(ES) č. 1324/2007Nařízení Komise (ES) č. 1324/2007 ze dne 12. listopadu 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót

Publikováno: Úř. věst. L 294, 13.11.2007, s. 14-16 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 12. listopadu 2007 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 16. listopadu 2007 Nabývá účinnosti: 16. listopadu 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1324/2007

ze dne 12. listopadu 2007,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na čl. 26 odst. 3 a čl. 29 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 14 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 (2) lze žádosti o dovozní licence pro kvóty spravované v souladu s ustanoveními kapitoly I hlavy 2 uvedeného nařízení podat pouze během prvních deseti dnů každého půlročního období. V období podávání žádostí a až do doby, kdy Komise určí rozsah, v němž jsou vydávány licence v souladu s čl. 7 odst. 2 nařízení Komise č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (3), nelze uskutečnit žádné dovozy. Aby se mohly uskutečnit dovozy od počátku kvótového podobdobí, je vhodné předvídat období pro podávání žádostí o licence a přizpůsobit dotyčná ustanovení, včetně ustanovení o oznamování hospodářských subjektů.

(2)

Nařízení (ES) č. 2535/2001 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 2535/2001 se mění takto:

1.

V článku 9 se datum „1. června“ nahrazuje datem „1. května“.

2.

V článku 10 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Do 20. května každého roku členské státy sdělí v souladu s ustanoveními odstavce 3 seznam schválených hospodářských subjektů Komisi, která ho předá příslušným orgánům ostatních členských států.

Pouze hospodářské subjekty uvedené v seznamu jsou oprávněny podávat žádosti o licence od 1. června následujícího roku pro dovozy uskutečněné během období od 1. července do 30. června následujícího roku v souladu s články 11 až 14.“

3.

V článku 14 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Žádosti o licence lze podat pouze:

a)

od 20. do 30. listopadu pro dovozy uskutečněné od 1. ledna do 30. června následujícího roku;

b)

od 1. do 10. června pro dovozy uskutečněné od 1. července do 31. prosince následujícího roku.“

4.

V článku 16 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Odchylně od článku 23 nařízení (ES) č. 1291/2000 jsou dovozní licence platné pouze během podobdobí, na které byly vydány. Dovozní licence obsahují v kolonce 24 některou z poznámek uvedených v příloze XX.“

5.

Příloha tohoto nařízení se vkládá do přílohy XX.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. listopadu 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1152/2007 (Úř. věst. L 258, 4.10.2007, s. 3).

(2)  Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 29. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 980/2007 (Úř. věst. L 217, 22.8.2007, s. 18).

(3)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 289/2007 (Úř. věst. L 78, 17.3.2007, s. 17).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA XX

Údaje uvedené v čl. 16 odst. 3

:

v bulharštině

:

валидно от [дата на първия ден от подпериода] до [дата на последния ден от подпериода]

:

ve španělštině

:

válido desde el [fecha del primer día del subperíodo] hasta el [fecha del último día del subperíodo]

:

v češtině

:

platné od [první den podobdobí] do [poslední den podobdobí]

:

v dánštině

:

gyldig fra [datoen for den første dag i delperioden] til [datoen for den sidste dag i delperioden]

:

v němčině

:

gültig vom [Datum des ersten Tages des Teilzeitraums] bis [Datum des letzten Tages des Teilzeitraums]

:

v estonštině

:

kehtiv alates [alaperioodi alguskuupäev] kuni [alaperioodi lõpukuupäev]

:

v řečtině

:

ισχύει από [ημερομηνία της πρώτης ημέρας της υποπεριόδου] έως [ημερομηνία της τελευταίας ημέρας της υποπεριόδου]

:

v angličtině

:

valid from [date of the first day of the subperiod] to [date of the last day of the subperiod]

:

ve francouzštině

:

valable du [date du premier jour de la sous-période] au [date du dernier jour de la sous-période]

:

v italštině

:

valido dal [data del primo giorno del sottoperiodo] al [data dell’ultimo giorno del sottoperiodo]

:

v lotyštině

:

spēkā no [apakšperioda pirmās dienas datums] līdz [apakšperioda pēdējās dienas datums]

:

v litevštině

:

galioja nuo [pirmoji laikotarpio diena] iki [paskutinė laikotarpio diena]

:

v maďarštině

:

érvényes [az alidőszak első napja]-tól/től [az alidőszak utolsó napja]-ig

:

v maltštině

:

Validu mid-[data ta’ l-ewwel jum tas-subperjodu] sad-[data ta’ l-aħħar jum tas-subperjodu]

:

v nizozemštině

:

geldig van [begindatum van de deelperiode] tot en met [einddatum van de deelperiode]

:

v polštině

:

ważne od [data – pierwszy dzień podokresu] do [data – ostatni dzień podokresu]

:

v portugalštině

:

eficaz de [data do primeiro dia do subperíodo] até [data do último dia do subperíodo]

:

v rumunštině

:

valabilă de la [data primei zile a subperioadei] până la [data ultimei zile a subperioadei]

:

ve slovenštině

:

platná od [dátum prvého dňa čiastkového obdobia] do [dátum posledného dňa čiastkového obdobia]

:

ve slovinštině

:

velja od [datum prvega dne podobdobja] do [datum zadnjega dne podobdobja]

:

ve finštině

:

voimassa [osajakson ensimmäinen päivä]–[osajakson viimeinen päivä]

:

ve švédštině

:

gäller från och med [delperiodens första dag] till och med [delperiodens sista dag]“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU