(ES) č. 1385/2007Nařízení Komise (ES) č. 1385/2007 ze dne 26. listopadu 2007 , kterým se stanoví prováděcí pravidla nařízení Rady (ES) č. 774/94, pokud jde o otevření a správu některých celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa

Publikováno: Úř. věst. L 309, 27.11.2007, s. 47-55 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 26. listopadu 2007 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. listopadu 2007 Nabývá účinnosti: 30. listopadu 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1385/2007

ze dne 26. listopadu 2007,

kterým se stanoví prováděcí pravidla nařízení Rady (ES) č. 774/94, pokud jde o otevření a správu některých celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2777/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s drůbežím masem (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 774/94 ze dne 29. března 1994 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro vysoce jakostní hovězí maso, vepřové maso, drůbeží maso, pšenici, sourež a otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky (2), a zejména na článek 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1431/94 ze dne 22. června 1994, kterým se stanoví prováděcí pravidla k dovoznímu režimu v odvětví drůbežího masa podle nařízení Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství na drůbeží maso a některé jiné zemědělské produkty (3), bylo vícekrát podstatným způsobem změněno a je třeba provést nové úpravy. Nařízení (ES) č. 1431/94 by proto mělo být zrušeno a nahrazeno nařízením novým.

(2)

Je třeba zajistit správu celních kvót na základě dovozních licencí. Proto je třeba stanovit podrobná pravidla pro předkládání žádostí pro údaje, které musí být uváděny v žádostech i licencích.

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (4) a nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (5), se musí použít, pokud toto nařízení nestanoví jinak.

(4)

Pro zajištění pravidelnosti dovozu je nutno kvótové období trvající od 1. ledna do 31. prosince následujícího roku rozdělit na několik podobdobí. Nařízení (ES) č. 1301/2006 omezuje dobu platnosti licencí na poslední den celního kvótového období.

(5)

Nebezpečí spekulace spojené s režimem v odvětví drůbežího masa vede k nutnosti stanovit jasné podmínky přístupu hospodářských subjektů k režimu celních kvót.

(6)

K zajištění řádné správy celních kvót by měla být pro dovozní licence stanovena jistota ve výši 50 EUR za 100 kg.

(7)

Komise by v zájmu hospodářských subjektů měla určit nepožadovaná množství, která se podle čl. 7 odst. 4 nařízení (ES) č. 1301/2006 přičítají k následujícímu kvótovému podobdobí.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro drůbeží maso a vejce,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Celní kvóty uvedené v příloze I jsou podle nařízení (ES) č. 774/94 otevřené pro dovoz produktů z odvětví drůbežího masa kódů KN stanovených v příloze I.

Uvedené celní kvóty se otevírají ročně pro období od 1. ledna do 31. prosince.

2.   Množství produktů v rámci kvót uvedených v odstavci 1, snížení příslušné celní sazby, odpovídající pořadová čísla a čísla skupin jsou stanoveny v příloze I.

Článek 2

Nestanoví-li toto nařízení jinak, použijí se ustanovení nařízení (ES) č. 1291/2000 a nařízení (ES) č. 1301/2006.

Článek 3

Množství stanovené pro roční kvótové období je pro každé pořadové číslo rozděleno na čtyři podobdobí takto:

a)

25 % v období od 1. ledna do 31. března;

b)

25 % v období od 1. dubna do 30. června;

c)

25 % v období od 1. července do 30. září;

d)

25 % v období od 1. října do 31. prosince.

Článek 4

1.   Pro účely článku 5 nařízení (ES) č. 1301/2006 předkládá žadatel o dovozní licenci při předložení své první žádosti týkající se daného celního kvótového období důkaz, že v každém ze dvou období uvedených v článku 5 dovezl či vyvezl nejméně 50 tun produktů, na něž se vztahuje nařízení (EHS) č. 2777/75.

2.   V žádosti o licenci smí uvést pouze jedno z pořadových čísel stanovených v příloze I tohoto nařízení. Může se vztahovat na více produktů různých kódů KN. V takovém případě se všechny kódy KN uvedou v žádosti o licenci a v licenci do kolonky 16 a jejich popis do kolonky 15.

Žádost o licenci se musí vztahovat na nejméně 10 tun a nejvýše 10 % množství, které je k dispozici pro příslušnou kvótu pro příslušné podobdobí.

3.   Odchylně od čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1301/2006 může každý žadatel předložit u skupin 3, 5 a 6 více žádostí o dovozní licence pro produkty stejné skupiny, pokud tyto produkty mají různou zemi původu. Tyto žádosti se podají společně příslušnému orgánu členského státu, přičemž pro každou zemi původu se podá jedna žádost. Pokud jde o maximální množství stanovené v odstavci 5 tohoto článku, pohlíží se na ně jako na jedinou žádost.

4.   Licence zavazují k dovozu z uvedené země s výjimkou skupin 3, 5 a 6. Pro skupiny dotčené uvedenou povinností se v kolonce 8 žádosti o licenci a licence uvede země původu a výraz „ano“ se označí křížkem.

5.   Kolonka 20 žádosti o licenci a licence obsahuje jeden z údajů uvedených v příloze II části A.

Kolonka 24 licence obsahuje jeden z údajů uvedených v příloze II části B.

Kolonka 24 licence pro skupinu 3 obsahuje jeden z údajů uvedených v příloze II části C.

Kolonka 24 licence pro skupinu 5 obsahuje jeden z údajů uvedených v příloze II části D.

Článek 5

1.   Žádost o licenci lze podat pouze během prvních sedmi dnů měsíce předcházejícího každému podobdobí uvedenému v článku 3.

2.   K žádosti o licenci je přiložena smlouva o dodávce stanovující, že žádaný drůbeží produkt požadovaného původu a v požadovaném množství je dodejný v Evropské unii během kvótového období.

První odstavec se vztahuje pouze na produkty skupiny 1, 2 a 4.

3.   Při podání žádosti o licenci musí být složena jistota ve výši 50 EUR za 100 kg.

4.   Členské státy oznámí Komisi nejpozději pátý den po uplynutí lhůty pro podání žádostí celková množství požadovaná pro každou skupinu, a to v kilogramech.

5.   Licence se vydávají počínaje sedmým pracovním dnem a nejpozději jedenáctý pracovní den po ukončení oznamovací lhůty podle odstavce 4.

6.   Komise v případě potřeby určí množství, na která nebyly podány žádosti a která se automaticky přičítají k množství stanovenému pro následující kvótové podobdobí.

Článek 6

1.   Odchylně od čl. 11 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1301/2006 členské státy sdělí Komisi před uplynutím prvního měsíce každého kvótového podobdobí celková množství vyjádřená v kilogramech, pro něž byly podle čl. 11 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení vydány licence.

2.   Členské státy sdělí Komisi před uplynutím čtvrtého měsíce následujícího po každém ročním kvótovém období množství skutečně propuštěná do volného oběhu podle tohoto nařízení během příslušného období pro každé pořadové číslo, a to v kilogramech.

3.   Odchylně od čl. 11 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1301/2006 sdělí členské státy Komisi množství, vyjádřená v kilogramech, na něž se vztahují nevyužité nebo částečně využité dovozní licence, poprvé zároveň s žádostí k poslednímu podobdobí a dále před uplynutím čtvrtého měsíce, který následuje po každém ročním období.

Článek 7

1.   Odchylně od článku 23 nařízení (ES) č. 1291/2000 jsou dovozní licence platné 150 dnů od prvního dne podobdobí, pro které byly vydány.

2.   Aniž je dotčen čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1291/2000, je převod práv vyplývajících z licencí omezen pouze na nabyvatele, kteří splňují podmínky způsobilosti stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1301/2006 a v čl. 4 odst. 1 tohoto nařízení.

Článek 8

Nařízení (ES) č. 1431/94 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou uvedenou v příloze III.

Článek 9

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. listopadu 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 77. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 679/2006 (Úř. věst. L 119, 4.5.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 91, 8.4.1994, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 2198/95 (Úř. věst. L 221, 19.9.1995, s. 3).

(3)  Úř. věst. L 156, 23.6.1994, s. 9. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 249/2007 (Úř. věst. L 69, 9.3.2007, s. 16).

(4)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2006 (Úř. věst. L 365, 21.12.2006, s. 52).

(5)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 289/2007 (Úř. věst. L 78, 17.3.2007, s. 17).


PŘÍLOHA I

Kuřecí maso

Země

Skupina číslo

Pořadové číslo

Kód KN

Snížení celní sazby

%

Roční množství

(v tunách)

Brazílie

1

09.4410

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

100

9 432

Thajsko

2

09.4411

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

100

5 100

Ostatní

3

09.4412

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

100

3 300


Krůtí maso

Země

Skupina číslo

Pořadové číslo

Kód KN

Snížení celní sazby

Roční množství

(v tunách)

Brazílie

4

09.4420

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

100

1 800

Ostatní

5

09.4421

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

100

700

Všechny třetí země

6

09.4422

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

100

2 485


PŘÍLOHA II

A.   Údaje podle čl. 4 odst. 5 prvního pododstavce:

v bulharštině

:

Регламент (ЕО) № 1385/2007.

ve španělštině

:

Reglamento (CE) no 1385/2007.

v češtině

:

Nařízení (ES) č. 1385/2007.

v dánštině

:

Forordning (EF) nr. 1385/2007.

v němčině

:

Verordnung (EG) Nr. 1385/2007.

v estonštině

:

Määrus (EÜ) nr 1385/2007.

v řečtině

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

v angličtině

:

Regulation (EC) No 1385/2007.

ve francouzštině

:

Règlement (CE) no 1385/2007.

v italštině

:

Regolamento (CE) n. 1385/2007.

v lotyštině

:

Regula (EK) Nr. 1385/2007.

v litevštině

:

Reglamentas (EB) Nr. 1385/2007.

v maďarštině

:

1385/2007/EK rendelet.

v maltštině

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

v nizozemštině

:

Verordening (EG) nr. 1385/2007.

v polštině

:

Rozporządzenie (WE) nr 1385/2007.

v portugalštině

:

Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

v rumunštině

:

Regulamentul (CE) nr. 1385/2007.

ve slovenštině

:

Nariadenie (ES) č. 1385/2007.

ve slovinštině

:

Uredba (ES) št. 1385/2007.

ve finštině

:

Asetus (EY) N:o 1385/2007.

ve švédštině

:

Förordning (EG) nr 1385/2007.

B.   Údaje podle čl. 4 odst. 5 druhého pododstavce:

v bulharštině

:

Мито, определено на 0 %, съгласно Регламент (ЕО) № 1385/2007.

ve španělštině

:

derecho del 0 % en aplicación del Reglamento (CE) no 1385/2007.

v češtině

:

Clo stanoveno na 0 % v souladu s nařízením (ES) č. 1385/2007.

v dánštině

:

Told fastsat til 0 % i henhold til forordning (EF) nr. 1385/2007.

v němčině

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 auf 0 v. H. festgesetzter Zoll.

v estonštině

:

0 %line maks kehtestatud vastavalt määrusele (EÜ) nr 1385/2007.

v řečtině

:

δασμός που καθορίζεται σε 0 % κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

v angličtině

:

Duty fixed at 0 % pursuant to Regulation (EC) No 1385/2007.

ve francouzštině

:

droit fixé à 0 % en application du règlement (CE) no 1385/2007.

v italštině

:

Dazio fissato allo 0 % in applicazione del regolamento (CE) n. 1385/2007.

v lotyštině

:

piemērojot Regulu (EK) Nr. 1385/2007, ir noteikts 0 % nodoklis.

v litevštině

:

nulinis muitas, nustatytas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1385/2007.

v maďarštině

:

0 %-os vám az 1385/2007/EK rendelet szerint.

v maltštině

:

ħlas stabbilit fil-livell ta’ 0 % b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

v nizozemštině

:

recht 0 % op grond van Verordening (EG) nr. 1385/2007.

v polštině

:

cło według stawki 0 % zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007.

v portugalštině

:

direito fixado em 0 %, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

v rumunštině

:

taxă stabilită la 0 % în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1385/2007.

ve slovenštině

:

clo stanovené vo výške 0 % na základe nariadenia (ES) č. 1385/2007.

ve slovinštině

:

dajatev, določena na 0 % v skladu z Uredbo (ES) št. 1385/2007.

ve finštině

:

Tulli vahvistettu 0 prosentiksi asetuksen (EY) N:o 1385/2007 mukaisesti.

ve švédštině

:

Tullsatsen fastställd till 0 % i enlighet med förordning (EG) nr 1385/2007.

C.   Údaje podle čl. 4 odst. 5 třetího pododstavce

v bulharštině

:

Не следва да се използва за продукти с произход от Бразилия и Тайланд в съответствие с Регламент (ЕО) № 1385/2007.

ve španělštině

:

No puede utilizarse para productos originarios de Brasil o Tailandia en aplicación del Reglamento (CE) no 1385/2007.

v češtině

:

Nepoužije se u produktů pocházejících z Brazílie a Thajska v souladu s nařízením (ES) č. 1385/2007.

v dánštině

:

Kan ikke anvendes for produkter med oprindelse i Brasilien og Thailand i henhold til forordning (EF) nr. 1385/2007.

v němčině

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 nicht verwendbar für Erzeugnisse mit Usprung in Brasilien und Thailand.

v estonštině

:

Ei ole kasutatav Brasiilia ja Tai päritolu toodete puhul vastavalt määrusele (EÜ) nr 1385/2007.

v řečtině

:

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα προϊόντα καταγωγής Βραζιλίας και Ταϊλάνδης κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

v angličtině

:

Not to be used for products originating in Brazil or Thailand pursuant to Regulation (EC) No 1385/2007.

ve francouzštině

:

N’est pas utilisable pour des produits originaires du Brésil et de Thaïlande en application du règlement (CE) no 1385/2007.

v italštině

:

da non utilizzare per prodotti originari del Brasile e della Tailandia in applicazione del regolamento (CE) n. 1385/2007.

v lotyštině

:

Piemērojot Regulu (EK) Nr. 1385/2007, neizmanto Brazīlijas un Taizemes izcelsmes produktiem.

v litevštině

:

Nenaudojama produktams, kurių kilmės šalys yra Brazilija ir Tailandas, taikant Reglamentą (EB) Nr. 1385/2007.

v maďarštině

:

Nem alkalmazandó a Brazíliából és Thaiföldről származó termékekre az 1385/2007/EK rendelet alapján.

v maltštině

:

Ma jistax jintuża għall-prodotti ta’ oriġini mill-Brażil u mit-Tajlandja, b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

v nizozemštině

:

Mag niet worden gebruikt voor producten van oorspong uit Brazilië en Thailand overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1385/2007.

v polštině

:

Nie stosuje się w przypadku produktów pochodzących z Brazylii i Tajlandii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007.

v portugalštině

:

Não utilizável para produtos originários do Brasil e da Tailândia, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

v rumunštině

:

Nu se utilizează pentru produsele originare din Brazilia și Thailanda în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1385/2007.

ve slovenštině

:

Podľa nariadenia (ES) č. 1385/2007 nepoužívať pre výrobky pochádzajúce z Brazílie a z Thajska.

ve slovinštině

:

V skladu z Uredbo (ES) št. 1385/2007 se ne uporablja za proizvode s poreklom iz Brazilije in Tajske.

ve finštině

:

Ei voimassa Brasiliasta ja Thaimaasta peräisin olevien tuotteiden osalta asetuksen (EY) N:o 1385/2007 mukaisesti.

ve švédštině

:

Får inte användas för produkter med ursprung i Brasilien och Thailand i enlighet med förordning (EG) nr 1385/2007.

D.   Údaje podle čl. 4 odst. 5 čtvrtého pododstavce

v bulharštině

:

Не следва да се използва за продукти с произход от Бразилия в съответствие с Регламент (ЕО) № 1385/2007.

ve španělštině

:

No puede utilizarse para productos originarios de Brasil en aplicación del Reglamento (CE) no 1385/2007.

v češtině

:

Nepoužije se u produktů pocházejících z Brazílie v souladu s nařízením (ES) č. 1385/2007.

v dánštině

:

Kan ikke anvendes for produkter med oprindelse i Brasilien i henhold til forordning (EF) nr. 1385/2007.

v němčině

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 nicht verwendbar für Erzeugnisse mit Ursprung in Brasilien.

v estonštině

:

Ei ole kasutatav Brasiilia päritolu toodete puhul vastavalt määrusele (EÜ) nr 1385/2007.

v řečtině

:

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα προϊόντα καταγωγής Βραζιλίας κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

v angličtině

:

Not to be used for products originating in Brazil pursuant to Regulation (EC) No 1385/2007.

ve francouzštině

:

N’est pas utilisable pour des produits originaires du Brésil en application du règlement (CE) no 1385/2007.

v italštině

:

da non utilizzare per prodotti originari del Brasile in applicazione del regolamento (CE) n. 1385/2007.

v lotyštině

:

Piemērojot Regulu (EK) Nr. 1385/2007, neizmanto Brazīlijas izcelsmes produktiem.

v litevštině

:

Nenaudojama produktams, kurių kilmės šalys yra Brazilija, taikant Reglamentą (EB) Nr. 1385/2007.

v maďarštině

:

Nem alkalmazandó a Brazíliából származó termékekre az 1385/2007/EK rendelet alapján.

v maltštině

:

Ma jistax jintuża għall-prodotti ta’ oriġini mill-Brażil, b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

v nizozemštině

:

Mag niet worden gebruikt voor producten van oorspong uit Brazilië overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1385/2007.

v polštině

:

Nie stosuje się w przypadku produktów pochodzących z Brazylii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007.

v portugalštině

:

Não utilizável para produtos originários do Brasil, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

v rumunštině

:

Nu se utilizează pentru produsele originare din Brazilia în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1385/2007.

ve slovenštině

:

Podľa nariadenia (ES) č. 1385/2007 nepoužívať pre výrobky pochádzajúce z Brazílie.

ve slovinštině

:

V skladu z Uredbo (ES) št. 1385/2007 se ne uporablja za proizvode s poreklom iz Brazilije.

ve finštině

:

Ei voimassa Brasiliasta peräisin olevien tuotteiden osalta asetuksen (EY) N:o 1385/2007 mukaisesti.

ve švédštině

:

Får inte användas för produkter med ursprung i Brasilien i enlighet med förordning (EG) nr 1385/2007.


PŘÍLOHA III

Srovnávací tabulka

Nařízení (ES) č. 1431/94

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Článek 2

Článek 3

Článek 3

Čl. 3 odst. 1 písm. a)

Čl. 4 odst. 1

Čl. 3 odst. 3 písm. b)

Čl. 4 odst. 2

Čl. 3 odst. 1 písm. c)

Čl. 4 odst. 4

Čl. 3 odst. 1 písm. d)

Čl. 4 odst. 5 první pododstavec

Čl. 3 odst. 1 písm. e)

Čl. 4 odst. 5 druhý pododstavec

Čl. 3 odst. 1 písm. f)

Čl. 4 odst. 5 třetí pododstavec

Čl. 3 odst. 1 písm. g)

Čl. 4 odst. 5 čtvrtý pododstavec

Čl. 4 odst. 1 první pododstavec

Čl. 5 odst. 1

Čl. 4 odst. 1a

Čl. 5 odst. 2

Čl. 4 odst. 2 první a druhý pododstavec

Čl. 4 odst. 2 třetí pododstavec

Čl. 4 odst. 3

Čl. 4 odst. 3

Čl. 5 odst. 4

Čl. 4 odst. 4

Čl. 4 odst. 5

Čl. 5 odst. 5

Čl. 4 odst. 6

Čl. 4 odst. 7

Čl. 6 odst. 2

Čl. 5 první pododstavec

Čl. 7 odst. 1

Čl. 5 druhý pododstavec

Článek 6

Čl. 5 odst. 3

Článek 7

Článek 8

Článek 9

Příloha I

Příloha I

Příloha II

Příloha III

Příloha IV


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU