2007/49/ESSměrnice Komise 2007/49/ES ze dne 26. července 2007 , kterou se mění směrnice 2003/91/ES, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zeleniny (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 195, 27.7.2007, s. 33-35 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 26. července 2007 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 16. srpna 2007 Nabývá účinnosti: 16. srpna 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE KOMISE 2007/49/ES

ze dne 26. července 2007,

kterou se mění směrnice 2003/91/ES, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zeleniny

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2002/55/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva zeleniny na trh (1), a zejména na čl. 7 odst. 2 písm. a) a b) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Komise 2003/91/ES (2) byla přijata s cílem zajistit, že odrůdy, které členské státy zahrnou do svých národních katalogů, vyhovují obecným zásadám vydaným Odrůdovým úřadem Společenství (CPVO), pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení odrůd, jestliže takové obecné zásady byly stanoveny. Na ostatní odrůdy se podle uvedené směrnice vztahují obecné zásady Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (UPOV).

(2)

CPVO a UPOV od té doby vydaly další obecné zásady pro řadu jiných druhů nebo stávající obecné zásady aktualizovaly.

(3)

Směrnice 2003/91/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(4)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Přílohy I a II směrnice 2003/91/ES se nahrazují zněním v příloze této směrnice.

Článek 2

Pro zkoušky zahájené před 1. listopadem 2007 mohou členské státy použít směrnici 2003/91/ES ve znění, které bylo v platnosti před pozměněním touto směrnicí.

Článek 3

Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. října 2007. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Budou tyto předpisy používat od 1. listopadu 2007.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 26. července 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 33. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2006/124/ES (Úř. věst. L 339, 6.12.2006, s. 12).

(2)  Úř. věst. L 254, 8.10.2003, s. 11. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/127/ES (Úř. věst. L 343, 8.12.2006, s. 82).


PŘÍLOHA

PŘÍLOHA I

Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a), které musejí být v souladu s testovacími protokoly CPVO

Vědecký název

Obecný název

Protokol CPVO

Allium cepa L. (skupina Cepa)

Cibule a echalion

TP 46/1 ze dne 14.6.2005

Allium cepa L. (skupina Aggregatum)

Šalotka

TP 46/1 ze dne 14.6.2005

Allium porrum L.

Pór

TP 85/1 ze dne 15.11.2001

Allium sativum L.

Česnek

TP 162/1 ze dne 25.3.2004

Asparagus officinalis L.

Chřest

TP 130/1 ze dne 27.3.2002

Brassica oleracea L.

Květák

TP 45/1 ze dne 15.11.2001

Brassica oleracea L.

Brokolice

TP 151/2 ze dne 21.3.2007

Brassica oleracea L.

Kapusta růžičková

TP 54/2 ze dne 1.12.2005

Brassica oleracea L.

Kedluben

TP 65/1 ze dne 25.3.2004

Brassica oleracea L.

Kapusta hlávková, zelí hlávkové bílé a zelí hlávkové červené

TP 48/2 ze dne 1.12.2005

Capsicum annuum L.

Chilli nebo paprika roční

TP 76/2 ze dne 21.3.2007

Cichorium endivia L.

Endivie kadeřavá a eskariol

TP 118/2 ze dne 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Čekanka průmyslová

TP 172/2 ze dne 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Čekanka pro puky

TP 173/1 ze dne 25.3.2004

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Meloun vodní

TP 142/1 ze dne 21.3.2007

Cucumis melo L.

Meloun cukrový

TP 104/2 ze dne 21.3.2007

Cucumis sativus L.

Okurka salátová a okurka nakládačka

TP 61/1 ze dne 27.3.2002

Cucurbita pepo L.

Tykev obecná

TP 119/1 ze dne 25.3.2004

Cynara cardunculus L.

Artyčok a karda

TP 184/1 ze dne 25.3.2004

Daucus carota L.

Mrkev a mrkev krmná

TP 49/2 ze dne 1.12.2005

Foeniculum vulgare Mill.

Fenykl

TP 183/1 ze dne 25.3.2004

Lactuca sativa L.

Salát

TP 13/3 ze dne 21.3.2007

Lycopersicon esculentum Mill.

Rajče

TP 44/3 ze dne 21.3.2007

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Petržel

TP 136/1 ze dne 21.3.2007

Phaseolus coccineus L.

Fazol šarlatový

TP 9/1 ze dne 21.3.2007

Phaseolus vulgaris L.

Fazol obecný keříčkový a fazol obecný pnoucí

TP 12/2 ze dne 1.12.2005

Pisum sativum L. (partim)

Hrách dřeňový, hrách kulatosemenný a hrách cukrový

TP 7/1 ze dne 6.11.2003

Raphanus sativus L.

Ředkvička

TP 64/1 ze dne 27.3.2002

Spinacia oleracea L.

Špenát

TP 55/1 ze dne 27.3.2002

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Kozlíček polníček

TP 75/2 ze dne 21.3.2007

Vicia faba L. (partim)

Bob zahradní

TP Broadbean/1 ze dne 25.3.2004

Zea mays L. (partim)

Kukuřice cukrová a kukuřice pukancová

TP 2/2 ze dne 15.11.2001

Znění těchto protokolů lze nalézt na internetové stránce CPVO (www.cpvo.europa.eu).

PŘÍLOHA II

Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. b), které musejí být v souladu s obecnými zásadami zkoušení Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (UPOV)

Vědecký název

Obecný název

Obecná zásada UPOV

Allium fistulosum L.

Cibule sečka

TG/161/3 ze dne 1.4.1998

Allium schoenoprasum L.

Pažitka

TG/198/1 ze dne 9.4.2003

Apium graveolens L.

Celer řapíkatý

TG/82/4 ze dne 17.4.2002

Apium graveolens L.

Celer bulvový

TG/74/4 opr. ze dne 17.4.2002 + 5.4.2006

Beta vulgaris L.

Mangold

TG/106/4 ze dne 31.3.2004

Beta vulgaris L.

Řepa salátová včetně ‚Cheltenham beet‘

TG/60/6 ze dne 18.10.1996

Brassica oleracea L.

Kadeřávek

TG/90/6 ze dne 31.3.2004

Brassica rapa L.

Zelí pekingské

TG/105/4 ze dne 9.4.2003

Brassica rapa L.

Vodnice

TG/37/10 ze dne 4.4.2001

Cichorium intybus L.

Čekanka hlávková

TG/154/3 ze dne 18.10.1996

Cucurbita maxima Duchesne

Tykev velkoplodá

TG/155/4 ze dne 14.3.2007

Raphanus sativus L.

Ředkev

TG/63/6 ze dne 24.3.1999

Rheum rhabarbarum L.

Reveň

TG/62/6 ze dne 24.3.1999

Scorzonera hispanica L.

Hadí mord španělský neboli černý kořen

TG/116/3 ze dne 21.10.1988

Solanum melongena L.

Lilek vejcoplodý

TG/117/4 ze dne 17.4.2002

Znění těchto obecných zásad lze nalézt na internetové stránce UPOV (www.upov.int).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU