(ES) č. 716/2007Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 716/2007 ze dne 20. června 2007 o statistice Společenství o struktuře a činnosti zahraničních afilací (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 17-31 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 20. června 2007 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 19. července 2007 Nabývá účinnosti: 19. července 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2019/2152 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 716/2007

ze dne 20. června 2007

o statistice Společenství o struktuře a činnosti zahraničních afilací

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství a zejména na čl. 285 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky (1),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pravidelné a kvalitní statistiky Společenství o struktuře a činnosti zahraničních afilací ve všech oblastech hospodářství jsou zásadní pro odpovídající hodnocení vlivu podniků pod zahraniční kontrolou na ekonomiku Evropské unie. To by také mělo usnadnit sledování efektivity vnitřního trhu a postupnou integraci ekonomik v souvislosti s globalizací. V tomto kontextu hrají vedoucí úlohu nadnárodní společnosti, avšak zahraniční kontrolou mohou být dotčeny i malé a středně velké podniky.

(2)

Provádění a přehodnocování GATS a Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPs), jakož i současná a budoucí jednání o dalších smlouvách vyžadují zpřístupnění důležitých statistických informací pro tato jednání.

(3)

Při vytváření politik v oblasti hospodářství, hospodářské soutěže, podnikání, výzkumu, technologického rozvoje a zaměstnanosti v kontextu procesu liberalizace jsou statistiky o zahraničních afilacích potřebné za účelem posouzení přímých a nepřímých vlivů zahraniční kontroly na zaměstnanost, mzdy a produktivitu v jednotlivých zemích a odvětvích.

(4)

Informace poskytované podle stávajících právních předpisů Společenství nebo přístupné v členských státech nejsou dostatečné, adekvátní nebo dostatečně srovnatelné k tomu, aby sloužily jako spolehlivý základ pro práci Komise.

(5)

Nařízení (ES) č. 184/2005 (3) stanoví společný rámec pro systematické pořizování statistik Společenství o platební bilanci, mezinárodním obchodu službami a přímých zahraničních investicích. Protože statistiky platební bilance pokrývají údaje obsažené ve Všeobecné dohodě o obchodu službami(GATS) jen částečně, je nutné, aby byly pravidelně vypracovávány podrobné statistiky o zahraničních afilacích.

(6)

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 58/97 ze dne 20. prosince 1996 o strukturální statistice podnikání (4) a nařízení Rady (EHS) č. 696/93 ze dne 15. března 1993 o statistických jednotkách pro účely statistického zjišťování a analýzy hospodářství ve Společenství (5) zavedla společný rámec pro pořizování, sestavování, předávání a vyhodnocování statistik Společenství o struktuře a činnosti podniků ve Společenství.

(7)

Sestavování národních účtů podle nařízení Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství (6) vyžaduje srovnatelnou, úplnou a spolehlivou statistiku podnikání o zahraničních afilacích.

(8)

Příručka Organizace spojených národů pro statistiku mezinárodního obchodu službami, příručka pro platební bilanci (5. vydání) Mezinárodního měnového fondu, srovnávací definice přímých zahraničních investic a příručka pro indikátory hospodářské globalizace Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj společně formulují obecná pravidla pro vypracování mezinárodně srovnatelných statistik o zahraničních afilacích.

(9)

Vypracování konkrétních statistik Společenství se řídí pravidly stanovenými v nařízení Rady (ES) č. 322/97 ze dne 17. února 1997 o statistice Společenství (7).

(10)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž tvorby společných statistických norem pro vypracovávání srovnatelných statistik o zahraničních afilacích, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jej může být z důvodu rozsahu nebo účinků této akce lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku toto nařízení nepřesahuje rámec toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle.

(11)

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (8).

(12)

Zejména je třeba zmocnit Komisi k přizpůsobení definic v přílohách I a II a úrovně podrobnosti členění v příloze III a provedení všech z toho vyplývajících změn v přílohách I a II, k uplatnění výsledků pilotních studií a ke stanovení společných norem kvality a obsahu a periodicity zpráv o kvalitě. Jelikož mají tato opatření obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení nebo doplnit toto nařízení o nové jiné než podstatné prvky, měla by být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v čl. 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(13)

Byl konzultován Výbor pro statistické programy zřízený rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom (9) a Výbor pro měnovou a finanční statistiku a statistiku platební bilance zřízený rozhodnutím Rady 2006/856/ES (10),

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví společný rámec pro systematické vypracovávání statistik Společenství o struktuře a činnosti zahraničních afilací.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„zahraniční afilací“ podnik se sídlem ve vykazující zemi, nad kterým má kontrolu institucionální jednotka nesídlící ve vykazující zemi, případně podnik nesídlící ve vykazující zemi, nad kterým má kontrolu institucionální jednotka se sídlem ve vykazující zemi;

b)

„kontrolou“ schopnost určovat všeobecnou politiku podniku jmenováním příslušného vedení podniku, je-li to nutné. V této souvislosti je podnik A považován za kontrolovaný institucionální jednotkou B, jestliže B kontroluje přímo nebo nepřímo více než polovinu hlasovacích práv akcionářů nebo více než polovinu akcií;

c)

„zahraniční kontrolou“ situace, kdy má kontrolující institucionální jednotka sídlo v jiné zemi, než ve které sídlí institucionální jednotka, nad kterou má kontrolu;

d)

„pobočkami“ místní jednotky bez samostatné právní existence, které jsou závislé na podnicích pod zahraniční kontrolou. Jsou pokládány za kvazispolečnosti ve smyslu vysvětlivky v oddílu III bodu 3 písm. f) přílohy nařízení (EHS) č. 696/93;

e)

„statistikou o zahraničních afilacích“ statistika popisující celkovou činnost zahraničních afilací;

f)

„vnitřní statistikou o zahraničních afilacích“ statistika popisující činnost zahraničních afilací se sídlem ve vykazující zemi;

g)

„vnější statistikou o zahraničních afilacích“ statistika popisující činnost zahraničních afilací v cizině, které jsou kontrolované institucionální jednotkou se sídlem ve vykazující zemi;

h)

„vrcholnou kontrolní institucionální jednotkou zahraniční afilace“ institucionální jednotka v řetězci kontroly zahraniční afilace, která není kontrolovaná jinou institucionální jednotkou;

i)

„podnikem“, „místní jednotkou“ a „institucionální jednotkou“ odpovídající subjekty ve smyslu nařízení (EHS) č. 696/93.

Článek 3

Předkládání údajů

Členské státy předkládají Komisi (Eurostatu) údaje o zahraničních afilacích týkající se ukazatelů, ekonomických činností a geografického členění, jak je uvedeno v přílohách I, II a III.

Článek 4

Zdroje údajů

1.   Členské státy sbírají, při dodržení podmínek kvality, jak je uvedeno v článku 6, informace vyžadované podle tohoto nařízení s použitím všech zdrojů, které považují za relevantní a vhodné.

2.   Fyzické a právnické osoby, které mají podávat informace, dodržují při odpovídání lhůty a definice stanovené vnitrostátními institucemi odpovědnými za sběr údajů v rámci členských států v souladu s tímto nařízením.

3.   Nelze-li shromáždit požadované údaje za přiměřené náklady, je možné sdělit nejlepší odhady včetně nulových hodnot.

Článek 5

Pilotní studie

1.   Komise vypracuje program pilotních studií, které budou prováděny vnitrostátními orgány ve smyslu článku 2 nařízení (ES) č. 322/97 na bázi dobrovolnosti o dalších proměnných a členěních pro vnitřní a vnější statistiku o zahraničních afilacích.

2.   Cílem provádění těchto pilotních studií je vyhodnotit význam a proveditelnost sběru údajů, přičemž se vezme v úvahu přínos dostupnosti údajů v poměru k nákladům na statistický systém a k zatížení podniků.

3.   Program Komise pro pilotní studie musí být v souladu s přílohami I a II.

4.   Na základě závěrů z pilotních studií přijme Komise nezbytná prováděcí opatření pro vnitřní a vnější statistiku o zahraničních afilacích regulativním postupem s kontrolou podle čl. 10 odst. 3.

5.   Pilotní studie budou vypracovány do 19. července 2010.

Článek 6

Normy kvality a zprávy o kvalitě

1.   Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření k zabezpečení kvality údajů předávaných podle společných norem kvality.

2.   Členské státy předloží Komisi (Eurostatu) zprávu o kvalitě předávaných údajů (dále jen „zprávy o kvalitě“).

3.   Společné normy kvality, jakož i obsah a periodicitu zpráv o kvalitě stanoví Komise regulativním postupem s kontrolou podle čl. 10 odst. 3.

4.   Komise posuzuje kvalitu předaných údajů.

Článek 7

Příručka s doporučeními

V úzké spolupráci s členskými státy vydá Komise příručku s doporučeními, která obsahuje příslušné definice a doplňující pokyny ke statistikám Společenství vypracovávaným podle tohoto nařízení.

Článek 8

Harmonogram a odchylky

1.   Členské státy shromažďují údaje podle harmonogramu provádění, jak je specifikováno v přílohách I a II.

2.   Během přechodného období, které nepřesáhne čtyři roky od konce prvního sledovaného roku, jak je uvedeno v přílohách I a II, může Komise na omezenou dobu členským státům povolit odchylky od ustanovení tohoto nařízení regulativním postupem podle čl. 10 odst. 2, vyžadují-li jejich vnitrostátní systémy závažnější úpravy.

Článek 9

Prováděcí opatření

1.   Následující opatření k provedení tohoto nařízení se přijímají regulativním postupem podle čl. 10 odst. 2:

a)

stanovení příslušného formátu a postupu pro sdělování výsledků členskými státy

a

b)

povolení odchylek členským státům, pokud jejich vnitrostátní systémy vyžadují závažnější úpravy, včetně povolení odchylek od případných nových požadavků po uskutečnění pilotních studií podle čl. 8 odst. 2.

2.   Následující opatření mající za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplnění, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 10 odst. 3:

a)

přizpůsobení definic v přílohách I a II a přizpůsobení úrovně podrobnosti členění uvedené v příloze III a provedení všech z toho vyplývajících změn v přílohách I a II;

b)

uplatňování výsledků pilotních studií podle čl. 5 odst. 4;

c)

stanovení společných norem kvality a obsahu a periodicity zpráv o kvalitě v souladu s čl. 6 odst. 3.

3.   Zejména je třeba zohlednit zásadu, podle které přínosy těchto opatření musí převažovat nad náklady s nimi spojenými, a také zásadu, že jakoukoliv další finanční zátěž pro členské státy nebo podniky je nutné udržet v rozumných mezích.

Článek 10

Výbor

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy (dále jen „výbor“).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

4.   Evropská centrální banka a národní centrální banky se mohou účastnit zasedání výboru jako pozorovatelé.

Článek 11

Spolupráce s Výborem pro měnovou a finanční statistiku a statistiku platební bilance

Při provádění tohoto nařízení si Komise vyžádá stanovisko Výboru pro měnovou a finanční statistiku a statistiku platební bilance ke všem věcem spadajícím do působnosti tohoto výboru, zejména ke všem opatřením pro přizpůsobení se ekonomickému a technickému rozvoji v souvislosti se shromažďováním a statistickým zpracováváním údajů a zpracováváním a předáváním výsledků.

Článek 12

Zpráva o provádění

Do 19. července 2012 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění tohoto nařízení. Zpráva zejména:

a)

posoudí kvalitu vypracovaných statistik;

b)

posoudí přínos plynoucí Společenství, členským státům, poskytovatelům a uživatelům statistických informací z vypracovaných statistik v poměru k nákladům;

c)

posoudí pokrok pilotních studií a jejich provádění;

d)

pojmenuje oblasti možných zlepšení a změn považovaných za nezbytné s ohledem na dosažené výsledky a příslušné náklady.

Článek 13

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 20. června 2007.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

G. GLOSER


(1)  Úř. věst. C 144, 14.6.2005, s. 14.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2006 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 25. května 2007.

(3)  Úř. věst. L 35, 8.2.2005, s. 23. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 602/2006 (Úř. věst. L 106, 19.4.2006, s. 10).

(4)  Úř. věst. L 14, 17.1.1997, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).

(5)  Úř. věst. L 76, 30.3.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(6)  Úř. věst. L 310, 30.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1267/2003 (Úř. věst. L 180, 18.7.2003, s. 1).

(7)  Úř. věst. L 52, 22.2.1997, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1882/2003.

(8)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).

(9)  Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.

(10)  Úř. věst. L 332, 30.11.2006, s. 21.


PŘÍLOHA I

SPOLEČNÝ MODUL PRO VNITŘNÍ STATISTIKU O ZAHRANIČNÍCH AFILACÍCH

ODDÍL 1

Statistická jednotka

Statistické jednotky jsou podniky a všechny pobočky pod zahraniční kontrolou podle definicí uvedených v článku 2.

ODDÍL 2

Ukazatele

Shromažďují se tyto ukazatele definované v příloze nařízení Komise (ES) č. 2700/98 ze dne 17. prosince 1998 o definicích ukazatelů pro strukturální statistiku podnikání (1):

Kód

Název

11 11 0

Počet podniků

12 11 0

Obrat

12 12 0

Hodnota produkce

12 15 0

Přidaná hodnota v nákladech na výrobní činitele

13 11 0

Nákup zboží a služeb celkem

13 12 0

Nákup zboží a služeb určených k prodeji v nezměněném stavu

13 31 0

Osobní náklady

15 11 0

Hrubé investice do hmotných aktiv

16 11 0

Počet pracujících osob

22 11 0

Celkové vnitropodnikové výdaje na výzkum a vývoj (2)

22 12 0

Počet pracovníků ve výzkumu a vývoji celkem (2)

Pokud není počet pracujících osob dostupný, doplní se počet zaměstnanců (kód 16 13 0).

Proměnné celkových vnitropodnikových výdajů na výzkum a vývoj (kód 22 11 0) a celkový počet pracovníků ve výzkumu a vývoji (kód 22 12 0) je nezbytné vyplnit pouze pro činnosti v sekcích C, D, E a F NACE.

Pro sekci J NACE by se měl vyplnit pouze počet podniků, obrat (3) a počet pracujících osob (nebo místo toho počet zaměstnanců).

ODDÍL 3

Úroveň podrobnosti členění

Údaje se poskytují podle koncepce „vrcholné kontrolní institucionální jednotky“ s úrovní 2 vnitřní statistiky podle geografického členění ve spojení s úrovní 3 členění podle činností, jak je specifikováno v příloze III, a s úrovní 3 geografického členění ve spojení s podnikatelskou ekonomikou.

ODDÍL 4

První sledovaný rok a periodicita

1.

Prvním sledovaným rokem, za který se sestavují roční statistiky, je kalendářní rok vstupu tohoto nařízení v platnost.

2.

Poté členské státy poskytují údaje za každý kalendářní rok.

3.

Prvním sledovaným rokem pro celkové vnitropodnikové výdaje na výzkum a vývoj (kód 22 11 0) a pro počet pracovníků ve výzkumu a vývoji celkem (kód 22 12 0) je rok 2007.

ODDÍL 5

Předávání výsledků

Výsledky se předávají do dvaceti měsíců od konce sledovaného roku.

ODDÍL 6

Zprávy a pilotní studie

1.

Členské státy podají Komisi zprávu o definici, struktuře a dostupnosti statistických údajů, které mají být shromážděny pro účely tohoto společného modulu.

2.

Pro úroveň podrobnosti členění, na kterou se vztahuje tato příloha, Komise zajistí pilotní studie, které budou prováděny vnitrostátními orgány ve smyslu článku 2 nařízení (ES) č. 322/97 podle článku 5 tohoto nařízení.

3.

Cílem provádění pilotních studií je vyhodnotit proveditelnost sběru údajů, přičemž se vezme v úvahu přínos dostupnosti údajů v poměru k nákladům na sběr údajů a k zatížení podniků.

4.

Pilotní studie budou provedeny pro tyto ukazatele:

Kód

Název

 

Vývoz zboží a služeb

 

Dovoz zboží a služeb

 

Vývoz zboží a služeb v rámci skupiny

 

Dovoz zboží a služeb v rámci skupiny

Vývoz, dovoz, vývoz v rámci skupiny a dovoz v rámci skupiny se rozdělí na zboží a služby.

5.

Pilotní studie se budou provádět také za účelem zkoumání proveditelnosti sběru údajů pro činnosti v sekcích M, N a O NACE a sběru proměnných celkových vnitropodnikových výdajů na výzkum a vývoj (kód 22 11 0) a celkového počtu pracovníků ve výzkumu a vývoji (kód 22 12 0) pro činnosti v sekcích G, H, I, K, M, N a O NACE. Pilotní studie se budou provádět také za účelem stanovení relevantnosti a proveditelnosti členění do velikostních tříd podle počtu pracujících osob a nákladů tohoto členění, jak je stanoveno v oddílu 2.


(1)  Úř. věst. L 344, 18.12.1998, s. 49. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1670/2003 (Úř. věst. L 244, 29.9.2003, s. 74).

(2)  Proměnné 22 11 0 a 22 12 0 se vykazují každý druhý rok. Pokud celkový obrat nebo počet pracujících osob v oddíle NACE rev. 1.1 sekce C až F představují v členském státě méně než 1 % celkového výsledku Společenství, nemusejí se pro účely tohoto nařízení shromažďovat informace nutné pro sestavení statistik týkajících se ukazatelů 22 11 0 a 22 12 0.

(3)  Pro oddíl 65 NACE rev. 1.1 bude obrat nahrazen hodnotou produkce.


PŘÍLOHA II

SPOLEČNÝ MODUL PRO VNĚJŠÍ STATISTIKU O ZAHRANIČNÍCH AFILACÍCH

ODDÍL 1

Statistická jednotka

Statistické jednotky jsou podniky a všechny pobočky v zahraničí kontrolované institucionální jednotkou se sídlem ve vykazující zemi podle definicí uvedených v článku 2.

ODDÍL 2

Ukazatele

Shromažďují se tyto ukazatele definované v příloze nařízení (ES) č. 2700/98:

Kód

Název

12 11 0

Obrat

16 11 0

Počet pracujících osob

11 11 0

Počet podniků

Pokud počet pracujících osob není k dispozici, vyplní se kolonka počet zaměstnanců (kód 16 13 0).

ODDÍL 3

Úroveň podrobnosti členění

Údaje se poskytují s členěním podle země sídla a činnosti zahraniční afilace, jak je stanoveno v příloze 3. Členění podle země sídla a podle činnosti jsou spojena takto:

Úroveň 1 geografického členění ve spojení s úrovní 2 členění podle činnosti.

Úroveň 2 geografického členění pro vnější statistiku ve spojení s úrovní 1 členění podle činnosti.

Úroveň 3 geografického členění ve spojení pouze s údaji o celkové činnosti.

ODDÍL 4

První sledovaný rok a periodicita

1.

Prvním sledovaným rokem, za který se sestavují roční statistiky, je kalendářní rok vstupu tohoto nařízení v platnost.

2.

Poté členské státy poskytují údaje za každý kalendářní rok.

ODDÍL 5

Předávání výsledků

Výsledky se předávají do dvaceti měsíců od konce sledovaného roku.

ODDÍL 6

Zprávy a pilotní studie

1.

Členské státy podají Komisi zprávu o definici, struktuře a dostupnosti statistických údajů, které mají být shromážděny pro účely tohoto společného modulu.

2.

Pro úroveň podrobnosti členění, na kterou se vztahuje tato příloha, Komise zajistí pilotní studie, které budou prováděny vnitrostátními orgány ve smyslu článku 2 nařízení (ES) č. 322/97 podle článku 5 tohoto nařízení.

3.

Cílem provádění pilotních studií je vyhodnotit význam a proveditelnost sběrů údajů, přičemž se vezme v úvahu přínos dostupnosti údajů v poměru k nákladům na sběr údajů a k zatížení podniků.

4.

Pilotní studie budou provedeny pro tyto ukazatele:

Kód

Název

13 31 0

Osobní náklady

 

Vývoz zboží a služeb

 

Dovoz zboží a služeb

 

Vývoz zboží a služeb v rámci skupiny

 

Dovoz zboží a služeb v rámci skupiny

12 15 0

Přidaná hodnota v nákladech na výrobní činitele

15 11 0

Hrubé investice do hmotných aktiv


PŘÍLOHA III

ÚROVNĚ PRO PODROBNÉ INFORMACE PODLE GEOGRAFIE A ČINNOSTI

Úrovně podle geografického členění

Úroveň 1

 

Úroveň 2 vnější statistika

(Úroveň 1 + 24 zemí)

V2

Mimo EU 27

V2

Mimo EU 27

 

 

IS

Island

 

 

LI

Lichtenštejnsko

 

 

NO

Norsko

CH

Švýcarsko

CH

Švýcarsko

 

 

HR

Chorvatsko

RU

Ruská federace

RU

Ruská federace

 

 

TR

Turecko

 

 

EG

Egypt

 

 

MA

Maroko

 

 

NG

Nigérie

 

 

ZA

Jihoafrická republika

CA

Kanada

CA

Kanada

US

Spojené státy americké

US

Spojené státy americké

 

 

MX

Mexiko

 

 

AR

Argentina

BR

Brazílie

BR

Brazílie

 

 

CL

Chile

 

 

UY

Uruguay

 

 

VE

Venezuela

 

 

IL

Izrael

CN

Čína

CN

Čína

HK

Hongkong

HK

Hongkong

IN

Indie

IN

Indie

 

 

ID

Indonésie

JP

Japonsko

JP

Japonsko

 

 

KR

Jižní Korea

 

 

MY

Malajsie

 

 

PH

Filipíny

 

 

SG

Singapur

 

 

TW

Tchaj-wan

 

 

TH

Thajsko

 

 

AU

Austrálie

 

 

NZ

Nový Zéland

Z8

Mimo EU 27 jinde nezařazené

Z8

Mimo EU 27 jinde nezařazené

C4

Zahraniční (offshore) finanční střediska

C4

Zahraniční (offshore) finanční střediska

Z7

Sdílené kontroly prováděné UCI (1) více než jednoho členského státu

Z7

Sdílené kontroly prováděné UCI (1) více než jednoho členského státu


Úroveň 2 – vnitřní statistika

A1

Svět celkem (všechny jednotky včetně vykazující země)

Z9

Zbývající země světa (nepočítaje v to vykazující zemi)

A2

Kontrolováno vykazující zemí

V1

EU 27 (v rámci EU 27) nepočítaje v to vykazující zemi

BE

Belgie

BG

Bulharsko

CZ

Česká republika

DK

Dánsko

DE

Německo

EE

Estonsko

IE

Irsko

GR

Řecko

ES

Španělsko

FR

Francie

IT

Itálie

CY

Kypr

LV

Lotyšsko

LT

Litva

LU

Lucembursko

HU

Maďarsko

MT

Malta

NL

Nizozemsko

AT

Rakousko

PL

Polsko

PT

Portugalsko

RO

Rumunsko

SI

Slovinsko

SK

Slovensko

FI

Finsko

SE

Švédsko

UK

Spojené království

Z7

Sdílené kontroly prováděné UCI (2) více než jednoho členského státu

V2

Mimo EU 27

AU

Austrálie

CA

Kanada

CH

Švýcarsko

CN

Čína

HK

Hongkong

IL

Izrael

IS

Island

JP

Japonsko

LI

Lichtenštejnsko

NO

Norsko

NZ

Nový Zéland

RU

Ruská federace

TR

Turecko

US

Spojené státy americké

C4

Zahraniční (offshore) finanční střediska

Z8

Mimo EU 27 jinde nezařazené


Úroveň 3

AD

Andorra

EE

Estonsko (3)

KZ

Kazachstán

QA

Katar

AE

Spojené arabské emiráty

EG

Egypt

LA

Laoská lidově demokrat. republika

RO

Rumunsko (3)

AF

Afghánistán

ER

Eritrea

LB

Libanon

RS

Srbsko

AG

Antigua a Barbuda

ES

Španělsko (3)

LC

Svatá Lucie

RU

Ruská federace

AI

Anguilla

ET

Etiopie

LI

Lichtenštejnsko

RW

Rwanda

AL

Albánie

FI

Finsko (3)

LK

Srí Lanka

SA

Saúdská Arábie

AM

Arménie

FJ

Fidži

LR

Libérie

SB

Šalomounovy ostrovy

AN

Nizozemské Antily

FK

Falklandské ostrovy (Malvíny)

LS

Lesotho

SC

Seychely

AO

Angola

FM

Federativní státy Mikronésie

LT

Litva (3)

SD

Súdán

AQ

Antarktida

FO

Faerské ostrovy

LU

Lucembursko (3)

SE

Švédsko (3)

AR

Argentina

FR

Francie (3)

LV

Lotyšsko (3)

SG

Singapur

AS

Americká Samoa

GA

Gabon

LY

Libyjská arabská džamáhírije

SH

Svatá Helena

AT

Rakousko (3)

GD

Grenada

MA

Maroko

SI

Slovinsko (3)

AU

Austrálie

GE

Gruzie

MD

Moldavská republika

SK

Slovensko (3)

AW

Aruba

GG

Guernsey

ME

Černá Hora

SL

Sierra Leone

AZ

Ázerbájdžán

GH

Ghana

MG

Madagaskar

SM

San Marino

BA

Bosna a Hercegovina

GI

Gibraltar

MH

Marshallovy ostrovy

SN

Senegal

BB

Barbados

GL

Grónsko

MK (5)

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

SO

Somálsko

BD

Bangladéš

GM

Gambie

ML

Mali

SR

Surinam

BE

Belgie (3)

GN

Guinea

MM

Myanmar

ST

Svatý Tomáš a Princův ostrov

BF

Burkina Faso

GQ

Rovníková Guinea

MN

Mongolsko

SV

Salvador

BG

Bulharsko (3)

GR

Řecko (3)

MO

Macao

SY

Syrská arabská republika

BH

Bahrajn

GS

Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy

MP

Severní Mariany

SZ

Svazijsko

BI

Burundi

GT

Guatemala

MR

Mauritánie

TC

Turks a Caicos

BJ

Benin

GU

Guam

MS

Montserrat

TD

Čad

BM

Bermudy

GW

Guinea-Bissau

MT

Malta (3)

TF

Francouzská jižní území

BN

Brunej Darussalam

GY

Guyana

MU

Mauricius

TG

Togo

BO

Bolívie

HK

Hongkong

MV

Maledivy

TH

Thajsko

BR

Brazílie

HM

Heardův ostrov a McDonaldovy ostrovy

MW

Malawi

TJ

Tádžikistán

BS

Bahamy

HN

Honduras

MX

Mexiko

TK

Tokelau

BT

Bhútán

HR

Chorvatsko

MY

Malajsie

TM

Turkmenistán

BV

Bouvetův ostrov

HT

Haiti

MZ

Mosambik

TN

Tunisko

BW

Botswana

HU

Maďarsko (3)

NA

Namibie

TO

Tonga

BY

Bělorusko

ID

Indonésie

NC

Nová Kaledonie

TP

Východní Timor

BZ

Belize

IE

Irsko (3)

NE

Niger

TR

Turecko

CA

Kanada

IL

Izrael

NF

Ostrov Norfolk

TT

Trinidad a Tobago

CC

Kokosové (Keelingovy) ostrovy

IM

Ostrov Man

NG

Nigérie

TV

Tuvalu

CD

Konžská demokratická republika

IN

Indie

NI

Nikaragua

TW

Tchaj-wan, provincie Číny

CF

Středoafrická republika

IO

Britské indickooceánské území

NL

Nizozemsko (3)

TZ

Sjednocená Republika Tanzanie

CG

Kongo

IQ

Irák

NO

Norsko

UA

Ukrajina

CH

Švýcarsko

IR

Íránská islámská republika

NP

Nepál

UG

Uganda

CI

Pobřeží slonoviny

IS

Island

NR

Nauru

UK

Spojené království (3)

CK

Cookovy ostrovy

IT

Itálie (3)

NU

Niue

UM

Menší odlehlé ostrovy USA

CL

Chile

JE

Jersey

NZ

Nový Zéland

US

Spojené státy americké

CM

Kamerun

JM

Jamaika

OM

Omán

UY

Uruguay

CN

Čína

JO

Jordánsko

PA

Panama

UZ

Uzbekistán

CO

Kolumbie

JP

Japonsko

PE

Peru

VA

Svatý stolec (Vatikánský městský stát)

CR

Kostarika

KE

Keňa

PF

Francouzská Polynésie

VC

Svatý Vincenc a Grenadiny

CU

Kuba

KG

Kyrgyzstán

PG

Papua Nová Guinea

VE

Venezuela

CV

Kapverdy

KH

Kambodža (Kampučia)

PH

Filipíny

VG

Britské Panenské ostrovy

CX

Vánoční ostrov

KI

Kiribati

PK

Pákistán

VI

Americké Panenské ostrovy

CY

Kypr (3)

KM

Komory

PL

Polsko (3)

VN

Vietnam

CZ

Česká republika (3)

KN

Svatý Kryštof a Nevis

PN

Pitcairn

VU

Vanuatu

DE

Německo (3)

KP

Korejská lidově demokratická republika (Severní Korea)

PS

Palestinská okupovaná území

WF

Wallis a Futuna

DJ

Džibutsko

KR

Korejská republika (Jižní Korea)

PT

Portugalsko (3)

WS

Samoa

DK

Dánsko (3)

KW

Kuvajt

PW

Palau

YE

Jemen

DM

Dominika

KY

Kajmanské ostrovy

PY

Paraguay

ZA

Jihoafrická republika

DO

Dominikánská republika

 

 

 

 

ZM

Zambie

DZ

Alžírsko

 

 

 

 

ZW

Zimbabwe

EC

Ekvádor

Z8

Mimo EU 27 jinde nezařazené

 

 

 

 

A2

Kontrolováno vykazující zemí

Z7

Sdílené kontroly prováděné UCI (4) více než jednoho členského státu

 

 

 

 


Úrovně členění podle činnosti

Úroveň 1

Úroveň 2

 

 

NACE rev. 1.1 (6)

ČINNOST CELKEM

ČINNOST CELKEM

Sekce C až O (vyjma L)

HORNICTVÍ A POV. DOBÝVÁNÍ

HORNICTVÍ A POVRCHOVÉ DOBÝVÁNÍ

Sekce C

Z toho:

 

Těžba ropy a plynu

Oddíl 11

VÝROBA

VÝROBA

Sekce D

Potravinářské výrobky

Subsekce DA

Textil a oděvy

Subsekce DB

Dřevo, vydavatelství a tisk

Subsekce DD a DE

CELKEM textilní a dřevařské činnosti

 

Výroba čištěné ropy a jiné úpravy

Oddíl 23

Výroba chemikálií a chemických výrobků

Oddíl 24

Pryžové a plastové výrobky

Oddíl 25

Ropné, chem., pryž., plast. výrobky

CELKEM ropné, chemické, pryžové, plastové výrobky

 

Kovové výrobky

Subsekce DJ

Strojní výrobky

Oddíl 29

CELKEM kovové a strojní výrobky

 

Kancelářská a výpočetní technika

Oddíl 30

Rozhlasové, televizní, sdělovací zařízení

Oddíl 32

Kanc., výpoč., rozhl. a tel., sděl. zař.

CELKEM kancelářská a výpočetní technika, rozhlasové, televizní, sdělovací zařízení

 

Motorová vozidla

Oddíl 34

Jiná dopravní zařízení

Oddíl 35

Vozidla, jiná dopravní zařízení

CELKEM: vozidla + jiná dopravní zařízení

 

Výroba jinde neuvedená

 

ELEKTŘINA, PLYN A VODA

ELEKTŘINA, PLYN A VODA

Sekce E

STAVEBNÍ ČINNOST

STAVEBNÍ ČINNOST

Sekce F

SLUŽBY CELKEM

SLUŽBY CELKEM

 

OBCHOD A OPRAVY

OBCHOD A OPRAVY

Sekce G

Prodej, údržba a opravy automobilů a motocyklů; maloobchodní prodej pohonných hmot pro automobily

Oddíl 50

Velkoobchod a komisionářský obchod kromě automobilů a motocyklů

Oddíl 51

Maloobchod, kromě automobilů a motocyklů; oprava osobního zboží a zboží pro domácnost

Oddíl 52

HOTELY A RESTAURACE

HOTELY A RESTAURACE

Sekce H

DOPRAVA, SKLADOV. A SPOJE

DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ A SPOJE

Sekce I

Doprava a skladování

Oddíl 60, 61, 62, 63

Pozemní doprava; doprava potrubím

Oddíl 60

Vodní doprava

Oddíl 61

Letecká doprava

Oddíl 62

Podpůrné a pomocné dopravní činnosti; činnosti cestovních kanceláří a agentur

Oddíl 63

Pošta a telekomunikace

Oddíl 64

Poštovní a kurýrní činnosti

Skupina 64.1

Telekomunikace

Skupina 64.2

FINANČ. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

FINANČNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

Sekce J

Finanční zprostředkování kromě pojišťovnictví a penzijních fondů

Oddíl 65

Pojišťovnictví a penzijní fondy kromě povinného sociálního zabezpečení

Oddíl 66

Pomocné činnosti k finančnímu zprostředkování

Oddíl 67

ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ

Sekce K, oddíl 70

PRONÁJEM STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ BEZ OBSLUHY A PERSONÁLU

Sekce K, oddíl 71

POČÍTAČE A SOUV. ČINNOSTI

POČÍTAČE A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI

Sekce K, oddíl 72

VÝZKUM A VÝVOJ

VÝZKUM A VÝVOJ

Sekce K, oddíl 73

JINÉ OBCHODNÍ ČINNOSTI

JINÉ OBCHODNÍ ČINNOSTI

Sekce K, oddíl 74

Právní činnosti, účetní evidence, průzkum trhu, poradenství

Skupina 74.1

Právní činnosti

Třída 74.11

Účetní evidence, účetnictví a audit; daňové poradenství

Třída 74.12

Průzkum trhu a průzkum veřejného mínění

Třída 74.13

Obchodní poradenství a poradenství v oblasti řízení

Třída 74.14

Řídící činnosti holdingových společností

Třída 74.15

Architektonické, inženýrské a jiné technické činnosti

Skupina 74.2

Reklama

Skupina 74.4

Obchodní činnosti jinde neklasifikované

Skupina 74.3, 74.5, 74.6, 74.7, 74.8

VZDĚLÁVÁNÍ

Sekce M

ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

Sekce N

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A LIKVIDACE ODPADŮ

Sekce O, oddíl 90

ČINNOSTI ČLENSKÝCH ORGANIZACÍ (JINDE NEKLASIFIKOVANÉ)

Sekce O, oddíl 91

REKREACE, KULT., SPORT.

REKREAČNÍ, KULTURNÍ, SPORTOVNÍ ČINNOSTI

Sekce O, oddíl 92

Filmové, rozhlasové, televizní a jiné zábavné činnosti

Skupina 92.1, 92.2, 92.3

Zpravodajské činnosti

Skupina 92.4

Knihovnické, archivní, muzeální, jiné kulturní činnosti

Skupina 92.5

Sportovní a jiné rekreační činnosti

Skupina 92.6, 92.7

ČINNOSTI V JINÝCH OBLASTECH SLUŽEB

Sekce O, oddíl 93

Nestanoveno

 


Úroveň 3 (NACE rev. 1.1)

Název

Požadovaná úroveň podrobnosti členění

Podnikatelská ekonomika

Sekce C až K

Hornictví a povrchové dobývání

Sekce C

Výroba

Sekce D

Všechny subsekce DA až DN

Všechny oddíly 15 až 37

Souhrnné ukazatele:

Vyspělá technologie (HIT)

24.4, 30, 32, 33, 35.3

Středně vyspělá technologie (MHT)

24 vyjma 24.4, 29, 31, 34, 35.2, 35.4, 35.5

Středně jednod. technologie (MLT)

23, 25–28, 35.1

Jednoduchá technologie (LOT)

15–22, 36, 37

Dodávka elektřiny, plynu a vody

Sekce E

Všechny oddíly (40 a 41)

Stavební činnost

Sekce F (oddíl 45)

Všechny skupiny (45.1 až 45.5)

Velkoobchod a maloobchod; oprava automobilů, motocyklů a osobního zboží a zboží pro domácnost

Sekce G

Všechny oddíly (50 až 52)

Skupiny 50.1 + 50.2 + 50.3, 50.4, 50.5, 51.1 až 51.9

Skupiny 52.1 až 52.7

Hotely a restaurace

Sekce H (oddíl 55)

Skupiny 55.1 až 55.5

Doprava, skladování a spoje

Sekce I

Všechny oddíly

Skupiny 60.1, 60.2, 60.3, 63.1 + 63.2, 63.3, 63.4, 64.1, 64.2

Finanční zprostředkování

Sekce J

Všechny oddíly

Činnosti v oblasti nemovitostí, pronájmu a obchodní činnosti

Sekce K

Oddíl 70

Oddíl 71, skupiny 71.1 + 71.2, 71.3 a 71.4

Oddíl 72, skupiny 72.1 až 72.6

Oddíl 73

Oddíl 74, souhrnné ukazatele 74.1 až 74.4 a 74.5 až 74.8


(1)  Vrcholná kontrolní institucionální jednotka zahraniční afilace.

(2)  Vrcholná kontrolní institucionální jednotka zahraniční afilace.

(3)  Pouze pro vnitřní statistiku.

(4)  Vrcholná kontrolní institucionální jednotka zahraniční afilace.

(5)  Prozatímní kód, který nemá vliv na konečné označení země, jež bude stanoveno po ukončení jednání právě probíhajících v OSN.

(6)  Nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 ze dne 9. října 1990 o statistické klasifikaci ekonomických činností v Evropském společenství (Úř. věst. L 293, 24.10.1990, s. 1). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1893/2006.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU