(ES) č. 964/2007Nařízení Komise (ES) č. 964/2007 ze dne 14. srpna 2007 , kterým se stanoví pravidla pro otevření a správu celních kvót pro rýži pocházející z nejméně rozvinutých zemí pro hospodářské roky 2007/08 a 2008/09

Publikováno: Úř. věst. L 213, 15.8.2007, s. 26-28 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 14. srpna 2007 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 16. srpna 2007 Nabývá účinnosti: 1. září 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 964/2007

ze dne 14. srpna 2007,

kterým se stanoví pravidla pro otevření a správu celních kvót pro rýži pocházející z nejméně rozvinutých zemí pro hospodářské roky 2007/08 a 2008/09

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 980/2005 ze dne 27. června 2005 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (1), a zejména na článek 12 odst. 6 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s rýží (2), a zejména na čl. 10 odst. 2 a čl. 13 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 1401/2002 (3) se stanoví pravidla pro otevření a správu celních kvót pro rýži pocházející z nejméně rozvinutých zemí pro hospodářské roky 2002/03 až 2008/09. Od jeho použitelnosti se přijala nebo změnila horizontální nebo odvětvová nařízení, tj. nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (4), nařízení Komise (ES) č. 1342/2003 ze dne 28. července 2003, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí v odvětví obilovin a rýže (5), a nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (6), a je třeba zohlednit je v rámci této kvóty.

(2)

Nařízení (ES) č. 1301/2006 stanoví zejména pravidla týkající se žádostí o dovozní licence, statusu žadatele a vydávání licencí. Toto nařízení se použije, aniž jsou dotčeny dodatečné požadavky nebo odchylky stanovené odvětvovými nařízeními. Z důvodu jasnosti je proto třeba upravit způsob správy celních kvót Společenství pro dovoz rýže pocházející z nejméně rozvinutých zemí přijetím nového nařízení a zrušením nařízení (ES) č. 1401/2002.

(3)

Ustanovení čl. 12 odst. 5 nařízení (ES) č. 980/2005 stanoví, že až do úplného pozastavení cel společného celního sazebníku dne 1. září 2009 musí být pro produkty kódu KN 1006 pocházející z některé země, která má podle přílohy I uvedeného nařízení nárok na zvláštní režim pro nejméně rozvinuté země, otevřena každý hospodářský rok souhrnná kvóta s nulovým clem. Tato celní kvóta pro hospodářský rok 2002/03 je vypočítána na základě množství 2 895 tun vyjádřených ekvivalentem loupané rýže pro produkty kódu KN 1006 a pro každý následující hospodářský rok se zvyšuje o 15 %. Množství pro budoucí hospodářské roky je třeba stanovit tímto způsobem.

(4)

V zájmu řádné správy uvedených kvót je třeba hospodářským subjektům umožnit, aby podávaly žádosti během prvních sedmi dní hospodářského roku, který začíná 1. září, a v případě zbývajících množství umožnit podávat nové žádosti během prvních sedmi dnů měsíce února. Ze stejného důvodu je třeba tímto nařízením stanovit zvláštní pravidla pro vytvoření žádostí o licence, jejich vydávání, dobu platnosti a sdělování informací Komisi, jakož i vhodná správní opatření, která zaručí, že objem kvóty nebude překročen. V každém případě nařízení (ES) č. 1301/2006 omezuje dobu platnosti licencí do posledního dne celního kvótového období. Ve snaze o zlepšení kontroly této kvóty je rovněž třeba stanovit, že výše jistoty bude odpovídat případným rizikům.

(5)

Ustanovení týkající se dokladu o původu uvedená v článcích 67 až 97 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (7), definují pojem původních produktů pro účely všeobecných celních preferencí. Je třeba stanovit jejich použití.

(6)

Tato opatření je třeba použít od začátku dalšího hospodářského roku, tedy ode dne 1. září 2007.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Roční celní dovozní kvóty s nulovým clem podle čl. 12 odst. 5 nařízení (ES) č. 980/2005 se otevírají první den každého hospodářského roku pro produkty kódu KN 1006, vyjádřeno ekvivalentem loupané rýže, za následujících podmínek:

a)

pořadové číslo 09.4177 a množství 5 821 tun na hospodářský rok 2007/08;

b)

pořadové číslo 09.4178 a množství 6 694 tun na hospodářský rok 2008/09.

Kvóty uvedené v prvním pododstavci se vztahují pouze na dovozy ze zemí, které mají podle přílohy I nařízení (ES) č. 980/2005, nárok na zvláštní režim pro nejméně rozvinuté země.

2.   Přepočítací koeficient mezi loupanou a neloupanou rýží (rýží paddy), poloomletou nebo celoomletou rýží je koeficient stanovený v článku 1 nařízení Komise č. 467/67/EHS (8), vyjma zlomkové rýže, u které se požadovaná množství vypočítávají na základě skutečné hmotnosti.

3.   Nařízení (ES) č. 1291/2000, (ES) č. 1342/2003 a (ES) č. 1301/2006 se použijí, nestanoví-li toto nařízení jinak.

Článek 2

1.   Žádost o dovozní licenci a dovozní licence obsahují tyto údaje:

a)

v kolonce 8 země původu a slovo „ano“ je označeno křížkem;

b)

v kolonce 20 pořadové číslo kvóty a poznámka „nařízení (ES) č. 964/2007“.

2.   V každé žádosti o licenci se uvádí množství v kilogramech bez desetinného čísla.

3.   Odchylně od článku 12 nařízení (ES) č. 1342/2003 se částka jistoty pro dovozní licenci stanoví na 46 EUR na tunu.

4.   Žádosti o licence se podají u příslušného orgánu v dotčeném členském státě během prvních sedmi pracovních dnů odpovídajícího hospodářského roku a případně u dodatečného období podle odstavce 7 během prvních sedmi dnů měsíce února stejného hospodářského roku.

5.   Komise stanoví koeficient přidělení podle čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1301/2006 ve lhůtě deseti dnů od posledního dne lhůty pro sdělení podle čl. 4 písm. a) tohoto nařízení.

Pokud v důsledku použití prvního pododstavce je množství, na které se má vydat licence, nižší než 20 tun, ale žádost byla na vyšší množství, může vzít hospodářský subjekt žádost o licenci zpět ve lhůtě dvou pracovních dnů ode dne vstupu v platnost nařízení, kterým se stanoví koeficient přidělení.

6.   Dovozní licence se vydává dvacátý pracovní den po dni, kdy byla příslušná žádost podána.

7.   Pokud dovozní licence vydané v souladu s odstavcem 6 u žádostí podaných během prvních sedmi dní hospodářského roku nezahrnují celou danou kvótu, mohou být zbývající množství přidělena během dodatečného období, které začíná v únoru probíhajícího hospodářského roku. Pokud se Komise rozhodne otevřít dodatečné období, stanoví a zveřejní dostupná množství před 1. listopadem probíhajícího kvótového roku.

8.   Odchylně od čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1342/2003 je dovozní licence platná ode dne jejího skutečného vydání v souladu s čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000 až do konce šestého měsíce následujícího po tomto datu.

Článek 3

1.   Propuštění do volného oběhu v rámci kvót uvedených v článku 1 tohoto nařízení podléhá předložení formuláře A osvědčení o původu vydaného v souladu s články 67 až 97 nařízení (EHS) č. 2454/93.

2.   Kolonka 4 formuláře A osvědčení o původu musí obsahovat:

a)

údaj „nařízení (ES) č. 964/2007“;

b)

datum, kdy byla rýže ve zvýhodněné vyvážející zemi naložena, a hospodářský rok, v němž se dodávka uskutečňuje, podle článku 3 nařízení (ES) č. 1785/2003;

c)

osmimístný kód KN.

Článek 4

Členské státy elektronicky sdělí Komisi:

a)

nejpozději druhý pracovní den po posledním dni pro podání žádostí o licence nejpozději v 18 hodin bruselského času informace týkající se žádostí o dovozní licence podle čl. 11 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1301/2006, přičemž celková množství (ve hmotnosti produktu), která jsou předmětem žádostí, se rozdělí podle osmimístného kódu KN a země původu;

b)

nejpozději druhý pracovní den po vydání dovozních licencí informace týkající se vydaných licencí podle čl. 11 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1301/2006, přičemž celková množství (ve hmotnosti produktů), na která byly vystaveny dovozní licence, jakož i množství, na něž byly vzaty žádosti o licence zpět podle čl. 2 odst. 5 druhého pododstavce, se rozčlení podle osmimístného kódu KN a podle země původu;

c)

nejpozději poslední den každého měsíce celková množství (ve hmotnosti produktu) skutečně propuštěná do volného oběhu za použití této kvóty v průběhu předminulého měsíce, rozdělená podle osmimístného kódu KN. Pokud během jednoho z těchto měsíců nedojde k propuštění do volného oběhu, zašle se oznámení „žádné“. Toto oznámení se však již nevyžaduje ve třetím měsíci po dni pozbytí platnosti licencí.

Článek 5

Nařízení (ES) č. 1401/2002 se zrušuje.

Článek 6

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. září 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. srpna 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 169, 30.6.2005, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 606/2007 (Úř. věst. L 141, 2.6.2007, s. 4).

(2)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 797/2006 (Úř. věst. L 144, 31.5.2006, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 203, 1.8.2002, s. 42.

(4)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2006 (Úř. věst. L 365, 21.12.2006, s. 52).

(5)  Úř. věst. L 189, 29.7.2003, s. 12. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1996/2006 (Úř. věst. L 398, 30.12.2006, s. 1).

(6)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 289/2007 (Úř. věst. L 78, 17.3.2007, s. 17).

(7)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 214/2007 (Úř. věst. L 62, 1.3.2007, s. 6).

(8)  Úř. věst. 204, 24.8.1967, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 2325/88 (Úř. věst. L 202, 27.7.1988, s. 41).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU