(ES) č. 341/2007Nařízení Komise (ES) č. 341/2007 ze dne 29. března 2007 o otevření a správě celních kvót a zavedení režimu dovozních licencí a osvědčení o původu pro česnek a některé jiné zemědělské produkty dovážené ze třetích zemí

Publikováno: Úř. věst. L 90, 30.3.2007, s. 12-22 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 29. března 2007 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 2. dubna 2007 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 341/2007

ze dne 29. března 2007

o otevření a správě celních kvót a zavedení režimu dovozních licencí a osvědčení o původu pro česnek a některé jiné zemědělské produkty dovážené ze třetích zemí

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou (1), a zejména na čl. 31 odst. 2 a čl. 34 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Od 1. června 2001 se obvyklé clo na dovážený česnek kódu KN 0703 20 00 skládá ze cla ve výši 9,6 % hodnoty zboží a zvláštní částky ve výši 1 200 EUR za 1 tunu čisté hmotnosti. Dohodou ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Argentinskou republikou na základě článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí u česneku stanovených v tabulce CXL, která tvoří přílohu GATT (2), schválenou rozhodnutím Rady 2001/404/ES (3), však byla otevřena kvóta o objemu 38 370 tun, která je osvobozena od zvláštního cla.

(2)

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Čínskou lidovou republikou podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii (4), schválená rozhodnutím Rady 2006/398/ES (5), stanoví pro Čínu zvýšení celní kvóty pro česnek o 20 500 tun.

(3)

Podmínky pro správu uvedených kvót (dále jen „kvóta GATT“) jsou stanoveny nařízením Komise (ES) č. 1870/2005 ze dne 16. listopadu 2005 o otevření a správě celních kvót a zavedení režimu dovozních licencí a osvědčení o původu pro česnek dovážený ze třetích zemí (6). V zájmu jasnosti by proto uvedené nařízení mělo být k 1. dubnu 2007 zrušeno a nahrazeno novým nařízením. Nařízení (ES) č. 1870/2005 by se však i nadále mělo používat pro dovozní licence vydané v souladu s uvedeným nařízením pro dovozní celní kvótové období, které skončí dne 31. května 2007.

(4)

Česnek může být rovněž dovážen mimo rámec kvóty GATT za běžné clo nebo za preferenčních podmínek stanovených dohodami uzavřenými mezi Společenstvím a některými třetími zeměmi.

(5)

Česnek je s roční produkcí zhruba 250 000 tun ve Společenství důležitým produktem odvětví ovoce a zeleniny ve Společenství. Roční dovoz ze třetích zemí v rozmezí od 60 000 do 80 000 tun je rovněž významný. Dvěma hlavními dodavateli ze třetích zemí jsou Čína (30 000 až 40 000 tun za rok) a Argentina (okolo 15 000 tun za rok).

(6)

Nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (7), se vztahuje na dovozní licence pro dovozní celní kvótová období počínaje 1. lednem 2007. Nařízení (ES) č. 1301/2006 stanoví zejména prováděcí ustanovení pro žádosti o dovozní licence, právní postavení žadatelů a vydávání licencí. Uvedeným nařízením se omezuje doba platnosti licencí do posledního dne dovozního celního kvótového období. Ustanovení nařízení (ES) č. 1301/2006 by se měla použít na dovozní celní kvóty podle tohoto nařízení, aniž jsou dotčeny další podmínky a odchylky týkající se žadatelů a oznámení Komisi stanovené v tomto nařízení.

(7)

Vzhledem k existenci zvláštního cla na nepreferenční dovozy nad rámec kvóty GATT je pro správu kvóty nezbytné zavést systém dovozních licencí. Takový systém by měl rovněž umožnit podrobné sledování veškerého dovozu česneku. Podrobná pravidla tohoto systému by měla doplnit pravidla stanovená nařízením Komise (ES) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (8), a v případě potřeby se od nich mohou odchýlit.

(8)

Aby bylo možné sledovat veškerý dovoz česneku co nejdůkladněji, zejména po nedávných případech podvodů na základě falešného označení původu produktu, měl by veškerý dovoz česneku a jiných produktů zneužitelný na základě falešného označení podléhat vydání dovozní licence. Měly by být zavedeny dvě kategorie dovozních licencí, jedna na dovoz v rámci kvóty GATT a druhá na všechny ostatní dovozy.

(9)

V zájmu stávajících dovozců, kteří běžně dovážejí značná množství česneku, a dále v zájmu nových dovozců, kteří vstupují na trh a kterým by se měla poskytnout rovná příležitost při podání žádosti o dovozní licence pro množství česneku v rámci celních kvót, je třeba rozlišovat mezi tradičními dovozci a novými dovozci. Je třeba stanovit jasnou definici těchto dvou kategorií dovozců a určitá kritéria týkající se postavení žadatelů a používání přidělených dovozních licencí.

(10)

Množství, která se přidělí uvedeným kategoriím dovozců, se určí na základě skutečně dovezených množství, a nikoli na základě vydaných dovozních licencí.

(11)

Měla by být stanovena zvláštní pravidla, aby dovozní kvóty mohli využívat i dovozci v Bulharsku, České republice, Estonsku, na Kypru, v Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, na Maltě, v Polsku, Rumunsku, Slovinsku a na Slovensku. Tato pravidla by měla být nahrazena normálními pravidly, jakmile je tito dovozci budou schopni dodržet.

(12)

Aby se zohlednily různé obchodní vazby v Bulharsku, České republice, Estonsku, na Kypru, v Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, na Maltě, v Polsku, Rumunsku, Slovinsku a na Slovensku, měly by mít příslušné orgány v těchto zemích možnost vybrat si mezi dvěma metodami pro stanovení referenčního množství svých tradičních dovozců.

(13)

Žádosti o dovozní licence pro dovoz česneku ze třetích zemí podané dovozci obou kategorií by měly být předmětem určitých omezení. Taková omezení jsou nezbytná nejen pro zajištění hospodářské soutěže mezi dovozci, ale zároveň umožňují dovozcům, kteří jsou skutečně zapojeni do obchodní činnosti na trhu s ovocem a zeleninou, obhajovat své legitimní obchodní postavení vůči jiným dovozcům a vylučují možnost, že by jediný dovozce mohl ovládnout trh.

(14)

V zájmu zachování hospodářské soutěže mezi skutečnými dovozci a vyloučení spekulace při přidělování dovozních licencí pro česnek v rámci kvóty GATT a zneužívání systému, který by mohl fungovat v rozporu s legitimním obchodním postavením nových a tradičních dovozců, je třeba zavést přísnější kontroly správného používání dovozních licencí. Proto by měl být zakázán převod dovozních licencí a zavedeny sankce pro případ, že by bylo podáno více žádostí současně.

(15)

Je rovněž nezbytné, aby existovala opatření, která co nejvíce omezí spekulativní žádosti o dovozní licence, které mohou způsobit, že celní kvóty nebudou plně využité. Vzhledem k povaze a hodnotě produktu se pro každou tunu česneku, pro kterou byla podána žádost o dovozní licenci, složí jistota. Jistota by měla být složena v dostatečné výši, která by odradila od podávání spekulativních žádostí, avšak ne v takové výši, která by odrazovala dovozce skutečně zapojené do obchodování s česnekem. Nejobjektivnější vhodná výše jistoty činí 5 % běžného dodatečného cla použitelného na dovozy česneku kódu KN 0703 20 00.

(16)

Pro lepší kontrolu a předcházení riziku odklonu obchodu v důsledku nesprávné dokumentace je třeba zachovat stávající systém osvědčení o původu pro česnek dovážený z některých třetích zemí a dodržet požadavek, aby uvedený česnek byl přepravován přímo z třetí země původu do Společenství, a rozšířit seznam zemí podle dodatečných informací. Tato osvědčení o původu by měly vydávat příslušné vnitrostátní orgány v souladu s články 55 až 62 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (9).

(17)

Kromě sdělení stanovených v nařízení (ES) č. 1301/2006 je třeba upřesnit nezbytnou výměnu informací mezi členskými státy a Komisí, zejména pro účely spravování celních kvót, přijímání opatření proti podvodům a kontroly trhu.

(18)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro čerstvé ovoce a zeleninu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Otevření celních kvót a příslušných cel

1.   V souladu s dohodami schválenými rozhodnutími 2001/404/ES a 2006/398/ES se otevírají celní kvóty pro dovoz čerstvého nebo chlazeného česneku kódu KN 0703 20 00 (dále jen „česnek“) do Společenství za podmínek stanovených v tomto nařízení. Objem každé celní kvóty, dovozní celní období a podobdobí, kterých se týká, a pořadové číslo jsou stanovené v příloze I tohoto nařízení.

2.   Valorické clo použitelné pro česnek dovezený v rámci kvót uvedených v odstavci 1 je stanoveno na 9,6 %.

Článek 2

Použití nařízení (ES) č. 1291/2000 a (ES) č. 1301/2006

Nařízení (ES) č. 1291/2000 a (ES) č. 1301/2006 se použijí, nestanoví-li toto nařízení jinak.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se:

1.

„dovozním celním kvótovým obdobím“ rozumí období od 1. června do 31. května následujícího roku;

2.

„příslušnými orgány“ rozumí subjekt nebo subjekty určené členskými státy pro provádění tohoto nařízení.

Článek 4

Kategorie dovozců

1.   Odchylně od článku 5 nařízení (ES) č. 1301/2006 žadatelé o licence „A“ ve smyslu čl. 5 odst. 2 musí dodržet příslušné požadavky stanovené v odstavcích 2, 3 a 4 tohoto článku.

2.   „Tradičními dovozci“ se rozumí dovozci, kteří mohou dokázat, že:

a)

obdrželi a užívali dovozní licence pro česnek podle nařízení (ES) č. 565/2002 nebo licence „A“ podle nařízení (ES) č. 1870/2005 nebo podle tohoto nařízení v každém z předchozích tří ukončených dovozních celních kvótových období a

b)

během posledního ukončeného dovozního celního kvótového období předcházejícího podání žádosti dovezli do Společenství nejméně 50 tun ovoce a zeleniny podle čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 2200/96.

Pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko se pro dovozní celní kvótové období 2007/08:

a)

písmeno a) prvního pododstavce nepoužije a

b)

„dovozem do Společenství“ rozumí dovoz z jiných zemí původu nežli členských států Společenství ve složení k 31. prosinci 2006.

Pro Bulharsko a Rumunsko se pro dovozní celní kvótové období 2007/08, 2008/09, 2009/10 a 2010/11:

a)

písmeno a) prvního pododstavce nepoužije a

b)

„dovozem do Společenství“ rozumí dovoz z jiných zemí původu nežli členských států Společenství ve složení k 1. lednu 2007.

3.   „Novými dovozci“ se rozumí ostatní dovozci neuvedení v odstavci 2, kteří v každém ze dvou ukončených předešlých celních kvótových období nebo v každém ze dvou předešlých kalendářních roků dovezli do Společenství nejméně 50 tun ovoce a zeleniny podle čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 2200/96.

Členské státy vyberou a použijí pro všechny nové dovozce jednu ze dvou metod uvedených v prvním pododstavci v souladu s objektivními kritérii a způsobem, který zajistí rovné zacházení pro všechny hospodářské subjekty.

4.   Tradiční a noví dovozci předloží v okamžiku první žádosti o dovozní licence na dovozní celní kvótové období příslušným orgánům členského státu, v němž jsou usazeni a v němž jsou registrováni pro účely DPH, doklad o tom, že splňují kritéria stanovená v odstavcích 2 a 3.

Důkaz o obchodování se třetími zeměmi je třeba předložit výhradně v podobě celních dokladů o propuštění do volného oběhu, řádně vyplněných celními orgány a obsahujících odkaz na dotyčného žadatele jako příjemce.

Článek 5

Předkládání dovozních licencí

1.   Každé propuštění produktů uvedených v příloze II do volného oběhu ve Společenství je podmíněno předložením dovozní licence vydané v souladu s tímto nařízením.

2.   Dovozní licence pro česnek propuštěný do volného oběhu v rámci kvót uvedených v příloze I se dále uvádějí jako „licence ‚A‘ “.

Ostatní dovozní licence se dále uvádějí jen jako „licence ‚B‘ “.

KAPITOLA II

LICENCE „A“

Článek 6

Obecná ustanovení týkající se žádostí o licence a licencí „A“

1.   Odchylně od článku 23 nařízení (ES) č. 1291/2000 licence „A“ platí pouze na podobdobí, na které byly vydány. Kolonka 24 musí obsahovat jednu z poznámek uvedených v příloze III.

2.   Jistota podle čl. 15 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000 činí 50 EUR za tunu.

3.   V kolonce 8 žádostí o licence a licencí „A“ se uvede země původu a slovo „ano“ se označí křížkem. Dovozní licence jsou platné pouze pro dovozy z uvedené země původu.

4.   Odchylně od čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1291/2000 práva plynoucí z licencí „A“ nelze převést.

Článek 7

Přidělování celkových množství tradičním a novým dovozcům

Celkové množství přidělené Argentině, Číně a jiným třetím zemím podle přílohy I se rozdělí takto:

a)

70 % tradičním dovozcům;

b)

30 % novým dovozcům.

Článek 8

Referenční množství tradičních dovozců

Pro účely této kapitoly se „referenčním množstvím“ rozumí množství česneku dovezené tradičními dovozci ve smyslu článku 4, a to:

a)

pro tradiční dovozce, kteří dováželi česnek do Společenství ve složení ke 1. lednu 1995 v letech 1998 až 2000, se jedná o maximální množství česneku dovezená během jednoho z kalendářních roků 1998, 1999 a 2000;

b)

pro tradiční dovozce, kteří dováželi česnek do České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska v letech 2001 až 2003, se jedná o maximální množství česneku dovezená v průběhu:

i)

některého z kalendářních roků 2001, 2002 nebo 2003,

ii)

nebo během některého z dovozních celních kvótových období 2001/02, 2002/03 nebo 2003/04;

c)

pro tradiční dovozce, kteří v letech 2003 až 2005 dováželi česnek do Bulharska nebo Rumunska, se jedná o maximální množství česneku dovezená během:

i)

některého z kalendářních roků 2003, 2004 nebo 2005,

ii)

nebo během některého z dovozních celních kvótových období 2003/04, 2004/05 nebo 2005/06;

d)

pro tradiční dovozce, kteří nespadají pod písmeno a), b) nebo c), se jedná o maximální množství česneku dovezená během jednoho z prvních tří ukončených dovozních celních kvótových období, během nichž obdrželi dovozní licence podle nařízení Komise (ES) č. 565/2002 (10), nařízení (ES) č. 1870/2005 nebo podle tohoto nařízení.

Při výpočtu referenčního množství se nepřihlédne k česneku pocházejícímu z členských států Společenství ve složení k 1. lednu 2007.

Česká republika, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovinsko a Slovensko vyberou a použijí pro všechny tradiční dovozce jednu ze dvou metod uvedených v prvním pododstavci písm. b) v souladu s objektivními kritérii a způsobem, který zajistí rovné zacházení pro všechny hospodářské subjekty.

Bulharsko a Rumunsko vyberou a použijí pro všechny tradiční dovozce jednu ze dvou metod uvedených v prvním pododstavci písm. c) v souladu s objektivními kritérii a způsobem, který zajistí rovné zacházení pro všechny hospodářské subjekty.

Článek 9

Omezení použitelná pro žádosti o licenci „A“

1.   Celkové množství, na které se vztahují žádosti o licenci „A“ předložené tradičním dovozcem v určitém dovozním celním kvótovém období, nesmí přesáhnout referenční množství tohoto dovozce. Žádosti, které nejsou v souladu s tímto pravidlem, budou příslušnými orgány zamítnuty.

2.   Celkové množství, o které požádá v žádostech o licenci „A“ nový dovozce v daném podobdobí, nesmí přesáhnout 10 % celkového referenčního množství uvedeného pro dané podobdobí a daný původ v příloze I. Žádosti, které nejsou v souladu s tímto pravidlem, budou příslušnými orgány zamítnuty.

Článek 10

Podávání žádostí o licence „A“

1.   Dovozci předloží své žádosti o licence „A“ během prvních pěti pracovních dnů měsíce dubna, července, října a ledna, který předchází příslušnému podobdobí.

2.   V kolonce 20 žádostí o licenci „A“ bude uvedeno „tradiční dovozce“ nebo „nový dovozce“ podle toho, kdo žádost předložil.

3.   Pokud v příloze I není pro určité podobdobí a pro určitý původ uvedeno žádné množství, nelze pro toto podobdobí a pro tento původ předložit žádné žádosti o licenci „A“.

4.   Pokud žadatel podá více než jednu žádost, jsou všechny žádosti nepřípustné a jistoty složené při podání žádostí propadnou ve prospěch dotyčného členského státu.

5.   Na žádost o licenci „A“ nesmí být vydána licence „B“.

Článek 11

Vydávání licencí „A“

Licence „A“ vydají příslušné orgány sedmý pracovní den následující po uplynutí lhůty pro oznámení podle čl. 12 odst.1.

Článek 12

Oznámení Komisi

1.   Členské státy oznámí Komisi do 15. dne každého měsíce uvedeného v čl. 10 odst. 1 množství v kilogramech, včetně nulových, na která byly podány žádosti o licenci „A“ pro příslušné podobdobí.

Odchylně od čl. 11 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1301/2006 oznámí členské státy do téhož data informace stanovené v uvedeném pododstavci.

Oznámení jsou členěna podle původu. V oznámeních se rovněž uvedou samostatné údaje o množství česneku požadovaném tradičními dovozci a novými dovozci.

2.   Členské státy předají Komisi seznam tradičních a nových dovozců, kteří požádali o licence „A“ pro příslušné podobdobí před uplynutím posledního dne každého měsíce, který je uveden v čl. 10 odst. 1. V případě seskupení hospodářských subjektů zřízených v souladu s vnitrostátními právními předpisy se rovněž uvedou hospodářské subjekty tvořící seskupení. Předání informací probíhá elektronicky na formuláři, který Komise za tímto účelem předloží členským státům.

KAPITOLA III

LICENCE „B“

Článek 13

Ustanovení týkající se žádostí o licence a licencí „B“

1.   Žadatelé mohou předkládat žádosti o licence „B“ pouze u příslušných orgánů členského státu, v němž jsou usazeni a registrováni pro účely DPH.

2.   Na licence „B“ se obdobně použije čl. 6 odst. 2, 3 a 4.

3.   Licence „B“ se vydávají bez prodlení.

4.   Doba platnosti licence „B“ je tři měsíce.

Článek 14

Oznámení Komisi

Členské státy oznámí Komisi celková množství, včetně nulových, na která se vztahují žádosti o licence „B“; druhý pracovní den každého týdne pro žádosti obdržené v předcházejícím týdnu.

Uvedená množství jsou členěna podle data podání žádosti o dovozní licenci, původu a kódu KN. U produktů jiných než česnek musí být oznámen i název produktu, jak je uvedeno v kolonce 14 žádosti o dovozní licenci.

Předání informací probíhá elektronicky na formuláři, který Komise za tímto účelem předloží členským státům.

KAPITOLA IV

OSVĚDČENÍ O PŮVODU A PŘÍMÁ DOPRAVA

Článek 15

Osvědčení o původu

Česnek pocházející z třetí země uvedené v příloze IV se propustí do volného oběhu ve Společenství pouze při splnění těchto podmínek:

a)

předloží se osvědčení o původu vydané příslušnými vnitrostátními orgány dané země v souladu se články 55 až 62 nařízení (EHS) č. 2454/93;

b)

produkt byl dopraven z dané země přímo do Společenství v souladu s článkem 16.

Článek 16

Přímá doprava

1.   Za produkty dopravené ze třetích zemí uvedených v příloze IV přímo do Společenství se považují tyto produkty:

a)

produkty, které při své dopravě nepřekročily území žádné jiné třetí země;

b)

produkty dopravené přes území jedné nebo více třetích zemí jiných, než je země jejich původu, bez ohledu na to, zda byly v těchto zemích překládány nebo dočasně skladovány, za podmínky, že je tato přeprava odůvodněná zeměpisnými důvody nebo dopravními požadavky a že tyto produkty:

i)

zůstaly pod dohledem celních orgánů tranzitní země/zemí nebo země/zemí dočasného skladování,

ii)

nebyly tam uvedeny na trh nebo uvolněny ke spotřebě,

iii)

nebyly tam podrobeny jiným operacím než vyložení a opětnému naložení nebo operacím zaručujícím jejich uchování v dobrém stavu.

2.   Důkaz o splnění podmínek uvedených v odst. 1 písm. b) se předkládá příslušným orgánům členského státu spolu s:

a)

jedním přepravním dokladem vydaným v zemi původu, který se týkal přepravy přes zemi/země tranzitu, nebo

b)

potvrzením vydaným celními orgány země nebo zemí tranzitu, které obsahuje:

i)

přesný popis zboží,

ii)

data jeho vyložení a opětovného naložení, včetně identifikačních údajů o použitých dopravních prostředcích,

iii)

potvrzení o podmínkách uchování zboží, nebo

c)

jakýmikoli jinými průkaznými dokumenty, pokud není možné předložit důkaz podle písmen a) či b).

Článek 17

Správní spolupráce s některými třetími zeměmi

1.   Jakmile každá třetí země uvedená v příloze IV tohoto nařízení zašle informace potřebné pro zahájení postupu správní spolupráce podle článků 63, 64 a 65 nařízení (EHS) č. 2454/93, zveřejní se sdělení o poskytnutí těchto informací v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.

2.   Licence „A“ pro dovoz česneku pocházejícího ze zemí uvedených v příloze IV může být vydána pouze tehdy, jestliže dotyčná země zaslala Komisi informace uvedené v odstavci 1. Informace se považuje za zaslanou dnem svého zveřejnění, jak je stanoveno v odstavci 1.

KAPITOLA V

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 18

Zrušení

Nařízení (ES) č. 1870/2005 se zrušuje.

Nařízení (ES) č. 1870/2005 se však i nadále použije pro dovozní licence vydané v souladu s uvedeným nařízením pro dovozní celní kvótové období, které skončí dne 31. května 2007.

Článek 19

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. dubna 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. března 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Úř. věst. L 142, 29.5.2001, s. 8.

(3)  Úř. věst. L 142, 29.5.2001, s. 7.

(4)  Úř. věst. L 154, 8.6.2006, s. 24.

(5)  Úř. věst. L 154, 8.6.2006, s. 22.

(6)  Úř. věst. L 300, 17.11.2005, s. 19. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2000/2006 (Úř. věst. L 379, 28.12.2006, s. 37).

(7)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 289/2007 (Úř. věst. L 78, 17.3.2007, s. 17).

(8)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2006 (Úř. věst. L 365, 21.12.2006, s. 52).

(9)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 214/2007 (Úř. věst. L 62, 1.3.2007, s. 6).

(10)  Úř. věst. L 86, 3.4.2002, s. 11. Nařízení zrušené nařízením (ES) č. 1870/2005.


PŘÍLOHA I

Celní kvóty otevřené podle rozhodnutí 2001/404/ES a 2006/398/ES pro dovoz česneku kódu KN 0703 20 00

Původ

Pořadové číslo

Kvóta (v tunách)

První podobdobí

(červen–srpen)

Druhé podobdobí

(září–listopad)

Třetí podobdobí

(prosinec–únor)

Čtvrté podobdobí

(březen–květen)

Celkem

Argentina

 

 

 

19 147

Tradiční dovozci

09.4104

9 590

3 813

Noví dovozci

09.4099

4 110

1 634

Celkem

 

13 700

5 447

Čína

 

 

 

 

 

33 700

Tradiční dovozci

09.4105

6 108

6 108

5 688

5 688

Noví dovozci

09.4100

2 617

2 617

2 437

2 437

Celkem

 

8 725

8 725

8 125

8 125

Ostatní třetí země

 

 

 

 

 

6 023

Tradiční dovozci

09.4106

941

1 960

929

386

Noví dovozci

09.4102

403

840

398

166

Celkem

 

1 344

2 800

1 327

552

Celkem

10 069

11 525

23 152

14 124

58 870


II. MELLÉKLET

Az 5. cikk (1) bekezdésében említett termékek jegyzéke

KN-kód

Árumegnevezés

0703 20 00

Fokhagyma frissen vagy hűtve

ex 0703 90 00

Más hagymaféle frissen vagy hűtve

ex 0710 80 95

Fokhagyma (1) és Allium ampeloprasum (nyersen, gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is), fagyasztva

ex 0710 90 00

Zöldségkeverékek fokhagymával (1) és/vagy Allium ampeloprasum (nyersen, gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is), fagyasztva

ex 0711 90 80

Fokhagyma (1) és Allium ampeloprasum ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban

ex 0711 90 90

Zöldségkeverékek fokhagymával (1) és/vagy Allium ampeloprasum ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban

ex 0712 90 90

Szárított fokhagyma (1) és Allium ampeloprasum és szárított zöldségkeverékek fokhagymával (1) és/vagy Allium ampeloprasum, egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve


(1)  Azok a termékek is ide tartoznak, amelyek esetében a „fokhagyma“ szó csak az árumegnevezés része. Ezek a kifejezések – nem kizárólag – a következők lehetnek: „egyfejű fokhagyma“, „nyári hagyma“, „gerezd nélküli fokhagyma“, vagy „nagyfejű fokhagyma“.


PŘÍLOHA III

Poznámky podle čl. 5 odst. 2

:

v bulharštině

:

Лицензия, издадена и валидна само за под-периода от 1 месец/година до 28/29/30/31 (месец/година).

:

ve španělštině

:

certificado expedido y válido solamente para el subperiodo comprendido entre el 1 [mes y año] y el 28/29/30/31 [mes y año].

:

v češtině

:

Licence vydaná a platná pouze pro podobdobí od 1. [měsíc/rok] do 28./29./30./31. [měsíc/rok].

:

v dánštině

:

Licens, der kun er udstedt og gyldig for delperioden 1. [måned/år] – 28./29./30./31. [måned/år]

:

v němčině

:

Lizenz nur erteilt und gültig für den Teilzeitraum vom 1. [Monat/Jahr] bis zum 28./29./30./31. [Monat/Jahr].

:

v estonštině

:

Litsents on välja antud üheks alaperioodiks alates 1. [kuu/aasta] kuni 28./29./30./31. [kuu/aasta] ja kehtib selle aja jooksul

:

v řečtině

:

Πιστοποιητικό εκδοθέν και ισχύον μόνο για την υποπερίοδο από την 1η [μήνας/έτος] έως τις 28/29/30/31 [μήνας/έτος]

:

v angličtině

:

licence issued and valid only for the subperiod 1 [month/year] to 28/29/30/31 [month/year]

:

ve francouzštině

:

certificat émis et valable seulement pour la sous-période du 1er [mois/année] au 28/29/30/31 [mois/année]

:

v irštině

:

ceadúnas a eiseofar don fhotréimhse ón 1[mí/bliain] go dtí an 28/29/30/31[mí/bliain] nach bailí dó ach ar feadh na fotréimhse sin

:

v italštině

:

titolo rilasciato e valido unicamente per il sottoperiodo dal 1o [mese/anno] al 28/29/30/31 [mese/anno]

:

v lotyštině

:

atļauja izdota un derīga tikai attiecībā uz vienu apakšperiodu no 1. [mēnesis/gads] līdz 28./29./30./31. [mēnesis/gads]

:

v litevštině

:

Licencija išduota ir galioja tik vieną laikotarpio dalį nuo [metai, mėnuo] 1 d. iki [metai, mėnuo] 28/29/30/31 d.

:

v maďarštině

:

Az engedélyt kizárólag a [év/hó] 1-jétől [év/hó] 28/29/30/31-ig terjedő alidőszakra állították ki és kizárólag erre az időszakra érvényes

:

v maltštině

:

Liċenzja maħruġa u valida biss għas-subperjodu mill-1 ta’ (xahar/sena) sa’ 28/29/30/31 ta’ (xahar/sena)

:

v nizozemštině

:

certificaat afgegeven voor en slechts geldig in de deelperiode van 1 [maand/jaar] tot en met 28/29/30/31 [maand/jaar]

:

v polštině

:

Pozwolenie wydane i ważne tylko na podokres od dnia 1 [miesiąc/rok] r. do dnia 28/29/30/31 [miesiąc/rok] r.

:

v portugalštině

:

certificado emitido e válido apenas para o subperíodo de 1 de [mês/ano] a 28/29/30/31 de [mês/ano]

:

v rumunštině

:

licență emisă și valabilă numai pentru subperioada de la 1 [lună/an] până la 28/29/30/31[lună/an]

:

ve slovenštině

:

licencia vydaná a platná len pre podobdobie od 1. [mesiac/rok] do 28./29./30./31. [mesiac/rok]

:

v slovinštině

:

dovoljenje, izdano in veljavno izključno za podobdobje od 1. (mesec/leto) do 28./29./30./31. (mesec/leto)

:

ve finštině

:

todistus on myönnetty osakiintiökaudeksi 1 päivästä [kuukausi/vuosi] 28/29/30/31 päivään [kuukausi/vuosi] ja se on voimassa ainoastaan kyseisenä osakiintiökautena

:

ve švédštině

:

licens utfärdad och giltig endast för delperioden den 1 [månad/år] till den 28/29/30/31 [månad/år]


PŘÍLOHA IV

Seznam třetích zemí uvedených v článku 15, 16 a 17

 

Írán

 

Libanon

 

Malajsie

 

Spojené arabské emiráty

 

Vietnam


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU