2007/48/ESSměrnice Komise 2007/48/ES ze dne 26. července 2007 , kterou se mění směrnice 2003/90/ES, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 195, 27.7.2007, s. 29-32 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 26. července 2007 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 3. srpna 2007 Nabývá účinnosti: 3. srpna 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE KOMISE 2007/48/ES

ze dne 26. července 2007,

kterou se mění směrnice 2003/90/ES, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2002/53/ES ze dne 13. června 2002 o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin (1), a zejména na čl. 7 odst. 2 písm. a) a b) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Komise 2003/90/ES (2) byla přijata s cílem zajistit, že odrůdy, které členské státy zahrnou do svých národních katalogů, vyhovují obecným zásadám vydaným Odrůdovým úřadem Společenství (CPVO), pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení odrůd, jestliže takové obecné zásady byly stanoveny. Na ostatní odrůdy se podle uvedené směrnice vztahují obecné zásady Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (UPOV).

(2)

CPVO a UPOV od té doby stanovily další obecné zásady pro řadu jiných druhů nebo stávající obecné zásady aktualizovaly.

(3)

Směrnice 2003/90/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(4)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Přílohy I a II směrnice 2003/90/ES se nahrazují přílohou této směrnice.

Článek 2

Pro zkoušky zahájené před 1. listopadem 2007 mohou členské státy použít směrnici 2003/90/ES ve znění, které bylo v platnosti před pozměněním touto směrnicí.

Článek 3

Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. října 2007. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Budou tyto předpisy používat od 1. listopadu 2007.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 26. července 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 254, 8.10.2003, s. 7. Směrnice ve znění směrnice 2005/91/ES (Úř. věst. L 331, 17.12.2005, s. 24).


PŘÍLOHA

PŘÍLOHA I

Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a), které musí být v souladu s testovacími protokoly Odrůdového úřadu Společenství

Druhy uvedené ve společném katalogu

Protokol Odrůdového úřadu Společenství

Hrách krmný

Hrách, TP 7/1 ze dne 6.11.2003

Řepka

Řepka, TP 36/1 ze dne 25.3.2004

Slunečnice

Slunečnice, TP 81/1 ze dne 31.10.2002

Oves

Oves, TP 20/1 ze dne 6.11.2003

Ječmen

Ječmen, TP 19/2 ze dne 6.11.2003

Rýže

Rýže, TP 16/1 ze dne 18.11.2004

Žito

Žito, TP 58/1 ze dne 31.10.2002

Tritikale

Tritikale, TP 121/2 ze dne 22.1.2007

Pšenice setá

Pšenice setá, TP 3/3 ze dne 6.11.2003

Pšenice tvrdá

Pšenice tvrdá, TP 120/2 ze dne 6.11.2003

Kukuřice

Kukuřice, TP 2/2 ze dne 15.11.2001

Brambor

Brambor, TP 23/2 ze dne 1.12.2005

Len setý přadný/len setý olejný

Len setý přadný/len setý olejný, TP 57/1 ze dne 21.3.2007

Znění těchto protokolů je uvedeno na internetových stránkách Odrůdového úřadu Společenství (www.cpvo.europa.eu).

PŘÍLOHA II

Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. b), které musí být v souladu s obecnými zásadami zkoušení Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin

Druhy uvedené ve společném katalogu

Obecné zásady Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin

Krmná řepa

Krmná řepa, obecné zásady TG/150/3 ze dne 4.11.1994

Psineček psí

Psineček, obecné zásady TG/30/6 ze dne 12.10.1990

Psineček obrovský

Psineček, obecné zásady TG/30/6 ze dne 12.10.1990

Psineček výběžkatý

Psineček, obecné zásady TG/30/6 ze dne 12.10.1990

Psineček tenký

Psineček, obecné zásady TG/30/6 ze dne 12.10.1990

Sveřep samužníkovitý

Sveřep samužníkovitý, obecné zásady TG/180/3 ze dne 4.4.2001

Sveřep sitkovský

Sveřep sitkovský, obecné zásady TG/180/3 ze dne 4.4.2001

Srha laločnatá

Srha laločnatá, obecné zásady TG/31/8 ze dne 17.4.2002

Kostřava rákosovitá

Kostřava rákosovitá, obecné zásady TG/39/8 ze dne 17.4.2002

Kostřava ovčí

Kostřava ovčí, obecné zásady TG/67/5 ze dne 5.4.2006

Kostřava luční

Kostřava luční, obecné zásady TG/39/8 ze dne 17.4.2002

Kostřava červená

Kostřava červená, obecné zásady TG/67/5 ze dne 5.4.2006

Jílek mnohokvětý

Jílek, obecné zásady TG/4/8 ze dne 5.4.2006

Jílek vytrvalý

Jílek, obecné zásady TG/4/8 ze dne 5.4.2006

Jílek hybridní

Jílek, obecné zásady TG/4/8 ze dne 5.4.2006

Bojínek cibulkatý

Bojínek cibulkatý, obecné zásady TG/34/6 ze dne 7.11.1984

Lipnice luční

Lipnice luční, obecné zásady TG/33/6 ze dne 12.10.1990

Lupina bílá

Lupina bílá, obecné zásady TG/66/4 ze dne 31.3.2004

Lupina úzkolistá

Lupina úzkolistá, obecné zásady TG/66/4 ze dne 31.3.2004

Lupina žlutá

Lupina žlutá, obecné zásady TG/66/4 ze dne 31.3.2004

Vojtěška

Vojtěška, obecné zásady TG/6/5 ze dne 6.4.2005

Jetel luční

Jetel luční, obecné zásady TG/5/7 ze dne 4.4.2001

Jetel plazivý

Jetel plazivý, obecné zásady TG/38/7 ze dne 9.4.2003

Bob polní

Bob polní, obecné zásady TG/8/6 ze dne 17.4.2002

Vikev setá

Vikev setá, obecné zásady TG/32/6 ze dne 21.10.1988

Tuřín

Tuřín, obecné zásady TG/89/6 ze dne 4.4.2001

Ředkev olejná

Ředkev olejná, obecné zásady TG/178/3 ze dne 4.4.2001

Podzemnice olejná

Podzemnice olejná, obecné zásady TG/93/3 ze dne 13.11.1985

Řepice

Řepice, obecné zásady TG/185/3 ze dne 17.4.2002

Světlice barvířská

Světlice barvířská, obecné zásady TG/134/3 ze dne 12.10.1990

Bavlník

Bavlník, obecné zásady TG/88/6 ze dne 4.4.2001

Mák setý

Mák setý, obecné zásady TG/166/3 ze dne 24.3.1999

Hořčice bílá

Hořčice bílá, obecné zásady TG/179/3 ze dne 4.4.2001

Sója

Sója, obecné zásady TG/80/6 ze dne 1.4.1998

Čirok

Čirok, obecné zásady TG/122/3 ze dne 6.10.1989

Znění těchto obecných zásad je uvedeno na internetových stránkách Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (www.upov.int).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU