2007/45/ESSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/45/ES ze dne 5. září 2007 , kterou se stanoví pravidla pro jmenovitá množství výrobků v hotovém balení, zrušují směrnice Rady 75/106/EHS a 80/232/EHS a mění směrnice Rady 76/211/EHS

Publikováno: Úř. věst. L 247, 21.9.2007, s. 17-20 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 5. září 2007 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 11. října 2007 Nabývá účinnosti: 11. října 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2007/45/ES

ze dne 5. září 2007,

kterou se stanoví pravidla pro jmenovitá množství výrobků v hotovém balení, zrušují směrnice Rady 75/106/EHS a 80/232/EHS a mění směrnice Rady 76/211/EHS

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 75/106/EHS ze dne 19. prosince 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zhotovení některých kapalných výrobků v hotovém balení podle objemu (3) a směrnice Rady 80/232/EHS ze dne 15. ledna 1980 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se řad jmenovitých množství a jmenovitých objemů přípustných pro některé výrobky v hotovém balení (4) stanovily jmenovitá množství pro řadu kapalných a nekapalných výrobků v hotovém balení, jejichž účelem bylo zajistit volný pohyb výrobků, které splňují požadavky uvedených směrnic. Pro většinu výrobků byla vedle jmenovitých množství Společenství umožněna souběžná platnost vnitrostátních jmenovitých množství. Pro některé výrobky jsou však jmenovitá množství Společenství stanovena s vyloučením jakýchkoli vnitrostátních jmenovitých množství.

(2)

Změny ve spotřebitelských preferencích a inovace v hotových baleních a maloobchodě na úrovni Společenství a na vnitrostátní úrovni vedly k potřebě posouzení toho, zda jsou stávající právní předpisy stále vhodné.

(3)

Soudní dvůr rozhodl v rozsudku ze dne 12. října 2000 ve věci C-3/99, Cidrerie Ruwet (5), že členské státy nesmějí zakazovat uvádění na trh hotových balení, jejichž jmenovitý objem není obsažen v řadě stanovené Společenstvím a která jsou vyráběna a uváděna na trh v jiném členském státě v souladu s právními předpisy, pokud takový zákaz nemá za cíl splnění prvořadého požadavku týkajícího se ochrany spotřebitele, nevztahuje se bez rozdílu na vnitrostátní i dovážené výrobky a není nezbytný pro splnění dotčeného požadavku a úměrný sledovanému cíli a pokud tohoto cíle není možné dosáhnout pomocí opatření, která méně omezují obchod uvnitř Společenství.

(4)

Ochranu spotřebitele usnadňují směrnice, které byly přijaty po směrnicích 75/106/EHS a 80/232/EHS, zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES ze dne 16. února 1998 o ochraně spotřebitelů při označování cen výrobků nabízených spotřebiteli (6). Členské státy, jež tak dosud neučinily, by měly zvážit provedení směrnice 98/6/ES rovněž pro některé drobné maloobchodní podniky.

(5)

Posouzení dopadu, včetně široké konzultace se všemi zúčastněnými subjekty, ukázalo, že svoboda volby jmenovitých množství zvyšuje v mnoha odvětvích svobodu výrobců v poskytování výrobků podle obliby u spotřebitelů a posiluje hospodářskou soutěž, pokud jde o kvalitu a ceny na vnitřním trhu. V jiných odvětvích je však vhodnější, v zájmu spotřebitelů i podnikatelských subjektů, povinná jmenovitá množství zatím zachovat.

(6)

Provádění této směrnice by mělo být v zájmu lepšího pochopení jednotkových cen doprovázeno větším množstvím informací pro spotřebitele a průmysl.

(7)

Proto by jmenovitá množství obecně neměla být předmětem regulace na úrovni Společenství ani na vnitrostátní úrovni a mělo by být možné uvádět na trh výrobky v hotovém balení v jakémkoli jmenovitém množství.

(8)

V některých odvětvích by však taková deregulace mohla vést k neúměrně vysokým dodatečným nákladům, zvláště pro malé a střední podniky. Z tohoto důvodu by pro tato odvětví měly být stávající právní předpisy Společenství upraveny na základě zkušeností, zejména s cílem zajistit, aby byla jmenovitá množství Společenství stanovena alespoň v případě těch výrobků, které jsou spotřebitelům prodávány nejvíce.

(9)

Protože zachování povinných jmenovitých množství by mělo být považováno za odchylku, s výjimkou odvětví vín a lihovin, která se vyznačují zvláštními rysy, mělo by být pravidelně přehodnocováno na základě získaných zkušeností a za účelem uspokojení potřeb spotřebitelů a výrobců. Zjistí-li Komise v odvětvích, ve kterých mohou být povinná jmenovitá množství zachována, narušení trhu nebo destabilizaci chování spotřebitelů, zejména spotřebitelů vyžadujících zvláštní ochranu, měla by zvážit, zda by členským státům mělo být povoleno zachovat přechodná období, a zejména zachovat nejprodávanější povinné velikosti.

(10)

V členských státech, ve kterých se chléb v hotovém balení ve vysoké míře podílí na běžné spotřebě, existují úzké vzájemné vztahy mezi velikostí balení a hmotností chleba. Jako u ostatních výrobků v hotovém balení nebudou ani stávající, obvykle používané velikosti balení chleba touto směrnicí dotčeny a mohou se i nadále používat.

(11)

Na podporu průhlednosti by všechna jmenovitá množství výrobků v hotovém balení měla být stanovena v jediném právním předpise, a směrnice 75/106/EHS a 80/232/EHS by proto měly být zrušeny.

(12)

V zájmu zvýšení ochrany spotřebitelů, zejména spotřebitelů vyžadujících zvláštní ochranu, například zdravotně postižených a starších osob, by se měla věnovat dostatečná pozornost tomu, aby byly údaje o hmotnosti a objemu na označeních spotřebního zboží lépe čitelné a viditelné na hotovém balení při běžných podmínkách obchodní úpravy.

(13)

Směrnice 75/106/EHS stanoví pro některé kapalné výrobky metrologické požadavky shodné s požadavky stanovenými ve směrnici Rady 76/211/EHS ze dne 20. ledna 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zhotovení některých výrobků v hotovém balení podle hmotnosti nebo objemu (7). Směrnici 76/211/EHS je proto třeba změnit tak, aby byly do její oblasti působnosti zahrnuty výrobky, na které se v současné době vztahuje směrnice 75/106/EHS.

(14)

Podle bodu 34 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů (8) jsou členské státy vybízeny k tomu, aby jak pro sebe, tak i v zájmu Společenství sestavily vlastní tabulky, z nichž bude co nejvíce patrné srovnání mezi touto směrnicí a prováděcími opatřeními, a aby tyto tabulky zveřejnily.

(15)

Jelikož cílů této směrnice nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jich může být, z důvodu zrušení řad stanovených Společenstvím a popřípadě zavedení jednotných jmenovitých množství Společenství, lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné k dosažení těchto cílů,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Tato směrnice stanoví pravidla pro jmenovitá množství výrobků v hotovém balení. Vztahuje se na výrobky v hotovém balení a hotová balení definované v článku 2 směrnice 76/211/EHS.

2.   Tato směrnice se nevztahuje na výrobky uvedené v příloze, které se prodávají v bezcelních prodejnách a jsou určeny ke spotřebě mimo Evropskou unii.

Článek 2

Volný pohyb zboží

1.   Není-li v článcích 3 a 4 stanoveno jinak, nesmějí členské státy odmítnout, zakázat ani omezit uvádění na trh výrobků v hotovém balení z důvodů týkajících se jmenovitých množství balení.

2.   Při dodržení zásad stanovených ve Smlouvě, a zejména zásady volného pohybu zboží, mohou členské státy, které v současné době stanoví povinná jmenovitá množství pro mléko, máslo, sušené těstoviny a kávu, tyto požadavky zachovat do 11. října 2012.

Členské státy, které v současné době stanoví povinná jmenovitá množství pro bílý cukr, mohou tyto požadavky zachovat do 11. října 2013.

KAPITOLA II

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Článek 3

Uvádění některých výrobků na trh a jejich volný pohyb

Členské státy zajistí, aby byly výrobky uvedené v bodě 2 přílohy, které jsou v hotovém balení v rozpětích uvedených v bodě 1 přílohy, uváděny na trh, pouze pokud jsou hotově zabaleny ve jmenovitých množstvích uvedených v bodě 1 přílohy.

Článek 4

Aerosolové rozprašovače

1.   Na aerosolových rozprašovačích se uvede jmenovitý celkový objem nádobky. Údaj musí mít takovou podobu, aby jej nebylo možné zaměnit s údajem jmenovitého objemu obsahu.

2.   Odchylně od čl. 8 odst. 1 písm. e) směrnice Rady 75/324/EHS ze dne 20. května 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aerosolových rozprašovačů (9) nemusí být výrobky, které jsou prodávány v aerosolových rozprašovačích, označeny jmenovitou hmotností svého obsahu.

Článek 5

Skupinová balení a hotová balení sestávající z jednotlivých balení, která nejsou určena k prodeji jednotlivě

1.   V případě skupinového balení sestávajícího ze dvou nebo více jednotlivých hotových balení platí pro účely článku 3 jmenovitá množství uvedená v bodě 1 přílohy pro každé jednotlivé hotové balení.

2.   V případě hotového balení sestávajícího ze dvou nebo více jednotlivých balení, která nejsou určena k prodeji jednotlivě, platí jmenovitá množství uvedená v bodě 1 přílohy pro hotové balení.

KAPITOLA III

ZRUŠENÍ, ZMĚNY A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 6

Zrušení

Zrušují se směrnice 75/106/EHS a 80/232/EHS.

Článek 7

Změna směrnice 76/211/EHS

V článku 1 směrnice 76/211/EHS se zrušují slova „s výjimkou těch, na které se vztahuje směrnice Rady 75/106/EHS ze dne 19. prosince 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zhotovení některých kapalných výrobků v hotovém balení podle objemu,“.

Článek 8

Provedení

1.   Členské státy přijmou a zveřejní do 11. října 2008 právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Budou tyto předpisy používat od 11. dubna 2009.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 9

Zprávy, sdělování odchylek a sledování

1.   Komise předloží Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru do 11. října 2015 a poté každých deset let zprávu o uplatňování a dopadech této směrnice. V případě potřeby zprávy doplní návrhem na přezkum této směrnice.

2.   Členské státy uvedené v čl. 2 odst. 2 sdělí Komisi do 11. dubna 2009 odvětví, na něž se vztahuje odchylka uvedená ve zmíněném odstavci, dobu trvání této odchylky, řadu používaných povinných jmenovitých množství a dané rozpětí.

3.   Komise sleduje uplatňování čl. 2 odst. 2 na základě svých vlastních zjištění a zpráv dotyčných členských států. Konkrétněji Komise sleduje vývoj trhu po provedení této směrnice ve vnitrostátním právu a zváží s ohledem na výsledky tohoto sledování, zda přijme k této směrnici následná opatření, tak aby zůstala zachována povinná jmenovitá množství pro zboží uvedené v čl. 2 odst. 2.

Článek 10

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Články 2, 6 a 7 se použijí ode dne 11. dubna 2009.

Článek 11

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 5. září 2007.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

M. LOBO ANTUNES


(1)  Úř. věst. C 255, 14.10.2005, s. 36.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 2. února 2006 (Úř. věst. C 288 E, 25.11.2006, s. 52), společný postoj Rady ze dne 4. prosince 2006 (Úř. věst. C 311 E, 19.12.2006, s. 21) a postoj Evropského parlamentu ze dne 10. května 2007 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku). Rozhodnutí Rady ze dne 16. července 2007.

(3)  Úř. věst. L 42, 15.2.1975, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 2003.

(4)  Úř. věst. L 51, 25.2.1980, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 87/356/EHS (Úř. věst. L 192, 11.7.1987, s. 48).

(5)  Sb. rozh. 2000, s. I-8749.

(6)  Úř. věst. L 80, 18.3.1998, s. 27.

(7)  Úř. věst. L 46, 21.2.1976, s. 1. Směrnice ve znění směrnice Komise 78/891/EHS (Úř. věst. L 311, 4.11.1978, s. 21).

(8)  Úř. věst. C 321, 31.12.2003, s. 1.

(9)  Úř. věst. L 147, 9.6.1975, s. 40. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 807/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 36).


PŘÍLOHA

ŘADA JMENOVITÝCH MNOŽSTVÍ OBSAHŮ HOTOVÝCH BALENÍ

1.   Výrobky prodávané podle objemu (množství v ml)

Tiché víno

V rozpětí od 100 ml do 1 500 ml pouze těchto osm jmenovitých množství:

ml: 100 – 187 – 250 – 375 – 500 – 750 – 1 000 – 1 500

Žluté víno

V rozpětí od 100 ml do 1 500 ml pouze toto jedno jmenovité množství:

ml: 620

Šumivé víno

V rozpětí od 125 ml do 1 500 ml pouze těchto pět jmenovitých množství:

ml: 125 – 200 – 375 – 750 – 1 500

Likérové víno

V rozpětí od 100 ml do 1 500 ml pouze těchto sedm jmenovitých množství:

ml: 100 – 200 – 375 – 500 – 750 – 1 000 – 1 500

Aromatizované víno

V rozpětí od 100 ml do 1 500 ml pouze těchto sedm jmenovitých množství:

ml: 100 – 200 – 375 – 500 – 750 – 1 000 – 1 500

Lihoviny

V rozpětí od 100 ml do 2 000 ml pouze těchto devět jmenovitých množství:

ml: 100 – 200 – 350 – 500 – 700 – 1 000 – 1 500 – 1 750 – 2 000

2.   Definice výrobků

Tiché víno

Víno definované v čl. 1 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem (1) (číslo společného celního sazebníku: kód KN ex 2204)

Žluté víno

Víno definované v čl. 1 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 1493/1999 (číslo společného celního sazebníku: kód KN ex 2204) s označením původu: „Côtes du Jura“, „Arbois“, „L’Etoile“ a „Château-Chalon“ v lahvích definovaných v bodě 3 přílohy I nařízení Komise (ES) č. 753/2002 ze dne 29. dubna 2002, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro popis, označování, obchodní úpravu a ochranu některých vinařských produktů (2)

Šumivé víno

Víno definované v čl. 1 odst. 2 písm. b) a v bodech 15, 16, 17 a 18 přílohy I nařízení (ES) č. 1493/1999 (položka společného celního sazebníku: kód KN 2204 10)

Likérové víno

Víno definované v čl. 1 odst. 2 písm. b) a v bodě 14 přílohy I nařízení (ES) č. 1493/1999 (položky společného celního sazebníku: kód KN 2204 21 až 2204 29)

Aromatizované víno

Aromatizované víno, jak je definováno v čl. 2 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 1601/91 ze dne 10. června 1991, kterým se stanoví obecná pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů (3) (číslo společného celního sazebníku: kód KN 2205)

Lihoviny

Lihoviny, jak jsou definovány v čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 1576/89 ze dne 29. května 1989, kterým se stanoví obecná pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu lihovin (4) (číslo společného celního sazebníku: kód KN 2208)


(1)  Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 118, 4.5.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 382/2007 (Úř. věst. L 95, 5.4.2007, s. 12).

(3)  Úř. věst. L 149, 14.6.1991, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2005.

(4)  Úř. věst. L 160, 12.6.1989, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2005.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU