(ES) č. 29/2007Nařízení Komise (ES) č. 29/2007 ze dne 15. ledna 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

Publikováno: Úř. věst. L 9, 16.1.2007, s. 1-2 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 15. ledna 2007 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 16. ledna 2007 Nabývá účinnosti: 16. ledna 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 29/2007

ze dne 15. ledna 2007

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 16. ledna 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. ledna 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 15. ledna 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

IL

57,0

MA

80,5

TN

129,8

TR

117,4

ZZ

96,2

0707 00 05

JO

166,3

MA

75,3

TR

116,5

ZZ

119,4

0709 90 70

MA

71,6

TR

102,5

ZZ

87,1

0709 90 80

EG

337,4

ZZ

337,4

0805 10 20

EG

52,2

IL

57,2

MA

50,1

TR

68,7

ZZ

57,1

0805 20 10

IL

93,9

MA

84,0

TR

70,6

ZZ

82,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

82,9

IL

66,8

MA

59,8

TR

66,5

ZZ

69,0

0805 50 10

EG

135,9

TR

47,1

ZZ

91,5

0808 10 80

CA

95,3

CN

84,5

US

108,8

ZA

144,1

ZZ

108,2

0808 20 50

CN

64,3

US

93,9

ZA

135,6

ZZ

97,9


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiná země původu“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU