(ES) č. 458/2007Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 458/2007 ze dne 25. dubna 2007 o Evropském systému jednotné statistiky sociální ochrany (ESSPROS)( Text s významem pro EHP).

Publikováno: Úř. věst. L 113, 30.4.2007, s. 3-8 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 25. dubna 2007 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 20. května 2007 Nabývá účinnosti: 20. května 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 458/2007

ze dne 25. dubna 2007

o Evropském systému jednotné statistiky sociální ochrany (ESSPROS)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 285 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 2 Smlouvy uvádí podporu vysoké úrovně sociální ochrany jako součást poslání Společenství.

(2)

Evropská rada na svém zasedání v Lisabonu v březnu 2000 dala popud k procesu výměny zkušeností s modernizací programů sociální ochrany mezi členskými státy.

(3)

Rozhodnutím Rady 2004/689/ES (3) byl zřízen Výbor pro sociální ochranu, který má sloužit jako nástroj pro výměnu zkušeností na základě spolupráce mezi Komisí a členskými státy týkajících se modernizace a zdokonalení programů sociální ochrany.

(4)

Sdělením ze dne 27. května 2003 Komise načrtla strategii modernizace procesů otevřené koordinace v oblasti sociální politiky s cílem posílit postavení sociální ochrany a sociálního začleňování v rámci Lisabonské strategie. Dne 20. října 2003 se Rada dohodla, že se tato modernizace začne uplatňovat počínaje rokem 2006. V této souvislosti se stala ústředním nástrojem vykazování výroční společná zpráva, jejímž úkolem je shromáždit klíčová analytická zjištění a politická poselství týkající se otevřené metody koordinace v různých oblastech jejího uplatnění i průřezových otázek v oblasti sociální ochrany.

(5)

Otevřená metoda koordinace zavedla nový důraz na potřebu srovnatelných, aktuálních a spolehlivých statistik v oblasti sociální ochrany. Srovnatelné statistiky týkající se sociální ochrany jsou využívány zejména ve výročních společných zprávách.

(6)

Komise (Eurostat) již sbírá roční údaje o sociální ochraně od členských států na dobrovolném základě. Tato činnost se v členských státech stala zavedenou praxí a je založena na společných metodických zásadách, které jsou koncipovány tak, aby zajistily srovnatelnost údajů.

(7)

Vypracovávání specifických statistik Společenství se řídí pravidly stanovenými v nařízení Rady (ES) č. 322/97 ze dne 17. února 1997 o statistice Společenství (4).

(8)

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (5).

(9)

Zejména je třeba zmocnit Komisi, aby rozhodla, za který rok by měly být poprvé sbírány úplné údaje o čistých dávkách sociální ochrany. Komise by rovněž měla být zmocněna k přijetí opatření týkajících se podrobné klasifikace příslušných údajů, používaných definic a aktualizace pravidel šíření údajů. Jelikož uvedená opatření mají obecnou působnost a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení a doplnit toto nařízení o nové jiné než podstatné prvky, měla by být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(10)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž vytvoření společných statistických standardů, které umožní získávat harmonizované údaje, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jich může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku toto nařízení nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle.

(11)

V oblasti čistých dávek sociální ochrany existuje spolupráce s Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

(12)

Byl konzultován Výbor pro statistické programy, zřízený rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom (6),

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Cílem tohoto nařízení je vytvořit Evropský systém jednotné statistiky sociální ochrany (dále jen „ESSPROS“) stanovením

a)

metodického rámce (založeného na společných standardech, definicích, klasifikacích a účetních pravidlech) pro sestavování statistik na srovnatelném základě k užitku Společenství

a

b)

lhůt pro předávání statistik sestavených v souladu se systémem ESSPROS.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„statistikou Společenství“ statistika Společenství ve smyslu článku 2 nařízení (ES) č. 322/97;

b)

„sociální ochranou“ všechny zásahy veřejných nebo soukromých subjektů, jejichž cílem je ulehčit domácnostem a jednotlivcům od břemene vymezeného souboru rizik nebo potřeb, za předpokladu, že neexistuje žádné souběžné reciproční ani individuální ujednání. Okruh rizik nebo potřeb, které mohou vést k sociální ochraně, podle zvyklostí zahrnuje: nemoc a zdravotní péči; postižení; stáří; ovdovění a osiření; rodinu a děti; nezaměstnanost; bydlení; sociální vyloučení jinde nezařazené;

c)

„programem sociální ochrany“ samostatný soubor pravidel podporovaný jednou nebo více institucionálními jednotkami, kterým se řídí poskytování dávek sociální ochrany a jejich financování;

d)

„dávkami sociální ochrany“ transfery, peněžité nebo věcné, prováděné programy sociální ochrany ve prospěch domácností a jednotlivců za účelem ulehčit jim od břemene jednoho nebo více vymezených rizik nebo potřeb;

e)

„daňovými výhodami“ sociální ochrana poskytovaná ve formě daňových úlev, které by spadaly pod dávky sociální ochrany, kdyby byly poskytnuty v peněžité podobě. Daňové úlevy podporující poskytování sociální ochrany nebo programy soukromého pojištění jsou vyloučeny;

f)

„čistými dávkami sociální ochrany“ hodnota dávek sociální ochrany po odečtení daní a sociálních příspěvků zaplacených příjemci dávek, doplněná o hodnotu daňových výhod.

Článek 3

Oblast působnosti systému

1.   Statistika vztahující se k základnímu systému ESSPROS pokrývá finanční toky týkající se výdajů a příjmů v oblasti sociální ochrany.

Tyto údaje se předávají na úrovni programů sociální ochrany. Za každý program se poskytují podrobné údaje o výdajích a příjmech podle klasifikace ESSPROS.

Pro kvantitativní údaje podle programů a podrobný popis dávek jsou údaje, které se mají předávat v souvislosti se souhrnnou klasifikací, a pravidla pro poskytování údajů a jejich šíření stanoveny v bodě 1 přílohy I. Pro kvalitativní informace podle programu a podrobný popis dávek jsou předmět pokrytí a pravidla pro poskytování údajů, aktualizaci kvalitativních informací a jejich šíření stanoveny v bodě 2 přílohy I.

Údaje se sbírají poprvé za rok 2008.

2.   Základní systém ESSPROS se doplňuje o moduly týkající se doplňkových statistických informací o příjemcích důchodů a čistých dávkách sociální ochrany.

Článek 4

Modul „příjemci důchodů“

1.   Od prvního roku sběru údajů podle tohoto nařízení se do základního systému doplní modul „příjemci důchodů“. Předměty pokrytí a pravidla pro poskytování a šíření údajů jsou stanoveny v příloze II.

2.   Údaje se sbírají poprvé za rok 2008.

Článek 5

Modul „čisté dávky sociální ochrany“

1.   S cílem zavést modul „čisté dávky sociální ochrany“ se ve všech členských státech provede do konce roku 2008 pilotní sběr údajů za rok 2005. Předměty pokrytí a pravidla pro poskytování a šíření údajů jsou stanoveny v příloze III.

2.   Na základě syntézy tohoto vnitrostátního pilotního sběru údajů a za předpokladu, že výsledky převážné většiny těchto pilotních studií jsou kladné, se regulativním postupem s kontrolou podle čl. 8 odst. 3 přijmou opatření k zahájení úplného sběru údajů k tomuto modelu. Úplný sběr údajů bude zahájen nejdříve v roce 2010.

Článek 6

Zdroje údajů

Statistiky sociální ochrany jsou založeny na následujících zdrojích údajů, podle jejich dostupnosti v členských státech a v souladu s vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi:

a)

registry a jiné správní zdroje;

b)

zjišťování;

c)

odhady.

Článek 7

Prováděcí pravidla

1.   Prováděcí pravidla k tomuto nařízení musí zohledňovat výsledky analýzy nákladů a přínosů a týkají se základního systému ESSPROS podle přílohy I, modulu „příjemci důchodů“ podle přílohy II a modulu „čisté dávky sociální ochrany“ podle článku 5.

2.   Opatření týkající se formátu pro předávání údajů, výsledků, které mají být předány, a kritérií pro měření kvality se přijímají regulativním postupem podle čl. 8 odst. 2.

3.   Opatření týkající se rozhodnutí o prvním roce, za který mají být sbírány úplné údaje, a opatření týkající se podrobné klasifikace příslušných údajů, používaných definic a aktualizace pravidel šíření údajů se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 8 odst. 3. Tato opatření mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení včetně jeho doplnění.

Článek 8

Postup

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy, zřízený rozhodnutím 89/382/EHS, Euratom.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 uvedeného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 uvedeného rozhodnutí.

Článek 9

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 25. dubna 2007.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

G. GLOSER


(1)  Úř. věst. C 309, 16.12.2006, s. 78.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 30. listopadu 2006 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 22. března 2007.

(3)  Úř. věst. L 314, 13.10.2004, s. 8.

(4)  Úř. věst. L 52, 22.2.1997, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(5)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).

(6)  Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.


PŘÍLOHA I

ZÁKLADNÍ SYSTÉM ESSPROS

1.   Kvantitativní údaje podle programů a podrobný popis dávek

Předávané údaje

V souvislosti se souhrnnou klasifikací zahrnují předávané údaje:

Výdaje

1.1.1.1   Dávky sociální ochrany roztříděné

a)

podle funkcí (podle rizika nebo potřeby)

a

b)

u každé funkce podle dvojího členění: dávky s průzkumem a bez průzkumu majetkových poměrů a peněžité dávky (rozčleněné na pravidelné a jednorázové dávky) oproti věcným dávkám.

1.1.1.2   Správní náklady

1.1.1.3   Transfery do jiných programů

1.1.1.4   Ostatní výdaje

Příjmy

1.1.2.1   Sociální příspěvky

1.1.2.2   Příspěvky od státu

1.1.2.3   Transfery z jiných programů

1.1.2.4   Ostatní příjmy

Příslušné údaje (v souvislosti s podrobnou klasifikací) se poskytují regulativním postupem s kontrolou podle čl. 8 odst. 3.

1.2   Poskytování údajů

Statistika se poskytuje každoročně. Údaje se týkají kalendářního roku podle vnitrostátních zvyklostí. Termín pro předání údajů za rok N, společně s jakoukoliv revizí předchozích roků, je 30. červen roku N + 2.

1.3   Šíření

Komise (Eurostat) zveřejní údaje o výdajích na sociální ochranu za všechny programy za rok N do 31. října roku N + 2. Komise (Eurostat) zároveň rozšíří podrobné údaje podle programu specifickým uživatelům (vnitrostátním orgánům sestavujícím údaje ESSPROS, odborům Komise a mezinárodním institucím). Tito specifičtí uživatelé smějí zveřejnit pouze skupiny programů.

2.   Kvalitativní informace podle programů a podrobný popis dávek

2.1   Předmět pokrytí

Kvalitativní informace zahrnou za každý program obecný popis programu, podrobný popis dávek a informace o nedávných změnách a reformách.

2.2   Poskytování údajů a aktualizace kvalitativních informací

Každoroční aktualizace úplného souboru již poskytnutých kvalitativních informací se omezuje na změny v programu sociální ochrany a předává se společně s kvantitativními údaji.

2.3   Šíření

Komise (Eurostat) rozšíří kvalitativní informace na úrovni programů do 31. října roku N + 2.


PŘÍLOHA II

MODUL „PŘÍJEMCI DŮCHODŮ“

1.   Kategorie dávek

Tento modul obsahuje údaje o příjemcích důchodů, kteří jsou definováni jako příjemci jedné nebo více těchto pravidelných peněžitých dávek programu sociální ochrany:

a)

invalidní důchod;

b)

dávky předčasného důchodu v důsledku snížené pracovní schopnosti;

c)

starobní důchod;

d)

předčasný starobní důchod;

e)

částečný důchod;

f)

pozůstalostní důchod;

g)

dávky předčasného důchodu v důsledku situace na trhu práce.

2.   Poskytování údajů

Statistika se poskytuje každoročně. Jedná se o stavové údaje týkající se konce kalendářního roku. Termín pro předání údajů za rok N je 31. květen roku N + 2, přičemž údaje se člení podle

a)

programu sociální ochrany;

b)

pohlaví za všechny programy.

3.   Šíření

Komise (Eurostat) zveřejní údaje za všechny programy za rok N do 31. října roku N + 2. Komise (Eurostat) zároveň rozšíří podrobné údaje podle programů specifickým uživatelům (vnitrostátním orgánům sestavujícím údaje ESSPROS, odborům Komise a mezinárodním institucím). Tito specifičtí uživatelé smějí zveřejnit pouze skupiny programů.

Komise (Eurostat) zveřejní a rozšíří specifickým uživatelům (vnitrostátním orgánům sestavujícím údaje ESSPROS, odborům Komise a mezinárodním institucím) úhrn každé ze sedmi kategorií za rok N do 31. října roku N + 2.


PŘÍLOHA III

PILOTNÍ SBĚR ÚDAJŮ TÝKAJÍCÍCH SE ČISTÝCH DÁVEK SOCIÁLNÍ OCHRANY

1.   Předmět pokrytí

Tento sběr se týká výpočtu čistých dávek sociální ochrany.

2.   Poskytování údajů

Příslušná část daní z příjmu fyzických osob a sociálních příspěvků odvedených z dávek sociální ochrany za rok 2005 musí být uvedena podle různých typů peněžitých dávek sociální ochrany a pokud možno dále rozdělena na konkrétní skupiny jednotně zdaněných programů. V obtížných případech mohou být výsledky vykazovány podle příslušných skupin dávek, například úhrnem sedmi důchodových kategorií uvedených v příloze II nebo úhrnem peněžitých dávek se specifickou funkcí. Daňové výhody se uvádějí za každou položku odděleně s využitím metody ušlých příjmů.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU