(ES) č. 1386/2007Nařízení Rady (ES) č. 1386/2007 ze dne 22. října 2007 , kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku

Publikováno: Úř. věst. L 318, 5.12.2007, s. 1-58 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 22. října 2007 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 25. prosince 2007 Nabývá účinnosti: 25. prosince 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2019/833 Pozbývá platnosti: 17. června 2019

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1386/2007

ze dne 22. října 2007,

kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Úmluva o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku (dále jen „úmluva NAFO“), byla schválena nařízením Rady (EHS) č. 3179/78 ze dne 28. prosince 1978 o uzavření úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku Evropským hospodářským společenstvím (2) a vstoupila v platnost dne 1. ledna 1979.

(2)

Úmluva NAFO stanoví vhodný rámec pro multilaterální spolupráci na racionální ochraně a řízení rybolovných zdrojů v oblasti definované úmluvou.

(3)

Na svém 25. výročním zasedání konaném v Halifaxu ve dnech 15. až 19. září 2003 Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO) podstatně zrevidovala ochranná a donucovací opatření použitelná na rybářská plavidla, která provozují rybolov v oblastech, jež jsou mimo hranice vnitrostátní jurisdikce smluvních stran v oblasti působnosti úmluvy.

(4)

Tato opatření také začleňují ustanovení na podporu dodržování ochranných a donucovacích opatření plavidly zemí, které nejsou smluvními stranami, za účelem zajištění plného respektování ochranných a řídicích opatření přijatých NAFO.

(5)

Tato opatření stanoví kontrolní opatření použitelná na plavidla, která plují pod vlajkou smluvních stran a provozují rybolov v oblasti NAFO, a systém inspekcí na moři a v přístavech, které zahrnují inspekční a dohledové postupy a postupy při porušení předpisů, jež musí smluvní strany provádět.

(6)

Opatření také stanoví povinnou inspekci plavidel zemí, které nejsou smluvními stranami, pokud tato plavidla dobrovolně vplují do přístavů smluvních stran, a zákaz vykládky a překládky úlovků, jestliže se v průběhu této inspekce zjistí, že byly odloveny v rozporu s ochrannými opatřeními přijatými NAFO.

(7)

Podle článků 11 a 12 úmluvy NAFO vstupují tato opatření v platnost dne 1. ledna 2004 a jsou závazná pro smluvní strany; Společenství by tato opatření mělo uplatňovat.

(8)

Většina uvedených opatření byla do práva Společenství provedena nařízením Rady (EHS) č. 1956/88 ze dne 9. června 1988, kterým se stanoví prováděcí pravidla k mezinárodnímu společnému inspekčnímu programu přijatému Organizací pro rybolov v severozápadním Atlantiku (3), nařízením Komise (EHS) č. 2868/88 ze dne 16. září 1988, kterým se stanoví prováděcí pravidla k mezinárodnímu společnému inspekčnímu programu přijatému Organizací pro rybolov v severozápadním Atlantiku (4), nařízením Rady (EHS) č. 189/92 ze dne 27. ledna 1992, kterým se stanoví prováděcí pravidla k určitým kontrolním opatřením přijatým Organizací pro rybolov v severozápadním Atlantiku (5), nařízením Rady (ES) č. 3680/93 ze dne 20. prosince 1993, kterým se stanoví určitá opatření pro zachování a řízení rybolovných zdrojů v oblasti upravené předpisy, jak je definována v Úmluvě o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku (6), nařízením Rady (ES) č. 3069/95 ze dne 21. prosince 1995, kterým se pro rybářská plavidla Společenství, která operují v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO), zavádí pozorovatelský program Evropského společenství (7), a nařízením Rady (ES) č. 1262/2000 ze dne 8. června 2000, kterým se stanoví některá kontrolní opatření týkající se plavidel plujících pod vlajkou zemí, které nejsou smluvními stranami Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO) (8).

(9)

Aby bylo možné účinně provádět revidovaná ochranná a donucovací opatření přijatá NAFO, měla by být uvedená nařízení zrušena a nahrazena jedním nařízením, které spojuje a doplňuje všechna ustanovení, jež se týkají rybolovných činností, které vyplývají z povinností Společenství jakožto smluvní strany úmluvy.

(10)

Některá opatření přijatá NAFO byla do práva Společenství provedena také každoročním nařízením o TAC a kvótách, naposledy nařízením Rady (ES) č. 51/2006 ze dne 22. prosince 2005, kterým se na rok 2006 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů (9). Ustanovení takového druhu, která nemají přechodnou povahu, by měla být přenesena do nového nařízení.

(11)

V roce 2002 bylo přijato nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (10). Podle tohoto nařízení mají členské státy kontrolovat činnosti, které provádí plavidla plující pod jejich vlajkou mimo vody Společenství.

(12)

Ustanovení čl. 2 odst. 3 nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku (11) stanoví, že každý členský stát musí zajistit, aby činnosti jeho plavidel mimo rybolovné pásmo Společenství podléhaly řádné kontrole, a tam, kde tyto povinnosti Společenství existují, inspekcím a dohledu, aby se zajistilo dodržování pravidel Společenství použitelných v uvedených vodách; proto by mělo být stanoveno, že členské státy, jejichž plavidla jsou oprávněna lovit ryby v oblasti upravené předpisy NAFO, přidělí NAFO inspektory, kteří budou provádět kontrolu a dohled, spolu s odpovídajícími prostředky pro inspekce.

(13)

Pro zajištění kontroly rybolovných činností v oblasti upravené předpisy NAFO je nutné, aby členské státy při používání těchto opatření spolupracovaly mezi sebou i s Komisí.

(14)

Členské státy jsou povinny zajistit, aby jejich inspektoři dodržovali inspekční postupy stanovené NAFO.

(15)

Aby se zajistilo, že dodatečná ochranná a donucovací opatření přijatá NAFO, která se stala pro Společenství závaznými, mohou být provedena v časovém rámci stanoveném úmluvou NAFO, může Rada kvalifikovanou většinou na návrh Komise toto nařízení pozměnit,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví pravidla pro uplatňování ochranných a donucovacích opatření, která byla stanovena Organizací pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO), Společenstvím.

Článek 2

Oblast působnosti

1.   Ustanovení obsažená v kapitolách II až V tohoto nařízení se vztahují na veškeré obchodní rybolovné činnosti prováděné v oblasti upravené předpisy NAFO rybářskými plavidly Společenství lovícími druhy, na které se vztahuje úmluva NAFO.

2.   Ochranná a řídicí opatření, která se týkají odlovu ryb, zejména velikosti ok, omezení velikosti, uzavřených oblastí a období, se nevztahují na výzkumná plavidla, která působí v oblasti upravené předpisy NAFO.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„rybářským plavidlem“ jakékoliv plavidlo, které provozuje nebo provozovalo rybolovné činnosti, včetně plavidel na zpracování ryb a plavidel, která se podílejí na překládce nebo na jakékoliv jiné činnosti při přípravě na rybolov nebo v souvislosti s ním, včetně experimentálního nebo průzkumného rybolovu;

2)

„výzkumným plavidlem“ jakékoliv stálé výzkumné plavidlo nebo plavidlo, které běžně provozuje rybolovné činnosti nebo podpůrné rybolovné činnosti, využívané nebo pronajaté k výzkumu v oblasti rybolovu, který byl řádně oznámen;

3)

„rybolovnými činnostmi“ rybolov, zpracování ryb, překládka ryb nebo rybích výrobků a jakákoliv jiná přípravná činnost na rybolov nebo v souvislosti s rybolovem v oblasti upravené předpisy NAFO;

4)

„inspektorem“ inspektor z útvarů pro kontrolu rybolovu smluvních stran NAFO přidělený do společného inspekčního a dohledového programu NAFO;

5)

„rybářským výjezdem“ doba, která začíná vstupem plavidla do oblasti upravené předpisy NAFO a končí, když plavidlo oblast upravenou předpisy opustí a veškerý úlovek na palubě z oblasti upravené předpisy je vyložen nebo přeložen na jiné plavidlo;

6)

„plavidlem země, která není smluvní stranou“ plavidlo, které bylo zpozorováno nebo jinak identifikováno a o kterém bylo nahlášeno, že provozovalo rybolovné činnosti v oblasti upravené předpisy NAFO a

a)

které pluje pod vlajkou státu, který není smluvní stranou úmluvy NAFO, nebo

b)

pro které existuje důvodné podezření, že je bez státní příslušnosti;

7)

„rybolovem NNN“ nezákonné, neregulované a nehlášené rybolovné činnosti v oblasti upravené předpisy NAFO;

8)

„plavidlem NNN“ jakékoliv plavidlo země, která není smluvní stranou, jež provozuje nezákonné, neregulované a nehlášené rybolovné činnosti v oblasti upravené předpisy NAFO;

9)

„seznamem NNN“ seznam, který obsahuje údaje o plavidlech, u nichž NAFO shledala, že provozovala rybolov NNN;

10)

„oblastí upravenou předpisy NAFO“ oblast definovaná v článku I Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku (úmluva NAFO);

11)

„podoblastí“ podoblast definovaná v příloze III úmluvy NAFO;

12)

„divizí“ divize definovaná v příloze III úmluvy NAFO;

13)

„kvótou pro ostatní“ kvóta, kterou plavidla Společenství sdílejí s plavidly plujícími pod vlajkou jiných smluvních stran NAFO;

14)

„programem NAFO“ společný inspekční a dohledový program přijatý NAFO;

15)

„ochrannými a donucovacími opatřeními NAFO“ ochranná a donucovací opatření přijatá Komisí pro rybolov a Generální radou NAFO;

16)

„lodním deníkem pro rybolov“ lodní deník, na který odkazuje nařízení Komise (EHS) č. 2807/83 (12), do něhož se zaznamenávají rybářské operace a úlovky;

17)

„produkčním deníkem“ lodní deník, do kterého se zaznamenávají ryby ve formě produktu;

18)

„rozpisem kapacity“ nákres nebo popis, který označuje skladovací kapacitu v metrech krychlových všech nákladních a jiných skladovacích prostor na palubě rybářského plavidla;

19)

„rozpisem uskladnění“ nákres, který ukazuje místo, kde se skladují ryby v nákladních nebo jiných skladovacích prostorách na palubě rybářského plavidla.

KAPITOLA II

TECHNICKÁ OPATŘENÍ

Článek 4

Vedlejší úlovek uchovávaný na palubě

1.   Rybářská plavidla omezí své vedlejší úlovky na maximálně 2 500 kg nebo 10 %, podle toho, které množství je větší, pro každý druh upravený předpisy NAFO, na který nebyla Společenství přidělena kvóta.

2.   V případě, že platí zákaz rybolovu nebo je úplně vyčerpána kvóta pro „ostatní“, nesmějí vedlejší úlovky dotyčných druhů přesáhnout 1 250 kg nebo 5 %, podle toho, které množství je větší.

3.   Procentní podíly v odstavcích 1 a 2 se vypočítají jako procentní podíly hmotnosti každého druhu z celkového úlovku uchovávaného na palubě. Úlovky krevet se do výpočtu úrovně vedlejších úlovků všech hlubinných druhů ryb nezahrnují.

Článek 5

Vedlejší úlovek v každém vytažení sítě

1.   Jsou-li procentní podíly vedlejších úlovků v každém vytažení sítě větší než procentní podíly stanovené v čl. 4 odst. 1 a 2, plavidlo se okamžitě vzdálí alespoň 10 námořních mil od jakékoli polohy při předchozím vlečení sítě a během následujícího vlečení sítě si udržuje minimální vzdálenost 10 námořních mil od jakékoli polohy při předchozím vlečení sítě. Obsahuje-li vytažení sítě i po přesunu více vedlejších úlovků než je povolená úroveň, opustí plavidlo divizi a nejméně 60 hodin se nevrátí.

2.   Jsou-li při lovu krevet celkové vedlejší úlovky všech hlubinných druhů ryb, na něž se vztahuje kvóta, při každém vytažení sítě vyšší než 5 % hmotnosti v divizi 3M nebo 2,5 % hmotnosti v divizi 3L, vzdálí se plavidlo alespoň 10 námořních mil od jakékoli polohy při předchozím vlečení sítě a během následného vlečení sítě si udržuje minimální vzdálenost 10 námořních mil od jakékoli polohy při předchozím vlečení sítě. Obsahuje-li vytažení sítě i po přesunu více vedlejších úlovků, než je povolená úroveň, opustí plavidlo příslušnou divizi a nejméně 60 hodin se do ní nevrátí.

3.   Procentní podíl vedlejších úlovků povolený v každém vytažení sítě se vypočítá jako procentní podíl hmotnosti pro každý druh z celkového úlovku při uvedeném vytažení sítě.

Článek 6

Cílený rybolov a vedlejší úlovky

1.   Velitelé plavidel Společenství nesmějí provozovat cílený rybolov druhů, na které se vztahují omezení vedlejších úlovků. Má se za to, že byl provozován cílený rybolov druhu, tvoří-li tento druh největší procentní podíl hmotnosti celkového úlovku při kterémkoli vytažení sítě.

2.   Provádějí-li však plavidla cílený rybolov rejnokovitých s povolenou velikostí ok sítě pro tento druh rybolovu, považují se úlovky druhů, na něž se vztahují omezení vedlejších úlovků, při prvním vytažení sítě, kdy je jejich podíl na hmotnosti celkového úlovku nejvyšší, za náhodné. V tomto případě plavidlo okamžitě změní polohu v souladu s čl. 5 odst. 1 a 2.

3.   Po nepřitomnosti v divizi v délce alespoň 60 hodin v souladu s čl. 5 odst. 1 a 2 provedou velitelé plavidel Společenství zkušební vlečení sítě, jež potrvá maximálně 3 hodiny. Odchylně od odstavce 1 tohoto článku platí, že pokud při vytažení sítě po zkušebním vlečení sítě jsou v celkovém úlovku hmotnostně nejvíce zastoupeny druhy, na něž se vztahuje omezení vedlejších úlovků, nepovažuje se to za cílený rybolov. V tomto případě plavidlo okamžitě změní polohu v souladu s čl. 5 odst. 1 a 2.

Článek 7

Velikosti ok

1.   Používání vlečných sítí, které mají v jakékoli části oka menší než 130 mm, je při cíleném rybolovu hlubinných druhů ryb uvedených v příloze I zakázáno, kromě lovu okouníka bradatého (Sebastes mentella) podle odstavce 3. Tuto velikost lze snížit na nejméně 60 mm při cíleném lovu kalmara tryskového (Illex illecebrosus). Při cíleném rybolovu rejnokovitých (Rajidae) se tato velikost ok zvětšuje nejméně na 280 mm v kapse vlečné sítě a na 220 mm ve všech ostatních částech vlečné sítě.

2.   Plavidla, která loví krevetku severní (Pandalus borealis), musí používat sítě o minimální velikosti ok 40 mm.

3.   Plavidla, která loví pelagického okouníka bradatého (Sebastes mentella) v podoblasti 2 a divizích 1F a 3K, musí používat sítě o minimální velikosti ok 100 mm.

Článek 8

Převážení sítí

1.   Při cíleném rybolovu jednoho nebo více druhů upravených předpisy NAFO nesmějí plavidla Společenství převážet sítě o velikosti ok menší, než kterou stanoví článek 7.

2.   Avšak plavidla, která během téže výpravy loví v jiných oblastech než v oblasti upravené předpisy NAFO, smějí mít na palubě sítě s menšími oky, než stanoví článek 7, za předpokladu, že jsou tyto sítě pevně převázány a uloženy a nejsou k dispozici pro okamžité použití. Tyto sítě

a)

nesmějí být připevněny pomocí třmenů k okrajům paluby ani ke svým vytahovacím nebo vlečným kabelům a lanům, a

b)

pokud jsou převážené na palubě či nad ní, musí být pevně přivázány k některé části lodní nástavby.

Článek 9

Přídavná zařízení k sítím

1.   Používání zařízení nebo prostředků jiných než popsaných v tomto článku, které způsobují ucpávání ok u sítě nebo zmenšují jejich rozměry, je zakázáno.

2.   Na spodní straně kapsy vlečné sítě smí být připevněna plachtovina, síťovina nebo jiný materiál, jehož úkolem je zabránit nebo opotřebování nebo je omezit.

3.   Na vrchní straně kapsy vlečné sítě smí být připevněna zařízení za předpokladu, že nezpůsobují ucpávání ok kapsy. Používání přídavných vrchních dílů zabraňujících prodření sítě je omezeno na díly uvedené v příloze V.

4.   Plavidla, která loví krevetku severní (Pandalus borealis), musí používat třídicí rošty nebo mřížky s maximální roztečí 22 mm. Plavidla, která loví krevetku severní v divizi 3L, musí být rovněž vybavena kloubovými řetězy o minimální délce 72 cm podle popisu přílohy VI.

Článek 10

Minimální velikost ryb

1.   Ryby z oblasti upravené předpisy NAFO, které nedosahují předepsané velikosti stanovené v příloze III, se nesmějí zpracovávat, uchovávat na palubě, překládat na jiné plavidlo, vykládat, převážet, skladovat, prodávat, vystavovat ani nabízet k prodeji, nýbrž musí být okamžitě vráceny zpět do moře poté, co byly vyňaty ze sítě nebo vyloveny z moře.

2.   Překročí-li množství ulovených ryb, které nedosahují předepsané velikosti, 10 % celkového množství, přemístí se plavidlo do vzdálenosti nejméně pěti námořních mil od místa posledního vytažení sítě, než může pokračovat v rybolovu. Veškeré zpracované ryby, pro něž je stanovena minimální velikost a které nedosahují minimální délky stanovené v příloze III, se považují za produkty pocházející z podměrečných ryb.

Článek 11

Zvláštní ustanovení pro lov krevet v divizi 3L

Lov krevet v divizi 3L se provádí v hloubkách větších než 200 metrů a je omezen na jedno plavidlo na každé přidělené množství za členský stát v daném časovém okamžiku.

Článek 12

Oblasti s omezením rybolovu

Rybolovné činnosti, při nichž se používají lovná zařízení pro lov při dně, se zakazují v těchto oblastech:

Oblast

Souřadnice 1

Souřadnice 2

Souřadnice 3

Souřadnice 4

Orphan Knoll

50.00.30

51.00.30

51.00.30

50.00.30

47.00.30

45.00.30

47.00.30

45.00.30

Cornerské

35.00.00

36.00.00

36.00.00

35.00.00

podmořské hory

48.00.00

48.00.00

52.00.00

52.00.00

podmořské hory

43.29.00

44.00.00

44.00.00

43.29.00

Nového Foundlandu

43.20.00

43.20.00

46.40.00

46.40.00

podmořské hory

35.00.00

39.00.00

39.00.00

35.00.00

Nové Anglie

57.00.00

57.00.00

64.00.00

64.00.00

KAPITOLA III

KONTROLNÍ OPATŘENÍ

ODDÍL 1

Sledování rybolovu

Článek 13

Oprávnění

Lovit, uchovávat na palubě, překládat a vykládat rybolovné zdroje v oblasti upravené předpisy NAFO jsou oprávněna výhradně plavidla Společenství o hrubé prostornosti vyšší než 50 tun, jimž členský stát vlajky vydal zvláštní povolení k rybolovu a jež jsou vedena v rejstříku plavidel NAFO, a to za podmínek stanovených v uvedeném povolení.

Článek 14

Seznam plavidel

1.   Každý členský stát sestaví seznam plavidel plujících pod jeho vlajkou a registrovaných ve Společenství, která jsou oprávněna lovit v oblasti upravené předpisy NAFO, a oznámí uvedený seznam Komisi v podobě snímatelné počítačem. Komise předá tento seznam neprodleně sekretariátu NAFO.

2.   Každý členský stát nejméně 15 dnů předtím, než nové plavidlo vpluje do oblasti upravené předpisy NAFO, zašle Komisi v podobě snímatelné počítačem všechny změny seznamu plavidel plujících pod jeho vlajkou a registrovaných ve Společenství, která jsou oprávněna lovit v oblasti upravené předpisy NAFO. Komise předá tuto informaci neprodleně sekretariátu NAFO.

3.   Seznam uvedený v odstavci 2 musí zahrnovat tyto údaje:

a)

případně vnitřní číslo plavidla podle definice v příloze I nařízení Komise (ES) č. 26/2004 ze dne 30. prosince 2003 o rejstříku rybářských plavidel Společenství (13);

b)

mezinárodní rádiovou volací značku;

c)

jméno případného nájemce plavidla.

4.   U plavidel, která plují dočasně pod vlajkou členského státu („bare boat charter“), musí zaslané údaje zahrnovat:

a)

datum, od nějž je plavidlo oprávněno plout pod vlajkou členského státu;

b)

datum, od nějž členský stát oprávnil plavidlo k rybolovu v oblasti upravené předpisy NAFO;

c)

název státu, v němž je plavidlo registrováno nebo bylo registrováno dříve, a datum, ke kterému přestalo plout pod vlajkou daného státu;

d)

název plavidla;

e)

úřední registrační číslo plavidla přidělené příslušnými vnitrostátními orgány;

f)

domovský přístav plavidla po jeho převodu;

g)

jméno vlastníka nebo nájemce plavidla;

h)

prohlášení, že velitel plavidla obdržel kopii předpisů platných v oblasti upravené předpisy NAFO;

i)

hlavní živočišné druhy, které může plavidlo v oblasti upravené předpisy NAFO lovit;

j)

podoblasti, ve kterých bude plavidlo rybolov pravděpodobně provozovat.

Článek 15

Nájem plavidel Společenství

1.   Členské státy mohou schválit, že se na rybářská plavidla plující pod jejich vlajkou, která jsou oprávněna k rybolovu v oblasti upravené předpisy NAFO, uplatní nájemní dohody za účelem částečného nebo úplného využití kvóty nebo dní rybolovu, které byly přiděleny jiné smluvní straně NAFO. Jsou však zakázány nájemní dohody týkající se plavidel, která byla NAFO nebo jinou regionální organizací pro rybolov označena jako plavidla podílející se na nezákonné, nehlášené nebo neregulované rybolovné činnosti (dále jen „plavidla NNN“).

2.   Dnem sjednání nájemní dohody zašle členský stát vlajky Komisi tyto informace a Komise je předá výkonnému sekretariátu NAFO:

a)

svůj souhlas s nájmem;

b)

druhy ryb, jichž se nájem týká, a rybolovná práva přidělená nájemní smlouvou;

c)

doba trvání nájmu;

d)

jméno nájemce;

e)

smluvní strana, která plavidlo pronajala.

3.   Po skončení nájemní dohody členský stát vlajky uvědomí Komisi, která tuto informaci bezodkladně postoupí výkonnému sekretariátu NAFO.

4.   Členský stát vlajky zajistí, aby:

a)

plavidlo nezískalo oprávnění k rybolovu v průběhu doby trvání nájmu, které by směřovalo proti rybolovným právům přiděleným členskému státu vlajky;

b)

plavidlo nezískalo v průběhu stejné doby oprávnění k rybolovu v rámci více než jedné nájemní dohody;

c)

všechny úlovky a vedlejší úlovky v rámci oznámené nájemní dohody byly zaznamenány v lodním deníku pro rybolov pronajatého plavidla odděleně od ostatních údajů o úlovcích zaznamenaných podle článku 18.

5.   Členské státy oznámí Komisi všechny úlovky a vedlejší úlovky uvedené v odst. 4 písm. c) odděleně od ostatních vnitrostátních údajů o úlovcích podle článku 21. Komise bezodkladně postoupí tyto údaje výkonnému sekretariátu NAFO.

Článek 16

Sledování intenzity rybolovu

1.   Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby zajistil, že intenzita rybolovu jeho plavidel je úměrná rybolovným právům, která má daný členský stát v oblasti upravené předpisy NAFO.

2.   Členské státy sdělí Komisi plán rybolovu pro plavidla, která loví v oblasti upravené předpisy NAFO, do 31. ledna každého roku anebo poté nejméně 30 dnů před začátkem této činnosti. Plán rybolovu musí mimo jiné uvádět plavidlo nebo plavidla, která v této oblasti loví, a zamýšlený počet dní rybolovu, které tato plavidla stráví v oblasti upravené předpisy NAFO.

3.   Členské státy orientačně uvědomí Komisi o zamýšlených činnostech svých plavidel v jiných oblastech.

4.   Plán rybolovu musí pokrývat celkovou intenzitu rybolovu, která se vynaloží v oblasti upravené předpisy NAFO s ohledem na rybolovná práva, která má členský stát, jenž prohlášení činí.

5.   Členské státy předloží Komisi každoročně do 31. ledna zprávu o provádění svých plánů rybolovu. Tyto zprávy uvedou počet plavidel, která v oblasti upravené předpisy NAFO skutečně loví, úlovky každého plavidla a celkový počet dní, kdy rybolov v této oblasti provozovalo. Činnosti plavidel lovících krevety v divizích 3M a 3L se oznamují pro každou divizi zvlášť.

Článek 17

Systém sledování plavidel (VMS)

1.   Členské státy zajistí, že informace získané systémem sledování plavidel podle nařízení Komise (ES) č. 2244/2003 (14) o plavidlech plujících pod jejich vlajkou, která loví v oblasti upravené předpisy NAFO, jsou sekretariátu NAFO předávány elektronicky v reálném čase.

2.   Jestliže inspektor zpozoruje rybářské plavidlo v oblasti upravené předpisy NAFO, o kterém neobdržel údaje ze systému sledování plavidel v souladu s ochrannými a donucovacími opatřeními NAFO, bezodkladně o tom uvědomí velitele plavidla a výkonný sekretariát NAFO.

Článek 18

Překládky

1.   Plavidla Společenství se nebudou podílet na překládkách v oblasti upravené předpisy NAFO, pokud k tomu neobdrží předchozí oprávnění od příslušných orgánů svého státu vlajky.

2.   Plavidla Společenství nesmějí provádět překládky ryb pocházejících z plavidla země, která není smluvní stranou, nebo na toto plavidlo, které bylo zpozorováno nebo jinak identifikováno, že provádí rybolovné činnosti v oblasti upravené předpisy NAFO.

3.   Plavidla Společenství oznámí svým příslušným orgánům každou překládku provedenou v oblasti upravené předpisy NAFO. Předávající plavidla podají tuto zprávu nejméně 24 hodiny předem a přijímající plavidla nejpozději hodinu po provedení překládky.

4.   Zpráva uvedená v odstavci 3 musí uvádět čas, zeměpisnou polohu, celkovou hmotnost v kilogramech podle druhů, které mají být vyloženy nebo naloženy, a volací značku plavidel, která se na překládce podílela.

5.   Přijímající plavidlo oznámí spolu s celkovým odloveným množstvím na palubě a celkovou hmotností ryb, které mají být vyloženy, rovněž název přístavu a očekávanou dobu vykládky nejméně 24 hodin před uskutečněním jakékoli vykládky.

6.   Členské státy ihned předají zprávy uvedené v odstavci 3 a 5 Komisi, která je bezodkladně postoupí sekretariátu NAFO.

Článek 19

Lodní deník pro rybolov, lodní deník produkce a rozpis uskladnění

1.   Kromě dodržování článků 6, 8, 11 a 12 nařízení (EHS) č. 2847/93 zapisují velitelé plavidel do lodního deníku pro rybolov údaje uvedené v příloze IV.

2.   Velitelé plavidel Společenství v souvislosti s úlovky druhů, na které odkazuje čl. 15 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2847/93, vedou:

a)

lodní deník produkce, ve kterém je uvedena souhrnná produkce podle druhů na palubě vyjádřená jako hmotnost produktu v kilogramech;

b)

rozpis uskladnění, ze kterého je patrné, kde jsou jednotlivé druhy v nákladním prostoru umístěny. V případě krevet plavidla vypracují rozpis uskladnění, který přesně uvede, kde jsou uloženy krevety z divize 3L a z divize 3M, jakož i množství krevet podle divizí na palubě v hmotnosti produktu v kilogramech.

3.   Lodní deník produkce a rozpis uskladnění uvedené v odstavci 2 jsou aktualizovány denně za předešlý den počítaný od 00:00 hodin (UTC) do 24:00 hodin (UTC) a jsou uchovávány na palubě, dokud plavidlo není zcela vyloženo.

4.   Velitel plavidla Společenství musí poskytnout potřebnou pomoc při ověřování množství vykázaných v lodním deníku produkce a zpracovaných produktů uložených na palubě.

5.   Členské státy každé dva roky osvědčují správnost rozpisů kapacity všech plavidel, která mají podle článku 12 povolení k rybolovu. Velitel plavidla zajistí, aby bylo jedno vyhotovení tohoto osvědčení k dispozici na palubě a mohlo být na žádost předloženo inspektorovi.

Článek 20

Označování produktů a oddělené skladování

1.   Veškeré zpracované ryby ulovené v oblasti upravené předpisy NAFO se označí tak, aby byl identifikovatelný každý druh a kategorie produktu podle článku 1 nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury (15), a v případě krevet se uvede datum odlovu. Dále se označí jako odlovené v oblasti upravené předpisy NAFO.

2.   Veškeré krevety ulovené v divizi 3L a veškerý platýs černý ulovený v podoblasti 2 a v divizích 3K, 3L, 3M, 3N a 3O se označí jako odlovené v těchto oblastech.

3.   S ohledem na oprávněnou bezpečnost a navigační odpovědnost velitele plavidla platí:

a)

veškeré úlovky odlovené v oblasti upravené předpisy NAFO musí být skladovány odděleně od úlovků odlovených mimo tuto oblast. Je třeba je jasně oddělit, například pomocí plastového materiálu, překližky nebo síťoviny;

b)

úlovky stejného druhu mohou být skladovány ve více částech nákladního prostoru, avšak místo, kde jsou skladovány, musí být přesně vyznačeno v rozpisu uskladnění uvedeném v článku 19.

Článek 21

Hlášení úlovků

1.   Velitelé rybářských plavidel Společenství zasílají středisku sledování lovišť (FMC) svého členského státu vlajky zprávy o úlovcích v souladu s odstavcem 2.

2.   Zprávy o úlovcích obsahují:

a)

množství na palubě, když rybářské plavidlo Společenství vstupuje do oblasti upravené předpisy NAFO. Zprávy jsou předány nejdříve 12 hodin a nejpozději 6 hodin před každým vstupem do oblasti upravené předpisy NAFO a obsahují datum, čas, zeměpisnou polohu plavidla, zaokrouhlenou hmotnost podle druhů, včetně cílených druhů;

b)

denní úlovky krevet odlovených v divizi 3L. Tyto zprávy jsou předány nejpozději ve 12:00 UTC dne následujícího po dni, v němž byly odlovy uskutečněny;

c)

každé druhé pondělí úlovky okouníka v podoblasti 2 a v divizích 1F, 3K a 3M odlovené během období dvou týdnů, končícího předcházející neděli o půlnoci. Jakmile souhrnné úlovky překročí 50 % TAC, podává se zpráva jednou týdně v pondělí;

d)

množství na palubě, když rybářské plavidlo opouští oblast upravenou předpisy NAFO. Tyto zprávy jsou předány nejdříve 8 hodin a nejpozději 6 hodin před každým opuštěním oblasti upravené předpisy NAFO a obsahují datum, čas, zeměpisnou polohu plavidla a zaokrouhlenou hmotnost podle druhů;

e)

naložená a vyložená množství u každé překládky ryb v průběhu pobytu plavidla v oblasti upravené předpisy NAFO. Předávající plavidla předají tuto zprávu nejméně 24 hodiny před provedením překládky. Přijímající plavidla předají tuto zprávu nejpozději hodinu po provedení překládky. Tyto zprávy budou obsahovat uvedení data, času, zeměpisné polohy překládky, celkovou hmotnost v kilogramech podle druhů, které mají být vyloženy nebo naloženy, a volací značku plavidel, která se na překládce podílela. Přijímající plavidlo oznámí spolu s celkovým úlovkem na palubě a celkovou hmotností ryb, které mají být vyloženy, rovněž jméno přístavu a očekávanou dobu vykládky nejméně 24 hodin před uskutečněním jakékoli vykládky.

3.   Každý členský stát předá po přijetí zprávy o úlovcích počítačovým přenosem Komisi, která je postoupí sekretariátu NAFO.

4.   Údaje obsažené ve zprávách o úlovcích jsou členskými státy zaneseny do databáze podle čl. 19 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2847/93.

5.   Podrobná pravidla týkající se formátu a specifikací pro předávání, na která odkazuje odstavec 2, jsou stanovena v příloze VII.

Článek 22

Celkové ohlašování úlovků a intenzity rybolovu

1.   Do 15. dne každého měsíce oznámí každý členský stát Komisi v podobě snímatelné počítačem

a)

množství populací uvedených v příloze II, která byla vyložena;

b)

počet dnů rybolovu využitých k lovu krevet v divizi 3M v průběhu předcházejícího měsíce a

c)

veškeré údaje obdržené podle článků 11 a 12 nařízení (EHS) č. 2847/93.

2.   Komise sestaví pro všechny členské státy údaje uvedené v odstavci 1 a předá je sekretariátu NAFO do 30 dnů od konce kalendářního měsíce, v němž byly uskutečněny odlovy.

ODDÍL 2

Pozorovatelé

Článek 23

Přidělování pozorovatelů

1.   Členské státy přidělí pozorovatele na palubu všech rybářských plavidel, která provozují nebo hodlají provozovat rybolovné činnosti v oblasti upravené předpisy NAFO. Pozorovatelé zůstávají na palubě rybářských plavidel, na která byli přiděleni, dokud nejsou nahrazeni jinými pozorovateli.

2.   Vyjma z důvodu vyšší moci se rybářským plavidlům bez pozorovatele na palubě nepovolí zahájit rybolovnou činnost v oblasti upravené předpisy NAFO nebo v ní pokračovat.

3.   Pozorovatelé musí být řádně kvalifikovaní a zkušení. Musejí mít tuto kvalifikaci:

a)

dostatečné zkušenosti s rozpoznáváním živočišných druhů a lovných zařízení;

b)

znalost navigace;

c)

dostatečnou znalost ochranných a donucovacích opatření NAFO;

d)

schopnost provádět základní vědecké úkoly, například odebírat vzorky a s přesností je pozorovat a zaznamenávat;

e)

dostatečnou znalost jazyka státu vlajky plavidla, které pozoruje.

4.   Členské státy přijmou všechna vhodná opatření, aby zajistily, že pozorovatelé budou přijati na palubu rybářských plavidel v dohodnuté době a na dohodnutém místě, a usnadní jejich odchod po uplynutí období pozorování.

5.   Členské státy zašlou Komisi seznam pozorovatelů, které přidělily podle odstavce 1, do 20. ledna každého roku, a poté bezprostředně po přidělení jakéhokoliv nového pozorovatele.

Článek 24

Hlavní úkol pozorovatelů

1.   Pozorovatelé sledují, jak rybářská plavidla dodržují příslušná ochranná a donucovací opatření NAFO.

2.   Veškeré úkoly pozorovatelů jsou omezeny na oblast upravenou předpisy NAFO.

Článek 25

Zaznamenávání

Pozorovatelé:

a)

vypracovávají denní zprávy o rybolovných činnostech plavidla, které obsahují alespoň informace podle formuláře uvedeného v příloze VIII;

b)

zaznamenávají zařízení, velikost ok a přídavná zařízení, která velitel používá.

Článek 26

Kontrola úlovků

1.   Pozorovatelé:

a)

pozorují a posuzují úlovky podle jednotlivých parametrů (poloha, hloubka a doba, po kterou je lovné zařízení ponořeno);

b)

určují složení úlovků;

c)

sledují výměty, vedlejší úlovky a úlovky podměrečných ryb;

d)

ověřují údaje v lodním deníku pro rybolov a v lodním deníku produkce; ověření lodního deníku produkce se provede pomocí vyrovnávacího koeficientu, který používá velitel;

e)

ověřují zprávy týkající se sdělování úlovku.

2.   Při sledování výmětů, vedlejších úlovků a úlovků podměrečných ryb v souladu s odst. 1 písm. c) shromáždí pozorovatelé údaje o výmětech a podměrečných rybách uchovávaných na palubě, přičemž použijí, pokud to okolnosti umožní, tento postup odběru vzorků:

a)

při každém vytažení sítě se zaznamenají odhady celkového úlovku podle druhů vyjádřené v hmotnosti a rovněž odhady výmětů podle druhů vyjádřené v hmotnosti;

b)

z každého desátého vytažení sítě se odeberou podrobné vzorky podle druhů, čímž se kromě hmotnosti měřeného vzorku zjistí také množství podle jednotlivých délek představující část úlovku, jež má být vyložena, a část úlovku, kterou tvoří výmět;

c)

kdykoliv se místo rybolovu změní podle článků 5 a 6.

Článek 27

Jiné zvláštní úkoly

Pozorovatelé:

a)

ověřují polohu plavidla při rybolovných činnostech;

b)

dohlížejí na případné překládky z plavidel, která podléhají nájemním dohodám podle článku 14;

c)

sledují řádné fungování automatických zařízení pro dálkové zaznamenávání polohy, pokud jsou na palubě a pozorované plavidlo je používá;

d)

provádí vědecké úkoly a odběr vzorků, pokud to vyžadují Komise pro rybolov NAFO nebo příslušné orgány státu vlajky pozorovaného plavidla.

Článek 28

Zprávy pozorovatelů

1.   Pozorovatelé předloží zprávu Komisi a příslušným orgánům členského státu, který je přidělil, do 20 dnů po ukončení každého rybářského výjezdu. Jestliže přidělení pozorovatele končí před ukončením rybářského výjezdu, je Komisi a příslušným orgánům členského státu předložena zpráva, která se týká období přidělení, do 20 dnů po skončení přidělení. Tato zpráva shrnuje hlavní zjištění pozorovatele. Tato zpráva se předloží Komisi, která ji předá sekretariátu NAFO.

2.   Pozorovatelé oznámí do 24 hodin veškeré známky podezření na vážné porušení předpisů. Tyto zprávy musejí být určeny inspekčnímu plavidlu NAFO v oblasti upravené předpisy NAFO, které podezření na porušení předpisů oznámí výkonnému sekretariátu NAFO. Při komunikaci s inspekčním plavidlem pozorovatelé používají stanovený kód.

Článek 29

Preventivní opatření

1.   Pozorovatelé učiní všechny nezbytné kroky, aby zajistili, že jejich přítomnost na palubě rybářských plavidel neomezuje řádné fungování plavidel či rybolovné činnosti, ani jim nebrání.

2.   Pozorovatelé respektují majetek a zařízení na palubě rybářských plavidel a také důvěrnost všech dokumentů, které uvedeným plavidlům patří.

Článek 30

Povinnosti velitele plavidla

1.   Velitelé rybářských plavidel Společenství přijmou přidělené pozorovatele a spolupracují s nimi, aby jim umožnili výkon jejich povinností na palubě plavidel.

2.   Velitel plavidla, které má na palubu přijmout pozorovatele, přijme veškerá rozumná opatření, aby uvedenému pozorovateli usnadnil příchod a odchod. Během pobytu na palubě má pozorovatel k dispozici náležité ubytování a pracovní zařízení.

3.   Velitel plavidla musí pozorovateli umožnit přístup k dokladům plavidla (k lodnímu deníku pro rybolov, lodnímu deníku produkce, rozpisu kapacity a rozpisu uskladnění) a do různých částí plavidla a, je-li to požadováno, přístup k uchovávanému úlovku a k úlovku, který má být vyhozen do moře, aby mu usnadnil výkon povinností.

4.   Velitel musí být včas informován o dni a místě přijetí pozorovatele a o pravděpodobné délce pozorování.

5.   Veliteli pozorovaného plavidla může být na jeho vlastní žádost poskytnuta kopie zprávy pozorovatele, na kterou odkazuje čl. 27 odst. 1.

Článek 31

Náklady

Veškeré náklady, které vyplývají z působení pozorovatelů podle tohoto oddílu, ponesou členské státy. Členské státy mohou tyto náklady naúčtovat, částečně nebo v plné výši, provozovatelům svých plavidel.

Článek 32

Návazný postup

1.   Příslušné orgány členských států, které obdrží zprávu pozorovatele v souladu s článkem 27, vyhodnotí obsah a závěry uvedené zprávy.

2.   Pokud ze zprávy vyplývá, že pozorované plavidlo provozovalo rybolovné činnosti, které jsou v rozporu s ochrannými a donucovacími opatřeními NAFO, přijmou orgány uvedené v odstavci 1 veškerá nezbytná opatření, aby záležitost přezkoumaly s cílem zabránit opakování takového jednání.

ODDÍL 3

Program pro pozorovatele, satelitní sledování a elektronické podávání zpráv

Článek 33

Pravidla používání

1.   Odchylně od ustanovení článku 23 mohou členské státy za podmínek stanovených v tomto oddílu umožnit rybářským plavidlům plujícím pod jejich vlajkou, aby zahájila nebo prováděla rybolovné činnosti v oblasti upravené předpisy NAFO bez přiděleného pozorovatele.

2.   Plavidla mohou provádět rybolovné činnosti bez pozorovatele podle odstavce 1 za předpokladu, že jsou splněny tyto požadavky:

a)

na palubě jsou umístěna nezbytná technická zařízení pro zasílání elektronických zpráv pozorovatelů a elektronických zpráv o úlovcích;

b)

technická zařízení podle písmene a) byla úspěšně vyzkoušena se 100 % mírou spolehlivosti se sekretariátem NAFO a inspekčními plavidly, která působí v oblasti upravené předpisy NAFO, a

c)

zprávy ze systému sledování plavidel (VMS) jsou předávány každou hodinu.

Článek 34

Povinnosti členských států

1.   Členské státy sdělí Komisi názvy plavidel, která zamýšlí uplatňovat ustanovení tohoto oddílu, nejpozději do 30 dnů před zahájením rybářské sezóny. Komise předá tyto údaje bezodkladně sekretariátu NAFO.

2.   Členské státy průběžně informují Komisi o názvech plavidel, na která se vztahují ustanovení tohoto oddílu, a období, během kterého není přidělen pozorovatel na palubu. Komise předá tyto údaje bezodkladně sekretariátu NAFO.

3.   Členské státy plavidla nebo plavidel, na která se vztahují ustanovení tohoto oddílu, umožní plavidlu provádět rybolovné činnosti v oblasti upravené předpisy NAFO bez pozorovatele maximálně 75 % doby, během které plavidlo nebo plavidla vykonávají svou činnost v této oblasti během roku.

4.   Členské státy zajistí, aby v rámci druhu rybolovu, jehož se plavidla účastní, existovala vyváženost mezi plavidly plujícími pod jejich vlajkou s pozorovatelem a bez pozorovatele.

Článek 35

Povinnosti velitelů plavidel a pozorovatelů

1.   Velitelé plavidel a pozorovatelé, na které se vztahují ustanovení tohoto oddílu, předávají denní zprávy za každou divizi.

2.   Denní zprávy se předávají sekretariátu NAFO prostřednictvím střediska sledování lovišť státu vlajky nejpozději ve 12:00 hodin UTC. Zprávy jsou podávány za období od 00:01 hodin do 24:00 hodin předchozího dne.

3.   Úlovky zaznamenané v denní zprávě velitele musí odpovídat úlovkům v lodním deníku pro rybolov.

4.   Denní zprávy případně zahrnují množství za jednotlivé divize u těchto kategorií:

a)

denní úlovek uchovávaný na palubě podle druhů;

b)

výměty;

c)

podměrečné ryby.

5.   Formáty pro zprávy o denním úlovku (CAX) a zprávy pozorovatelů (OBR) jsou uvedeny v příloze XIVa.

6.   Pozorovatelé na palubě plavidel, na která se vztahují ustanovení tohoto oddílu, vedle svých povinností podle kapitoly III oddílu 2 podávají denně zprávy o svých povinnostech uvedených v čl. 26 odst. 1 sekretariátu NAFO (zpráva pozorovatele) elektronickou cestou prostřednictvím střediska sledování lovišť.

Článek 36

Technické selhání

Pokud elektronický způsob pro předávání denních zpráv do a ze střediska sledování lovišť nefunguje, pokračují velitel a pozorovatel v každodenním podávání zpráv jinými prostředky a na palubě uchovávají písemný záznam o předávání, který je k dispozici inspektorům.

Článek 37

Porušení předpisů

Pokud je plavidlo bez pozorovatele nahlášeno kvůli porušení předpisů, použijí se ustanovení kapitoly IV oddílu 5. Není-li plavidlo po tomto porušení předpisů přesměrováno, musí pozorovatel neprodleně vstoupit na palubu plavidla.

Článek 38

Zpráva o provádění

Členské státy předloží Komisi zprávu o provádění ustanovení tohoto oddílu každoročně nejpozději do 15. února. Tato zpráva obsahuje mimo jiné informace o celkovém plnění předpisů dotyčných plavidel včetně porovnání plavidel s pozorovateli a bez nich, případných úsporách nákladů pro toto odvětví a orgány členských států, součinnosti s jinými způsoby kontroly, jakož i technické funkčnosti a spolehlivosti operačních systémů.

KAPITOLA IV

INSPEKCE A DOHLED NA MOŘI

ODDÍL 1

Obecná ustanovení

Článek 39

Obecná pravidla pro inspekci a dohled

1.   Komise nebo členské státy jmenují inspektory pověřené dohledem a inspekcí v oblasti upravené předpisy NAFO v souladu s ochrannými a donucovacími opatřeními NAFO. Mohou také jmenovat praktikanty, kteří budou inspektory doprovázet.

2.   Členské státy a Komise zajistí, aby inspektoři vykonávali své úkoly v souladu s pravidly stanovenými v programu NAFO. Inspektoři nadále podléhají provozní kontrole svých příslušných orgánů a jsou vůči nim odpovědní.

3.   Každý členský stát a Komise zajistí, aby inspekce prováděné inspektory Společenství nebyly vedeny diskriminujícím způsobem a aby byly v souladu s ochrannými a donucovacími opatřeními NAFO.

4.   Počet inspekcí je stanoven podle velikosti loďstva smluvních stran přítomných v oblasti upravené předpisy NAFO v závislosti na době, po kterou tato loďstva v oblasti setrvají, na úrovni úlovků a na záznamech o shodě.

5.   Kromě úkolů prováděných v rámci ochranných a donucovacích opatření NAFO inspektoři kontrolují v oblasti upravené předpisy NAFO plavidla Společenství s cílem zajistit dodržování všech ostatních ochranných a kontrolních opatření Společenství, která se na uvedená plavidla použijí.

6.   Inspektoři mohou být naloděni na palubu plavidla členského státu, které vykonává nebo se chystá vykonávat inspekční úkoly v oblasti upravené předpisy NAFO.

7.   Inspektoři, kteří působí v oblasti upravené předpisy NAFO, pravidelně koordinují své činnosti s jinými inspektory NAFO, kteří působí v oblasti upravené předpisy NAFO, za účelem výměny informací o pozorování a nalodění nebo jiných významných informací.

Článek 40

Inspekční prostředky

Členské státy nebo Komise poskytnou svým inspektorům dostatečné prostředky, které jim umožní plnit úkoly dohledu a inspekce. Z tohoto důvodu přidělí pro program NAFO inspekční plavidla.

Článek 41

Programování

1.   Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu koordinuje činnosti Společenství týkající se dohledu a inspekce. Za tímto účelem může společně s dotyčnými členskými státy sestavit společné operační programy dohledu a inspekce. Členské státy, jejichž plavidla se účastní rybolovu v oblasti upravené předpisy NAFO, přijmou opatření nezbytná k usnadnění provádění těchto programů, zejména pokud jde o požadované lidské a materiální zdroje a o období a oblasti, v nichž mají být zdroje vynaloženy.

2.   V rámci zavedení společných operačních programů dohledu a inspekce zajistí Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu a členské státy, aby pokaždé, kdy v oblasti upravené předpisy NAFO provádí rybolovnou činnost více než 15 rybářských plavidel Společenství, bylo v oblasti přítomno jedno inspekční plavidlo Společenství nebo aby byla uzavřena dohoda s některou jinou smluvní stranou, která by zabezpečila přítomnost jednoho inspekčního plavidla.

3.   Členské státy oznámí Agentuře Společenství pro kontrolu rybolovu do 15. října každého roku jména inspektorů a názvy inspekčních plavidel, které hodlají přidělit programu NAFO během následujícího roku. Toto oznámení obsahuje název, rádiovou volací značku a komunikační kapacitu přidělených inspekčních plavidel. Na základě těchto údajů stanoví Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu ve spolupráci s členskými státy plán účasti Společenství v programu NAFO pro následující kalendářní rok a odešle jej sekretariátu NAFO a členským státům.

4.   Každý členský stát oznamuje Agentuře Společenství pro kontrolu rybolovu elektronickou cestou datum a hodinu začátku a konce činnosti inspekčních plavidel.

ODDÍL 2

Postup při dohledu

Článek 42

Postup při dohledu

1.   Inspektoři uskutečňují dohled na základě pozorování rybářských plavidel z plavidla přiděleného programu NAFO. Pokud inspektor spatří plavidlo jedné smluvní strany NAFO a toto pozorování neodpovídá jiným informacím, které má k dispozici, zaznamená svá zjištění do formuláře zprávy o dohledu podle přílohy XI a uvedenou zprávu zašle svým orgánům. Zpráva obsahuje fotografie plavidla, které zaznamenávají polohu, datum a čas, kdy byly fotografie pořízeny.

2.   Členské státy předávají zprávu o dohledu bezodkladně elektronickou cestou státu vlajky pozorovaného plavidla nebo orgánům stanoveným tímto státem, oznámeným sekretariátem NAFO, sekretariátu NAFO a Komisi. Na žádost státu vlajky dotyčného plavidla mu též předají originál každé zprávy o dohledu.

3.   Členské státy po přijetí zprávy o dohledu, která se týká jejich plavidel, k ní přijmou okamžité kroky a provedou případná další vyšetřování nezbytná pro určení vhodných následných opatření.

4.   Členské státy do 15. února každého roku sdělí Komisi opatření přijatá v souvislosti se zprávami o dohledu, která se týkají jejich plavidel v průběhu předchozího roku. V případech, kdy následná opatření zahrnují uložení sankcí, jsou uvedené sankce přesně popsány. Komise předá tyto informace sekretariátu NAFO do 1. března každého roku.

ODDÍL 3

Postup při inspekci

Článek 43

Obecná ustanovení

1.   Při provádění inspekce za denního světla a za běžné viditelnosti vztyčí inspekční plavidla vlajku NAFO jako upozornění, že inspektor provádí inspekci v rámci programu NAFO. Plavidla sloužící k převozu inspektora na palubu sledovaného plavidla také vztyčí vlajku, tato vlajka však může mít poloviční velikost.

2.   Inspekce plavidel, která vykonávají výzkum, se omezí na ujištění, že plavidlo neprovádí operaci komerčního rybolovu.

3.   Inspektoři nebrání velitelům spojit se s příslušnými orgány jejich státu vlajky během vstupu na plavidlo a během inspekce.

4.   Inspekční plavidla manévrují v bezpečné vzdálenosti od rybářského plavidla v souladu s námořními pravidly.

5.   Inspektoři se vyhýbají použití donucovacích prostředků, kromě případů, kdy je to nutné z hlediska zajištění jejich bezpečnosti. Při provádění inspekcí na palubě rybářských plavidel nenosí inspektoři střelné zbraně.

6.   Inspekce jsou vedeny způsobem, který bude plavidlo co nejméně rušit a obtěžovat při jeho činnostech a při odlovech.

Článek 44

Vstup na plavidlo

1.   Inspektoři a praktikanti při vstupu na palubu rybářského plavidla mají u sebe průkaz totožnosti vystavený sekretariátem NAFO a prokáží se jím.

2.   Inspektoři na plavidlo nevstoupí, aniž by to předem rádiem ohlásili plavidlu nebo aniž by plavidlo obdrželo příslušný signál v mezinárodním signálním kódu obsahující údaje o inspekčním týmu a inspekční platformě.

3.   Inspektoři nesmí požadovat po plavidlu, na jehož palubu se chystají vstoupit, aby zastavilo nebo manévrovalo během rybolovu nebo aby zastavilo ponořování lovného zařízení do vody nebo jeho vytahování. Inspektoři však mohou požadovat přerušení nebo odložení ponořování lovného zařízení do vody, dokud nevstoupí na palubu, přičemž toto odložení nepřesáhne v žádném případě 30 minut po přijetí signálu uvedeného v odstavci 2.

Článek 45

Činnosti na palubě

1.   Inspekční týmy se skládají nejvýše ze dvou inspektorů. Jestliže to podmínky plavidla dovolují, může inspektory doprovázet inspekční praktikant, který je představen veliteli rybářského plavidla. Činnosti praktikanta se omezují na pozorování inspekce prováděné inspektory.

2.   Délka inspekce nepřekročí tři hodiny, nebo dobu nezbytně nutnou k vytažení sítí s úlovkem a jejich inspekci, trvá-li to déle. Pokud je zjištěno porušení předpisů, mohou inspektoři zůstat na palubě po dobu nutnou ke splnění svých úkolů podle článku 48 a článku 51. Inspektor opustí plavidlo do jedné hodiny po ukončení původní inspekce nebo případně po dokončení svých úkolů podle článku 48.

3.   Jsou přijata preventivní opatření, aby se zabránilo poškození obalů, balení, kartonů nebo jiných kontejnerů a jejich obsahu. Kartony a kontejnery jsou otevřeny způsobem, který usnadňuje rychlé opětovné uzavření, zabalení a přeskladnění.

4.   Inspektoři převedou záznamy o hmotnosti produkce uvedené v lodním deníku produkce na živou hmotnost, aby mohli ověřit údaje v lodním deníku, které jsou v živé hmotnosti. Inspektoři se řídí vyrovnávacími koeficienty, které používá velitel plavidla.

5.   Inspektoři jsou oprávněni prohlížet všechny plochy, paluby a prostory rybářského plavidla, zpracované i nezpracované úlovky, sítě a ostatní lovná zařízení, vybavení, jakož i veškeré doklady pokládané za nezbytné k ověření dodržování ochranných a donucovacích opatření NAFO.

6.   Při inspekci mohou inspektoři požadovat od velitele veškerou potřebnou pomoc. Velitel se může vyjádřit k inspekční zprávě, která musí být podepsána inspektory po dokončení inspekce. Jedna kopie inspekční zprávy musí být předána veliteli rybářského plavidla.

Článek 46

Sestavení inspekčních zpráv

1.   Inspektoři sestaví inspekční zprávu postupem podle přílohy IX a předají ji příslušným orgánům.

2.   Inspektoři shrnou podle záznamů v lodním deníku úlovek plavidla v oblasti upravené předpisy NAFO za příslušný rybářský výjezd podle druhů a podle divize a zaznamenají toto shrnutí do bodu 14 inspekční zprávy.

3.   V případě rozdílu mezi zaznamenanými úlovky a odhady inspektora může inspektor překontrolovat výpočty, postupy, příslušnou dokumentaci a úlovek na palubě plavidla. Veškeré rozdíly jsou zaznamenány do bodu 18 inspekční zprávy.

Článek 47

Povinnosti velitelů rybářských plavidel během inspekce

Velitelé rybářských plavidel Společenství, na která vstoupili inspektoři a je na nich prováděna inspekce:

a)

usnadní bezpečný a účinný vstup na plavidlo v souladu s námořními pravidly po obdržení příslušného signálu v mezinárodním signálním kódu od plavidla nebo vrtulníku, kde se nachází inspektor;

b)

poskytnou naloďovací žebřík, který je v souladu s doporučeními o naloďovacích žebřících přijatými Mezinárodní námořní organizací;

c)

spolupracují a pomáhají při inspekci na rybářském plavidle vedené v souladu s postupy stanovenými v tomto nařízení; zajistí bezpečnost inspektorů a nebrání jim při plnění jejich úkolů, nesnaží se je zastrašovat ani jim nezasahují do výkonu jejich funkce;

d)

umožní inspektorům komunikovat s orgány státu jejich vlajky a státu provádějícího inspekci;

e)

umožní přístup k plochám, palubám a prostorům plavidla, zpracovaným a nezpracovaným úlovkům, sítím a ostatnímu lovnému zařízení, vybavení, dokladům o registraci, nákresům nebo popisům prostor pro ryby, lodním deníkům produkce a rozpisům uskladnění, jakož i jiným důležitým dokumentům, a poskytnou pomoc, která bude možná a přiměřená, za účelem ujištění, že uskladnění odpovídá rozpisům uskladnění;

f)

umožní, aby inspektoři bezpečně opustili plavidlo.

Článek 48

Předávání inspekčních zpráv

1.   Členský stát, který provádí inspekci, zašle originál inspekční zprávy NAFO sestavené v souladu s čl. 45 odst. 1 Komisi do 20 dnů po návratu inspekčního plavidla do přístavu. Komise zprávu předá státu vlajky plavidla, na kterém byla inspekce provedena, s opisem pro sekretariát NAFO do 30 dnů po návratu inspekčního plavidla do přístavu.

2.   V případě porušení předpisů nebo rozdílu mezi zaznamenanými úlovky a odhady úlovků na palubě podle inspektorů se originál inspekční zprávy spolu s podkladovými dokumenty, včetně kopií pořízených fotografií, zašle Komisi co nejdříve po návratu inspekčního plavidla do přístavu. Komise předá tuto dokumentaci státu vlajky plavidla, na kterém byla inspekce provedena, s opisem pro sekretariát NAFO do 10 dnů po návratu inspekčního plavidla do přístavu.

3.   V situaci uvedené v odstavci 2 vydá inspektor rovněž prohlášení, které představuje předběžné oznámení předpokládaného porušení předpisů. Takové prohlášení uvede informace zaznamenané v bodech 16, 18 a 20 inspekční zprávy a podrobně popíše důvod pro vydání oznámení o porušení předpisů a důkazy na jeho podporu. Inspektor Společenství zašle prohlášení do jednoho pracovního dne po inspekci státu vlajky a prostřednictvím Komise sekretariátu NAFO.

4.   Inspektoři poskytnou Komisi každých 10 dní seznam plavidel, na kterých byla provedena inspekce. Komise sestaví každý měsíc seznam plavidel, na kterých byla provedena inspekce, a předá tento seznam sekretariátu NAFO.

ODDÍL 4

Porušení předpisů

Článek 49

Postupy při porušení předpisů

1.   Shledá-li inspektor nedodržení ochranných a donucovacích opatření NAFO:

a)

učiní o daném nedodržení opatření poznámku v inspekční zprávě, podepíše záznam a nechá ho spolupodepsat veliteli plavidla;

b)

v lodním deníku pro rybolov nebo v jiném příslušném dokladu učiní poznámku s uvedením data, místa a druhu zjištěného porušení předpisů, kterou podepíše. Inspektor může vyhotovit opis jakéhokoli odpovídajícího záznamu v lodním deníku pro rybolov a požádat velitele plavidla, aby potvrdil na každé straně, že se jedná o opis uvedeného záznamu;

c)

v případě potřeby dokumentuje porušení předpisů fotografiemi lovných zařízení a úlovku. Jednu kopii fotografie v tomto případě inspektor odevzdá veliteli plavidla a druhá se přiloží ke zprávě;

d)

pokusí se okamžitě navázat spojení s některým inspektorem nebo s pověřenými orgány státu vlajky rybářského plavidla, na němž byla provedena inspekce;

e)

předá inspekční zprávu a předběžné oznámení o porušení předpisů, na které odkazuje čl. 47 odst. 3, bezodkladně svým orgánům.

2.   Příslušný inspektor může požadovat, aby velitel plavidla odstranil část lovného zařízení, která se zdá být v rozporu s ochrannými a donucovacími opatřeními NAFO. Inspektor bezpečně připevní na část lovného zařízení, která se jeví být v rozporu s předpisy, inspekční pečeť NAFO v souladu s přílohou X a zaznamená tuto skutečnost v inspekční zprávě. Zařízení s připevněnou pečetí je ponecháno beze změn, dokud není zkontrolováno příslušnými orgány smluvní strany plavidla.

Článek 50

Vyšetřování porušení předpisů

1.   Příslušné orgány členského státu, kterým bylo oznámeno, že se některé z plavidel tohoto státu dopustilo porušení předpisů, neprodleně a plně toto porušení vyšetří, aby získaly potřebné důkazy, případně též prostřednictvím fyzické inspekce dotyčného plavidla.

2.   V případě porušení opatření přijatých NAFO zahájí příslušné orgány členského státu neprodleně soudní nebo správní řízení v souladu se svým vnitrostátním právem proti státním příslušníkům odpovědným za plavidlo plující pod vlajkou tohoto členského státu.

3.   Příslušné orgány členského státu vlajky zabezpečí, aby řízení zahájené podle odstavce 2 mohlo v souladu příslušným vnitrostátním právem vést k účinným opatřením, která jsou dostatečně přísná, zajistí dodržování předpisů, připraví původce protiprávního jednání o majetkový prospěch vyplývající z daného porušení předpisů a účinně jej odradí od porušování předpisů v budoucnu.

ODDÍL 5

Závažná porušení předpisů

Článek 51

Seznam závažných porušení předpisů

Tato porušení předpisů jsou považována za závažná:

a)

rybolov v rámci kvóty pro „ostatní“ bez předcházejícího oznámení výkonnému sekretariátu NAFO nebo více než sedm pracovních dnů poté, co výkonný sekretariát NAFO oznámil zákaz lovu populace nebo druhů v rámci kvóty pro „ostatní“;

b)

cílený rybolov populací, na které je vyhlášeno moratorium nebo jejichž lov je zakázán;

c)

cílený rybolov populací nebo druhů po dni, kdy stát vlajky plavidla, na němž byla provedena inspekce, oznámil výkonnému sekretariátu NAFO, že jeho plavidla zastavila cílený rybolov těchto populací nebo druhů;

d)

rybolov v uzavřené oblasti nebo rybolov pomocí zařízení zakázaného v příslušné oblasti;

e)

porušení předpisů o velikosti ok;

f)

rybolov bez platného povolení vystaveného státem vlajky, který je smluvní stranou;

g)

zaznamenání úlovků hrubě nesprávným způsobem;

h)

narušování systému satelitního sledování;

i)

porušení hlášení o úlovku;

j)

bránění inspektorům nebo pozorovatelům v plnění jejich úkolů.

Článek 52

Činnosti inspektora

1.   Jestliže inspektoři předvolají plavidlo za spáchání závažného porušení předpisů uvedeného v článku 51, informují o tom bezodkladně stát vlajky, své orgány, Komisi a sekretariát NAFO.

2.   V případě závažného porušení předpisů inspektoři přijímají nutná opatření k zabezpečení a zajištění důkazů, popřípadě včetně zapečetění nákladního prostoru plavidla pro následující inspekci v přístavu. Velitel plavidla na žádost inspektora přeruší jakoukoli rybolovnou činnost, která je podle názoru inspektora závažným porušením předpisů.

3.   Po dobu přítomnosti inspektora na palubě nesmí velitel opět zahájit rybolov, dokud se inspektor buď na základě opatření přijatých velitelem plavidla nebo na základě navázání kontaktu s inspektorem nebo příslušným orgánem státu vlajky plavidla, na němž byla provedena inspekce, nepřesvědčí o tom, že se závažné porušení předpisů nebude opakovat.

4.   Inspektoři mohou setrvat na palubě rybářského plavidla po dobu nutnou k tomu, aby získali příslušné informace o porušení předpisů. Během této doby dokončí inspektoři inspekci a poté plavidlo opustí. Inspektoři však mohou zůstat na palubě plavidla, pokud se jim podaří navázat kontakt s příslušnými orgány státu vlajky plavidla, na němž byla provedena inspekce, a uvedené orgány s tím souhlasí. Pokud se jim nepodaří v přiměřené době navázat kontakt s příslušnými orgány, opustí plavidlo, na němž byla provedena inspekce, a naváží s nimi co nejrychleji kontakt.

5.   Členský stát nebo Komise vykonávající inspekci rozhodne se souhlasem státu vlajky, zda inspektor zůstane na palubě při změně kursu plavidla v souladu s čl. 54 odst. 1. Členský stát a Komise vykonávající inspekci také rozhodne, zda inspektor bude přítomen v průběhu hloubkové inspekce plavidla v přístavu v souladu s čl. 53 odst. 3. Členské státy bezodkladně informují Komisi o svých rozhodnutích přijatých v souladu s tímto odstavcem.

Článek 53

Inspekce provedená inspektorem zmocněným členským státem vlajky

1.   Je-li členský stát vlajky informován inspektorem, že rybářské plavidlo plující pod jeho vlajkou je podezřelé ze závažného porušení předpisů, nebo je-li o tom informována Komise, členský stát vlajky a Komise si ihned vzájemně předají uvedené informace.

2.   Poté, co členský stát vlajky obdrží od jiné smluvní strany informace o závažném porušení předpisů spáchaném plavidlem Společenství, zajistí ve spolupráci s Komisí, aby byla na plavidle provedena inspekce řádně zmocněným inspektorem do 72 hodin.

3.   Řádně zmocněný inspektor vstoupí na palubu dotyčného rybářského plavidla a prozkoumá důkazy domnělého porušení předpisů a v co nejkratší době předá příslušnému orgánu členského státu vlajky a Komisi výsledky tohoto šetření.

Článek 54

Změna kursu

1.   Po úředním oznámení závěrů, a pokud je domnělé porušení předpisů závažné, členský stát vlajky plavidla, na němž byla provedena inspekce, pokud to vyžaduje situace, do 24 hodin nařídí buď sám nebo pověří řádně zmocněného inspektora, aby nařídil plavidlu plout do stanoveného přístavu. Tímto přístavem by měl být kanadský St Johns nebo Halifax, nebo francouzský St Pierre, nebo domovský přístav plavidla, pokud členský stát vlajky nestanoví jiný přístav.

2.   Komise může na písemnou žádost členského státu vlajky prodloužit 24 hodinovou lhůtu podle odstavce 1 maximálně na 72 hodin.

3.   Pokud členský stát vlajky nenařídí plavidlu změnu kursu směrem k přístavu, sdělí bezodkladně Komisi důvody svého rozhodnutí. Komise sdělí včas toto rozhodnutí a jeho zdůvodnění sekretariátu NAFO.

Článek 55

Inspekce v přístavu po změně kursu

1.   Po připlutí do stanoveného přístavu je na plavidle podezřelém ze závažného porušení předpisů provedena hloubková inspekce orgány členského státu vlajky a za přítomnosti inspektora kterékoli jiné smluvní strany, která si přeje se zúčastnit. Použije se zpráva o inspekci v přístavu uvedená v příloze XII.

2.   Členský stát vlajky informuje bezodkladně Komisi o výsledcích hloubkové inspekce a o opatřeních, která přijal v souvislosti s porušením předpisů, včetně opatření přijatých za účelem zabránit opakování porušení předpisů.

Článek 56

Zesílené vyšetřování určitých závažných porušení předpisů

1.   Kromě ustanovení tohoto oddílu, a zejména článků 54 a 55, podnikne členský stát vlajky kroky podle tohoto oddílu, pokud se plavidlo plující pod jeho vlajkou dopustilo některého z těchto závažných porušení předpisů:

a)

cílený rybolov populací, na které je vyhlášeno moratorium nebo jejichž lov zakázán;

b)

chybné hlášení úlovků. Vyšetřování podle tohoto článku se zahájí, pokud rozdíl mezi odhadem inspektora o objemu zpracovaného úlovku na palubě, podle druhů nebo celkově, a čísly zaznamenanými v lodním deníku produkce představuje 10 tun nebo 20 %, v závislosti na tom, které množství je větší, vypočítaný jako procentní podíl čísel v lodním deníku produkce. Za účelem výpočtu odhadovaného úlovku na palubě se použije uskladňovací koeficient dohodnutý mezi inspektory smluvní strany provádějící inspekci a smluvní strany, na jejímž plavidle je inspekce prováděna;

c)

opakování stejného závažného porušení předpisů uvedeného v článku 51, jež bylo potvrzeno v souladu s čl. 52 odst. 4 během období sta dnů nebo během rybářského výjezdu v závislosti na tom, které období je kratší.

2.   Členský stát vlajky zajistí, aby po provedení inspekce uvedené v odstavci 3 dotyčné plavidlo ukončilo veškeré rybolovné činnosti a aby bylo zahájeno vyšetřování závažného porušení předpisů.

3.   Pokud není v oblasti upravené předpisy přítomen žádný inspektor nebo jiná osoba určená členským státem vlajky plavidla k provedení vyšetřování podle odstavce 1, vyzve členský stát vlajky plavidlo, aby neprodleně odplulo do přístavu, kde může být vyšetřování zahájeno.

4.   Provádí-li se vyšetřování jakéhokoli závažného porušení předpisů, jenž se týká chybného hlášení úlovku podle odst. 1 písm. b), zajistí členský stát vlajky, aby fyzická inspekce a počítání celkového úlovku na palubě proběhlo pod jeho vedením v přístavu. Tato inspekce se může uskutečnit za přítomnosti inspektora jiné smluvní strany, která si přeje se inspekce zúčastnit, za podmínky, že s tím členský stát vlajky souhlasí.

5.   Je-li plavidlo vyzváno k odplutí do přístavu podle odstavců 2, 3 a 4, může inspektor jiné smluvní strany vstoupit na palubu nebo zůstat na palubě plavidla během jeho cesty do přístavu, pokud příslušný orgán členského státu plavidla, na němž bude provedena inspekce, nepožaduje, aby inspektor plavidlo opustil.

Článek 57

Donucovací opatření

1.   Každý členský stát vlajky přijme donucovací opatření vůči rybářskému plavidlu plujícímu pod jeho vlajkou, u něhož bylo v souladu s vnitrostátním právem zjištěno, že se dopustilo závažného porušení předpisů podle článku 56.

2.   Zejména v závislosti na závažnosti přestupku a v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy mohou opatření uvedená v odstavci 1 zahrnovat:

a)

ukládání pokut;

b)

zabavení nezákonného lovného zařízení a úlovků;

c)

zajišťovací zabavení plavidla;

d)

pozastavení nebo odebrání oprávnění k rybolovu;

e)

snížení nebo odebrání rybolovné kvóty.

3.   Členský stát vlajky dotyčného plavidla neprodleně oznámí Komisi vhodná opatření přijatá v souladu s tímto článkem. Na základě tohoto oznámení Komise tato opatření oznámí sekretariátu NAFO.

Článek 58

Zpráva o závažných porušeních předpisů

1.   V případě závažného porušení předpisů uvedeného v článku 56 předloží dotyčný členský stát Komisi zprávu o postupu vyšetřování, včetně podrobných informací o všech opatřeních přijatých nebo navržených v souvislosti se závažným porušením předpisů, jakmile je to možné a v každém případě do tří měsíců od oznámení porušení předpisů, a zprávu o výsledku vyšetřování poté, co je ukončeno.

2.   Komise na základě zpráv členských států sestaví zprávu Společenství. Zprávu Společenství o postupu vyšetřování zašle sekretariátu NAFO do čtyř měsíců od oznámení porušení předpisů a jakmile je to možné, také zprávu o výsledku vyšetřování poté, co je ukončeno.

ODDÍL 6

Zprávy

Článek 59

Přijímání inspekčních zpráv

1.   Inspekční zprávy a zprávy o dohledu vypracované inspektory NAFO jsou přípustné jako důkazní prostředky ve správním nebo soudním řízení kteréhokoli členského státu. Při prokazování skutečností se s nimi nakládá stejně jako s inspekčními zprávami a zprávami o dohledu vypracovanými jejich vlastními inspektory.

2.   Členské státy spolupracují, aby usnadnily soudní nebo jiná řízení vyplývající ze zpráv předložených inspektorem v rámci tohoto režimu při dodržení pravidel pro přípustnost důkazů ve vnitrostátním soudním nebo jiném systému.

Článek 60

Zprávy o porušení předpisů

1.   Členské státy každý rok předají Komisi do 25. ledna za období 1. červenec až 31. prosinec a do 25. srpna za období 1. leden až 30. červen zprávu, která obsahuje tyto informace:

a)

výsledek řízení zahájeného v souvislosti s porušením předpisů jejich plavidly; tato porušení předpisů je nutné uvádět každoročně, dokud není řízení ukončeno;

b)

rozdíly, které považují za významné, mezi záznamy úlovků v lodních denících a odhady inspektora o množství úlovků na palubě plavidel. Rozdíl se považuje za významný, jestliže se odhad inspektora liší od úlovků zaznamenaných v lodním deníku alespoň o 5 %;

c)

podrobnosti o pokroku v řízení zejména s uvedením toho, zda jsou případy neukončené, v odvolání nebo v šetření;

d)

konkrétní popis uložených sankcí zejména s uvedením výše pokut, hodnoty zabavených ryb nebo zařízení, písemných upozornění atd. a

e)

zdůvodnění v případě, že nebyly podniknuty žádné kroky.

2.   Komise na základě zpráv členských států sestaví zprávu Společenství. Zprávu Společenství zašle sekretariátu NAFO každý rok do 1. února a 1. září.

Článek 61

Zprávy o činnostech týkajících se inspekce a ohledu

1.   Každý členský stát sdělí Komisi nejpozději do 15. února každého roku za předcházející kalendářní rok:

a)

počet inspekcí uskutečněných v rámci programu NAFO, s upřesněním počtu inspekcí na plavidlech jednotlivých smluvních stran, a v případě porušení předpisů datum a polohu inspekce dotyčného plavidla a podstatu domnělého porušení předpisů;

b)

počet letových hodin při dohledu NAFO, počet pozorování a počet zpráv o sledování, které byly sepsány, a opatření přijatá na základě těchto zpráv.

2.   Komise na základě zpráv členských států sestaví zprávu Společenství. Zprávu Společenství zašle sekretariátu NAFO každý rok do 1. března.

KAPITOLA V

INSPEKCE V PŘÍSTAVU

Článek 62

Inspekce v přístavu

1.   Členské státy zajistí, aby na každém plavidle, které vpluje do určeného přístavu za účelem vyložení nebo přeložení úlovků z oblasti upravené předpisy NAFO na jiné plavidlo, byla provedena inspekce v přístavu. Dokud tato inspekce neskončí, je vykládka nebo překládka úlovků z plavidla zakázána. Inspekce zahrnuje ověření toho, zda plavidla Společenství dodržují veškerá ostatní ochranná a kontrolní opatření Společenství, která se na uvedená plavidla použijí.

2.   Pro usnadnění inspekcí členské státy požádají velitele rybářských plavidel nebo jejich zástupce, aby příslušným orgánům členských států, jejichž přístavy nebo vykládková zařízení chtějí využít, poskytli alespoň 48 hodin před odhadovaným časem vplutí do přístavu:

a)

čas vplutí do přístavu vykládky;

b)

opis oprávnění k rybolovu;

c)

množství v kilogramech živé hmotnosti uchovávaná na palubě;

d)

divizi nebo divize nebo zóny v oblasti upravené předpisy NAFO, ve kterých byl úlovek odloven.

3.   Inspekce v přístavu zahrnuje ověření alespoň těchto údajů:

a)

ulovené druhy a množství;

b)

informace z inspekcí provedených na plavidle podle kapitoly IV;

c)

velikost ok sítí na palubě a velikost ryb uchovávaných na palubě.

4.   Členské státy zajistí, aby vyložená množství podle druhů a případná množství uchovávaná na palubě byla křížově zkontrolována s množstvími zaznamenanými v lodním deníku i se zprávami o úlovcích při vyplutí z oblasti upravené předpisy NAFO podle čl. 21 odst. 2 písm. d).

Článek 63

Zprávy o inspekci v přístavu

1.   Členské státy zajistí, aby zpráva o inspekci v přístavu uvedená v příloze XII byla použita pro všechny inspekce v přístavu prováděné podle tohoto nařízení.

2.   Členské státy předají zprávu o inspekci v přístavu Komisi do 14 pracovních dnů po dokončení inspekce v přístavu. Komise zprávu bezodkladně předá sekretariátu NAFO a na žádost státu vlajky plavidla.

KAPITOLA VI

ČINNOSTI ZEMÍ, KTERÉ NEJSOU SMLUVNÍMI STRANAMI

Článek 64

Činnosti NNN prováděné plavidly zemí, které nejsou smluvními stranami

1.   U plavidla země, která není smluvní stranou, jež provozovalo rybolovné činnosti v oblasti upravené předpisy NAFO, se předpokládá, že provádělo činnosti NNN, které ohrožovaly účinnost ochranných a donucovacích opatření NAFO.

2.   V případě překládky uvnitř nebo vně oblasti upravené předpisy NAFO při účasti zpozorovaného identifikovaného plavidla země, která není smluvní stranou, se předpoklad, že účinnost ochranných a donucovacích opatření NAFO byla ohrožena, vztahuje na veškerá další plavidla země, která není smluvní stranou, jež provozovala tyto činnosti s uvedeným plavidlem.

Článek 65

Informace o plavidlech zemí, které nejsou smluvními stranami

1.   Inspektor členského státu nebo Komise, který zpozoruje nebo jinými prostředky identifikuje plavidlo země, která není smluvní stranou, se snaží plavidlo informovat o podezření, že ohrožuje ochranná a donucovací opatření NAFO a že bude tato informace sdělena všem smluvním stranám NAFO, ostatním regionálním organizacím pro rybolov a státu vlajky dotyčného plavidla.

2.   Členské státy neprodleně předají Komisi informace o pozorování, odepření vstupu do přístavu, vykládkách nebo překládkách, výsledcích všech kontrol provedených na moři nebo v jejich přístavech a všech následných opatřeních, která vůči dotyčnému plavidlu přijaly. Komise tyto informace předá neprodleně sekretariátu NAFO.

3.   Informace uvedené v odstavci 2 zahrnují název plavidla země, která není smluvní stranou, a jeho stát vlajky, datum a přístav inspekce, důvody následného zákazu vykládky nebo překládky nebo, jestliže žádný takový zákaz nebyl použit, důkazy předložené podle čl. 67 odst. 3.

4.   Členské státy mohou Komisi kdykoli předložit dodatečné informace k neprodlenému předání sekretariátu NAFO, které mohou mít význam pro identifikaci plavidel zemí, které nejsou smluvními stranami, jež případně provádějí rybolov NNN v oblasti upravené předpisy NAFO.

5.   Komise každoročně informuje členské státy o plavidlech zemí, které nejsou smluvními stranami, uvedených na seznamu NNN přijatém NAFO.

Článek 66

Zákaz překládek a společných rybolovných činností

Rybářským plavidlům Společenství se zakazuje podílet se na překládkách nebo společných rybolovných činnostech s plavidly zemí, které nejsou smluvními stranami, uvedenými v článku 63.

Článek 67

Inspekce na moři

Inspektoři případně požádají o povolení být přítomni na palubě plavidla země, která není smluvní stranou, jež bylo zpozorováno nebo jinými prostředky identifikováno při provádění rybolovných činností v oblasti upravené předpisy NAFO. Na plavidlech, která souhlasí s naloděním, je provedena inspekce v souladu s ustanoveními kapitoly IV.

Článek 68

Inspekce v přístavu

1.   Členské státy zajistí, aby na každém plavidle země, která není smluvní stranou, jež vplouvá do určeného přístavu ve smyslu čl. 28 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2847/93, byla provedena inspekce jejich příslušnými orgány. Před ukončením této inspekce nesmí dané plavidlo vykládat ani překládat žádné úlovky.

2.   Jestliže po dokončení inspekce příslušné orgány shledají, že plavidlo země, která není smluvní stranou, má na palubě jakékoli populace nebo skupiny populací upravené předpisy NAFO nebo uvedené v příloze II tohoto nařízení, dotčený členský stát zakáže vykládku nebo překládku úlovků z tohoto plavidla.

3.   Tento zákaz se však nepoužije, pokud velitel plavidla, na němž byla provedena inspekce, nebo jeho zástupce ke spokojenosti příslušných orgánů dotčeného členského státu prokáže, že:

a)

druhy na palubě byly uloveny mimo oblast upravenou předpisy NAFO nebo

b)

druhy na palubě uvedené v příloze II byly uloveny v souladu s ochrannými a donucovacími opatřeními NAFO.

4.   Členský stát, který odepře vykládku nebo překládku, informuje o tomto rozhodnutí velitele dotčeného plavidla.

Článek 69

Opatření týkající se plavidel NNN

1.   Tato opatření se použijí na plavidla, která Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO) umístila na seznam plavidel NNN uvedený v příloze XIII:

a)

rybářská plavidla, podpůrná plavidla, tankovací plavidla, mateřské lodě a nákladní plavidla plující pod vlajkou některého členského státu nesmějí v žádném případě napomáhat plavidlům NNN, zapojit se do zpracovatelských činností ani se účastnit jakékoli překládky nebo společných rybolovných činností s plavidly uvedenými na seznamu plavidel NNN;

b)

plavidlům NNN nesmějí být v přístavech poskytovány zásoby, palivo nebo jiné služby;

c)

plavidla NNN nejsou oprávněna vplout do přístavu některého ze členských států, kromě případu vyšší moci;

d)

plavidla NNN nejsou oprávněna změnit posádku, kromě případu, kdy je to nutné z důvodu vyšší moci;

e)

plavidla NNN nejsou oprávněna k rybolovu ve vodách Společenství a nesmějí být najímána;

f)

členské státy odmítnou poskytnout svou vlajku plavidlům NNN a vyzvou dovozce, přepravce a další příslušná odvětví, aby se zdrželi jednání s těmito plavidly a překládání ryb ulovených těmito plavidly;

g)

dovoz ryb pocházejících z plavidel NNN se zakazuje.

2.   Jakmile NAFO přijme nový seznam, změní Komise seznam plavidel NNN, aby odpovídal seznamu NAFO.

KAPITOLA VII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 70

Postup pro změny

Rada může kvalifikovanou většinou na návrh Komise pozměnit ustanovení tohoto nařízení za účelem provedení ochranných a donucovacích opatření NAFO, která se stala pro Společenství závazná, do práva Společenství.

Článek 71

Zrušení

Nařízení (ES) č. 1262/2000, (ES) č. 3069/95, (ES) č. 3680/93, (EHS) č. 189/92, (EHS) č. 1956/88 a (EHS) č. 2868/88 se zrušují.

Článek 72

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 22. října 2007.

Za Radu

předseda

J. SILVA


(1)  Stanovisko ze dne 7. června 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 378, 30.12.1978, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (EHS) č. 653/80 (Úř. věst. L 74, 20.3.1980, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 175, 6.7.1988, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 3067/95 (Úř. věst. L 329, 30.12.1995, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 257, 17.9.1988, s. 20. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 494/97 (Úř. věst. L 77, 19.3.1997, s. 5).

(5)  Úř. věst. L 21, 30.1.1992, s. 4. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1048/97 (Úř. věst. L 154, 12.6.1997, s. 1).

(6)  Úř. věst. L 341, 31.12.1993, s. 42. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1043/94 (Úř. věst. L 114, 5.5.1994, s. 1).

(7)  Úř. věst. L 329, 30.12.1995, s. 5. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 855/2004 (Úř. věst. L 161, 30.4.2004, s. 1).

(8)  Úř. věst. L 144, 17.6.2000, s. 1.

(9)  Úř. věst. L 16, 20.1.2006, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2017/2006 (Úř. věst. L 384, 29.12.2006, s. 44).

(10)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 865/2007 (Úř. věst. L 192, 24.7.2007, s. 1).

(11)  Úř. věst., L 261, 20.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1967/2006 (Úř. věst. L 409, 30.12.2006, s. 11).

(12)  Úř. věst. L 276, 10.10.1983, s. 1.

(13)  Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 25. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1799/2006 (Úř. věst. L 341, 7.12.2006, s. 26).

(14)  Úř. věst. L 333, 20.12.2003, s. 17.

(15)  Úř. věst., L 17, 21.1.2000, s. 22. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1759/2006 (Úř. věst. L 335, 1.12.2006, s. 3).


PŘÍLOHA I

SEZNAM DRUHŮ

Obecný název

Vědecký název

Třímístný písmenný kód (α-3)

Hlubinné druhy ryb

Treska obecná

Gadus morhua

COD

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Okouníci rodu Sebastes

Sebastes sp.

RED

Okouník mořský

Sebastes marinus

REG

Okouník bradatý (hlubinný)

Sebastes mentella

REB

Okouník žíhaný

Sebastes fasciatus

REN

Štikozubec americký

Merluccius bilinearis

HKS

Mníkovec červenavý (1)

Urophycis chuss

HKR

Treska tmavá

Pollachius virens

POK

Platýs drsný

Hippoglossoides platessoides

PLA

Platýs šedohnědý

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Platýs zlatý

Limanda ferruginea

YEL

Platýs černý

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Platýs obecný

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Platýs americký

Pseudopleuronectes americanus

FLW

Platýsovec tmavoskvrnný

Paralichthys dentatus

FLS

Pakambala Scophthalmus aquosus

Scophthalmus aquosus

FLD

Řád platýsi (blíže neurčeno)

Pleuronectiformes

FLX

Ďas americký

Lophius americanus

ANG

Štítníci rodu Prionotus

Prionotus sp.

SRA

Treska tomkod

Microgadus tomcod

TOM

Morida nosatá

Antimora rostrata

ANT

Treska modravá

Micromesistius poutassou

WHB

Pyskoun Tautogolabrus adspersus

Tautogolabrus adspersus

CUN

Mníkovec bělolemý

Brosme brosme

USK

Treska grónská

Gadus ogac

GRC

Mník modrý

Molva dypterygia

BLI

Mník mořský

Molva molva

LIN

Hranáč šedý

Cyclopterus lumpus

LUM

Smuha Menticirrhus saxatilis

Menticirrhus saxatilis

KGF

Čtverzubec skvrnitý

Sphaeroides maculatus

PUF

Slimule rodu Lycodes (blíže neurčeno)

Lycodes sp.

ELZ

Slimule americká

Macrozoarces americanus

OPT

Treska polární

Boreogadus saida

POC

Hlavoun tuponosý

Coryphaenoides rupestris

RNG

Hlavoun severní

Macrourus berglax

RHG

Smáčci rodu Ammodytes

Ammodytes sp.

SAN

Vranky rodu Myoxocephalus

Myoxocephalus sp.

SCU

Mořan Stenotomus chrysops

Stenotomus chrysops

SCP

Pyskoun tautoga

Tautoga onitis

TAU

Štíhlice Lopholatilus chamaeleonticeps

Lopholatilus chamaeleonticeps

TIL

Mníkovec štíhlý (1)

Urophycis tenuis

HKW

Vlkouši rodu Anarhicas (blíže neurčeno)

Anarhicas sp.

CAT

Vlkouš obecný

Anarhichas lupus

CAA

Vlkouš skvrnitý

Anarhichas minor

CAS

Hlubinné druhy ryb (blíže neurčeno)

 

GRO

Pelagické

Sleď obecný

Clupea harengus

HER

Makrela obecná

Scomber scombrus

MAC

Pestroun zářivý

Peprilus triacanthus

BUT

Menhaden atlantský

Brevoortia tyrannus

MHA

Rohoretka ještěří

Scomberesox saurus

SAU

Sardel Mitchillova

Anchoa mitchilli

ANB

Lufara dravá

Pomatomus saltatrix

BLU

Kranas dvouskvrnný

Caranx hippos

CVJ

Tuňák nepravý

Auxis thazard

FRI

Makrelovec kavala

Scomberomourus cavalla

KGM

Makrela španělská

Scomberomourus maculatus

SSM

Plachetník atlantský

Istiophorus platypterus

SAI

Plachetník bílý

Tetrapturus albidus

WHM

Marlín modrý

Makaira nigricans

BUM

Mečoun obecný

Xiphias gladius

SWO

Tuňák křídlatý

Thunnus alalunga

ALB

Pelamida obecná

Sarda sarda

BON

Tunec atlantický

Euthynnus alletteratus

LTA

Tuňák velkooký

Thunnus obesus

BET

Tuňák obecný

Thunnus thynnus

BFT

Tuňák pruhovaný

Katsuwonus pelamis

SKJ

Tuňák žlutoploutvý

Thunnus albacares

YFT

Makrelovití (blíže neurčeno)

Scombridae

TUN

Pelagické ryby (blíže neurčeno)

 

PEL

Bezobratlí

Oliheň šelfová

Loligo pealei

SQL

Kalmar tryskový

Illex illecebrosus

SQI

Olihňovití a kalmarovití (blíže neurčeno)

Loliginidae, Ommastrephidae

SQU

Břitka atlantská

Ensis directus

CLR

Zaděnka kulovitá

Mercenaria mercenaria

CLH

Arktika islandská

Arctica islandica

CLQ

Rozchlipka písečná

Mya arenaria

CLS

Dížovka jedlá

Spisula solidissima

CLB

Dížovka arktická

Spisula polynyma

CLT

Mlži (blíže neurčeno)

Prionodesmacea, Teleodesmacea

CLX

Hřebenatka atlantská

Argopecten irradians

SCB

Hřebenatka Argopecten gibbus

Argopecten gibbus

SCC

Hřebenatka islandská

Chlamys islandica

ISC

Hřebenatka obrovská

Placopecten magellanicus

SCA

Hřebenatkovití (blíže neurčeno)

Pectinidae

SCX

Ústřice atlantická

Crassostrea virginica

OYA

Slávka jedlá

Mytilus edulis

MUS

Surmovky rodu Busycon (blíže neurčeno)

Busycon sp.

WHX

Břeženky rodu Littorina (blíže neurčeno)

Littorina sp.

PER

Mořští měkkýši (blíže neurčeno)

Mollusca

MOL

Krab Cancer irroratus

Cancer irroratus

CRK

Krab modrý

Callinectes sapidus

CRB

Krab pobřežní

Carcinus maenas

CRG

Krab jonah

Cancer borealis

CRJ

Krab sněžný

Chionoecetes opilio

CRQ

Krab Geryon quinquedens

Geryon quinquedens

CRR

Krab severní

Lithodes maia

KCT

Mořští krabi (blíže neurčeno)

Reptantia

CRA

Humr americký

Homarus americanus

LBA

Krevetka severní

Pandalus borealis

PRA

Krevetka růžová

Pandalus montagui

AES

Krevety rodu Penaeus (blíže neurčeno)

Penaeus sp.

PEN

Krevetky rodu Pandalus

Pandalus sp.

PAN

Mořští korýši (blíže neurčeno)

Crustacea

CRU

Ježovky rodu Strongylocentrotus

Strongylocentrotus sp.

URC

Mořští červi (blíže neurčeno)

Polychaeta

WOR

Ostrorep americký

Limulus polyphemus

HSC

Mořští bezobratlí (blíže neurčeno)

Invertebrata

INV

Jiné ryby

Placka velkooká

Alosa pseudoharengus

ALE

Kranasi rodu Seriola

Seriola sp.

AMX

Úhořovec americký

Conger oceanicus

COA

Úhoř americký

Anguilla rostrata

ELA

Sliznatka cizopasná

Myxine glutinosa

MYG

Placka chutná

Alosa sapidissima

SHA

Stříbrnice rodu Argentina (blíže neurčeno)

Argentina sp.

ARG

Smuha kalifornská

Micropogonias undulatus

CKA

Jehlice Strongylura marina

Strongylura marina

NFA

Losos obecný

Salmo salar

SAL

nemá český název

Menidia menidia

SSA

Herink vláknoploutvý

Opisthonema oglinum

THA

Uzlatka Bairdova

Alepocephalus bairdii

ALC

Smuha vousatá

Pogonias cromis

BDM

Kanic bělopruhý

Centropristis striata

BSB

Placka americká

Alosa aestivalis

BBH

Huňáček severní

Mallotus villosus

CAP

Siveni rodu Salvelinus (blíže neurčeno)

Salvelinus sp.

CHR

Kranasovec štíhlý

Rachycentron canadum

CBA

Vidlatka karolínská

Trachinotus carolinus

POM

Dorosoma dlouhoploutvá

Dorosoma cepedianum

SHG

Chrochtalovití (blíže neurčeno)

Pomadasyidae

GRX

Placka prostřední

Alosa mediocris

SHH

Lampovníci rodu Notoscopelus

Notoscopelus sp.

LAX

Cípalovití (blíže neurčeno)

Mugilidae

MUL

Pestroun Peprilus alepidotus

Peprilus alepidotus (= paru)

HVF

Chrochtal Orthopristis chrysoptera

Orthopristis chrysoptera

PIG

Koruška americká

Osmerus mordax

SMR

Smuha červená

Sciaenops ocellatus

RDM

Pražman obecný

Pagrus pagrus

RPG

Kranas Trachurus lathami

Trachurus lathami

RSC

Kanic Diplectrum formosum

Diplectrum formosum

PES

Mořan pruhovaný

Archosargus probatocephalus

SPH

Smuha Leiostomus xanthurus

Leiostomus xanthurus

SPT

Smuha skvrnitá

Cynoscion nebulosus

SWF

Smuha Cynoscion regalis

Cynoscion regalis

STG

Mořčák pruhovaný

Morone saxatilis

STB

Jeseterovití (blíže neurčeno)

Acipenseridae

STU

Tarpon atlantický

Tarpon (= megalops) atlanticus

TAR

Pstruzi rodu Salmo (blíže neurčeno)

Salmo sp.

TRO

Mořčák americký

Morone americana

PEW

Pilonoši rodu Beryx (blíže neurčeno)

Beryx sp.

ALF

Ostroun obecný

Squalus acantias

DGS

Ostrounovití (blíže neurčeno)

Squalidae

DGX

Žralok písečný

Odontaspis taurus

CCT

Žralok nosatý

Lamna nasus

POR

Žralok mako

Isurus oxyrinchus

SMA

Žralok tmavý

Carcharhinus obscurus

DUS

Žralok modravý

Prionace glauca

BSH

Ostrouni (blíže neurčeno)

Squaliformes

SHX

Žralok kanadský

Rhizoprionodon terraenova

RHT

Světloun grónský

Centroscyllium fabricii

CFB

Žralok malohlavý

Sonmnousus microcephalus

GSK

Žralok veliký

Cetorhinus maximus

BSK

Rejnoci rodu Raja (blíže neurčeno)

Raja sp.

SKA

Rejnok bodlinatý

Leucoraja erinacea

RJD

Rejnok tmavobřichý

Amblyraja hyperborea

RJG

Rejnok lesklý

Dipturus laevis

RJL

Rejnok okatý

Leucoraja ocellata

RJT

Rejnok hvězdnatý

Amblyraja radiata

RJR

Rejnok hladkoocasý

Malcoraja senta

RJS

Rejnok trnoocasý

Bathyraja spinicauda

RJO

Kostnaté ryby (blíže neurčeno)

 

FIN


(1)  Podle doporučení, které přijal výbor STACRES na výročním zasedání v roce 1970 (ICNAF Redbook 1970, část I, strana 67), se mníkovci rodu Urophycis pro účely statistického vykazování označují takto: a) mníkovci z podoblastí 1, 2, a 3 a divizí 4R, S, T a V se označují jako mníkovec štíhlý (Urophycis tenuis); b) mníkovci chycení na lovné šňůry a mníkovci, kteří přesahují standardní délku 55 cm, bez ohledu na to, jakým způsobem byli uloveni, z divizí 4W a X, podoblasti 5 a statistické oblasti 6 se označují jako mníkovec štíhlý (Urophycis tenuis); c) kromě mníkovců uvedených v písmenu b) se jiní mníkovci rodu Urophycis ulovení v divizích 4W a X, podoblasti 5 a statistické oblasti 6 označují jako mníkovec červenavý (Urophycis chuss).


PŘÍLOHA II

Níže uvedený seznam představuje částečný seznam populací, které podléhají hlášení v souladu s článkem 21.

ANG/N3NO.

Lophius americanus

Ďas americký

CAA/N3LMN.

Anarhichas lupus

Vlkouš obecný

CAP/N3LM.

Mallotus villosus

Huňáček severní

CAT/N3LMN.

Anarhichas spp.

Vlkouši rodu Anarhichas (blíže neurčeno)

HAD/N3LNO.

Melanogrammus aeglefinus

Treska jednoskvrnná

HAL/N23KL.

Hippoglossus hippoglossus

Platýs obecný

HAL/N3M.

Hippoglossus hippoglossus

Platýs obecný

HAL/N3NO.

Hippoglossus hippoglossus

Platýs obecný

HER/N3L.

Clupea harengus

Sleď obecný

HKR/N2J3KL

Urophycis chuss

Mníkovec červenavý

HKR/N3MNO.

Urophycis chuss

Mníkovec červenavý

HKS/N3NLMO

Merlucius bilinearis

Štikozubec americký

RNG/N23.

Coryphaenoides rupestris

Hlavoun tuponosý

HKW/N2J3KL

Urophycis tenuis

Mníkovec štíhlý

POK/N3O.

Pollachius virens

Treska tmavá

RHG/N23.

Macrourus berglax

Hlavoun severní

SKA/N2J3KL

Raja spp.

Rejnoci rodu Raja

SKA/N3M.

Raja spp.

Rejnoci rodu Raja

SQI/N56.

Illex illecebrosus

Kalmar tryskový

VFF/N3LMN.

Ryby nevytříděné, neidentifikované

WIT/N3M.

Glyptocephalus cynoglossus

Platýs šedohnědý

YEL/N3M.

Limanda ferruginea

Platýs zlatý


PŘÍLOHA III

MINIMÁLNÍ VELIKOST RYB  (1)

Druhy

Bez žaber a vykuchané, též stažené;

čerstvé nebo chlazené, zmrazené nebo solené

Celé

Bez hlavy

Bez hlavy a ocasu

Bez hlavy a půlené

Treska obecná

41 cm

27 cm

22 cm

27/25 cm (2)

Platýs černý

30 cm

nepoužije se

nepoužije se

nepoužije se

Platýs drsný

25 cm

19 cm

15 cm

nepoužije se

Platýs zlatý

25 cm

19 cm

15 cm

nepoužije se


(1)  Velikost ryby znamená u tresky obecné vzdálenost od konce rypce po konec nejkratšího prostředního paprsku ocasní ploutve; u ostatních druhů celou délku.

(2)  Nižší velikost platí pro čerstvě nasolené ryby.


PŘÍLOHA IV

ZAZNAMENÁVÁNÍ ÚLOVKŮ (ZÁPISY V LODNÍM DENÍKU)

ZÁPISY V LODNÍM DENÍKU PRO RYBOLOV

Údaj

 

Standardní kód

Název plavidla

 

01

Státní příslušnost plavidla

 

02

Registrační číslo plavidla

 

03

Rejstříkový přístav

 

04

Typ použitého lovného zařízení (zvláštní záznam pro každý typ lovného zařízení)

 

10

Typ lovného zařízení

Datum – den

20

měsíc

 

21

rok

 

22

Poloha – zeměpisná šířka

 

31

zeměpisná délka

 

32

statistická oblast

 

33

 (1) Počet vytažení sítě za 24 hodin

40

 (1) Počet hodin rybolovu s lovným zařízením za 24 hodin

41

Názvy druhů (příloha II)

 

Denní úlovky jednotlivých druhů (v zaokrouhlených tunách živé hmotnosti)

50

Denní úlovky jednotlivých druhů určených k lidské spotřebě ve formě ryb

61

Denní úlovky jednotlivých druhů určených na rybí moučku

62

Denní výměty podle druhů

63

Místo/místa překládky

70

Datum/data překládky

71

Podpis velitele

80

Kódy lovných zařízení

Kategorie zařízení

Standardní zkratka

KRUHOVÉ ZÁTAHOVÉ SÍTĚ

 

S uzavíracími šňůrami (košelkový nevod)

PS

Košelkový nevod ovládaný jedním plavidlem

PS1

Košelkový nevod ovládaný dvěma plavidly

PS2

Bez uzavíracích šňůr (lampara)

LA

ZÁTAHOVÉ SÍTĚ – NEVODY

SB

Lodní nebo plavidlové nevody

SV

Dánské nevody

SDN

Skotské nevody

SSC

Párové nevody

SPR

Zátahové sítě (blíže neurčeno)

SX

VLEČNÉ SÍTĚ

 

Vrše

FPO

Vlečné sítě pro lov při dně

 

Vlečné sítě vlečené pomocí výložníků na bocích plavidla

TBB

Vlečné sítě s rozpěrnými deskami (2)

OTB

Párové vlečné sítě

PTB

Vlečné sítě na humry

TBN

Vlečné sítě na garnáty

TBS

Vlečné sítě pro lov při dně (blíže neurčeno)

TB

Pelagické vlečné sítě

 

Vlečné sítě s rozpěrnými deskami

OTM

Párové vlečné sítě

PTM

Vlečné sítě na garnáty

TMS

Pelagické vlečné sítě (blíže neurčeno)

TM

Zdvojené vlečné sítě s rozpěrnými deskami

OTT

Vlečné sítě s rozpěrnými deskami (blíže neurčeno)

OT

Párové vlečné sítě (blíže neurčeno)

PT

Ostatní vlečné sítě (blíže neurčeno)

TX

DRAPÁKY

 

Lodní drapáky

DRB

Ruční drapáky

DRH

ČEŘENY

 

Přenosné čeřeny

LNP

Čeřeny ovládané z plavidla

LNB

Čeřeny ovládané stabilním zařízením na břehu

LNS

Čeřeny (blíže neurčeno)

LN

VRHACÍ LOVNÉ ZAŘÍZENÍ

 

Vrhací sítě

FCN

Vrhací lovné zařízení (blíže neurčeno)

FG

TENATOVÉ SÍTĚ NA CHYTÁNÍ RYB ZA ŽÁBRY A TENATOVÉ SÍTĚ

 

Stavitelné tenatové sítě na chytání ryb za žábry (ukotvené)

GNS

Unášené sítě

GND

Kruhové zatahovací tenatové sítě na chytání ryb za žábry

GNC

Upevněné tenatové sítě na chytání ryb za žábry (na kolících)

GNF

Třístěnné tenatové sítě

GTR

Tenatové sítě na chytání ryb za žábry kombinované s třístěnnými tenatovými sítěmi

GTN

Tenatové sítě na chytání ryb za žábry a tenatové sítě (blíže neurčeno)

GEN

Tenatové sítě na chytání ryb za žábry (blíže neurčeno)

GN

VĚZENCE

 

Stabilní odkryté lapadlové sítě

FPN

Vězence s obručí

FYK

Stavitelné sítě do proudu

FSN

Zátarasy, ploty, přepadla atd.

FWR

Vzdušné vězence

FAR

Vězence (blíže neurčeno)

FIX

HÁČKY A ŠŇŮRY

 

Ruční šňůry a udice s prutem (ručně ovládané) (3)

LHP

Ruční šňůry a udice s prutem (mechanizované)

LHM

Nástražné dlouhé lovné šňůry

LLS

Unášené dlouhé lovné šňůry

LLD

Dlouhé lovné šňůry (blíže neurčeno)

LL

Vlečné šňůry

LTL

Háčky a šňůry (blíže neurčeno) (4)

LX

HÁKOVÁNÍ A ZRAŇOVÁNÍ

 

Harpuny

HAR

ODLOVNÁ MECHANIZOVANÁ ZAŘÍZENÍ

 

Čerpadla

HMP

Mechanizované drapáky

HMD

Odlovná mechanizovaná zařízení (blíže neurčeno)

HMX

RŮZNÁ LOVNÁ ZAŘÍZENÍ (5)

MIS

LOVNÁ ZAŘÍZENÍ PRO REKREAČNÍ RYBOLOV

RG

NEZNÁMÁ NEBO BLÍŽE NEURČENÁ LOVNÁ ZAŘÍZENÍ

NK

Kódy rybářských plavidel

1.   Hlavní typy plavidel

Kód FAO

Typ plavidla

BO

Ochranné plavidlo

CO

Cvičné rybářské plavidlo

DB

Plavidlo, které loví pomocí drapáků (nesouvisle)

DM

Plavidlo, které loví pomocí drapáků (nepřetržitě)

DO

Plavidlo, které loví vlečnými sítěmi vlečenými pomocí výložníků na bocích plavidla

DOX

Plavidlo, které loví pomocí drapáků j. n.

FO

Nákladní rybářské plavidlo

FX

Rybářské plavidlo j. n.

GO

Plavidlo, které loví pomocí tenatových sítí na chytání ryb za žábry

HOX

Mateřské plavidlo j. n.

HSF

Mateřské zpracovatelské plavidlo j. n.

KO

Nemocniční plavidlo

LH

Plavidlo, které loví pomocí ručních šňůr

LL

Plavidlo, které loví pomocí dlouhých lovných šňůr

LO

Plavidlo, které loví pomocí lovných šňůr

LP

Plavidlo, které loví pomocí udic a lovných šňůr

LT

Plavidlo, které loví pomocí vlečných šňůr

MO

Víceúčelové plavidlo

MSN

Plavidlo, které loví pomocí nevodů a ručních šňůr

MTG

Plavidlo, které loví pomocí unášených vlečných sítí

MTS

Plavidlo, které loví pomocí vlečných sítí a nevodů

NB

Plavidlo, které loví pomocí jediného čeřenu

NO

Plavidlo, které loví pomocí čeřenů

NOX

Plavidlo, které loví pomocí čeřenů j. n.

PO

Plavidlo, které používá čerpadla

SN

Plavidlo, které loví pomocí zátahových sítí pro lov při dně

SO

Plavidlo, které loví pomocí zátahových sítí

SOX

Plavidlo, které loví pomocí zátahových sítí j. n.

SP

Plavidlo, které loví pomocí košelkových nevodů

SPE

Plavidlo, které loví pomocí košelkových nevodů evropského typu

SPT

Plavidlo, které loví tuňáka pomocí zátahových sítí

TO

Plavidlo, které loví pomocí vlečných sítí

TOX

Plavidla, která loví pomocí vlečných sítí j. n.

TS

Plavidlo, které loví pomocí vlečných sítí na boku plavidla

TSF

Chladírenské plavidlo, které loví pomocí vlečných sítí na boku plavidla

TSW

Plavidlo, které loví pomocí vlečných sítí a přepravuje čerstvé ryby

TT

Plavidlo, které loví pomocí vlečných sítí na zádi plavidla

TTF

Chladírenské plavidlo, které loví pomocí vlečných sítí na zádi plavidla

TTP

Zpracovatelské plavidlo, které loví pomocí vlečných sítí na zádi plavidla

TU

Plavidlo, které loví pomocí vlečných sítí a výložníků

WO

Plavidlo, které klade vězence

WOP

Plavidlo, které klade vrše

WOX

Plavidlo, které klade vězence j. n.

ZO

Rybářské plavidlo určené k vědeckým účelům

DRN

Plavidlo pro lov pomocí unášených sítí

j. n. = jinde neurčeno

2.   Hlavní činnosti plavidel

Písmenný kód

Kategorie

ANC

Kotvení

DRI

Lov pomocí unášených sítí

FIS

Rybolov

HAU

Vytažení sítí

PRO

Zpracování

STE

Spařování

TRX

Překládka (naložení nebo vyložení nákladu)

OTH

Jiné – budou upřesněny


(1)  Při použití dvou nebo více druhů lovného zařízení v období 24 hodin se zapisují údaje pro každý typ lovného zařízení zvlášť.

(2)  Rybářské agentury mohou vlečné sítě pro lov při dně umístěné na bocích nebo na zádi plavidla označit jako OTB-1 a OTB-2 a pelagické vlečné sítě umístěné na bocích nebo na zádi plavidla jako OTM-1 a OTM-2.

(3)  Včetně namočených lovných šňůr.

(4)  Kód LDV označující lovná zařízení ovládaná ze člunu s plochým dnem bude zachován pro údaje staršího data.

(5)  Tato položka zahrnuje: ruční a vykládací šňůry, vjezdové šňůry, ruční sběr pomocí jednoduchého náčiní s potápěčským vybavením nebo bez něj, jedy, výbušniny, cvičená zvířata, rybolov pomocí elektrického proudu.


PŘÍLOHA V

POVOLENÉ PŘÍDAVNÉ VRCHNÍ DÍLY ZABRAŇUJÍCÍ PRODŘENÍ SÍTĚ

1.   Přídavný vrchní díl typu ICNAF

Přídavný vrchní díl typu ICNAF je obdélníkový kus síťoviny, který se připevní k horní straně kapsy zatahovací sítě, aby omezil či zabránil poškození sítě, za podmínky, že tato síťovina splňuje tyto požadavky:

a)

síťovina nesmí mít oka o velikosti menší, než jaká je velikost pro kapsu zatahovací sítě určená v článku 5;

b)

síťovina může být ke kapse připevněna pouze předním a postranním okrajem, a to takovým způsobem, že dosahuje před dělicí popruh nejvíce o čtyři oka a končí nejméně čtyři oka před okem na konci kapsy; pokud se dělicí popruh nepoužije, nesmí síťovina dosahovat dále než do jedné třetiny kapsy, měřeno od té řady ok, která je nejméně čtyři řady před očkem zatahovací sítě;

c)

počet ok na šířku síťoviny musí být nejméně jedenapůlkrát větší než počet ok na šířku té části kapsy zatahovací sítě, kterou tento přídavný díl síťoviny kryje, přičemž obě tyto vzdálenosti se měří v pravém úhlu k podélné ose kapsy.

Image

2.   Přídavný vrchní díl skládající se z několika „chlopní“

Přídavný vrchní díl skládající se z několika „chlopní“ je definován jako více kusů síťoviny, které mají ve všech částech oka, jež nejsou v suchém ani mokrém stavu menší než oka kapsy zatahovací sítě, k níž jsou připevněny, přičemž:

i)

každý kus síťoviny

a)

je připevněn pouze svým předním okrajem napříč kapsy v pravých úhlech k podélné ose kapsy;

b)

je alespoň stejně široký jako kapsa (tato šířka se měří v pravých úhlech k podélné ose kapsy v místě připevnění) a

c)

není delší než deset ok a

ii)

souhrnná délka všech takto připevněných přídavných kusů síťoviny nepřesahuje dvě třetiny délky kapsy zatahovací sítě.

Image

POLSKÝ TYP PŘÍDAVNÉHO DÍLU

3.

Přídavný vrchní díl síťoviny s velkými oky (modifikovaný polský typ)

Přídavný vrchní díl síťoviny s velkými oky je obdélníkový kus síťoviny ze stejného krouceného materiálu jako kapsa zatahovací sítě, případně z jednoduchého silného krouceného materiálu bez uzlů, který je připevněn k zadnímu kusu horního dílu kapsy a kryje buď celý horní díl kapsy nebo jakoukoli jeho část, přičemž ve všech svých částech má tento přídavný díl oka dvakrát větší nežli kapsa, pokud je měřený v mokrém stavu a připevněný ke kapse pouze na předním, postranním a zadním okraji tak, aby se každé oko přesně krylo se čtyřmi oky kapsy.

Image


PŘÍLOHA VI

KLOUBOVÉ ŘETĚZY VLEČNÝCH SÍTÍ NA GARNÁTY: OBLAST NAFO

Kloubové řetězy jsou řetězy, lana nebo jejich kombinace, kterými se v různých odstupech připojují šlapnice k lovné šňůře nebo šňůře „bolchline“. Pojmy „lovná šňůra“ a „šňůra ‚bolchline‛“ jsou vzájemně zaměnitelné. Některá plavidla používají pouze jednu šňůru; jiná používají jak lovnou šňůru, tak i šňůru „bolchline“ podle zobrazení na nákresu. Délka kloubového řetězu se měří od středu řetězu nebo drátu procházejícího přes šlapnici (její střed) ke spodní straně šňůry.

Tento nákres naznačuje, jakým způsobem se měří délka kloubového řetězu.

Image


PŘÍLOHA VII

FORMÁT SDĚLOVÁNÍ ÚLOVKŮ A ZPRÁV RYBÁŘSKÝMI PLAVIDLY

1.   Zpráva o úlovku při vplutí

Datový údaj

Kód pole

Povinné/nepovinné

Poznámky

Začátek záznamu

SR

P

Systémový údaj; označuje začátek záznamu

Odesílatel

FR

P

Jméno předávající strany

Adresa

AD

P

Údaj týkající se hlášení; místo určení, pro NAFO „XNW“

Pořadové číslo

SQ

P

Údaj týkající se hlášení; pořadové číslo zprávy ve stávajícím roce

Druh hlášení

TM

P

Údaj týkající se hlášení; druh hlášení, pro zprávu při vplutí („COE“, úlovek při vplutí)

Rádiová volací značka

RC

P

Údaj o registraci plavidla; mezinárodní rádiová volací značka plavidla

Číslo výjezdu

TN

N

Údaj týkající se činnosti; pořadové číslo rybářského výjezdu v příslušném roce

Název plavidla

NA

N

Údaj o registraci plavidla; název plavidla

Jméno velitele

MA

P

Jméno velitele plavidla

Vnější registrační číslo

XR

N

Údaj o registraci plavidla; číslo plavidla vyznačené na jeho boku

Zeměpisná šířka

LA

P

Údaj týkající se činnosti; poloha v době přenosu

Zeměpisná délka

LO

P

Údaj týkající se činnosti; poloha v době přenosu

Příslušná oblast

RA

P

Divize NAFO, do které plavidlo hodlá vplout

Datum

DA

P

Údaj týkající se hlášení; datum přenosu

Čas

TI

P

Údaj týkající se hlášení; čas přenosu

Na palubě

OB

P

Celková hmotnost ryb podle druhů (třímístný písmenný kód (α-3)) nacházejících se na palubě při vplutí do oblasti upravené předpisy NAFO v kilogramech zaokrouhlená na celé stovky kilogramů. Uvádějte po dvojicích v podobě druh + hmotnost 9, každou položku oddělit mezerou, např.//OB/druh hmotnost druh hmotnost druh hmotnost//

Cílené druhy

DS

P

Cílené druhy. Zapisovat po více druzích, každou hodnotu oddělit mezerou, např.//DS/druh druh druh//

Konec záznamu

ER

P

Systémový údaj; označuje konec záznamu

2.   Zpráva o vplutí

Datový údaj

Kód pole

Povinné/nepovinné

Poznámky

Začátek záznamu

SR

P

Systémový údaj; označuje začátek záznamu

Odesílatel

FR

P

Jméno předávající strany

Adresa

AD

P

Údaj týkající se hlášení; místo určení, pro NAFO „XNW“

Pořadové číslo

SQ

P

Údaj týkající se hlášení; pořadové číslo v běžném roce

Druh hlášení

TM

P

Údaj týkající se hlášení; druh hlášení, pro zprávu při vplutí „ENT“

Rádiová volací značka

RC

P

Údaj o registraci plavidla; mezinárodní rádiová volací značka plavidla

Číslo výjezdu

TN

N

Údaj týkající se činnosti; pořadové číslo rybářského výjezdu v běžném roce

Název plavidla

NA

N

Údaj o registraci plavidla; název plavidla

Vnější registrační číslo

XR

N

Údaj o registraci plavidla; číslo plavidla vyznačené na boku

Zeměpisná šířka

LA

P

Údaj týkající se činnosti; poloha v době přenosu

Zeměpisná délka

LO

P

Údaj týkající se činnosti; poloha v době přenosu

Příslušná oblast

RA

P

Divize NAFO, do které plavidlo vplulo

Datum

DA

P

Údaj týkající se hlášení; datum přenosu

Čas

TI

P

Údaj týkající se hlášení; čas přenosu

Konec záznamu

ER

P

Systémový údaj; označuje konec záznamu

3.   Zpráva o úlovcích

Datový údaj

Kód pole

Povinné/nepovinné

Poznámky

Začátek záznamu

SR

P

Systémový údaj; označuje začátek záznamu

Adresa

AD

P

Údaj týkající se hlášení; místo určení, pro NAFO „XNW“

Pořadové číslo

SQ

P

Údaj týkající se hlášení; pořadové číslo hlášení v běžném roce

Druh hlášení

TM

P

Údaj týkající se hlášení; druh hlášení, pro zprávu o úlovcích „CAT“

Rádiová volací značka

RC

P

Údaj o registraci plavidla; mezinárodní rádiová volací značka plavidla

Číslo výjezdu

TN

N

Údaj týkající se činnosti; pořadové číslo rybářského výjezdu v běžném roce

Název plavidla

NA

N

Údaj o registraci plavidla; název plavidla

Smluvní strana

Interní referenční

číslo

IR

N

Údaj o registraci plavidla; jedinečné číslo plavidla smluvní strany ve tvaru třímístného kódu státu vlajky podle ISO a čísla

Vnější registrační číslo

XR

N

Údaj o registraci plavidla; číslo plavidla vyznačené na boku

Zeměpisná šířka

LA

P1

Údaj týkající se činnosti; poloha v době přenosu

Zeměpisná délka

LO

P1

Údaj týkající se činnosti; poloha v době přenosu

Úlovky

CA

 

Údaj týkající se činnosti; celkový úlovek vyjádřený podle druhů uchovávaný na palubě uskutečněný od začátku rybolovu v oblasti upravené předpisy, nebo od poslední zprávy o odlovu, případně ve dvojicích

druhy

 

 

Druhový kód FAO

živá hmotnost

 

P

Živá hmotnost v kilogramech zaokrouhlená na celé stovky kilogramů

 

 

P

 

Počet dnů odlovu

DF

P

Údaj týkající se činnosti; počet dnů rybolovu v oblasti upravené předpisy NAFO od začátku rybolovu, nebo od poslední zprávy o úlovcích

Datum

DA

P

Údaj týkající se hlášení; datum přenosu

Čas

TI

P

Údaj týkající se hlášení; čas přenosu

Konec záznamu

ER

P

Systémový údaj; označuje konec záznamu

4.   Zpráva o překládce

Datový údaj

Kód pole

Povinné/nepovinné

Poznámky

Začátek záznamu

SR

P

Systémový údaj; označuje začátek záznamu

Odesílatel

FR

P

Jméno předávající strany

Adresa

AD

P

Údaj týkající se hlášení; místo určení, pro NAFO „XNW“

Pořadové číslo

SQ

P

Údaj týkající se hlášení; pořadové číslo hlášení v běžném roce

Druh hlášení

TM

P

Údaj týkající se hlášení; druh hlášení, pro zprávu o překládce „TRA“

Rádiová volací značka

RC

P

Údaj o registraci plavidla; mezinárodní rádiová volací značka plavidla

Číslo výjezdu

TN

N

Údaj týkající se činnosti; pořadové číslo rybářského výjezdu v běžném roce

Název plavidla

NA

N

Údaj o registraci plavidla; název plavidla

Jméno velitele

MA

N

Jméno velitele plavidla

Vnější registrační číslo

XR

N

Údaj o registraci plavidla; číslo plavidla vyznačené na boku

Naložené nebo vyložené množství

KG

 

Množství vyjádřené podle druhů, které bylo naloženo nebo vyloženo v oblasti upravené předpisy, případně ve dvojicích

druhy

 

P

Druhový kód FAO

živá hmotnost

 

P

Živá hmotnost v kilogramech zaokrouhlená na celé stovky kilogramů

Přeloženo na

TT

P (1)

Údaj o plavidle; mezinárodní rádiová volací značka přijímajícího plavidla

Přeloženo z

TF

P (1)

Údaj o registraci plavidla; mezinárodní rádiová volací značka předávajícího plavidla

Zeměpisná šířka

LA

P (2)

Údaj týkající se činnosti; předpokládaná zeměpisná šířka, kde má velitel v úmyslu uskutečnit překládku

Zeměpisná délka

LO

P (2)

Údaj týkající se činnosti; předpokládaná zeměpisná délka, kde má velitel v úmyslu uskutečnit překládku

Předpokládané datum

PD

P (2)

Údaj týkající se činnosti; předpokládané datum (UTC), kdy má velitel v úmyslu) uskutečnit překládku (RRRRMMDD)

Předpokládaný čas

PT

P (2)

Údaj týkající se činnosti; předpokládaný čas (UTC), kdy má velitel v úmyslu uskutečnit překládku (HHMM)

Datum

DA

P

Údaj týkající se hlášení; datum přenosu

Čas

TI

P

Údaj týkající se hlášení; čas přenosu

Konec záznamu

ER

P

Systémový údaj; označuje konec záznamu

5.   Zpráva o úlovku při vyplutí

Datový údaj

Kód pole

Povinné/nepovinné

Poznámky

Začátek záznamu

SR

P

Systémový údaj; označuje začátek záznamu

Adresa

AD

P

Údaj týkající se hlášení; místo určení, pro NAFO „XNW“

Odesílatel

FR

P

Jméno předávající strany

Pořadové číslo

SQ

P

Údaj týkající se hlášení; pořadové číslo hlášení v běžném roce

Druh hlášení

TM

P

Údaj týkající se hlášení; pro zprávu při vyplutí „COX“

Rádiová volací značka

RC

P

Údaj o registraci plavidla; mezinárodní rádiová volací značka plavidla

Číslo výjezdu

TN

N

Údaj týkající se činnosti; pořadové číslo rybářského výjezdu v běžném roce

Název plavidla

NA

N

Údaj o registraci plavidla; název plavidla

Jméno velitele

MA

P

Jméno velitele plavidla

Vnější registrační číslo

XR

N

Údaj o registraci plavidla; číslo plavidla vyznačené na boku

Zeměpisná šířka

LA

P

Údaj týkající se činnosti; poloha v době přenosu

Zeměpisná délka

LO

P

Údaj týkající se činnosti; poloha v době přenosu

Příslušná oblast

RA

P

Oblast NAFO, ze které plavidlo hodlá vyplout

Úlovek

CA

 

Údaj týkající se činnosti; celkový úlovek uchovávaný na palubě vyjádřený podle druhů, uskutečněný od zahájení rybolovu v oblasti upravené předpisy, nebo od poslední zprávy o úlovcích, případně ve dvojicích

druhy

 

P

Druhový kód FAO

živá hmotnost

 

P

Živá hmotnost v kilogramech zaokrouhlená na celé stovky kilogramů

Počet dnů odlovu

DF

P

Údaj týkající se činnosti; počet dnů rybolovu v oblasti upravené předpisy NAFO od zahájení rybolovu, nebo od poslední zprávy o úlovcích

Datum

DA

P

Údaj týkající se hlášení; datum přenosu

Čas

TI

P

Údaj týkající se hlášení; čas přenosu

Konec záznamu

ER

P

Systémový údaj; označuje konec záznamu

6.   Výstupní zpráva

Datový údaj

Kód pole

Povinné/nepovinné

Poznámky

Začátek záznamu

SR

P

Systémový údaj; označuje začátek záznamu

Adresa

AD

P

Údaj týkající se hlášení; místo určení, pro NAFO „XNW“

Odesílatel

FR

P

Jméno předávající strany

Pořadové číslo

SQ

P

Údaj týkající se hlášení; pořadové číslo hlášení v běžném roce

Druh hlášení

TM

P

Údaj týkající se hlášení; pro výstupní hlášení „EXI“

Rádiová volací značka

RC

P

Údaj o registraci plavidla; mezinárodní rádiová volací značka plavidla

Číslo výjezdu

TN

N

Údaj týkající se činnosti; pořadové číslo rybářského výjezdu v běžném roce

Název plavidla

NA

N

Údaj o registraci plavidla; název plavidla

Jméno velitele

MA

P

Jméno velitele plavidla

Vnější registrační číslo

XR

N

Údaj o registraci plavidla; číslo plavidla uvedené na boku

Zeměpisná šířka

LA

P

Údaj týkající se činnosti; poloha v době přenosu

Zeměpisná délka

LO

N

Údaj týkající se činnosti; poloha v době přenosu

Datum

DA

P

Údaj týkající se hlášení; datum přenosu

Čas

TI

N

Údaj týkající se hlášení; čas přenosu

Konec záznamu

ER

P

Systémový údaj; označuje konec záznamu

7.   Zpráva o přístavu vykládky

Datový údaj

Kód pole

Povinné/nepovinné

Poznámky

Začátek záznamu

SR

P

Systémový údaj; označuje začátek záznamu

Odesílatel

FR

P

Jméno předávající strany

Adresa

AD

P

Údaj týkající se hlášení; místo určení, pro NAFO „XNW“

Pořadové číslo

SQ

P

Údaj týkající se hlášení; pořadové číslo zprávy plavidla v příslušném roce

Druh hlášení

TM

P

Údaj týkající se hlášení; pro druh hlášení „POR“

Rádiová volací značka

RC

P

Údaj o registraci plavidla; mezinárodní rádiová volací značka plavidla

Číslo výjezdu

TN

N

Údaj týkající se činnosti; pořadové číslo rybářského výjezdu v běžném roce

Název plavidla

NA

N

Údaj o registraci plavidla; název plavidla

Jméno velitele

MA

N

Jméno velitele plavidla

Vnější registrační číslo

XR

N

Údaj o registraci plavidla; číslo plavidla uvedené na boku

6.1

Zeměpisná šířka

LA

P (3)

Údaj týkající se činnosti; poloha v době přenosu

Zeměpisná délka

LO

P (3)

Údaj týkající se činnosti; poloha v době přenosu

Pobřežní stát

CS

P

Údaj týkající se činnosti; pobřežní stát přístavu vykládky

Jméno přístavu

PO

P

Údaj týkající se činnosti; jméno přístavu vykládky

Předpokládané datum

PD

P

Údaj týkající se činnosti; předpokládané datum (UTC), kdy velitel hodlá být v přístavu (RRRRMMDD)

Předpokládaný čas

PT

P

Údaj týkající se činnosti; předpokládaný čas (UTC), kdy velitel hodlá být v přístavu (HHMM)

Množství, které má být vyloženo

KG

P

Údaj týkající se činnosti; množství podle druhů, které má být vyloženo v přístavu, případně ve dvojicích

druhy

Druhový kód FAO

živá hmotnost

Živá hmotnost v kilogramech zaokrouhlená na celé stovky kilogramů

Množství na palubě

OB

P

Údaj týkající se činnosti; množství podle druhů na palubě, případně ve dvojicích

druhy

Druhový kód FAO

živá hmotnost

Živá hmotnost v kilogramech zaokrouhlená na celé stovky kilogramů

Datum

DA

P

Údaj týkající se hlášení; datum (UTC) přenosu

Čas

TI

P

Údaj týkající se hlášení; čas (UTC) přenosu

Konec záznamu

ER

P

Systémový údaj; označuje konec záznamu


(1)  Nehodící se nevyplňujte.

(2)  Nepovinné pro zprávy zaslané přijímajícím plavidlem po překládce.

(3)  Pokud je plavidlo sledováno satelitně, jedná se o nepovinný záznam.


PŘÍLOHA VIII

SOUHRNNÁ ZPRÁVA POZOROVATELE

Image

Image

Image


PŘÍLOHA IX

Inspekční zpráva

Image

Image

Image


PŘÍLOHA X

Inspekční pečeť NAFO

Image

Inspekční pečeť NAFO vypadá takto:

Název … LOB TAG

Značka … „Číslo inspekce NAFO – šestimístné“

Materiál … recyklovatelný polyetylén

Barva … oranžová

Bod tání … 6,70 +0,60 (podle mezinárodní normy)

Hustota … 953 +0,003 (podle mezinárodní normy)

Bod lámavosti (zatížení) … min. 45 kg (to 20 oC)


PŘÍLOHA XI

Formulář zprávy o dohledu

Image

Image


PŘÍLOHA XII

Zpráva o inspekci v přístavu

Image

Image

Image

Image

Image


PŘÍLOHA XIII

Seznam NNN plavidel sestavený NAFO

Název plavidla

(+ známý předchozí název)

Současný stát vlajky

(známý předchozí stát vlajky)

Rádiová volací značka

(RC)

Číslo IMO

Carmen

(Ostovets)

Gruzie

(Dominika)

4LSK

8522030

EVA

(Oyra)

Gruzie

(Dominika)

4LPH

8522119

Isabella

(Olchan)

Gruzie

(Dominika)

4LSH

8422838

Juanita

(Ostroe)

Gruzie

(Dominika)

4LSM

8522042

Ulla

(Lisa, Kadri)

Gruzie

(Dominika)

neznámá

8606836


PŘÍLOHA XIV a)

1.   Zpráva o denním úlovku – kapitola VII (CAX)

Datový údaj

Kód

Povinné/Nepovinné

Poznámky

Začátek záznamu

SR

P

Systémový údaj; označuje začátek záznamu

Adresa

AD

P

Údaj týkající se hlášení; místo určení, pro NAFO „XNW“

Pořadové číslo

SQ

P

Údaj týkající se hlášení; pořadové číslo hlášení ve stávajícím roce

Druh hlášení

TM

P

Údaj týkající se hlášení; druh hlášení, pro zprávu o úlovku „CAX“

Rádiová volací značka

RC

P

Údaj o registraci plavidla; mezinárodní rádiová volací značka plavidla

Číslo výjezdu

TN

N

Údaj týkající se činnosti; pořadové číslo rybářského výjezdu ve stávajícím roce

Název plavidla

NA

N

Údaj o registraci plavidla; název plavidla

Smluvní strana

Interní referenční

číslo

IR

N

Údaj o registraci plavidla; jedinečné číslo plavidla smluvní strany ve tvaru třímístného kódu státu vlajky podle ISO, následovaného číslem

Vnější registrační číslo

XR

N

Údaj o registraci plavidla; číslo plavidla uvedené na boku

Příslušná oblast

RA

P

Údaj týkající se činnosti; divize NAFO

Zeměpisná šířka

LA

P (1)

Údaj týkající se činnosti; poloha v době přenosu

Zeměpisná délka

LO

P (1)

Údaj týkající se činnosti; poloha v době přenosu

Denní úlovky

CA

 

Údaj týkající se činnosti; ulovené množství podle druhů uchovávané na palubě (bez výmětů) uskutečněné od začátku rybolovu v oblasti upravené předpisy (2) nebo od poslední zprávy o úlovku, případně ve dvojicích

druhy

 

P

Druhový kód FAO

živá hmotnost

 

P

Živá hmotnost v kilogramech zaokrouhlená na celé stovky kilogramů

Výměty úlovků ryb

RJ

P

Údaj týkající se činnosti; úlovek, který byl předmětem výmětu, podle druhů od začátku rybolovu v oblasti upravené předpisy (2) nebo od poslední zprávy o úlovku, případně ve dvojicích

druhy

 

 

Druhový kód FAO

živá hmotnost

 

 

Živá hmotnost v kilogramech zaokrouhlená na celé stovky kilogramů

Podměrečné

US

P

Údaj týkající se činnosti; podměrečný úlovek podle druhů od začátku rybolovu v oblasti upravené předpisy (2) nebo od poslední zprávy o úlovku, případně ve dvojicích

druhy

 

 

Druhový kód FAO

živá hmotnost

 

 

Živá hmotnost v kilogramech zaokrouhlená na celé stovky kilogramů

Datum

DA

P

Údaj týkající se hlášení; datum přenosu

Čas

TI

P

Údaj týkající se hlášení; čas přenosu

Konec záznamu

ER

P

Systémový údaj; označuje konec záznamu

2.   Zpráva pozorovatele (OBR)

Datový údaj

Kód

Povinné/Nepovinné

Poznámky

Začátek záznamu

SR

P

Systémový údaj; označuje začátek záznamu

Adresa

AD

P

Údaj týkající se hlášení; místo určení, pro NAFO „XNW“

Pořadové číslo

SQ

P

Údaj týkající se hlášení; pořadové číslo hlášení ve stávajícím roce

Druh hlášení

TM

P

Údaj týkající se hlášení; druh hlášení, „OBR“ pro zprávu pozorovatele

Rádiová volací značka

RC

P

Údaj o registraci plavidla; mezinárodní rádiová volací značka plavidla

Rybolovné zařízení

GE

P

Údaj týkající se činnosti; kód FAO pro rybolovné zařízení

Cílené druhy (3)

DS

P

Údaj týkající se činnosti; druhový kód FAO

Velikost ok

ME

P

Údaj týkající se činnosti; průměrná velikost ok v milimetrech

Příslušná oblast

RA

P

Údaj týkající se činnosti; divize NAFO

Denní úlovky

CA

P

P

Údaj týkající se činnosti; celkový úlovek uchovávaný na palubě vyjádřený podle druhů, uskutečněný od začátku rybolovu v oblasti upravené předpisy (4) nebo od poslední zprávy o úlovku, případně ve dvojicích

druhy

 

 

Druhový kód FAO

živá hmotnost

 

 

Živá hmotnost v kilogramech zaokrouhlená na celé stovky kilogramů

Výměty

RJ

P (5)

Údaj týkající se činnosti; úlovek, jenž byl předmětem výmětu, podle druhů od začátku rybolovu v oblasti upravené předpisy (4) nebo od poslední zprávy o úlovku, případně ve dvojicích

druhů ryb

 

 

Druhový kód FAO

živá hmotnost

 

 

Živá hmotnost v kilogramech zaokrouhlená na celé stovky kilogramů

Podměrečné

US

P (5)

Údaj týkající se činnosti; podměrečný úlovek podle druhů od začátku rybolovu v oblasti upravené předpisy (4) nebo od poslední zprávy o úlovku, případně ve dvojicích

druhy

 

 

Druhový kód FAO

živá hmotnost

 

 

Živá hmotnost v kilogramech zaokrouhlená na celé stovky kilogramů

Rybářský deník

LB

P

Údaj týkající se činnosti; „ano“, nebo „ne“ (6)

Produkce

PR

P

Údaj týkající se činnosti; kód produkce. Viz příloha XIV b)

Rádiová hlášení

HA

P

Údaj týkající se činnosti; ověření pozorovatelem, zda je zpráva vypracovaná velitelem plavidla správná, „ano“, nebo „ne“ (7)

Zjištěná porušení předpisů

AF

P

Údaj týkající se činnosti; „ano“, nebo „ne“ (8)

Jméno pozorovatele

ON

P

Údaj týkající se hlášení; jméno pozorovatele, který zprávu podepsal

Datum

DA

P

Údaj týkající se hlášení; datum přenosu

Nestanovené znění

MS

N (9)

Údaj týkající se činnosti; další poznámky pozorovatele

Čas

TI

P

Údaj týkající se hlášení; čas přenosu

Konec záznamu

ER

P

Systémový údaj; označuje konec záznamu


(1)  Pokud je plavidlo sledováno satelitně, jedná se o nepovinný záznam.

(2)  Ve smyslu první zprávy o úlovku při příslušném rybářském výjezdu do oblasti upravené předpisy.

(3)  Cílené druhy jsou druhy, které představují největší úlovek v uvedeném dnu.

(4)  Ve smyslu první zprávy o úlovku při příslušném rybářském výjezdu do oblasti upravené předpisy.

(5)  Předá se pouze v případě potřeby.

(6)  „Ano“, pokud pozorovatel schvaluje údaje uvedené v lodním deníku kapitánem.

(7)  „Ano“, pokud pozorovatel schvaluje rádiová hlášení předaná kapitánem.

(8)  „Ano“, pokud se zjistí porušení předpisů.

(9)  Povinné, pokud „LB“ = „Ne“ nebo „HA“ = „Ne“ nebo „AF“ = „Ano“


PŘÍLOHA XIV b)

Kódy forem produktů

Kód

Forma produktu

A

Celý – zmrazený

B

Celý – zmrazený (vařený)

C

Vykuchaný s hlavou – zmrazený

D

Vykuchaný bez hlavy – zmrazený

E

Vykuchaný bez hlavy – ořezaný – zmrazený

F

Filety bez kůže – zmrazené

G

Filety s kůží – zmrazené

H

Solené ryby

I

Nakládané ryby

J

Konzervované produkty

K

Olej

L

Maso z celých ryb

M

Maso z vnitřností

N

Jiné (uveďte jaké)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU