(ES) č. 731/2007Nařízení Komise (ES) č. 731/2007 ze dne 27. června 2007 , kterým se opravuje nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót

Publikováno: Úř. věst. L 166, 28.6.2007, s. 12-12 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 27. června 2007 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. června 2007 Nabývá účinnosti: 28. června 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 731/2007

ze dne 27. června 2007,

kterým se opravuje nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na čl. 29 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Část F přílohy I nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 (2) byla nahrazena nařízením (ES) č. 487/2007. Je třeba opravit chybu, která se vyskytla v kódu KN a v popisu výrobku „jogurt“.

(2)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V nařízení (ES) č. 2535/2001 se část F přílohy I nahrazuje zněním obsaženým v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. června 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. června 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 29. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 487/2007 (Úř. věst. L 114, 1.5.2007, s. 8).


PŘÍLOHA

„I.F

CELNÍ KVÓTY PODLE PŘÍLOHY II DOHODY MEZI SPOLEČENSTVÍM A ŠVÝCARSKEM O OBCHODU SE ZEMĚDĚLSKÝMI PRODUKTY

Číslo kvóty

Kód KN

Popis

Celní sazba

Kvóta od 1. července do 30. června

v tunách

09.4155

ex 0401 30

Smetana, o obsahu tuku převyšujícím 6 % hmotnostních

bez cla

2 000“

0403 10

Jogurt


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU