(ES) č. 1381/2007Nařízení Komise (ES) č. 1381/2007 ze dne 26. listopadu 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2133/2001 o otevření a správě některých celních kvót a celních stropů Společenství v odvětví obilovin, pokud jde o zvýšení koncesí celních kvót udělených Společenstvím na faerské rybí krmivo kódů KN ex23099010 , ex23099031 a  ex23099041

Publikováno: Úř. věst. L 309, 27.11.2007, s. 24-27 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 26. listopadu 2007 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. listopadu 2007 Nabývá účinnosti: 30. listopadu 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/1987 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1381/2007

ze dne 26. listopadu 2007,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2133/2001 o otevření a správě některých celních kvót a celních stropů Společenství v odvětví obilovin, pokud jde o zvýšení koncesí celních kvót udělených Společenstvím na faerské rybí krmivo kódů KN ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 a ex 2309 90 41

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 827/68 ze dne 28. června 1968 o společné organizaci trhu s některými produkty uvedenými v příloze II Smlouvy (1);

s ohledem na rozhodnutí Rady 97/126/ES ze dne 6. prosince 1996 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a autonomní vládou Faerských ostrovů na straně druhé (2),

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (3), a zejména na čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Smíšeného výboru ES/Dánsko-Faerské ostrovy č. 1/2005 (4) byl změněn protokol 3 k Dohodě mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a autonomní vládou Faerských ostrovů na straně druhé (5) (dále jen „dohoda“) schválené rozhodnutím Rady 97/126/ES o definici pojmu „původní produkty“ či „produkty pocházející z“ a metodách správní spolupráce.

(2)

Dne 13. června 2007 Rada rozhodla o postoji Společenství ohledně změny protokolu 4 k dohodě.

(3)

Rozhodnutím Smíšeného výboru ES/Dánsko-Faerské ostrovy č. 1/2007, kterým se mění protokol 4 k dohodě (6), se mění zejména množství roční celní kvóty v případě kvóty pořadového čísla 09.0689.

(4)

V čl. 1 druhém pododstavci bodě 1 protokolu 4 k dohodě ve znění rozhodnutí Smíšeného výboru ES/Dánsko-Faerské ostrovy č. 1/2007 se stanoví, že v případě této celní kvóty otevřené pro rybí krmivo kódů KN ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 a ex 2309 90 41 faerské orgány potvrzují, že rybí krmivo vyvážené do EU v rámci této preferenční kvóty neobsahuje přidaný lepek, kromě lepku přirozeně přítomného v obilovinách, který se může dostat do složení rybího krmiva.

(5)

Článek 3 rozhodnutí Smíšeného výboru ES/Dánsko-Faerské ostrovy č. 1/2007 stanoví, že nárůst objemu celní kvóty pro kalendářní rok 2007 se vypočte pro rata temporis od 1. prosince 2007. Nárůst objemu celní kvóty pro kalendářní rok 2007 by tedy měl být stanoven na 833 tun.

(6)

Nařízení Komise (ES) č. 2133/2001 (7) by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 2133/2001 se mění takto:

1.

V článku 2 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Produkty dovážené v rámci celní kvóty 09.0689 se propouštějí do volného oběhu po předložení

a)

dokladu o původu zboží podle článku 16 protokolu č. 3 k Dohodě mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a autonomní vládou Faerských ostrovů na straně druhé o definici pojmu ‚původní produkty‘ a o metodách správní spolupráce k dohodě a

b)

prohlášení v jednom ze znění v příloze V doloženého tímto faerským orgánem:

Heilsufrøðiliga starvsstovan/fødevare – veterinær og miljømyndigheden

Falkavegur 6, 2. sal

FO-100 TÓRSHAVN

FÆRØERNE

Tel.: 00 298 35 64 00

Fax: 00 298 35 64 01

Pohotovostní telefon: 00 298 55 64 03 (funguje do 23:00 hodin)

E-mail: [email protected]

Internetová adresa: www.hfs.fo“

2.

Znění textu v příloze II týkajícího se pořadového čísla 09.0689 se nahrazuje zněním v příloze I tohoto nařízení.

3.

Znění přílohy II tohoto nařízení se připojuje jako příloha V.

Článek 2

Bez ohledu na čl. 1 bod 2 je celní kvóta pro kalendářní rok 2007 stanovena na 10 833 tun.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. prosince 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. listopadu 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 151, 30.6.1968, s. 16. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 865/2004 (Úř. věst. L 161, 30.4.2004, s. 97).

(2)  Úř. věst. L 53, 22.2.1997, s.1.

(3)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 735/2007 (Úř. věst. L 169, 29.6.2007, s. 6).

(4)  Úř. věst. L 110, 24.4.2006, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 53, 22.2.1997, s. 2.

(6)  Úř. věst. L 275, 19.10.2007, s. 32.

(7)  Úř. věst. L 287, 31.10.2001, s. 12. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 880/2007 (Úř. věst. L 194, 26.7.2007, s. 3).


PŘÍLOHA I

Pořadové číslo

Kód KN

Popis zboží

Celní kvóta (CK)

(v tunách)

Celní sazba

Původ

„09.0689

ex 2309 90 10 (1)

ex 2309 90 31 (1)

ex 2309 90 41 (1)

Krmiva pro ryby

20 000

0

Faerské ostrovy


(1)  Rybí krmivo, které využívá preferenčního dovozního režimu, nesmí kromě lepku přirozeně přítomného v obilovinách, které se mohou dostat do složení tohoto krmiva, obsahovat přidaný lepek.“


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA V

PROHLÁŠENÍ FAERSKÉHO ORGÁNU

(BG)

„Продуктите от риба, предназначени за храна на животни, изнасяни за ЕС по преференциални квоти, не съдържат добавъчен глутен, освен глутена, който присъства естествено в зърнените храни, които могат да влязат в състава на тези продукти.“

(ES)

«Estos piensos para peces exportados a la UE al amparo del contingente preferencial no contienen gluten añadido, con excepción del presente de manera natural en los cereales que puedan intervenir en su composición.»

(CS)

„Toto rybí krmivo vyvážené do EU v rámci preferenční kvóty neobsahuje přidaný lepek, kromě lepku přirozeně přítomného v obilovinách, který se může dostat do složení rybího krmiva.“

(DA)

»Dette fiskefoder, der eksporteres til EU inden for rammerne af præferencetoldkontingentet, indeholder ikke anden gluten end den, der forekommer naturligt i det korn, der kan anvendes i fiskefodersammensætningen.«

(DE)

„Dieses im Rahmen des Präferenzzollkontingents in die EU ausgeführte Fischfutter enthält außer dem Gluten, das von Natur aus in dem im Fischfutter enthaltenen Getreide vorhanden ist, kein zugesetztes Gluten.“

(ET)

„Sooduskvootide raames ELi eksporditud kalasööt ei sisalda lisatud gluteeni peale teraviljas looduslikult esineva gluteeni, mis kokkusegamisel võib sattuda kalasööda sisse.”

(EL)

«Οι ιχθυοτροφές που εξάγονται στην ΕΕ βάσει της προτιμησιακής ποσόστωσης δεν περιέχουν πρόσθετη γλουτένη, επιπλέον της γλουτένης που απαντάται υπό φυσική μορφή στα σιτηρά τα οποία ενδέχεται να αποτελούν συστατικό στοιχείο της σύνθεσης των ιχθυοτροφών.»

(EN)

‘This fish feed exported to the EU under preferential quota does not contain added gluten, in addition to the gluten naturally present in the cereals that may enter in the compounding of the fish feed.’

(FR)

«Ces aliments pour poissons exportés vers l'Union européenne dans le cadre du contingent préférentiel ne contiennent pas de gluten autre que celui naturellement présent dans les céréales qui peuvent entrer dans la composition des aliments pour poissons.»

(IT)

«Gli alimenti per pesci esportati nell'UE nell'ambito del presente contingente preferenziale non contengono glutine aggiunto, oltre al glutine naturalmente presente nei cereali che possono entrare nella composizione degli alimenti per pesci.»

(LV)

“Šīs preferenciālās kvotas ietvaros uz ES eksportētai zivju barībai nav pievienots lipeklis papildus tam lipeklim, kas dabiski atrodams labībā un var nonākt zivju barības maisījumā.”

(LT)

„Šiame į ES pagal lengvatinę kvotą eksportuojamame žuvų pašare nėra pridėta daugiau glitimo, nei jo natūraliai yra grūduose, kurie gali būti viena iš žuvų pašaro sudėtinių dalių.“

(HU)

„A preferenciális vámkontingens keretében az EU-ba exportált haltáp nem tartalmaz az összetevői között szereplő gabonákban természetesen jelen lévő gluténon felül hozzáadott glutént.”

(MT)

“Dan l-għalf tal-ħut esportat għall-UE skond kwota preferenzjali ma fihx gluten miżjud, minbarra dak il-gluten li jinstab fiċ-ċereali b'mod naturali, li jista' jiġi mħallat ma' l-għalf tal-ħut.”

(NL)

„Dit visvoeder dat naar de EU wordt uitgevoerd in het kader van het preferentiële contingent, bevat geen toegevoegde gluten bovenop de gluten die van nature aanwezig zijn in het graan dat is gebruikt bij de samenstelling van het visvoeder.”

(PL)

„Niniejszy wywóz paszy dla ryb do UE w ramach preferencyjnego kontyngentu nie zawiera dodatku glutenu, ponad tę ilość glutenu, która występuje naturalnie w zbożach, które mogą wchodzić w skład tej paszy.”

(PT)

«Os alimentos para peixe exportados para a UE ao abrigo de contingentes preferenciais não podem conter glúten adicionado, para além do glúten naturalmente presente nos cereais que podem entrar na composição dos alimentos para peixe.»

(RO)

„Această hrană pentru pești exportată în UE în cadrul contingentului preferențial nu conține gluten ca aditiv, cu excepția celui care se găsește în mod natural în cerealele care pot intra în compoziția acestor produse.”

(SK)

„Toto krmivo pre ryby vyvážané do EÚ v rámci preferenčnej kvóty neobsahuje pridaný lepok iný ako lepok prirodzene obsiahnutý v obilninách, ktoré môžu tvoriť zložku krmiva pre ryby.“

(SL)

„Ta hrana za ribe, ki se izvaža v EU v preferencialni kvoti, ne vsebuje dodanega glutena poleg tistega, ki je naravno prisoten v žitaricah, ki se lahko nahajajo v tej hrani.“

(FI)

”Tässä etuuskiintiössä EU:hun viety kalanrehu ei sisällä lisättyä gluteenia kalanrehun valmistuksessa mahdollisesti käytettävässä viljassa luonnostaan olevan gluteenin lisäksi.”

(SV)

”Detta fiskfoder, som exporteras till EU inom ramen för en förmånskvot, innehåller inte tillsatser av gluten utöver det gluten som förekommer naturligt i den spannmål som kan ingå i fiskfodret.” “


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU