(ES) č. 289/2007Nařízení Komise (ES) č. 289/2007 ze dne 16. března 2007 , kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii upravuje nařízení (ES) č. 1301/2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty

Publikováno: Úř. věst. L 78, 17.3.2007, s. 17-19 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 16. března 2007 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 17. března 2007 Nabývá účinnosti: 17. března 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 289/2007

ze dne 16. března 2007,

kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii upravuje nařízení (ES) č. 1301/2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na smlouvu o přistoupení Bulharska a Rumunska,

s ohledem na akt o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na článek 56 tohoto aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Přílohy II a III nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 (1) obsahují poznámky ve všech jazycích Společenství ve složení k 31. prosinci 2006. Uvedená ustanovení by měla obsahovat poznámky v bulharštině a rumunštině.

(2)

Nařízení (ES) č. 1301/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1301/2006 se mění takto:

1.

Příloha II se nahrazuje zněním přílohy I tohoto nařízení.

2.

Příloha III se nahrazuje zněním přílohy II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2007. Zůstává jím však nedotčena platnost žádostí o licence a licencí samotných vydaných mezi 1. lednem 2007 a dnem vstupu tohoto nařízení v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. března 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA II

Poznámky podle článku 8

:

v bulharštině

:

Член 3, параграф 4 от Регламент (ЕИО) № 1182/71 не се прилага

:

ve španělštině

:

No es de aplicación el artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CEE) no 1182/71

:

v češtině

:

Ustanovení čl. 3 odst. 4 nařízení (EHS) č. 1182/71 se nepoužije

:

v dánštině

:

Artikel 3, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 1182/71 finder ikke anvendelse

:

v němčině

:

Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1182/71 kommt nicht zur Anwendung

:

v estonštině

:

Määruse (EMÜ) nr 1182/71 artikli 3 lõiget 4 ei kohaldata

:

v řečtině

:

Το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕOΚ) αριθ. 1182/71 δεν εφαρμόζεται

:

v angličtině

:

Article 3(4) of Regulation (EEC) No 1182/71 shall not apply

:

ve francouzštině

:

L’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 1182/71 ne s’applique pas

:

v italštině

:

L’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1182/71 non si applica

:

v lotyštině

:

Regulas (EEK) Nr. 1182/71 3. panta 4. punktu nepiemēro

:

v litevštině

:

Reglamento (EEB) Nr. 1182/71 3 straipsnio 4 dalis netaikoma

:

v maďarštině

:

Az 1182/71/EGK rendelet 3. cikkének (4) bekezdését nem kell alkalmazni

:

v nizozemštině

:

Artikel 3, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1182/71 is niet van toepassing

:

v polštině

:

Artykuł 3 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 1182/71 nie ma zastosowania

:

v portugalštině

:

O n.o 4 do artigo 3.o do Regulamento (CEE) n.o 1182/71 não se aplica

:

v rumunštině

:

Articolul 3 alineatul 4 din Regulamentul (CEE) nr. 1182/71 nu se aplică

:

ve slovenštině

:

Článok 3 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 1182/71 sa neuplatňuje

:

ve slovinštině

:

Člen 3(4) Uredbe (EGS) št. 1182/71 se ne uporablja

:

ve finštině

:

Asetuksen (ETY) N:o 1182/71 3 artiklan 4 kohtaa ei sovelleta

:

ve švédštině

:

Artikel 3.4 i förordning (EEG) nr 1182/71 skall inte tillämpas“


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA III

Poznámky podle článku 9

:

v bulharštině

:

Мито … — Регламент (ЕО) № …/…

:

ve španělštině

:

Derecho de aduana … — Reglamento (CE) no …/…

:

v češtině

:

Celní sazba … – nařízení (ES) č. …/…

:

v dánštině

:

Toldsats … — forordning (EF) nr. …/…

:

v němčině

:

Zollsatz … — Verordnung (EG) Nr. …/…

:

v estonštině

:

Tollimaks … – määrus (EÜ) nr …/…

:

v řečtině

:

Δασμός … — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. …/…

:

v angličtině

:

Customs duty … — Regulation (EC) No …/…

:

ve francouzštině

:

Droit de douane: … — règlement (CE) no …/…

:

v italštině

:

Dazio: … — regolamento (CE) n. …/…

:

v lotyštině

:

Muitas nodoklis … – Regula (EK) Nr. …/…

:

v litevštině

:

Muito mokestis … – Reglamentas (EB) Nr. …/…

:

v maďarštině

:

Vámtétel: … – …/…/EK rendelet

:

v nizozemštině

:

Douanerecht: … — Verordening (EG) nr. …/…

:

v polštině

:

Stawka celna … – rozporządzenie (WE) nr …/…

:

v portugalštině

:

Direito aduaneiro: … — Regulamento (CE) n.o …/…

:

v rumunštině

:

Taxă vamală: … – Regulamentul (CE) nr. …/…

:

ve slovenštině

:

Clo … – nariadenie (ES) č. …/…

:

ve slovinštině

:

Carina: … – Uredba (ES) št. …/…

:

ve finštině

:

Tulli … – Asetus (EY) N:o …/…

:

ve švédštině

:

Tull … – Förordning (EG) nr …/…“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU