(ES) č. 487/2007Nařízení Komise (ES) č. 487/2007 ze dne 30. dubna 2007 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót

Publikováno: Úř. věst. L 114, 1.5.2007, s. 8-12 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 30. dubna 2007 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 4. května 2007 Nabývá účinnosti: 4. května 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 487/2007

ze dne 30. dubna 2007,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na čl. 29 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 3 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 (2) jsou dovozní licence platné pouze pro kód produktu, který je uveden v licenci. Dovozy v rámci celních kvót se mohou setkat s obtížemi, pokud koeficienty přidělení snižují množství pro každý kód produktu, na nějž byly podány žádosti o licenci. Aby se usnadnil obchod a co nejlépe využily dovozní kvóty, je třeba, aby byly dovozní licence rovněž platné pro jiné kódy produktů pod stejným číslem kvóty za předpokladu, že podléhají stejnému dovoznímu clu. Vzhledem k tomu, že v důsledku současných právních předpisů může nastat situace, že množství dovozních licencí vydaných v lednu 2007 nebudou využita, je vhodné stanovit použití nových ustanovení se zpětným účinkem.

(2)

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty (3) schválená rozhodnutím Rady a Komise 2002/309/ES, Euratom (4) (dále jen „dohoda se Švýcarskem“) se týká otevření kvót a snížení cel pro některé mléčné výrobky pocházející ze Švýcarska. Bod 1 přílohy 3, která se týká koncesí pro sýry, stanoví úplnou liberalizaci dvojstranného obchodu se sýry od 1. června 2007 po pětiletém procesu přechodu.

(3)

Cílem dohody se Švýcarskem je posílit vztahy v rámci volného obchodu mezi stranami postupným rušením překážek ovlivňujících velkou část jejich obchodu. Dvojstranný obchod se sýry nebude nadále od 1. června 2007 podléhat žádným kvótám. Z uvedeného důvodu a vzhledem k tomu, že obchod se sýry mezi Společenstvím a Švýcarskem se týká značných množství s vysokou obchodní hodnotou, je třeba výrazně snížit jistotu k dovozním licencím pro sýry pocházející ze Švýcarska.

(4)

V důsledku přijetí nařízení Komise (ES) č. 1719/2005 ze dne 27. října 2005, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (5), byly zrušeny kódy KN 0406 90 02 až 0406 90 06. Ustanovení čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 2535/2001 se proto stalo nadbytečným a mělo by být také zrušeno.

(5)

Příloha II Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Islandskou republikou o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty, uzavřené na základě článku 19 Dohody o Evropském hospodářském prostoru (6) a schválené rozhodnutím Rady 2007/138/ES (7), stanoví otevření ročních celních kvót pro některé mléčné výrobky. Kapitola I hlavy 2 nařízení (ES) č. 2535/2001 a příloha I uvedeného nařízení by proto měly být odpovídajícím způsobem upraveny.

(6)

Nařízení (ES) č. 2535/2001 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 2535/2001 se mění takto:

1.

V čl. 3 odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Pokud jsou však licence vydány podle dovozních celních kvót uvedených v kapitole I a oddíle 2 kapitoly III hlavy 2, jsou platné pro všechny kódy KN stejného čísla kvóty za předpokladu, že uložené dovozní clo je totožné.“

2.

V článku 4 se zrušuje odstavec 3.

3.

Článek 5 se mění takto:

a)

písmeno f) se nahrazuje tímto:

„f)

kvót stanovených v příloze 2 dohody mezi Společenstvím a Švýcarskem o obchodu se zemědělskými produkty, schválené rozhodnutím Rady a Komise 2002/309/ES, Euratom (8);

b)

doplňuje se písmeno i), které zní:

„i)

kvót stanovených v příloze II dohody mezi Společenstvím a Islandem o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty, schválené rozhodnutím Rady 2007/138/ES (9).

4.

V ustanovení čl. 13 odst. 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„V případě kvót uvedených v čl. 5 písm. c) až h) a i) se však žádost o licenci vztahuje nejméně na deset tun a nejvýše na množství stanovené na každé období.“

5.

V článku 19 se doplňuje nové písmeno h), které zní:

„h)

protokolu 3 k dohodě s Islandem.“

6.

Článek 20 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

v dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskem o obchodu se zemědělskými produkty, přílohy 2 a 3.“;

b)

doplňuje se odstavec 3, který zní:

„3.   Odchylně od čl. 3 odst. 1 pro dovozy produktů kódu KN 0406 pocházejících ze Švýcarska činí jistota 1 EUR na 100 kilogramů čisté hmotnosti produktu.“

7.

Příloha I se mění takto:

a)

část F se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení;

b)

znění přílohy II tohoto nařízení se doplňuje jako část I.

8.

Příloha II.D se nahrazuje zněním přílohy III tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. června 2007.

Ustanovení čl. 1 odst. 1 se však použijí na licence vydané od 1. ledna 2007 a čl. 1 odst. 3 písm. b), odst. 4, 5 a 7 písm. b) se použijí od 1. července 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. dubna 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 29. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2020/2006 (Úř. věst. L 384, 29.12.2006, s. 54).

(3)  Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 132.

(4)  Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 286, 28.10.2005, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 61, 28.2.2007, s. 29.

(7)  Úř. věst. L 61, 28.2.2007, s. 28.

(8)  Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 1.“;

(9)  Úř. věst. L 61, 28.2.2007, s. 28.“;


PŘÍLOHA I

„I.F

CELNÍ KVÓTY PODLE PŘÍLOHY II DOHODY MEZI SPOLEČENSTVÍM A ŠVÝCARSKEM O OBCHODU SE ZEMĚDĚLSKÝMI PRODUKTY

Číslo Kvóty

kód KN

Popis

Celní sazba

KVÓTA od 1. července do 30. června

v tunách

09.4155

ex 0401 30

Smetana, o obsahu tuku vyšším než 6 % hmotnostních

bez cla

2 000“

ex 0403 10

Jogurt, neochucený ani neobsahující přidané ovoce nebo kakao


PŘÍLOHA II

„I.I

CELNÍ KVÓTY PODLE PŘÍLOHY II DOHODY S ISLANDEM SCHVÁLENÉ ROZHODNUTÍM 2007/138/ES

Roční kvóta od 1. července do 30. června

Číslo kvóty

Kód KN

Popis (1)

Použitelné clo

(% DNV)

Množství (v tunách)

Roční množství

Od 1.7.2007 do 31.12.2007

Půlroční množství od 1.1.2008

09.4205

0405 10 11

0405 10 19

Přírodní máslo

bez cla

350

262

175

09.4206

ex 0406 10 20 (2)

‚Skyr‘

bez cla

380

285

190


(1)  Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, považuje se popis produktů pouze za orientační a působnost preferenčního režimu se v rámci této přílohy určuje zněním kódů KN. Je-li před kódem KN uvedeno ‚ex‘, určuje se působnost preferenčního režimu současně vzhledem k základu kódu KN a odpovídajícímu popisu.

(2)  Celní kód KN podléhá změně do potvrzení klasifikace produktu.“


PŘÍLOHA III

„II.D

SNÍŽENÉ CLO PODLE PŘÍLOH II A III DOHODY MEZI SPOLEČENSTVÍM A ŠVÝCARSKEM O OBCHODU SE ZEMĚDĚLSKÝMI PRODUKTY

kód KN

Popis

Clo

(EUR/100 kg čisté hmotnosti)

od 1. června 2007

0402 29 11

ex 0404 90 83

Speciální mléko pro kojence (1), v hermeticky uzavřených přepravních obalech o čisté hmotnosti nejvýše 500 g, o obsahu tuku vyšším než 10 % hmotnostních

43,80

0406

Sýry a tvaroh

Bez cla


(1)  ‚Speciálním mlékem pro kojence‘ se rozumí produkty prosté patogenních zárodků a obsahující v jednom gramu méně než 10 000 životaschopných aerobních bakterií a méně než 2 koliformní bakterie.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU