(ES) č. 1454/2007Nařízení Komise (ES) č. 1454/2007 ze dne 10. prosince 2007 , kterým se stanoví společná pravidla pro zavedení nabídkového řízení pro určení vývozních náhrad u některých zemědělských produktů

Publikováno: Úř. věst. L 325, 11.12.2007, s. 69-73 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 10. prosince 2007 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 18. prosince 2007 Nabývá účinnosti: 14. prosince 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1454/2007

ze dne 10. prosince 2007,

kterým se stanoví společná pravidla pro zavedení nabídkového řízení pro určení vývozních náhrad u některých zemědělských produktů

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na čl. 31 odst. 14 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (2), a zejména na čl. 18 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s rýží (3), a zejména na čl. 15 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (4), a zejména na čl. 33 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 31 odst. 1 nařízení (ES) č. 1255/1999 a odpovídajícími články jiných nařízeních o společné organizaci trhů se zemědělskými produkty lze rozdíl mezi kotacemi nebo cenami na světovém trhu a ve Společenství u některých zemědělských produktů pokrýt vývozní náhradou v míře nezbytné pro vývoz těchto produktů v mezích vyplývajících z dohod uzavřených v souladu s článkem 300 Smlouvy.

(2)

Za účelem co nejefektivnějšího použití dostupných zdrojů a zvýšení průhlednosti a posílení hospodářské soutěže mezi vývozci, kteří se chtějí podílet na režimu vývozních náhrad, může Komise stanovit náhrady prostřednictvím nabídkového řízení pro produkty, pro něž bylo toto řízení stanoveno v minulosti.

(3)

Nařízení Komise, jimiž se stanoví prováděcí pravidla pro zařazování vývozních náhrad do nabídkového řízení pro některé společné organizace trhů, stanoví různá pravidla postupu, pokud jde o nabídková řízení pro vývozní náhrady.

(4)

Za účelem zjednodušení a zefektivnění řídících a kontrolních mechanismů by měla být stanovena společná pravidla pro správu nabídkových řízení pro vývozní náhrady.

(5)

Aby se snížilo administrativní zatížení hospodářských subjektů a vnitrostátních orgánů, nabídkové řízení by se mělo organizovat společně s řízením žádosti o vývozní licenci a nabídková jistota by měla představovat rovněž licenční jistotu, jakmile bude příslušná nabídka vybrána.

(6)

Nabídky by měly obsahovat všechny informace nezbytné pro jejich vyhodnocení a měl by být stanoven mechanismus výměny informací mezi členskými státy a Komisí.

(7)

Jistota by měla zaručit, že přijatá množství budou vyvezena v souladu s licencí vydanou v rámci nabídkového řízení. Proto by měla být přijata ustanovení pro uvolnění a propadnutí jistoty složené v souladu s nařízením Komise (EHS) č. 2220/85 ze dne 22. července 1985, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu jistot pro zemědělské produkty (5).

(8)

Na základě obdržených nabídek může být stanovena maximální vývozní náhrada. Na trhu však mohou nastat situace hospodářské nebo jiné povahy, které by odůvodnily to, že nebyla přijata ani jedna z obdržených nabídek.

(9)

Zkušenosti ukazují, že je třeba stanovit opatření, která by odrazovala od předkládání nepřesných dokladů. Měl by proto být stanoven vhodný systém sankcí a měly by být určeny případy, kdy se sankce použít nemají.

(10)

Na vývozní licence stanovené tímto nařízením se použijí nařízení Komise (ES) č. 800/1999 ze dne 15. dubna 1999, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty (6), a nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (7).

(11)

V důsledku přijetí společných pravidel by se měla zrušit nařízení Komise (EHS) č. 584/75 ze dne 6. března 1975, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro zařazování vývozních náhrad v odvětví rýže do nabídkového řízení (8), a nařízení Komise (ES) č. 580/2004 ze dne 26. března 2004 o zavedení nabídkového řízení týkajícího se vývozních náhrad pro některé mléčné výrobky (9).

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem příslušných řídících výborů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oblast působnosti

1.   Toto nařízení stanoví společná pravidla pro organizaci a správu nabídkových řízení pro určení výše vývozních náhrad pro produkty těchto odvětví:

a)

mléka a mléčných výrobků;

b)

obilovin;

c)

rýže;

d)

cukru.

Použije se, aniž jsou dotčeny odchylky a zvláštní ustanovení nařízení Komise zahajujících nabídková řízení, která se týkají vývozních náhrad vztahujících se na zemědělské produkty uvedené v prvním pododstavci.

2.   Pro účely použití tohoto nařízení se „příslušnými orgány členských států“ rozumí úřady nebo subjekty akreditované členskými státy jako platební agentury, které splňují podmínky stanovené článkem 6 nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 (10).

3.   Pokud toto nařízení nestanoví jinak, použijí se ustanovení nařízení (ES) č. 800/1999 a (ES) č. 1291/2000.

Článek 2

Zahájení nabídkového řízení

1.   Pro každý dotyčný produkt se nabídkové řízení zahajuje nařízením Komise (dále jen „nařízení zahajující nabídkové řízení“) v souladu s postupem uvedeným v čl. 42 odst. 2 nařízení (ES) č. 1255/1999 a v odpovídajících článcích ostatních nařízení o společné organizaci trhů s dotyčnými zemědělskými produkty.

2.   Nařízení zahajující nabídkové řízení obsahuje tyto informace:

a)

produkty, na které se nabídkové řízení vztahuje, s příslušnými kódy KN;

b)

období, na které se nabídkové řízení vztahuje („období nabídkového řízení“), a různá podobdobí, kdy lze nabídky podávat;

c)

datum zahájení a datum ukončení, mezi kterými mohou být nabídky podávány;

d)

případně celkové množství, na které se nabídkové řízení vztahuje;

e)

minimální množství, které každá nabídka musí splňovat;

f)

výši jistoty;

g)

místo určení, kam musí být produkty v případě potřeby vyvezeny;

h)

příslušný orgán členských států, jemuž se mají nabídky zasílat.

3.   Informace požadované v odst. 2 písm. b), d) a h) mohou být zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie prostřednictvím oznámení o nabídkovém řízení.

4.   Mezi vstupem nařízení zahajujícího nabídkové řízení v platnost nebo zveřejněním oznámení o nabídkovém řízení a prvním dnem pro podávání nabídek musí uplynout přinejmenším 6 dnů.

Článek 3

Podávání nabídek a žádostí o vývozní licence

1.   Nabídky podávají hospodářské subjekty usazené a registrované pro účely DPH ve Společenství příslušným orgánům členských států uvedeným buď v nařízení zahajujícím nabídkové řízení, nebo v oznámení o nabídkovém nařízení.

2.   Nabídky se podávají na formuláři pro žádost o vývozní licenci stanoveném v nařízení (ES) č. 1291/2000.

3.   Nabídky lze podávat elektronickými prostředky s využitím postupu, který hospodářským subjektům dal k dispozici příslušný členský stát. Příslušné orgány členských států mohou požadovat, aby elektronické nabídky byly opatřeny zaručeným elektronickým podpisem ve smyslu čl. 2 bodu 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES (11). Ve všech ostatních případech příslušné orgány vyžadují elektronický podpis, který poskytuje rovnocennou záruku, pokud jde o požadovanou funkčnost podpisu, použitím týchž pravidel a podmínek, které jsou vymezeny v Ustanoveních Komise o elektronických a digitálních dokumentech, uvedených v rozhodnutí Komise 2004/563/ES, Euratom (12), a v jejich prováděcích pravidlech (13).

4.   V případě použití čl. 2 odst. 2 písm. g) musí být v žádosti o licenci uvedena místa určení stanovená v nařízení zahajujícím nabídkové řízení.

5.   Nabídka je platná jen tehdy, jsou-li splněny následující podmínky:

a)

v kolonce 20 žádosti o licenci uvádí odkaz na nařízení zahajující nabídkové řízení a den ukončení podobdobí pro podávání nabídek;

b)

v kolonce 4 žádosti o licenci uvádí identifikační údaje účastníka nabídkového řízení: název (jméno), adresu a identifikační číslo DPH;

c)

v kolonce 16 žádosti o licenci uvádí kód KN daného produktu;

d)

popřípadě vyhovuje minimálnímu a maximálnímu množství uvedenému v nařízení zahajujícím nabídkové řízení;

e)

v kolonce 20 žádosti o licenci uvádí vývozní náhradu nabízenou za jednu jednotku v eurech a centech;

f)

v kolonce 17 a 18 žádosti o licenci uvádí množství produktu, které má být vyvezeno;

g)

v kolonce 7 žádosti o licenci uvádí místo určení vývozu v případě použití čl. 2 odst. 2 písm. g);

h)

účastník nabídkového řízení složil jistotu před koncem podobdobí pro podávání nabídek v souladu s hlavou III nařízení (EHS) č. 2220/85 a odchylně od čl. 15 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000 a v témže období toto složení prokázal;

i)

neobsahuje jiné podmínky stanovené účastníkem nabídkového řízení než ty, které jsou uvedeny v tomto odstavci;

j)

je předložena v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků členského státu, kde se nabídka podává.

6.   Nabídková jistota představuje jistotu pro vývozní licenci.

7.   Nabídky se po svém podání nestahují ani nemění.

Článek 4

Posouzení nabídek

1.   Příslušné orgány členských států posoudí nabídky na základě prvků uvedených v čl. 3 odst. 5. Ověří zejména správnost uvedených informací a rozhodnou o platnosti nabídek.

2.   Osoby oprávněné přijímat a posuzovat nabídky nesmí o nich prozradit žádné podrobnosti neoprávněné osobě.

3.   Je-li některá nabídka neplatná, uvědomí o tom příslušný orgán členského státu dotyčného účastníka nabídkového řízení.

Článek 5

Oznámení nabídek Komisi

1.   Příslušné orgány členských států oznámí všechny platné nabídky Komisi.

2.   Oznámení neobsahují údaje uvedené v čl. 3 odst. 5 písm. b).

3.   Oznámení se učiní elektronickými prostředky, s využitím postupu sděleného členským státům Komisí, během konkrétní lhůty stanovené nařízeními Komise zahajujícími dotyčné nabídkové řízení.

Forma a obsah oznámení jsou vymezeny na základě vzorů, které členským státům dá k dispozici Komise. Tyto vzory se nepoužijí, dokud nebude informován příslušný řídící výbor.

4.   Oznámení, že nebyly podány žádné nabídky, předávají členské státy Komisi ve lhůtě uvedené v odstavci 3.

Článek 6

Rozhodnutí na základě nabídek

1.   Na základě nabídek oznámených v souladu s čl. 5 odst. 1 Komise rozhodne v souladu s postupem uvedeným v čl. 42 odst. 2 nařízení (ES) č. 1255/1999 a v odpovídajících článcích ostatních nařízení o společné organizaci trhů s dotyčnými zemědělskými produkty, že:

a)

nestanoví maximální náhradu nebo

b)

stanoví maximální náhradu.

2.   V případě nabídek podaných na úrovni maximální náhrady může v případě použití čl. 2 odst. 2 písm. d) Komise stanovit koeficient pro výběr nabízených množství.

3.   Rozhodnutí o náhradách se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 7

Rozhodnutí o nabídkách a vydání vývozních licencí

1.   Pokud byla v souladu s čl. 6 odst. 1 stanovena maximální vývozní náhrada, příslušné orgány členských států přijmou nabídky, které se rovnají maximální náhradě nebo jsou nižší, než je maximální náhrada. Všechny ostatní nabídky odmítne.

2.   Pokud není určena náhrada, jsou všechny nabídky odmítnuty.

Příslušné orgány členských států nepřijmou nabídky, které nebyly oznámeny podle čl. 5 odst. 1.

3.   Příslušné orgány členských států přijmou rozhodnutí uvedená v odstavci 1 po zveřejnění rozhodnutí Komise o náhradách uvedeného v čl. 6 odst. 1.

4.   Nejpozději pátý pracovní den poté, co vstoupí v platnost rozhodnutí Komise, kterým se stanoví maximální náhrada, příslušný orgán členského státu vydá vybraným účastníkům nabídkového řízení vývozní licence na přijatá množství, přičemž v nich uvede náhradu uvedenou v nabídce. V případě použití čl. 2 odst. 2 písm. g) musí být v licenci uvedena místa určení stanovená v nařízení zahajujícím nabídkové řízení.

5.   Odchylně od čl. 23 odst. 1 nařízení (ES) č. 1291/2000 je vývozní licence platná ode dne jejího skutečného vydání.

Článek 8

Práva a povinnosti vybraných účastníků nabídkového řízení

1.   Vybraný účastník nabídkového řízení má právo obdržet vývozní licenci na přijaté množství a přijatou vývozní náhradu v souladu s rozhodnutím uvedeným v čl. 7 odst. 3.

2.   Vybraní uchazeči jsou povinni vyvézt přijaté množství během doby platnosti licence a případně je dodat na místo určení uvedené v čl. 2 odst. 2 písm. g).

Článek 9

Uvolnění a propadnutí jistoty

1.   Zásadním požadavkem ve smyslu čl. 20 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2220/85 je vyvézt přijaté množství během doby platnosti licence. V případě, že nařízení zahajující nabídkové řízení stanoví konkrétní místo určení, jak je uvedeno v čl. 2 odst. 2 písm. g) tohoto nařízení, se použije čl. 35 odst. 5 nařízení (ES) č. 1291/2000.

2.   Jistota se uvolní, pokud:

a)

je nabídka neplatná nebo je zamítnuta;

b)

povinnost uvedená v čl. 8 odst. 2 nebyla splněna;

c)

v případě použití čl. 6 odst. 2 výše uvolněné jistoty odpovídá množství, které nebylo přijato.

3.   Jistota propadne, pokud není splněna povinnost uvedená v čl. 8 odst. 2, s výjimkou případů vyšší moci.

Článek 10

Zpětné získávání náhrad a sankce

1.   Aniž je dotčena hlava IV kapitola 2 nařízení (ES) č. 800/1999, pokud se zjistí, že doklad předložený účastníkem nabídkového řízení pro přidělení práv vyplývajících z tohoto nařízení obsahuje nesprávné informace, a pokud jsou dotyčné nesprávné informace rozhodující pro přidělení uvedeného práva, příslušné orgány členského státu vyloučí účastníka nabídkového řízení z účasti v režimu poskytování vývozních náhrad prostřednictvím nabídkového řízení pro produkty, na které se dané nabídkové řízení vztahuje, na dobu jednoho roku počínaje okamžikem, kdy bylo přijato konečné správní rozhodnutí konstatující nesrovnalost.

2.   Odstavec 1 se nepoužije, pokud žadatel před příslušnými orgány uspokojivě prokáže, že situace uvedená v úvodní větě odstavce 1 nebyla zapříčiněna jeho hrubou nedbalostí nebo že byla způsobena vyšší mocí nebo je důsledkem zřejmého omylu.

3.   Členské státy informují Komisi o případech použití odstavce 1. Komise zpřístupní tyto informace ostatním členským státům.

Článek 11

Zrušení

Zrušuje se nařízení (ES) č. 584/75.

Nařízení (ES) č. 580/2004 se zrušuje dnem 1. července 2008.

Článek 12

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se na nabídková řízení zahájená po vstupu tohoto nařízení v platnost, aniž je dotčen čl. 11 druhý pododstavec.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. prosince 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1152/2007 (Úř. věst. L 258, 4.10.2007, s. 3).

(2)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 735/2007 (Úř. věst. L 169, 29.6.2007, s. 6).

(3)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 797/2006 (Úř. věst. L 144, 31.5.2006, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1260/2007 (Úř. věst. L 283, 27.10.2007, s. 1).

(5)  Úř. věst. L 205, 3.8.1985, s. 5. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2006 (Úř. věst. L 365, 21.12.2006, s. 52).

(6)  Úř. věst. L 102, 17.4.1999, s. 11. Nařízení naposledy pozměněno nařízením (ES) č. 1001/2007 (Úř. věst. L 226, 30.8.2007, s. 9).

(7)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2006.

(8)  Úř. věst. L 61, 7.3.1975, s. 25. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1948/2002 (Úř. věst. L 299, 1.11.2002, s. 18).

(9)  Úř. věst. L 90, 27.3.2004, s. 58. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 128/2007 (Úř. věst. L 41, 13.2.2007, s. 6).

(10)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1.

(11)  Úř. věst. L 13, 19.1.2000, s. 12.

(12)  Úř. věst. L 251, 27.7.2004, s. 9.

(13)  Dokument SEK(2005) 1578.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU