2007/18/ESSměrnice Komise 2007/18/ES ze dne 27. března 2007 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES, pokud jde o vyloučení nebo zahrnutí některých institucí z oblasti působnosti uvedené směrnice nebo do oblasti působnosti uvedené směrnice a o zacházení s expozicemi vůči mezinárodním rozvojovým bankám (Text s významem pro EHP )

Publikováno: Úř. věst. L 87, 28.3.2007, s. 9-10 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 27. března 2007 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 17. dubna 2007 Nabývá účinnosti: 17. dubna 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2013/36/EU Pozbývá platnosti: 17. července 2013
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE KOMISE 2007/18/ES

ze dne 27. března 2007,

kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES, pokud jde o vyloučení nebo zahrnutí některých institucí z oblasti působnosti uvedené směrnice nebo do oblasti působnosti uvedené směrnice a o zacházení s expozicemi vůči mezinárodním rozvojovým bankám

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu (přepracované znění) (1), a zejména na čl. 150 odst. 1 písm. d) a l) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení článku 2 směrnice 2006/48/ES uvádí instituce výslovně vyloučené z oblasti působnosti uvedené směrnice.

(2)

Dánský ministr hospodářství, obchodu a průmyslu požádal o odstranění Dansk Landbrugs Realkreditfond ze seznamu v článku 2 směrnice 2006/48/ES. Z prověření právního postavení a zvláštní struktury Dansk Landbrugs Realkreditfond vyplývá, že jeho odstranění ze seznamu v článku 2 směrnice 2006/48/ES je odůvodněné. Dánský ministr hospodářství, obchodu a průmyslu požádal také v důsledku přejmenování instituce o změnu názvu Danmarks Skibskreditfond na Danmarks Skibskredit A/S.

(3)

Příloha VI směrnice 2006/48/ES v části 1 bodu 20 uvádí seznam expozic vůči mezinárodním rozvojovým bankám, jimž se má přiznat váha rizika 0 %.

(4)

Světová banka, která jedná jménem Mezinárodní finanční facility na imunizaci, požádala o zařazení uvedené instituce na seznam v příloze VI směrnice 2006/48/ES v části 1 bodu 20.

(5)

Mezinárodní finanční facilita na imunizaci je rozvojovou finanční institucí nového druhu. Její finanční základna sestává z právně závazných závazků platby („příspěvků“) od dárcovských ústředních státních orgánů. Peněžní prostředky vypůjčené Mezinárodní finanční facilitou na imunizaci na mezinárodních kapitálových trzích budou sloužit k financování programů imunizace v 70 z nejchudších zemí světa. Mezinárodní finanční facilita na imunizaci bude jednat jako banka pro Globální alianci pro očkování a imunizaci, aby poskytla finanční prostředky, které se budou vyplácet ve formě grantů na způsobilé programy imunizace v rozvojových zemích. Mezinárodní finanční facilita na imunizaci dále externě zadá stávajícím mnohonárodním subjektům provádění svých dvou hlavních činností: financování, finanční řízení a řízení rizik budou externě svěřeny Světové bance a řízení programu a funkce sekretariátu bude svěřena Globální alianci pro očkování a imunizaci.

(6)

Rizikový profil Mezinárodní finanční facility na imunizaci odpovídá rizikovému profilu mezinárodních rozvojových bank uvedených v příloze VI směrnice 2006/48/ES části 1 bodu 20, takže Mezinárodní finanční facilita na imunizaci je způsobilá k zařazení do přílohy VI části 1 bodu 20, a může tedy, jak je v uvedeném ustanovení stanoveno, využívat váhu rizika 0 %.

(7)

Islámská rozvojová banka požádala, aby byla zařazena na seznam v příloze VI směrnice 2006/48/ES části 1 bodu 20.

(8)

Islámskou rozvojovou banku zřídily vlády 29 zemí s převážně muslimským obyvatelstvem za účelem posilování hospodářského rozvoje a společenského pokroku členských zemí a muslimských společenství (jak jednotlivě, tak společně) v souladu s pravidly islámského práva („šaria“). Islámská rozvojová banka může provádět jakoukoli činnost sloužící tomuto účelu. Dohoda výslovně zmiňuje např. investice ve formě majetkových účastí, úvěry, komerční financování a technickou pomoc.

(9)

Rizikový profil Islámské rozvojové banky odpovídá rizikovému profilu mezinárodních rozvojových bank uvedených v příloze VI směrnice 2006/48/ES části 1 bodu 20, takže Islámská rozvojová banka je způsobilá k zařazení do přílohy VI části 1 bodu 20, a může tedy, jak je v uvedeném ustanovení stanoveno, využívat váhu rizika 0 %.

(10)

Směrnice 2006/48/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(11)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Evropského bankovního výboru,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 2006/48/ES se mění takto:

1.

V článku 2 se čtvrtá odrážka nahrazuje tímto:

„—

v Dánsku: na činnost ‚Dansk Eksportfinansieringsfond‘, ‚Danmarks Skibskredit A/S‘ a ‚KommuneKredit‘,“.

2.

V příloze VI části 1 se bod 20 nahrazuje tímto:

„20.

Expozicím vůči následujícím mezinárodním rozvojovým bankám se přiděluje riziková váha 0 %:

a)

Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (International Bank for Reconstruction and Development);

b)

Mezinárodní finanční korporace (International Finance Corporation);

c)

Meziamerická rozvojová banka (Inter-American Development Bank);

d)

Asijská rozvojová banka (Asian Development Bank);

e)

Africká rozvojová banka (African Development Bank);

f)

Rozvojová banka Rady Evropy (Council of Europe Development Bank);

g)

Severská investiční banka (Nordic Investment Bank);

h)

Karibská rozvojová banka (Caribbean Development Bank);

i)

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (European Bank for Reconstruction and Development);

j)

Evropská investiční banka;

k)

Evropský investiční fond (European Investment Fund);

l)

Multilaterální agentura pro investiční záruky (Multilateral Investment Guarantee Agency);

m)

Mezinárodní finanční facilita na imunizaci a

n)

Islámská rozvojová banka.“

Článek 2

1.   Členské státy přijmou a zveřejní nejpozději do 30. září 2007 správní a právní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi znění uvedených předpisů a srovnávací tabulku mezi ustanoveními uvedených předpisů a touto směrnicí.

Budou tyto předpisy používat od 1. října 2007.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 27. března 2007.

Za Komisi

Charlie McCREEVY

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 177, 30.6.2006, s. 1.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU