(ES) č. 1144/2007Nařízení Komise (ES) č. 1144/2007 ze dne 1. října 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1831/96 o otevření a správě celních kvót Společenství konsolidovaných v rámci GATT pro některé ovoce a zeleninu a pro některé produkty zpracované z ovoce a zeleniny od roku 1996

Publikováno: Úř. věst. L 256, 2.10.2007, s. 26-26 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 1. října 2007 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. října 2007 Nabývá účinnosti: 5. října 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/1987 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1144/2007

ze dne 1. října 2007,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1831/96 o otevření a správě celních kvót Společenství konsolidovaných v rámci GATT pro některé ovoce a zeleninu a pro některé produkty zpracované z ovoce a zeleniny od roku 1996

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou (1), a zejména na čl. 34 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Argentinskou republikou podle článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) z roku 1994 (2), schválená rozhodnutím Rady 2006/930/ES (3), stanoví zvýšení stávající celní kvóty GATT pro jablka.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1831/96 ze dne 23. září 1996 o otevření a správě celních kvót Společenství konsolidovaných v rámci GATT pro některé ovoce a zeleninu a pro některé produkty zpracované z ovoce a zeleniny od roku 1996 (4) by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro čerstvé ovoce a zeleninu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze III nařízení (ES) č. 1831/96 se objem kvóty (v tunách) pro pořadové číslo 09.0061 pro jablka, čerstvá, kromě jablek k výrobě moštu, nahrazuje údajem „696“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. října 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Úř. věst. L 355, 15.12.2006, s. 92.

(3)  Úř. věst. L 355, 15.12.2006, s. 91.

(4)  Úř. věst. L 243, 24.9.1996, s. 5. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 973/2006 (Úř. věst. L 176, 30.6.2006, s. 63).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU