(ES) č. 901/2007Nařízení Komise (ES) č. 901/2007 ze dne 27. července 2007 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 196, 28.7.2007, s. 31-32 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 27. července 2007 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 17. srpna 2007 Nabývá účinnosti: 17. srpna 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2023/2217 Pozbývá platnosti: 7. listopadu 2023
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 901/2007

ze dne 27. července 2007

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury přiložené k nařízení (EHS) č. 2658/87, je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze k tomuto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena, nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Společenství s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel musí být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky v příloze zařazeno do kódů KN uvedených ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, týkající se zařazení zboží do kombinované nomenklatury, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (2).

(5)

Výbor pro celní kodex nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódů KN uvedených ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, které nejsou v souladu s tímto nařízením, lze nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení (EHS) č. 2913/92.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. července 2007.

Za Komisi

Danuta HÜBNER

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 733/2007 (Úř. věst. L 169, 29.6.2007, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Výrobek sestávající z nasekaných, fermentovaných a sušených listů a listových pupenů rostliny rooibos (Aspalathus linearis), známé také pod názvem „červený keř“.

Po sklizni se zelené listy a listové pupeny nasekají na kousky dlouhé 2 až 5 mm. Ty se dále drtí, fermentují a suší.

Výrobek se používá zejména k přípravě nálevů.

1212 99 70

Zařazení je stanoveno podle všeobecných pravidel 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a podle znění kódů KN 1212, 1212 99 a 1212 99 70.

Zařazení do čísla 1211 je vyloučeno, jelikož se výrobek nepoužívá zejména k účelům uvedeným ve znění tohoto čísla („… ve voňavkářství, ve farmacii nebo jako insekticidy, fungicidy nebo k podobným účelům“).

Výrobek musí být proto zařazen do čísla 1212 jako jiný rostlinný produkt používaný zejména k lidskému požívání, jinde neuvedený ani nezahrnutý.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU