(ES) č. 880/2007Nařízení Komise (ES) č. 880/2007 ze dne 25. července 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2133/2001 o otevření a správě některých celních kvót a celních stropů Společenství v odvětví obilovin, pokud se jedná o celní kvótu Společenství pro některé přípravky používané k výživě zvířat kódu KN 230990

Publikováno: Úř. věst. L 194, 26.7.2007, s. 3-4 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 25. července 2007 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 29. července 2007 Nabývá účinnosti: 29. července 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/1987 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 880/2007

ze dne 25. července 2007,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2133/2001 o otevření a správě některých celních kvót a celních stropů Společenství v odvětví obilovin, pokud se jedná o celní kvótu Společenství pro některé přípravky používané k výživě zvířat kódu KN 2309 90

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/444/ES ze dne 22. února 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Kanady o uzavření jednání podle článku XXIV:6 GATT (1), a zejména na článek 2 uvedeného rozhodnutí,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (2), a zejména na čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Rady (ES) č. 733/2007 ze dne 22. února 2007 o provedení Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Kanady o uzavření jednání podle článku XXIV:6 GATT a o změně a doplnění přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (3) je pro každý kalendářní rok stanovena dovozní celní kvóta s celní valorickou sazbou ve výši 7 % pro některé přípravky používané k výživě zvířat kódu KN 2309 90.

(2)

Nařízením Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (4), se stanovila pravidla pro správu celních kvót určených k použití podle chronologického pořadí dat celních prohlášení a k dohledu nad dovozy, na něž se vztahuje preferenční režim. S cílem zajistit harmonizovanou správu této nové celní kvóty s podobnými kvótami je třeba začlenit správu této kvóty do příslušného ustanovení.

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 2133/2001 (5) musí být proto odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

K příloze II nařízení (ES) č. 2133/2001 se vkládá tento řádek:

„09.0070

2309 90 31

2309 90 41

2309 90 51

2309 90 95

2309 90 99

Přípravky používané k výživě zvířat

2 700

Valorická sazba ve výši 7 %

Všechny třetí země (erga omnes)“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. července 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 169, 29.6.2007, s. 53.

(2)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 735/2007 (Úř. věst. L 169, 29.6.2007, s. 6).

(3)  Úř. věst. L 169, 29.6.2007, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 214/2007 (Úř. věst. L 62, 1.3.2007, s. 6).

(5)  Úř. věst. L 287, 31.10.2001, s. 12. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1996/2006 (Úř. věst. L 398, 30.12.2006, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU