hmotnosti nejvýše 500 g, o obsahu tuku vyšším než 10 % hmotnostních

43,80


(1)  ‚Speciálním mlékem pro kojence‘ se rozumí produkty prosté patogenních zárodků a obsahující v jednom gramu méně než 10 000 životaschopných aerobních bakterií a méně než 2 koliformní bakterie.“


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA III.A

Celní kvóty podle dohod GATT/WTO specifikované podle zemí původu: novozélandské máslo

Kód KN

Popis

Země původu

Roční kvóta od 1. ledna do 31. prosince

(v tunách)

Maximální půlroční kvóta

(množství v tunách)

Kvóta

Část A

Číslo kvóty

09,4195

Kvóta

Část B

Číslo kvóty

09,4182

Dovozní clo

(EUR/100 kg čisté hmotnosti)

Pokyny pro vyplnění osvědčení IMA 1

ex 0405 10 11

ex 0405 10 19

Máslo, alespoň šest týdnů staré, o obsahu tuku nejméně 80 %, avšak méně než 85 % hmotnostních, vyrobené přímo z mléka nebo smetany, bez použití skladovaných surovin, během jediného, samostatného a nepřerušovaného výrobního procesu

Nový Zéland

74 693 tun

Půlroční kvóta od ledna 2008

37 346,5 tun

20 540,5 tun

16 806 tun

70,00

viz příloha IV“

ex 0405 10 30

Máslo, alespoň šest týdnů staré, o obsahu tuku nejméně 80 %, avšak méně než 85 % hmotnostních, vyrobené přímo z mléka nebo smetany, bez použití skladovaných surovin, během jediného, samostatného a nepřerušovaného výrobního procesu, v němž může smetana projít fází, kdy dochází k zahuštění a/nebo frakcionaci máselného tuku (procesy nazývané ‚Ammix‘ a ‚Roztíratelný‘)


PŘÍLOHA III

Příloha IV nařízení (ES) č. 2535/2001 se mění takto:

1)

Název se nahrazuje tímto:

„KONTROLA HMOTNOSTI A OBSAHU TUKU V MÁSLE POCHÁZEJÍCÍM Z NOVÉHO ZÉLANDU, DOVÁŽENÉM PODLE ODDÍLU 2 KAPITOLY 3 NAŘÍZENÍ (ES) č. 2535/2001“.

2)

V části 1 se zrušuje písmeno e).

3)

Část 2 se mění takto:

a)

bod 2.2 se mění takto:

i)

v písmenu e) se zrušuje třetí odrážka,

ii)

písmeno i) se nahrazuje tímto:

„i)

v kolonce 13: nejméně 80 %, avšak méně než 85 % hmotnostních tuku“;

b)

bod 2.3 se zrušuje.

4)

Část 4 se mění takto:

a)

do bodu 4.1 se doplňují tyto odstavce:

„Příslušné orgány odeberou duplicitní vzorky, z nichž jeden bude bezpečně uschován pro případ sporu.

Laboratoř provádějící zkoušky musí být schválena členským státem k provádění úředních analýz a daný členský stát ji musí uznat jako způsobilou k použití výše uvedené metody; tuto způsobilost dokazuje plnění kritérií opakovatelnosti při analýze slepých duplikátů a úspěšné absolvování zkoušek způsobilosti.“;

b)

bod 4.2 se zrušuje;

c)

bod 4.3 se nahrazuje tímto:

„4.3.   Interpretace výsledků kontroly – aritmetický průměr

a)

Požadavky týkající se obsahu tuku se považují za splněné, pokud aritmetický průměr výsledků vzorku nepřekračuje 84,4 %.

Příslušné orgány Komisi neprodleně oznámí všechny případy nesplnění tohoto požadavku.

b)

Pokud není splněn požadavek uvedený v písmenu a), doveze se v souladu s článkem 36 šarže, k níž se vztahuje příslušná dovozní licence a osvědčení IMA 1, kromě případu, kdy tyto požadavky splňují výsledky analýzy duplicitních vzorků uvedené v bodě 4.5“;

d)

bod 4.4 se zrušuje;

e)

bod 4.5 se nahrazuje tímto:

„4.5.   Sporné výsledky

Dotyčný dovozce může vznést námitky proti výsledkům analýzy, které získala laboratoř příslušných orgánů, a to do sedmi pracovních dní po obdržení těchto výsledků, a musí se zavázat, že uhradí náklady na analýzu duplicitních vzorků. V takovém případě příslušné orgány zašlou zapečetěné duplikáty vzorků analyzovaných v jejich laboratoři do jiné laboratoře. Tato druhá laboratoř musí být schválena členským státem k provádění úředních analýz a daný členský stát ji musí uznat jako způsobilou k použití metody uvedené v bodě 4.1; tuto způsobilost dokazuje plnění kritérií opakovatelnosti při analýze slepých duplikátů a úspěšné absolvování zkoušek způsobilosti.

Uvedená druhá laboratoř neprodleně sdělí výsledky své analýzy příslušným orgánům.

Závěry druhé laboratoře jsou konečné.“;

f)

bod 4.6 se zrušuje.


PŘÍLOHA IV

„PŘÍLOHA V

Image


PŘÍLOHA V

Příloha X nařízení (ES) č. 2535/2001 se mění takto:

a)

Kolonka 7 se nahrazuje tímto:

7.   Značky, čísla, počet a druh balení; podrobný popis KN a osmimístný kód KN produktu, před nímž je uvedeno slovo „ex“, a údaje o jeho obchodní úpravě.

Viz připojený identifikační list produktu, odkaz:

Kód KN ex 0405 10 – Máslo, minimálně šest týdnů staré, o obsahu tuku nejméně 80 %, avšak nejvýše 85 % hmotnostních, vyrobené přímo z mléka nebo smetany

Registrační číslo továrny

Datum výroby

Aritmetický průměr hmotnosti prázdných plastových obalů

b)

Kolonka 13 se nahrazuje tímto:

13.   Obsah tuku v procentech hmotnostních


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU