(ES) č. 539/2007Nařízení Komise (ES) č. 539/2007 ze dne 15. května 2007 o otevření a správě celních kvót v odvětví vajec a vaječného albuminu

Publikováno: Úř. věst. L 128, 16.5.2007, s. 19-25 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 15. května 2007 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 19. května 2007 Nabývá účinnosti: 1. června 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 539/2007

ze dne 15. května 2007

o otevření a správě celních kvót v odvětví vajec a vaječného albuminu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2771/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s vejci (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2783/75 ze dne 29. října 1975 o společném obchodním režimu pro vaječný albumin a mléčný albumin (2), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Společenství se v rámci Světové obchodní organizace zavázalo otevřít zemědělské kvóty pro některé produkty v odvětví vajec a pro vaječný albumin. Je proto třeba stanovit prováděcí pravidla pro správu těchto kvót.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (3), a nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (4), se musejí použít, není-li v tomto nařízení stanoveno jinak.

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 593/2004 ze dne 30. března 2004 o otevření a správě celních kvót v odvětví vajec a pro vaječný albumin (5) musí být zásadním způsobem změněno. Nařízení (ES) č. 593/2004 by proto mělo být zrušeno a nahrazeno novým nařízením.

(4)

S cílem zajistit pravidelnost dovozů je třeba rozdělit kvótové období od 1. července do 30. června následujícího roku na několik podobdobí. V každém případě nařízení (ES) č. 1301/2006 omezuje dobu platnosti licencí na poslední den celního kvótového období.

(5)

Je nutné zajistit správu celních kvót s pomocí dovozních licencí. Za tímto účelem by měla být stanovena podrobná pravidla pro podávání žádostí a informací, které musejí být uváděny v žádostech i licencích.

(6)

Riziko spekulace spojené s dotčeným režimem v odvětví vajec a vaječného albuminu si žádá vymezení přesných podmínek pro přístup hospodářských subjektů k režimu celních kvót.

(7)

K zajištění řádné správy celních kvót je třeba pro dovozní licence stanovit jistotu ve výši 20 EUR na 100 kilogramů.

(8)

V zájmu hospodářských subjektů je proto nutné, aby Komise určila nepožadovaná množství, která budou doplněna k následujícímu podobdobí v souladu s čl. 7 odst. 4 druhým pododstavcem nařízení (ES) č. 1301/2006.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro drůbeží maso a vejce,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Celní kvóty uvedené v příloze I se v odvětví vajec a vaječného albuminu otevírají pro dovoz produktů kódů KN uvedených v příloze I.

Celní kvóty se každoročně otevírají pro období od 1. července do 30. června následujícího roku.

2.   Množství produktů, na které se vztahují kvóty uvedené v odstavci 1, uplatňované clo, pořadová čísla a čísla odpovídajících skupin jsou stanoveny v příloze I.

Článek 2

Není-li v tomto nařízení stanoveno jinak, použijí se ustanovení nařízení (ES) č. 1291/2000 a (ES) č. 1301/2006.

Článek 3

1.   Množství stanovené pro roční kvótové období je pro skupinu E1 rozděleno do čtyř podobdobí takto:

a)

20 % v období od 1. července do 30. září;

b)

30 % v období od 1. října do 31. prosince;

c)

30 % v období od 1. ledna do 31. března;

d)

20 % v období od 1. dubna do 30. června.

2.   Množství stanovené pro roční kvótové období je pro skupiny E2 a E3 rozděleno do čtyř podobdobí takto:

a)

25 % v období od 1. července do 30. září;

b)

25 % v období od 1. října do 31. prosince;

c)

25 % v období od 1. ledna do 31. března;

d)

25 % v období od 1. dubna do 30. června.

3.   V rámci tohoto nařízení se hmotnost přepočítá na ekvivalent vajec ve skořápkách podle standardní vytíženosti stanovené v příloze 69 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (6).

Článek 4

1.   Pro účely článku 5 nařízení (ES) č. 1301/2006 předloží žadatel o dovozní licenci v okamžiku své první žádosti na určité celní kvótové období důkaz o tom, že během obou období uvedených v článku 5 dovezl nebo vyvezl alespoň 50 tun produktů (ekvivalent vajec ve skořápkách) spadajících do působnosti nařízení (EHS) č. 2771/75 nebo nařízení (EHS) č. 2783/75, nebo prokáže, že má schválení pro zpracovávání vaječných produktů podle článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2001 (7).

2.   V žádosti o dovozní licenci se smí uvést pouze jedno z pořadových čísel stanovených v příloze I tohoto nařízení; může se vztahovat na více produktů různých kódů KN. V takovém případě se všechny kódy KN uvedou v žádosti o licenci a v licenci do kolonky 16 a jejich popis do kolonky 15. V případě skupin E2 a E3 je celkové množství převedeno na ekvivalent vajec ve skořápkách.

Žádost o licenci se musí vztahovat minimálně na jednu tunu a maximálně na 10 % množství dostupného pro dotyčnou kvótu během příslušného podobdobí.

3.   V žádostech o licence a v licencích se uvede:

a)

v kolonce 8 země původu;

b)

v kolonce 20 některý z údajů uvedených v příloze II části A.

Kolonka 24 licence musí obsahovat jeden z údajů uvedených v příloze II v části B.

Článek 5

1.   Žádost o licenci musí být podána během prvních sedmi dnů měsíce předcházejícího každému dílčímu období uvedenému v článku 3.

2.   Jistota ve výši 20 EUR na 100 kg produktu je složena při podání žádosti o dovozní licenci.

3.   Odchylně od čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1301/2006 může každý žadatel podat několik žádostí o dovozní licence na produkty stejného pořadového čísla, pokud tyto produkty pocházejí z různých zemí. Tyto žádosti se podají společně příslušnému orgánu členského státu, přičemž pro každou zemi původu se podá jedna žádost. Pokud jde o maximální množství stanovené v čl. 4 odst. 2 druhém pododstavci tohoto nařízení, pohlíží se na ně jako na jedinou žádost.

4.   Členské státy oznámí Komisi nejpozději pátý den po uplynutí lhůty pro podání žádostí celková množství požadovaná pro každou skupinu, a to v kilogramech (hmotnostní ekvivalent vajec ve skořápkách).

5.   Licence se vydávají počínaje sedmým pracovním dnem a nejpozději jedenáctý pracovní den po ukončení oznamovací lhůty podle odstavce 4.

6.   Komise podle potřeby určí množství, na která nebyly podány žádosti a která se automaticky přičítají k množství stanovenému pro následující kvótové podobdobí.

Článek 6

1.   Odchylně od čl. 11 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1301/2006 oznámí členské státy Komisi do konce prvního měsíce každého kvótové podobdobí celková množství v kilogramech (v hmotnostním ekvivalentu vajec ve skořápkách), na která byly licence vydány podle čl. 11 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení.

2.   Členské státy sdělí Komisi do konce čtvrtého měsíce, který následuje po každém ročním kvótovém období, množství skutečně propuštěná do volného oběhu podle tohoto nařízení během příslušného období pro každé pořadové číslo, podle kódu KN a podle původu, vyjádřená v kilogramech (hmotnostní ekvivalent vajec ve skořápkách).

3.   Odchylně od čl. 11 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1301/2006 sdělí členské státy Komisi množství vyjádřená v kilogramech (hmotnostní ekvivalent vajec ve skořápkách), na něž se vztahují nevyužité nebo částečně využité dovozní licence, poprvé současně s žádostí pro poslední podobdobí a dále do konce čtvrtého měsíce následujícího po každém ročním období.

Článek 7

1.   Odchylně od článku 23 nařízení (ES) č. 1291/2000 jsou dovozní licence platné 150 dnů od prvního dne podobdobí, na které byly vydány.

2.   Aniž je dotčen čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1291/2000, jsou práva vyplývající z licencí převoditelná pouze na nabyvatele, kteří splňují podmínky způsobilosti podle článku 5 nařízení (ES) č. 1301/2006 a podle čl. 4 odst. 1 tohoto nařízení.

Článek 8

Nařízení (ES) č. 593/2004 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze III.

Článek 9

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. června 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. května 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 49. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 679/2006 (Úř. věst. L 119, 4.5.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 104. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2916/95 (Úř. věst. L 305, 19.12.1995, s. 49).

(3)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2006 (Úř. věst. L 365, 21.12.2006, s. 52).

(4)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 289/2007 (Úř. věst. L 78, 17.3.2007, s. 17).

(5)  Úř. věst. L 94, 31.3.2004, s. 10. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1722/2006 (Úř. věst. L 322, 22.11.2006, s. 3).

(6)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.


PŘÍLOHA I

(v tunách)

Skupina číslo

Pořadové číslo

Kód KN

Sazba společného celního sazebníku uvedená v EUR za tunu produktu

Roční celní kvóty

E1

09.4015

0407 00 30

152

135 000

E2

09.4401

0408 11 80

711

7 000 (1)

0408 19 81

310

0408 19 89

331

0408 91 80

687

0408 99 80

176

E3

09.4402

3502 11 90

617

15 500 (1)

3502 19 90

83


(1)  Ekvivalent vajec ve skořápkách. Přepočet podle standardní vytíženosti stanovené v příloze 69 nařízení (EHS) č. 2454/93 (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1).


PŘÍLOHA II

A.

Údaje podle čl. 4 odst. 3 prvního pododstavce písm. b):

bulharsky

:

Регламент (ЕО) № 539/2007.

španělsky

:

Reglamento (CE) no 539/2007.

česky

:

Nařízení (ES) č. 539/2007.

dánsky

:

Forordning (EF) nr. 539/2007.

německy

:

Verordnung (EG) Nr. 539/2007.

estonsky

:

Määrus (EÜ) nr 539/2007.

řecky

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2007.

anglicky

:

Regulation (EC) No 539/2007.

francouzsky

:

Règlement (CE) no 539/2007.

italsky

:

Regolamento (CE) n. 539/2007.

lotyšsky

:

Regula (EK) Nr. 539/2007.

litevsky

:

Reglamentas (EB) Nr. 539/2007.

maďarsky

:

539/2007/EK rendelet.

maltsky

:

Ir-Regolament (KE) Nru 539/2007.

nizozemsky

:

Verordening (EG) nr. 539/2007.

polsky

:

Rozporządzenie (WE) nr 539/2007.

portugalsky

:

Regulamento (CE) n.o 539/2007.

rumunsky

:

Regulamentul (CE) nr. 539/2007.

slovensky

:

Nariadenie (ES) č. 539/2007.

slovinsky

:

Uredba (ES) št. 539/2007.

finsky

:

Asetus (EY) N:o 539/2007.

švédsky

:

Förordning (EG) nr 539/2007.

B.

Údaje podle čl. 4 odst. 3 druhého pododstavce:

bulharsky

:

намаляване на Общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 539/2007.

španělsky

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 539/2007.

česky

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 539/2007.

dánsky

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 539/2007.

německy

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 539/2007.

estonsky

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 539/2007.

řecky

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2007.

anglicky

:

reduction of the Common Customs Tariff pursuant to Regulation (EC) No 539/2007.

francouzsky

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 539/2007.

italsky

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 539/2007.

lotyšsky

:

Regulā (EK) Nr. 539/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

litevsky

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 539/2007.

maďarsky

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 539/2007/EK rendelet szerint.

maltsky

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 539/2007.

nizozemsky

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 539/2007.

polsky

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 539/2007.

portugalsky

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 539/2007.

rumunsky

:

reducerea Tarifului Vamal Comun astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 539/2007.

slovensky

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 539/2007.

slovinsky

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 539/2007.

finsky

:

Asetuksessa (EY) N:o 539/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

švédsky

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr. 539/2007.


PŘÍLOHA III

Srovnávací tabulka

Nařízení (ES) č. 593/2004

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Článek 2

Článek 3

Článek 3

Čl. 4 odst. 1 písm. a)

Čl. 4 odst. 1

Čl. 4 odst. 1 písm. b)

Čl. 4 odst. 2

Čl. 4 odst. 1 písm. c)

Čl. 4 odst. 3

Čl. 4 odst. 1 písm. d)

Čl. 4 odst. 3

Čl. 4 odst. 1 písm. e)

Čl. 4 odst. 3

Čl. 5 odst. 1 první pododstavec

Čl. 5 odst. 1

Čl. 5 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 5 odst. 2

Čl. 5 odst. 2 třetí pododstavec

Čl. 4 odst. 2

Čl. 5 odst. 3

Čl. 5 odst. 2

Čl. 5 odst. 4 první pododstavec

Čl. 4 odst. 4

Čl. 5 odst. 4 druhý pododstavec

Čl. 5 odst. 5

Čl. 5 odst. 6

Čl. 5 odst. 5

Čl. 5 odst. 7

Čl. 5 odst. 8 první pododstavec

Čl. 6 odst. 2

Čl. 5 odst. 8 druhý pododstavec

Čl. 6 první pododstavec

Čl. 5 odst. 1

Čl. 6 druhý pododstavec

Čl. 7 první pododstavec

Čl. 7 odst. 2

Čl. 7 druhý pododstavec

Čl. 8 první pododstavec

Čl. 8 druhý pododstavec

Článek 2

Příloha I

Příloha I

Příloha II

Příloha III

Příloha IV

Příloha V

Příloha VI

Příloha III


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU