(ES) č. 616/2007Nařízení Komise (ES) č. 616/2007 ze dne 4. června 2007 o otevření a správě celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa pocházejícího z Brazílie, Thajska a jiných třetích zemí

Publikováno: Úř. věst. L 142, 5.6.2007, s. 3-11 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 4. června 2007 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. června 2007 Nabývá účinnosti: 31. května 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 616/2007

ze dne 4. června 2007

o otevření a správě celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa pocházejícího z Brazílie, Thajska a jiných třetích zemí

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2777/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s drůbežím masem (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na rozhodnutí Rady č. 2007/360/ES ze dne 29. května 2007 o uzavření dohod ve formě dohodnutých zápisů o změně koncesí u drůbežího masa mezi Evropským společenstvím a Brazilskou federativní republikou a mezi Evropským společenstvím a Thajským královstvím v souladu s článkem XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 (GATT 1994) (2), a zejména na článek 2 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle dohod uzavřených mezi Evropským společenstvím a Brazilskou federativní republikou a mezi Evropským společenstvím a Thajským královstvím v souladu s článkem XXVIII GATT 1994, a to ve formě dohodnutých zápisů o změně koncesí u drůbežího masa v seznamu ES CXL, který tvoří přílohu GATT 1994, schválených rozhodnutím 2007/360/ES, Společenství musí otevřít dovozní celní kvóty pro určitá množství produktů z odvětví drůbežího masa. Velká část těchto množství je přidělena Brazílii a Thajsku a zbytek jiným třetím zemím.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (3), a nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (4), se musí použít, pokud toto nařízení nestanoví jinak.

(3)

Pro zajištění pravidelných dovozů by mělo být kvótové období od 1. července do 30. června následujícího roku pro největší množství produktů, na které se vztahují celní kvóty, rozděleno do několika podobdobí. V každém případě nařízení (ES) č. 1301/2006 omezuje dobu platnosti licencí do posledního dne celního kvótového období.

(4)

Nařízení Rady (ES) č. 580/2007 ze dne 29. května 2007, kterým se provádějí dohody ve formě dohodnutého zápisu mezi Evropským společenstvím a Brazílií a mezi Evropským společenstvím a Thajskem na základě článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 (GATT 1994) a mění a doplňuje příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (5), vstoupilo v platnost dne 31. května 2007. Pro zajištění kontinuity dovozu drůbežího masa do Společenství je třeba stanovit některá přechodná opatření pro období ode dne 31. května 2007 do dne 30. června 2007.

(5)

Je třeba zajistit správu celních kvót na základě dovozních licencí. Za tímto účelem je třeba vymezit podrobná pravidla pro podávání žádostí a informací, které musí být uváděny v žádostech a licencích.

(6)

Podle článku 6 nařízení (EHS) č. 2777/75 je třeba na jedné straně zohlednit potřeby zásobování trhu Společenství a nutnost zajistit jeho rovnováhu a na straně druhé se vyhnout jakékoli diskriminaci mezi dotčenými hospodářskými subjekty. Množství dovozních kvót, která se mají otevřít, se rovnají celkovému dovozu drůbežího masa do Společenství. Zpracovatelé drůbežího masa proto musí být učiněni způsobilými bez ohledu na své činnosti v obchodu se třetími zeměmi a musí mít možnost požádat o dovozní licence. S ohledem na nebezpečí spekulace spojené s režimem v odvětví drůbežího masa by měly být stanoveny jasné podmínky, pokud jde o přístup hospodářských subjektů k uvedenému režimu.

(7)

K zajištění řádné správy celních kvót je třeba pro dovozní licence stanovit jistotu ve výši 50 EUR za 100 kg.

(8)

V zájmu hospodářských subjektů by mělo být stanoveno, že Komise určuje množství, o která se nepožádalo a která se přičtou k následujícímu podobdobí.

(9)

Propuštění do volného oběhu produktů dovezených v rámci určitých kvót otevřených tímto nařízením musí být podmíněno předložením osvědčení o původu vydaného brazilskými a thajskými orgány podle nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (6).

(10)

Vzhledem k tomu, že kvótové období a kvótová podobdobí začínají dne 1. července 2007 a že žádosti o dovozní licence se musí podávat před tímto dnem, je třeba stanovit, že toto nařízení vstupuje v platnost dnem svého vyhlášení.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro drůbeží maso a vejce,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Celní kvóty uvedené v příloze I tohoto nařízení se otevírají pro dovoz produktů uvedených v dohodách mezi Společenstvím a Brazílií a mezi Společenstvím a Thajskem, schválených rozhodnutím 2007/360/ES.

Uvedené celní kvóty se otevírají ročně pro období od 1. července do 30. června.

2.   Množství produktů v rámci kvót uvedených v odstavci 1, příslušná celní sazba, odpovídající pořadová čísla a čísla skupin jsou stanoveny v příloze I.

Článek 2

Není-li v tomto nařízení stanoveno jinak, použijí se ustanovení nařízení (ES) č. 1291/2000 a nařízení Komise (ES) č. 1301/2006.

Článek 3

1.   S výjimkou skupiny 3 se množství stanovené pro roční kvótové období rozděluje do čtyř podobdobí takto:

a)

30 % v období od 1. července do 30. září;

b)

30 % v období od 1. října do 31. prosince;

c)

20 % od 1. ledna do 31. března;

d)

20 % v období od 1. dubna do 30. června.

2.   Roční množství stanovené pro skupinu 3 se do podobdobí nerozděluje.

Článek 4

1.   Pro účely článku 5 nařízení (ES) č. 1301/2006 předkládá žadatel o dovozní licenci při podání své první žádosti týkající se daného kvótového období důkaz, že v každém ze dvou období uvedených v článku 5 dovezl nebo vyvezl nejméně 50 tun produktů, na které se vztahuje nařízení (EHS) č. 2777/75.

2.   Odchylně od článku 5 nařízení (ES) č. 1301/2006 a od odstavce 1 tohoto článku může žadatel o dovozní licenci při podání své první žádosti týkající se daného kvótového období předložit rovněž důkaz, že v každém ze dvou období uvedených v článku 5 nařízení (ES) č. 1301/2006 zpracoval nejméně 1 000 tun drůbežího masa kódů KN 0207 nebo 0210 na přípravky z drůbežího masa kódu 1602, na které se vztahuje nařízení (EHS) č. 2777/75.

Pro účely tohoto odstavce se „zpracovatelem“ rozumí každá osoba zapsaná v rejstříku plátců DPH v členském státě, v němž je usazena, která předloží důkaz zpracovatelské činnosti prostřednictvím jakéhokoli obchodního dokladu ke spokojenosti dotčeného členského státu.

3.   Na žádosti o licenci smí být uvedeno pouze jedno z pořadových čísel podle přílohy I.

4.   Odchylně od čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1301/2006 může každý žadatel předložit u skupin 3, 6 a 8 více žádostí o dovozní licence pro produkty stejné skupiny, pokud tyto produkty mají různou zemi původu. Tyto žádosti se podají společně příslušnému orgánu členského státu, přičemž pro každou zemi původu se podá jedna žádost. Pokud jde o maximální množství stanovené v odstavci 5 tohoto článku, pohlíží se na ně jako na jedinou žádost.

5.   Žádost o licenci se musí týkat alespoň 100 tun a maximálně 5 % množství, které je k dispozici pro danou kvótu v daném období nebo podobdobí. Pro skupiny 4, 5, 6, 7 a 8 se však žádost o licenci smí týkat maximálně 10 % množství, které je k dispozici pro danou kvótu v daném období nebo podobdobí.

Pro skupinu 3 je minimální množství, jehož se žádost o licenci musí týkat, snížena na 10 tun.

6.   Licence zavazuje k dovozu z uvedené země s výjimkou skupin 3, 6 a 8. Pro skupiny dotčené uvedenou povinností se v kolonce 8 žádosti o licenci a licence uvede země původu a výraz „ano“ se označí křížkem.

7.   Kolonka 20 žádosti o licenci a licence musí obsahovat jeden z údajů uvedených v příloze II části A.

Kolonka 24 licence musí obsahovat jeden z údajů uvedených v příloze II části B.

Kolonka 24 licence pro skupinu 3 a 6 musí obsahovat jeden z údajů uvedených v příloze II části C.

Kolonka 24 licence pro skupinu 8 musí obsahovat jeden z údajů uvedených v příloze II části D.

Článek 5

1.   Žádost o licenci lze podávat pouze během prvních sedmi dnů třetího měsíce předcházejícího každému podobdobí a pro skupinu 3 během prvních sedmi dnů třetího měsíce předcházejícího kvótovému období.

Žádost o licenci týkající se kvótového období a kvótových podobdobí, která začínají dne 1. července 2007, však lze podávat pouze během prvních sedmi dnů po vstupu tohoto nařízení v platnost. Lhůta, v níž se podávají žádosti, nesmí v žádném případě přesáhnout den 30. června 2007.

2.   Při podání žádosti o licenci musí být složena jistota ve výši 50 EUR za 100 kilogramů.

3.   Nejpozději pátý den následující po uplynutí lhůty pro podávání žádostí sdělí členské státy Komisi celkové množství požadované pro každou skupinu, rozepsané podle původu a vyjádřené v kilogramech.

4.   Licence se vydávají od sedmého pracovního dne a nejpozději jedenáctého pracovního dne po uplynutí oznamovací lhůty uvedené v odstavci 3.

5.   Komise v případě potřeby určí množství, na která nebyly podány žádosti a která se automaticky přičítají k množství stanovenému pro následující kvótové podobdobí.

Článek 6

1.   Odchylně od čl. 11 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1301/2006 členské státy sdělí Komisi do konce prvního měsíce kvótového období nebo podobdobí celková množství, na která byly vydány licence, podle čl. 11 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení.

2.   Členské státy sdělí Komisi do konce čtvrtého měsíce, který následuje po každém ročním období, množství skutečně propuštěná do volného oběhu podle tohoto nařízení u každé skupiny v daném období, rozepsaná podle původu a vyjádřená v kilogramech.

3.   Odchylně od čl. 11 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1301/2006 členské státy musí sdělit Komisi množství, na která se vztahují nevyužité nebo částečně využité dovozní licence, poprvé současně s žádostí pro poslední podobdobí a podruhé do konce čtvrtého měsíce následujícího po každém ročním období.

Na skupinu 3 se nevztahuje první sdělení uvedené v prvním pododstavci.

Článek 7

1.   Odchylně od článku 23 nařízení (ES) č. 1291/2000 jsou dovozní licence platné 150 dnů od prvního dne podobdobí nebo období, pro které byly vydány.

Licence vydané pro kvótová podobdobí a období, která začínají dne 1. července 2007, jsou však platné 180 dnů.

2.   Aniž je dotčen čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1291/2000, jsou práva vyplývající z licencí převoditelná pouze na nabyvatele, kteří splňují podmínky podle článku 5 nařízení (ES) č. 1301/2006 a podle čl. 4 odst. 1 a 2 tohoto nařízení.

Článek 8

1.   Propuštění do volného oběhu v rámci kvót uvedených v článku 1 tohoto nařízení je podmíněno předložením osvědčení o původu vydaného brazilskými příslušnými orgány (pro skupiny 1, 4 a 7) a thajskými příslušnými orgány (pro skupiny 2 a 5) podle článků 55 a 65 nařízení (EHS) č. 2454/93.

2.   Odstavec 1 se nevztahuje na skupiny 3, 6 a 8.

Článek 9

Na dovozy produktů s kódy 0210 99 39, 1602 32 19 a 1602 31 uskutečněné mezi dny 31. května a 30. června 2007 se dočasně i nadále vztahují cla, která jsou v platnosti dne 30. května 2007.

Článek 10

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 9 se použije ode dne 31. května 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. června 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 77. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 679/2006 (Úř. věst. L 119, 4.5.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 138, 30.5.2007, s. 10.

(3)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2006 (Úř. věst. L 365, 21.12.2006, s. 52).

(4)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 533/2007 (Úř. věst. L 125, 15.5.2007, s. 9.)

(5)  Úř. věst. L 138, 30.5.2007, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 214/2007 (Úř. věst. L 62, 1.3.2007, s. 6).


PŘÍLOHA I

Solené nebo uzené drůbeží maso (1)

Země

Skupina číslo

Pořadové číslo

Kód KN

Celní sazba

%

Roční množství

(v tunách)

Brazílie

1

09.4211

ex 0210 99 39

15,4

170 807

Thajsko

2

09.4212

ex 0210 99 39

15,4

92 610

Ostatní

3

09.4213

ex 0210 99 39

15,4

828


Přípravky z kuřecího masa

Země

Skupina číslo

Pořadové číslo

Kód KN

Celní sazba

%

Roční množství

(v tunách)

Brazílie

4

09.4214

1602 32 19

8

79 477

Thajsko

5

09.4215

1602 32 19

8

160 033

Ostatní

6

09.4216

1602 32 19

8

11 443


Krůtí maso

Země

Skupina číslo

Pořadové číslo

Kód KN

Celní sazba

%

Roční množství

(v tunách)

Brazílie

7

09.4217

1602 31

8,5

92 300

Ostatní

8

09.4218

1602 31

8,5

11 596


(1)  Působnost preferenčního režimu se určuje na základě kódu KN a splněním podmínky, že příslušné solené nebo uzené maso je drůbežím masem kódu KN 0207.


PŘÍLOHA II

A.

Údaje podle čl. 4 odst. 7 prvního pododstavce:

bulharsky

:

Регламент (ЕО) № 616/2007.

španělsky

:

Reglamento (CE) no 616/2007.

česky

:

Nařízení (ES) č. 616/2007.

dánsky

:

Forordning (EF) nr. 616/2007.

německy

:

Verordnung (EG) Nr. 616/2007.

estonsky

:

Määrus (EÜ) nr 616/2007.

řecky

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 616/2007.

anglicky

:

Regulation (EC) No 616/2007.

francouzsky

:

Règlement (CE) no 616/2007.

italsky

:

Regolamento (CE) n. 616/2007.

lotyšsky

:

Regula (EK) Nr. 616/2007.

litevsky

:

Reglamentas (EB) Nr. 616/2007.

maďarsky

:

616/2007/EK rendelet.

maltsky

:

Ir-Regolament (KE) Nru 616/2007.

nizozemsky

:

Verordening (EG) nr. 616/2007.

polsky

:

Rozporządzenie (WE) nr 616/2007.

portugalsky

:

Regulamento (CE) n.o 616/2007.

rumunsky

:

Regulamentul (CE) nr. 616/2007.

slovensky

:

Nariadenie (ES) č. 616/2007.

slovinsky

:

Uredba (ES) št. 616/2007.

finsky

:

Asetus (EY) N:o 616/2007.

švédsky

:

Förordning (EG) nr 616/2007.

B.

Údaje podle čl. 4 odst. 7 druhého pododstavce:

bulharsky

:

Намаляване на ОМТ, както предвижда Регламент (ЕО) № 616/2007.

španělsky

:

reducción del AAC tal como prevé el Reglamento (CE) no 616/2007.

česky

:

snížení celní sazby podle nařízení (ES) č. 616/2007.

dánsky

:

Nedsættelse af FFT-toldsatser, jf. forordning (EF) nr. 616/2007.

německy

:

Ermäßigung des Zollsatzes des GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 616/2007.

estonsky

:

ühise tollitariifistiku maksumäära vähendamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 616/2007.

řecky

:

μείωση του δασμού του ΚΔ όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 616/2007.

anglicky

:

reduction of CCT duty pursuant to Regulation (EC) No 616/2007.

francouzsky

:

réduction du TDC comme prévu au règlement (CE) no 616/2007.

italsky

:

riduzione del dazio TDC come prevede il regolamento (CE) n. 616/2007.

lotyšsky

:

Kopējā muitas tarifa (KMT) samazinājums, kā paredzēts Regulā (EK) Nr. 616/2007.

litevsky

:

BMT muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 616/2007.

maďarsky

:

A 616/2007/EK rendeletben előírt KTV csökkentés.

maltsky

:

tnaqqis tat-Tariffa Doganali Komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 616/2007.

nizozemsky

:

Verlaging van het GDT overeenkomstig Verordening (EG) nr. 616/2007.

polsky

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 616/2007.

portugalsky

:

Redução do direito da pauta aduaneira comum prevista no Regulamento (CE) n.o 616/2007.

rumunsky

:

Reducerea TVC în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 616/2007.

slovensky

:

zníženie cla SCS podľa nariadenia (ES) č. 616/2007.

slovinsky

:

skupna carinska tarifa, znižana v skladu z Uredbo (ES) št. 616/2007.

finsky

:

Asetuksessa (EY) N:o 616/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

švédsky

:

Minskning av gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 616/2007.

C.

Údaje podle čl. 4 odst. 7 třetího pododstavce:

bulharsky

:

Не следва да се използва за продукти с произход от Бразилия и Тайланд в съответствие с Регламент (ЕО) № 616/2007.

španělsky

:

No puede utilizarse para productos originarios de Brasil o Tailandia en aplicación del Reglamento (CE) no 616/2007.

česky

:

Nepoužije se u produktů pocházejících z Brazílie a Thajska v souladu s nařízením (ES) č. 616/2007.

dánsky

:

Kan ikke anvendes for produkter med oprindelse i Brasilien og Thailand i henhold til forordning (EF) nr. 616/2007.

německy

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 616/2007 nicht verwendbar für Erzeugnisse mit Ursprung in Brasilien und Thailand.

estonsky

:

Ei ole kasutatav Brasiilia ja Tai päritolu toodete puhul vastavalt määrusele (EÜ) nr 616/2007.

řecky

:

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα προϊόντα καταγωγής Βραζιλίας και Ταϊλάνδης κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 616/2007.

anglicky

:

Not to be used for products originating in Brazil or Thailand pursuant to Regulation (EC) No 616/2007.

francouzsky

:

N’est pas utilisable pour des produits originaires du Brésil et de Thaïlande en application du règlement (CE) no 616/2007.

italsky

:

da non utilizzare per prodotti originari del Brasile e della Tailandia in applicazione del regolamento (CE) n. 616/2007.

lotyšsky

:

Piemērojot Regulu (EK) Nr. 616/2007, neizmanto Brazīlijas un Taizemes izcelsmes produktiem.

litevsky

:

Nenaudojama produktams, kurių kilmės šalys yra Brazilija ir Tailandas, taikant Reglamentą (EB) Nr. 616/2007.

maďarsky

:

Nem alkalmazandó a Brazíliából és Thaiföldről származó termékekre a 616/2007/EK rendelet alapján.

maltsky

:

Ma jistax jintuża għall-prodotti ta’ oriġini mill-Brażil u mit-Tajlandja, b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 616/2007.

nizozemsky

:

Mag niet worden gebruikt voor producten van oorspong uit Brazilië en Thailand overeenkomstig Verordening (EG) nr. 616/2007.

polsky

:

Nie stosuje się w przypadku produktów pochodzących z Brazylii i Tajlandii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 616/2007.

portugalsky

:

Não utilizável para produtos originários do Brasil e da Tailândia, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 616/2007.

rumunsky

:

Nu se utilizează pentru produsele originare din Brazilia și Thailanda în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 616/2007.

slovensky

:

Podľa nariadenia (ES) č. 616/2007 nepoužívať pre výrobky pochádzajúce z Brazílie a z Thajska.

slovinsky

:

V skladu z Uredbo (ES) št. 616/2007 se ne uporablja za proizvode s poreklom iz Brazilije in Tajske.

finsky

:

Ei voimassa Brasiliasta ja Thaimaasta peräisin olevien tuotteiden osalta asetuksen (EY) N:o 616/2007 mukaisesti.

švédsky

:

Får inte användas för produkter med ursprung i Brasilien och Thailand i enlighet med förordning (EG) nr 616/2007.

D.

Údaje podle čl. 4 odst. 7 čtvrtého pododstavce:

bulharsky

:

Не следва да се използва за продукти с произход от Бразилия в съответствие с Регламент (ЕО) № 616/2007.

španělsky

:

No puede utilizarse para productos originarios de Brasil en aplicación del Reglamento (CE) no 616/2007.

česky

:

Nepoužije se u produktů pocházejících z Brazílie v souladu s nařízením (ES) č. 616/2007.

dánsky

:

Kan ikke anvendes for produkter med oprindelse i Brasilien i henhold til forordning (EF) nr. 616/2007.

německy

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 616/2007 nicht verwendbar für Erzeugnisse mit Ursprung in Brasilien.

estonsky

:

Ei ole kasutatav Brasiilia päritolu toodete puhul vastavalt määrusele (EÜ) nr 616/2007.

řecky

:

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα προϊόντα καταγωγής Βραζιλίας κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 616/2007.

anglicky

:

Not to be used for products originating in Brazil pursuant to Regulation (EC) No 616/2007.

francouzsky

:

N’est pas utilisable pour des produits originaires du Brésil en application du règlement (CE) no 616/2007.

italsky

:

da non utilizzare per prodotti originari del Brasile in applicazione del regolamento (CE) n. 616/2007.

lotyšsky

:

Piemērojot Regulu (EK) Nr. 616/2007, neizmanto Brazīlijas izcelsmes produktiem.

litevsky

:

Nenaudojama produktams, kurių kilmės šalys yra Brazilija, taikant Reglamentą (EB) Nr. 616/2007.

maďarsky

:

Nem alkalmazandó a Brazíliából származó termékekre a 616/2007/EK rendelet alapján.

maltsky

:

Ma jistax jintuża għall-prodotti ta’ oriġini mill-Brażil, b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 616/2007.

nizozemsky

:

Mag niet worden gebruikt voor producten van oorspong uit Brazilië overeenkomstig Verordening (EG) nr. 616/2007.

polsky

:

Nie stosuje się w przypadku produktów pochodzących z Brazylii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 616/2007.

portugalsky

:

Não utilizável para produtos originários do Brasil, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 616/2007.

rumunsky

:

Nu se utilizează pentru produsele originare din Brazilia în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 616/2007.

slovensky

:

Podľa nariadenia (ES) č. 616/2007 nepoužívať pre výrobky pochádzajúce z Brazílie.

slovinsky

:

V skladu z Uredbo (ES) št. 616/2007 se ne uporablja za proizvode s poreklom iz Brazilije.

finsky

:

Ei voimassa Brasiliasta peräisin olevien tuotteiden osalta asetuksen (EY) N:o 616/2007 mukaisesti.

švédsky

:

Får inte användas för produkter med ursprung i Brasilien i enlighet med förordning (EG) nr 616/2007.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU