(ES) č. 1549/2007Nařízení Komise (ES) č. 1549/2007 ze dne 20. prosince 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 616/2007 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa pocházejícího z Brazílie, Thajska a jiných třetích zemí

Publikováno: Úř. věst. L 337, 21.12.2007, s. 75-78 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 20. prosince 2007 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 24. prosince 2007 Nabývá účinnosti: 24. prosince 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1549/2007

ze dne 20. prosince 2007,

kterým se mění nařízení (ES) č. 616/2007 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa pocházejícího z Brazílie, Thajska a jiných třetích zemí

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2777/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s drůbežím masem (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/360/ES ze dne 29. května 2007 o uzavření dohod ve formě dohodnutého zápisu mezi Evropským společenstvím a Brazilskou federativní republikou a mezi Evropským společenstvím a Thajským královstvím na základě článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 (GATT 1994) o změně koncesí u drůbežího masa (2), a zejména na článek 2 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 616/2007 (3) za určitých podmínek umožňuje, aby zpracovatelé požádali o dovozní licence.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2777/75 se nevztahuje na solené drůbeží maso kódu KN 0210 99 39. Proto je třeba hospodářským subjektům tradičně dovážejícím tento produkt umožnit využívání zvláštní kvóty pro solené drůbeží maso.

(3)

Mezi podmínky podle nařízení (ES) č. 616/2007 se řadí zejména podmínka, podle které musí být ke zpracování použito drůbeží maso kódů KN 0207 nebo 0210 a výsledkem zpracování jsou přípravky z drůbežího masa kódu KN 1602, na které se vztahuje nařízení (EHS) č. 2777/75.

(4)

Nařízení (EHS) č. 2777/75 se nevztahuje na homogenizované přípravky kódu KN 1602 10, a jelikož některé hospodářské subjekty specializované na tento typ zpracování vyjádřily svůj zájem podílet se na kvótách otevřených nařízením (ES) č. 616/2007, je vhodné zahrnout tyto produkty ke zpracování, ale omezit je pouze na homogenizované produkty, které neobsahují jiné maso než drůbeží.

(5)

Zkušenost ukazuje, že množství, která jsou k dispozici pro skupiny 6 a 8, nejsou využívána. Jeden z důvodů tohoto nevyužití spočívá v tom, že minimální množství, o které může hospodářský subjekt požádat a které je nařízením stanoveno na 100 tun, je příliš velké vzhledem k tomu, že se často jedná o tržní niky.

(6)

Je proto vhodné snížit minimální množství, o které může hospodářský subjekt požádat, pokud jde o tyto specifické skupiny.

(7)

Dovozní licence jsou vydávány členskými státy více než dva měsíce před začátkem podobdobí či příslušného období, a tudíž jejich období platnosti. Lhůta mezi vydáním a možností dovážet na základě těchto licencí je velmi dlouhá.

(8)

Aby se předešlo tomu, že některé z těchto licencí budou použity na dovozy před začátkem jejich období platnosti, je vhodné vyžadovat, aby byl začátek období platnosti na dovozních licencích vyznačen.

(9)

Nařízení (ES) č. 616/2007 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro drůbeží maso a vejce,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 616/2007 se mění takto:

1.

V článku 4 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„Pro účely článku 5 nařízení (ES) č. 1301/2006 předkládá žadatel o dovozní licenci při podání své první žádosti týkající se daného kvótového období důkaz, že v každém ze dvou období uvedených v článku 5 dovezl nebo vyvezl nejméně 50 tun produktů, na které se vztahuje nařízení (EHS) č. 2777/75, nebo soleného drůbežího masa kódu KN 0210 99 39.“

2.

V čl. 4 odst. 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Odchylně od článku 5 nařízení (ES) č. 1301/2006 a od odstavce 1 tohoto článku může žadatel o dovozní licenci při podání své první žádosti týkající se daného kvótového období předložit rovněž důkaz, že v každém ze dvou období uvedených v článku 5 nařízení (ES) č. 1301/2006 zpracoval nejméně 1 000 tun drůbežího masa kódů KN 0207 nebo 0210 na přípravky z drůbežího masa kódu 1602, na které se vztahuje nařízení (EHS) č. 2777/75, nebo na homogenizované přípravky kódu KN 1602 10 00, které neobsahují jiné maso než drůbeží.“

3.

V čl. 4 odst. 5 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Pro skupiny 3, 6 a 8 je minimální množství, jehož se žádost o licenci musí týkat, sníženo na 10 tun.“

4.

V příloze II se část B nahrazuje přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. prosince 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 77. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 679/2006 (Úř. věst. L 119, 4.5.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 138, 30.5.2007, s. 10.

(3)  Úř. věst. L 142, 5.6.2007, s. 3.


PŘÍLOHA

„B.

Údaje podle čl. 4 odst. 7 druhého pododstavce:

Bulharsky

:

Намаляване на ОМТ, както предвижда Регламент (ЕО) № 616/2007

В действие от …

Španělsky

:

reducción del AAC tal como prevé el Reglamento (CE) no 616/2007

Válida desde el …

Česky

:

Snížení celní sazby podle nařízení (ES) č. 616/2007

Platné ode dne

Dánsky

:

Nedsættelse af FFT-toldsatser, jf. forordning (EF) nr. 616/2007

Gyldig fra den …

Německy

:

Ermäßigung des Zollsatzes des GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 616/2007

Gültig ab dem

Estonsky

:

ühise tollitariifistiku maksumäära vähendamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 616/2007

Kehtib alates

Řecky

:

μείωση του δασμού του ΚΔ όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 616/2007

Ισχύει από …

Anglicky

:

reduction of CCT duty pursuant to Regulation (EC) No 616/2007

valid from …

Francouzsky

:

réduction du TDC comme prévu au règlement (CE) no 616/2007

Valable à partir du

Italsky

:

riduzione del dazio TDC come prevede il regolamento (CE) n. 616/2007

Valido a decorrere dal

Lotyšsky

:

Kopējā muitas tarifa (KMT) samazinājums, kā paredzēts Regulā (EK) Nr. 616/2007

Piemērojams no

Litevsky

:

BMT muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 616/2007

Galioja nuo

Maďarsky

:

A 616/2007/EK rendeletben előírt KTV csökkentés

Érvényesség kezdete

Maltsky

:

Tnaqqis tat-Tariffa Doganali Komuni kif jipprovdi r-Regolament (CE) Nru 616/2007

Valida mid-data

Nizozemsky

:

Verlaging van het GDT overeenkomstig Verordening (EG) nr. 616/2007

Geldig vanaf

Polsky

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 616/2007

Ważne od dnia […] r.

Portugalsky

:

Redução do direito da pauta aduaneira comum prevista no Regulamento (CE) n.o 616/2007

Válida a partir de

Rumunsky

:

reducerea TVC în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 616/2007

Valabil de la

Slovensky

:

Zníženie cla SCS podľa nariadenia (ES) č. 616/2007

Platné od ...

Slovinsky

:

Skupna carinska tarifa, znižana v skladu z Uredbo (ES) št. 616/2007

Velja od

Finsky

:

Asetuksessa (EY) N:o 616/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus

Voimassa alkaen

Švédsky

:

Minskning av gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 616/2007

Giltig fr.o.m. …“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU