(ES) č. 1372/2007Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1372/2007 ze dne 23. října 2007 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 577/98 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství (Text s významem pro EHP )

Publikováno: Úř. věst. L 315, 3.12.2007, s. 42-43 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 23. října 2007 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 23. prosince 2007 Nabývá účinnosti: 23. prosince 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2019/1700 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1372/2007

ze dne 23. října 2007,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 577/98 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 285 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

v souladu s postupem podle článku 251 Smlouvy (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s Lisabonskou strategií, a jak bylo potvrzeno při jejím přezkumu v polovině období v roce 2005, musí Evropa dále zaměřit své politiky na růst a zaměstnanost, aby bylo dosaženo lisabonských cílů.

(2)

V důsledku rozvoje Společenství a fungování vnitřního trhu se zvyšuje potřeba srovnatelných údajů, které umožní zkoumat dopad struktury a rozložení mezd na trh práce, zejména jako prostředku k analýze pokroku v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti.

(3)

Pro plnění úkolů, které jí byly uloženy, potřebuje Komise údaje o zařazení mezd podle sociálně-ekonomických ukazatelů a také v závislosti na různých formách placeného zaměstnání, což je nezbytné k analýze a pochopení trhu práce a změn, k nimž dochází ve struktuře pracovní síly. V tomto ohledu je dostupnost údajů o mzdách podle decilů v závislosti na dalších charakteristikách zaměstnání všeobecně považována za přínosnou.

(4)

Šetření o pracovních silách ve Společenství představuje v zásadě první a nejsměrodatnější referenční zdroj informací o trhu práce v Evropské unii, a údaje o mzdách jakožto základní proměnné pro vysvětlení chování trhu práce by proto měly být standardní součástí tohoto šetření tak, aby analýza trhů práce mohla být úplnější.

(5)

Výbor pro statistické programy, zřízený rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom (2), byl konzultován v souladu s článkem 3 uvedeného rozhodnutí.

(6)

Nařízení Rady (ES) č. 577/98 (3) by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 577/98 se mění takto:

1)

V čl. 4 odst. 1 se písm. l) nahrazuje tímto:

„l)

mzdy z hlavního zaměstnání;“.

2)

Článek 6 se nahrazuje tímto:

„Článek 6

Předávání výsledků

Do dvanácti týdnů po konci referenčního období předají členské státy Eurostatu výsledky zjišťování bez přímých identifikujících údajů.

Údaje odpovídající ukazateli zjišťování ‚mzdy z hlavního zaměstnání‘ lze Eurostatu předat do dvaceti jedna měsíců po konci referenčního období, pokud se k poskytnutí těchto informací využívají údaje z administrativních zdrojů.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 23. října 2007.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

M. LOBO ANTUNES


(1)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 9. října 2007.

(2)  Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.

(3)  Úř. věst. L 77, 14.3.1998, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2257/2003 (Úř. věst. L 336, 23.12.2003, s. 6).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU