2007/61/ESSměrnice Rady 2007/61/ES ze dne 26. září 2007 , kterou se mění směrnice 2001/114/ES o některých druzích zahuštěného a sušeného mléka určeného k lidské spotřebě

Publikováno: Úř. věst. L 258, 4.10.2007, s. 27-28 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 26. září 2007 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 7. října 2007 Nabývá účinnosti: 7. října 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE RADY 2007/61/ES

ze dne 26. září 2007,

kterou se mění směrnice 2001/114/ES o některých druzích zahuštěného a sušeného mléka určeného k lidské spotřebě

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S ohledem na rostoucí potřebu harmonizace mezinárodního obchodu s mlékem a mléčnými výrobky by mělo být stanovena možnost standardizace obsahu bílkovin v některých druzích zahuštěného a sušeného mléka na nejméně 34 % hmotnostních v tukuprosté sušině.

(2)

Při umožnění standardizace je zároveň nutné vymezit suroviny a složení surovin používaných pro úpravu bílkovin.

(3)

Cílem nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin (2) je regulace přidávání těchto látek do potravin a vytvoření seznamu vitamínů a minerálních látek, které mohou být do potravin přidány. Směrnice Rady 2001/114/ES (3) by proto měla být změněna s cílem umožnit přidávání vitamínů a minerálních látek podle nařízení (ES) č. 1925/2006.

(4)

Směrnice 2001/114/ES by měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 2001/114/ES se mění takto:

1.

Článek 2 se zrušuje.

2.

Příloha I se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. srpna 2008. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů spolu se srovnávací tabulkou mezi jejich ustanoveními a ustanoveními této směrnice.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 26. září 2007.

Za Radu

předseda

J. SILVA


(1)  Stanovisko ze dne 5. září 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 26.

(3)  Úř. věst. L 15, 17.1.2002, s. 19. Směrnice ve znění aktu o přistoupení z roku 2003.


PŘÍLOHA

Příloha I směrnice 2001/114/ES se mění takto:

1)

V bodě 1 „Zahuštěné mléko“ se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Zahuštěným mlékem se rozumí tekutý produkt, slazený nebo neslazený, získaný částečným odstraněním vody z mléka, odstředěného nebo částečně odstředěného mléka nebo ze směsi těchto produktů, k nimž mohou být přidány smetana nebo sušené mléko nebo obojí, přičemž přídavek sušeného mléka nepřesahuje v konečném produktu 25 % obsahu celkové mléčné sušiny.“

2)

V bodě 2 „Sušené mléko“ se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Sušeným mlékem se rozumí pevný produkt získaný odstraněním vody z mléka, odstředěného nebo částečně odstředěného mléka, smetany nebo ze směsi těchto produktů, jehož obsah vody je nejvýše 5 % hmotnostních konečného produktu.“

3)

Bod 3 „Zpracování“ se mění takto:

a)

v písmenu b) se návětí nahrazuje tímto:

„Aniž je dotčeno nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (1), u produktů uvedených v odstavcích 1 a 2 se dosahuje trvanlivosti:

b)

doplňuje se nové písmeno, které zní:

„c)

Aniž jsou dotčeny požadavky na složení uvedené v bodech 1 a 2 této přílohy, lze obsah bílkovin v mléku upravit na minimální hranici 34 % hmotnostních v tukuprosté sušině, a to přidáním nebo odstraněním mléčných složek takovým způsobem, aby v upravovaném mléku nebyl změněn poměr mezi syrovátkovými bílkovinami a kaseinem.“

4)

Bod 4 „Povolené přídavky“ se nahrazuje tímto:

„4.   Povolené přídavky a suroviny

a)

Vitamíny a minerální látky v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin (2).

b)

Povolené suroviny pro účely úpravy bílkovin podle bodu 3 písm. c) jsou tyto:

i)

mléčný retentát

Mléčný retentát je produkt získaný koncentrací mléčných bílkovin na základě ultrafiltrace mléka, částečně odstředěného mléka nebo odstředěného mléka,

ii)

mléčný permeát

Mléčný permeát je produkt získaný odstraněním mléčných bílkovin a mléčného tuku z mléka, částečně odstředěného mléka nebo odstředěného mléka na základě ultrafiltrace, a

iii)

laktóza

Laktóza je přírodní složka mléka, která se běžně získává ze syrovátky s obsahem bezvodé laktózy ve výši nejméně 99,0 % m/m v sušině. Může být bezvodá nebo obsahovat jednu molekulu krystalové vody nebo může být směsí obou forem.


(1)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55; opravené v Úř. věst. L 226, 25.6.2004, s. 22.“

(2)  Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 26.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU