(ES) č. 1384/2007Nařízení Komise (ES) č. 1384/2007 ze dne 26. listopadu 2007 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2398/96, pokud se jedná o otevření a správu některých celních kvót týkajících se dovozů produktů z odvětví drůbežího masa pocházejícího z Izraele do Společenství

Publikováno: Úř. věst. L 309, 27.11.2007, s. 40-46 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 26. listopadu 2007 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. listopadu 2007 Nabývá účinnosti: 30. listopadu 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1384/2007

ze dne 26. listopadu 2007,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2398/96, pokud se jedná o otevření a správu některých celních kvót týkajících se dovozů produktů z odvětví drůbežího masa pocházejícího z Izraele do Společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2777/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s drůbežím masem (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2398/96 ze dne 12. prosince 1996 o otevření celní kvóty pro krůtí maso, které pochází a dováží se z Izraele v rámci dohody o přidružení a prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím a Státem Izrael (2), a zejména na článek 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2003/917/ES ze dne 22. prosince 2003 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Státem Izrael o vzájemné liberalizaci obchodu a o nahrazení dohody o přidružení ES-Izrael (3), a zejména na článek 2 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 2497/96 ze dne 18. prosince 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla k opatřením v odvětví drůbežího masa podle dohody o přidružení a prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím a Státem Izrael (4), bylo několikrát podstatným způsobem pozměněno a nové změny jsou nezbytné. Nařízení (ES) č. 2497/96 by proto mělo být zrušeno a nahrazeno nařízením novým.

(2)

Je třeba zajistit správu celních kvót pomocí dovozních licencí. Za tímto účelem je třeba vymezit podrobná pravidla pro podávání žádostí a informace, které musí být uváděny v žádostech a licencích.

(3)

Pokud toto nařízení nestanoví jinak, použije se nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (5), a nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (6).

(4)

Pro zajištění pravidelnosti dovozu je nutno kvótové období trvající od 1. ledna do 31. prosince rozdělit na několik podobdobí. V každém případě nařízení (ES) č. 1301/2006 omezuje dobu platnosti licencí do posledního dne celního kvótového období.

(5)

Nebezpečí spekulace spojené s režimem v odvětví drůbežího masa vede k nutnosti stanovit jasné podmínky přístupu hospodářských subjektů k režimu celních kvót.

(6)

K zajištění řádné správy celních kvót by měla být pro dovozní licence stanovena jistota ve výši 20 EUR za 100 kg.

(7)

Komise by v zájmu hospodářských subjektů měla určit množství, o která nebylo požádáno a která budou podle čl. 7 odst. 4 nařízení (ES) č. 1301/2006 přičtena k následujícímu kvótovému podobdobí.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro drůbeží maso a vejce,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Celní kvóty uvedené v příloze I jsou otevřené nařízením (ES) č. 2398/96 pro dovoz produktů z odvětví drůbežího masa kódů KN stanovených v příloze I.

Celní kvóty se otevírají na ročním základě pro období od 1. ledna do 31. prosince.

2.   Množství produktů v rámci kvót uvedených v odstavci 1, příslušná míra snížení celní sazby, odpovídající pořadová čísla a čísla skupin jsou stanoveny v příloze I.

Článek 2

Nestanoví-li toto nařízení jinak, použijí se ustanovení nařízení (ES) č. 1291/2000 a nařízení (ES) č. 1301/2006.

Článek 3

Množství stanovené pro roční kvótové období je pro každé pořadové číslo rozděleno na čtyři podobdobí takto:

a)

25 % v období od 1. ledna do 31. března,

b)

25 % v období od 1. dubna do 30. června,

c)

25 % v období od 1. července do 30. září,

d)

25 % v období od 1. října do 31. prosince.

Článek 4

1.   Pro účely článku 5 nařízení (ES) č. 1301/2006 předkládá žadatel o dovozní licenci při podání své první žádosti týkající se daného kvótového období důkaz, že v každém ze dvou období uvedených v článku 5 dovezl nebo vyvezl nejméně 50 tun produktů, na které se vztahuje nařízení (EHS) č. 2777/75.

2.   V žádosti o licenci smí uvést pouze jedno z pořadových čísel stanovených v příloze I. Žádost se může se vztahovat na více produktů různých kódů KN. V takovém případě se všechny kódy KN uvedou v žádosti o licenci a v licenci do kolonky 16 a jejich popis do kolonky 15.

Žádost o licenci se musí vztahovat na nejméně 10 tun a nejvýše na 10 % množství, které je k dispozici pro příslušnou kvótu a příslušné podobdobí.

3.   Licence zavazují k dovozu z Izraele.

Žádost o licenci a licence musí obsahovat:

a)

v kolonce 8 název země původu a údaj „ano“ označený křížkem;

b)

v kolonce 20 některý z údajů uvedených v příloze II části A.

Kolonka 24 licence musí obsahovat jeden z údajů uvedených v příloze II části B.

Článek 5

1.   Žádost o licenci lze podat pouze během prvních sedmi dnů měsíce předcházejícího každému podobdobí uvedenému v článku 3.

2.   Při podání žádosti o licenci musí být složena jistota ve výši 20 EUR za 100 kilogramů.

3.   Členské státy oznámí Komisi nejpozději pátý den po uplynutí lhůty pro podávání žádostí celková množství požadovaná pro každou skupinu, a to v kilogramech.

4.   Licence se vydávají počínaje sedmým pracovním dnem a nejpozději jedenáctý pracovní den po ukončení oznamovací lhůty podle odstavce 3.

5.   Komise v případě potřeby určí množství, na která nebyly podány žádosti a která se automaticky přičtou k množství stanovenému pro následující kvótové podobdobí.

Článek 6

1.   Odchylně od čl. 11 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1301/2006 členské státy sdělí Komisi před uplynutím prvního měsíce každého kvótového podobdobí celková množství vyjádřená v kilogramech, pro něž byly podle čl. 11 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení vydány licence.

2.   Členské státy sdělí Komisi před uplynutím čtvrtého měsíce následujícího po každém ročním kvótovém období množství skutečně propuštěná do volného oběhu podle tohoto nařízení během příslušného období pro každé pořadové číslo, a to v kilogramech.

3.   Odchylně od čl. 11 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1301/2006 sdělí členské státy Komisi množství, vyjádřená v kilogramech, na něž se vztahují nevyužité nebo částečně využité dovozní licence, poprvé zároveň s žádostí k poslednímu podobdobí a dále před uplynutím čtvrtého měsíce, který následuje po každém ročním období.

Článek 7

1.   Odchylně od článku 23 nařízení (ES) č. 1291/2000 jsou dovozní licence platné 150 dnů od prvního dne podobdobí, pro které byly vydány.

2.   Aniž je dotčen čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1291/2000, je převod práv vyplývajících z licencí omezen pouze na nabyvatele, kteří splňují podmínky způsobilosti stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1301/2006 a v čl. 4 odst. 1 tohoto nařízení.

Článek 8

Propuštění dovezených produktů do volného oběhu podléhá předložení důkazu o původu v souladu s ustanoveními článku 16 protokolu č. 4 připojeného k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé.

Článek 9

Nařízení (ES) č. 2497/96 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou uvedenou v příloze III.

Článek 10

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. listopadu 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 77. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 679/2006 (Úř. věst. L 119, 4.5.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 327, 18.12.1996, s. 7.

(3)  Úř. věst. L 346, 31.12.2003, s. 65.

(4)  Úř. věst. L 338, 28.12.1996, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1937/2006 (Úř. věst. L 407, 30.12.2006, s. 143).

(5)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2006 (Úř. věst. L 365, 21.12.2006, s. 52).

(6)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 289/2007 (Úř. věst. L 78, 17.3.2007, s. 17).


PŘÍLOHA I

Skupina číslo

Pořadové číslo

Kód KN

Popis zboží (1)

Snížení cla podle doložky nejvyšších výhod v %

Roční množství

(v tunách)

IL 1

09.4092

0207 25

Maso krocanů a krůt, nedělené, zmrazené

100

1 568

0207 27 10

Kusy masa krocanů a krůt, porcované, vykostěné, zmrazené

0207 27 30

0207 27 40

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

Kusy masa krocanů a krůt, porcované, nevykostěné, zmrazené

IL 2

09.4091

ex 0207 32

Maso z kachen a hus, nedělené, čerstvé nebo chlazené

100

560

ex 0207 33

Maso z kachen a hus, nedělené, zmrazené

ex 0207 35

Ostatní maso a jedlé droby z kachen a hus, čerstvé nebo chlazené

ex 0207 36

Ostatní maso a jedlé droby z kachen a hus, zmrazené


(1)  Bez ohledu na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury považuje se popis zboží pouze za orientační a působnost preferenčního režimu se v rámci této přílohy určuje zněním kódů KN. Je-li před kódem KN uvedeno „ex“, určuje se působnost preferenčního režimu současně podle kódu KN a příslušného popisu.


PŘÍLOHA II

A.   Údaje podle čl. 4 odst. 3 druhého pododstavce písm. b):

v bulharštině

:

Регламент (ЕО) № 1384/2007.

ve španělštině

:

Reglamento (CE) no 1384/2007.

v češtině

:

Nařízení (ES) č. 1384/2007.

v dánštině

:

Forordning (EF) nr. 1384/2007.

v němčině

:

Verordnung (EG) Nr. 1384/2007.

v estonštině

:

Määrus (EÜ) nr 1384/2007.

v řečtině

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1384/2007.

v angličtině

:

Regulation (EC) No 1384/2007.

ve francouzštině

:

Règlement (CE) no 1384/2007.

v italštině

:

Regolamento (CE) n. 1384/2007.

v lotyštině

:

Regula (EK) Nr. 1384/2007.

v litevštině

:

Reglamentas (EB) Nr. 1384/2007.

v maďarštině

:

1384/2007/EK rendelet.

v maltštině

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1384/2007.

v nizozemštině

:

Verordening (EG) nr. 1384/2007.

v polštině

:

Rozporządzenie (WE) nr 1384/2007.

v portugalštině

:

Regulamento (CE) n.o 1384/2007.

v rumunštině

:

Regulamentul (CE) nr. 1384/2007.

ve slovenštině

:

Nariadenie (ES) č. 1384/2007.

ve slovinštině

:

Uredba (ES) št. 1384/2007.

ve finštině

:

Asetus (EY) N:o 1384/2007.

ve švédštině

:

Förordning (EG) nr 1384/2007.

B.   Údaje podle čl. 4 odst. 3 třetího pododstavce:

v bulharštině

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 1384/2007.

ve španělštině

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 1384/2007.

v češtině

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 1384/2007.

v dánštině

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 1384/2007.

v němčině

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1384/2007.

v estonštině

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1384/2007.

v řečtině

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1384/2007.

v angličtině

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 1384/2007.

ve francouzštině

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 1384/2007.

v italštině

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 1384/2007.

v lotyštině

:

Regulā (EK) Nr. 1384/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

v litevštině

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1384/2007.

v maďarštině

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése az 1384/2007/EK rendelet szerint.

v maltštině

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 1384/2007.

v nizozemštině

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1384/2007.

v polštině

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 1384/2007.

v portugalštině

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 1384/2007.

v rumunštině

:

reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1384/2007.

ve slovenštině

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 1384/2007.

ve slovinštině

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 1384/2007.

ve finštině

:

Asetuksessa (EY) N:o 1384/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

ve švédštině

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 1384/2007.


PŘÍLOHA III

Srovnávací tabulka

Nařízení (ES) č. 2497/96

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Článek 2

Článek 3

Čl. 3 odst. 1 písm. a)

Čl. 4 odst. 1

Čl. 3 odst. 1 písm. b)

Čl. 4 odst. 2

Čl. 3 odst. 1 písm. c)

Čl. 4 odst. 3

Čl. 3 odst. 1 písm. d)

Čl. 4 odst. 3

Čl. 3 odst. 1 písm. e)

Čl. 4 odst. 3

Čl. 4 odst. 1 první pododstavec

Čl. 5 odst. 1

Čl. 4 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 4 odst. 2

Čl. 4 odst. 3

Čl. 5 odst. 2

Čl. 4 odst. 4 první pododstavec

Čl. 5 odst. 3

Čl. 4 odst. 4 druhý pododstavec

Čl. 4 odst. 5

Čl. 4 odst. 6

Čl. 5 odst. 4

Čl. 4 odst. 7

Čl. 4 odst. 8 první pododstavec

Čl. 6 odst. 2

Čl. 4 odst. 8 druhý pododstavec

Čl. 5 první pododstavec

Čl. 7 odst. 1

Čl. 5 druhý pododstavec

Článek 6

Článek 7

Článek 8

Článek 8

Článek 10

Příloha I

Příloha I

Příloha II

Příloha III

Příloha IV


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU