(ES) č. 279/2007Nařízení Komise (ES) č. 279/2007 ze dne 15. března 2007 , kterým se mění sazby náhrad u některých mléčných výrobků vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

Publikováno: Úř. věst. L 76, 16.3.2007, s. 20-21 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 15. března 2007 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 16. března 2007 Nabývá účinnosti: 16. března 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 279/2007

ze dne 15. března 2007,

kterým se mění sazby náhrad u některých mléčných výrobků vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na čl. 31 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Sazby náhrad použitelné od 2. března 2007 na produkty uvedené v příloze, vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, byly stanoveny nařízením Komise (ES) č. 223/2007 (2).

(2)

Z uplatnění pravidel a kritérií uvedených v nařízení (ES) č. 223/2007 na údaje, které má Komise v současnosti k dispozici, vyplývá, že nyní uplatňované vývozní náhrady by měly být pozměněny podle přílohy tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vývozní náhrady stanovené nařízením (ES) č. 223/2007 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Article 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 16. března 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. března 2007.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 64, 2.3.2007, s. 20.


PŘÍLOHA

Sazby náhrad použitelné od 16. března 2007 u některých mléčných výrobků vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy (1)

(EUR/100 kg)

Kód KN

Popis

Sazba náhrady

V případě stanovení náhrad předem

Ostatní

ex 0402 10 19

Mléko sušené, v granulích nebo v jiné pevné formě, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu tuku nejvýše 1,5 % (PG 2):

 

 

a)

na vývoz zboží s kódem KN 3501

b)

na vývoz jiného zboží

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Mléko sušené, v granulích nebo v jiné pevné formě, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu tuku 26 % (PG 3):

 

 

a)

při vývozu zboží obsahujícího (ve formě výrobků postavených na roveň PG 3) máslo či smetanu za snížené ceny, získané podle nařízení (ES) č. 1898/2005

20,32

21,40

b)

na vývoz jiného zboží

0,00

0,00

ex 0405 10

Máslo o obsahu tuku 82 % hmotnostních (PG 6):

 

 

a)

při vývozu zboží, jež obsahuje máslo či smetanu za snížené ceny, vyrobené v souladu s podmínkami stanovenými v nařízení (ES) č. 1898/2005

64,09

67,50

b)

na vývoz zboží s kódem KN 2106 90 98 obsahujícího 40 % hmotnostních a více mléčného tuku

83,56

88,01

c)

na vývoz jiného zboží

81,65

86,00


(1)  Sazby stanovené v této příloze se nevztahují na vývozy do Andorry, Gibraltaru, Ceuty, Melilly, Svatého Stolce (Vatikánského městského státu), Lichtenštejnska, obcí Livigno a Campione d'Italia, ostrova Helgoland, Grónska, Faerských ostrovů a Spojených států amerických a na zboží uvedené v tabulkách I a II protokolu č. 2 dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972 vyvážené do Švýcarské konfederace.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU