2007/2/ESSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE)

Publikováno: Úř. věst. L 108, 25.4.2007, s. 1-14 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 14. března 2007 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 15. května 2007 Nabývá účinnosti: 15. května 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2007/2/ES

ze dne 14. března 2007

o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 175 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci Výboru regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy, s ohledem na společný návrh schválený dohodovacím výborem dne 17. ledna 2007 (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Politika Společenství v oblasti životního prostředí se musí zaměřit na vysokou úroveň ochrany s ohledem na rozmanité podmínky v různých oblastech Společenství. Kromě toho jsou informace, včetně prostorových informací, nezbytné pro vypracování a provádění této politiky a jiných politik Společenství, které musejí v souladu s článkem 6 Smlouvy zahrnovat požadavky na ochranu životního prostředí. Pro zahrnutí těchto požadavků je třeba vytvořit opatření pro koordinaci mezi uživateli a poskytovateli informací tak, aby bylo možno kombinovat informace a znalosti z různých odvětví.

(2)

Podle Šestého akčního programu pro životní prostředí přijatého rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES ze dne 22. července 2002 (3) je třeba se plně soustředit na zajištění toho, aby tvorba politik Společenství pro oblast životního prostředí byla prováděna integrovaným způsobem zohledňujícím regionální a místní rozdíly. Řada problémů vyvstává, pokud jde o dostupnost, kvalitu, uspořádání, zpřístupnění a sdílení prostorových informací nezbytných k dosažení cílů stanovených v uvedeném programu.

(3)

Problémy týkající se dostupnosti, kvality, uspořádání, zpřístupnění a sdílení prostorových informací jsou společné pro celou řadu oblastí politiky a informací a vznikají na různých úrovních orgánů veřejné správy. Pro vyřešení těchto problémů jsou nezbytná opatření pro výměnu, sdílení, přístup a používání interoperabilních prostorových dat a služeb založených na prostorových datech na různých úrovních orgánů veřejné správy a v různých odvětvích. Proto by měla být ve Společenství zřízena infrastruktura pro prostorové informace.

(4)

Infrastruktura pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) by měla napomáhat tvorbě politik a činností, které mohou mít přímý nebo nepřímý vliv na životní prostředí.

(5)

Základem INSPIRE by měly být infrastruktury pro prostorové informace vybudované členskými státy, které jsou v souladu s obecnými prováděcími pravidly a jsou doplněny opatřeními na úrovni Společenství. Tato opatření by měla zajistit, aby infrastruktury pro prostorové informace vybudované členskými státy byly slučitelné a aby mohly být používány ve Společenství a v přeshraničním rámci.

(6)

Infrastruktury pro prostorové informace v členských státech by měly být navrženy tak, aby zajistily ukládání prostorových dat, jejich zpřístupnění a uchovávání na nejvhodnější úrovni; aby umožnily kombinovat jednotným způsobem prostorová data pocházející z různých zdrojů ve Společenství a sdílet tato prostorová data několika uživateli a aplikacemi; aby umožnily sdílení prostorových dat shromážděných na jedné úrovni orgánů veřejné správy jinými orgány veřejné správy, aby zajistily zpřístupnění prostorových dat za podmínek, které příliš neomezí jejich široké užití; aby bylo snadné vyhledat data, která jsou k dispozici, vyhodnotit, zda jsou vhodná k danému účelu, a znát podmínky jejich použití.

(7)

Prostorové informace, na které se vztahuje tato směrnice, se zčásti překrývají s informacemi, na které se vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí (4). Touto směrnicí by neměla být dotčena směrnice 2003/4/ES.

(8)

Touto směrnicí by neměla být dotčena směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES ze dne 17. listopadu 2003 o opakovaném použití informací veřejného sektoru (5), jejíž cíle doplňují cíle této směrnice.

(9)

Tato směrnice by neměla mít vliv na existenci ani vlastnictví práv duševního vlastnictví orgánů veřejné správy.

(10)

Zřízení INSPIRE bude představovat významnou přidanou hodnotu pro jiné iniciativy Společenství a bude mít rovněž prospěch z jiných iniciativ Společenství, jako jsou například nařízení Rady (ES) č. 876/2002 ze dne 21. května 2002 o zřízení společného podniku Galileo (6) a sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě „Globální sledování životního prostředí a bezpečnosti (GMES): vybudování kapacity GMES do roku 2008 – (Akční plán (2004 – 2008))“. Členské státy by měly zvážit možnost používání dostupných dat a služeb ze systémů Galileo a GMES, zejména dat a služeb týkajících se časových a prostorových odkazů z Galilea.

(11)

Na vnitrostátní úrovni a na úrovni Společenství vzniká mnoho iniciativ pro sběr, harmonizaci a organizaci šíření nebo používání prostorových informací. Takové iniciativy mohou být zavedeny právními předpisy Společenství, například rozhodnutím Komise 2000/479/ES ze dne 17. července 2000 o vytvoření Evropského registru emisí znečišťujících látek (EPER) podle článku 15 směrnice Rady 96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC) (7) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2152/2003 ze dne 17. listopadu 2003 o monitorování lesů a environmentálních interakcí ve Společenství (Forest Focus) (8), v rámci programů financovaných Společenstvím (např. mapa územního pokrytí CORINE, informační systém evropské dopravní politiky), nebo mohou vzejít z iniciativ vzniklých na vnitrostátní nebo regionální úrovni. Tato směrnice bude nejenom doplňovat tyto iniciativy tím, že poskytne rámec, jenž umožní jejich interoperabilitu, ale bude rovněž stavět na stávajících zkušenostech a iniciativách, aniž by kopírovala práci, která již byla vykonána.

(12)

Tato směrnice by se měla vztahovat na prostorová data, která jsou držena orgány veřejné správy nebo jejich jménem, a na používání prostorových dat orgány veřejné správy při výkonu jejich veřejných úkolů. Za určitých podmínek by se však tato směrnice měla rovněž vztahovat na prostorová data, která jsou držena fyzickými nebo právnickými osobami jinými než orgány veřejné správy, pokud o to tyto fyzické nebo právnické osoby požádají.

(13)

Tato směrnice by neměla stanovit požadavky na sběr nových dat, ani na podávání těchto informací Komisi, neboť tyto záležitosti jsou upraveny jinými právními předpisy v oblasti životního prostředí.

(14)

Vnitrostátní infrastruktury by měly být zaváděny postupně, a proto by tématům prostorových dat, na která se vztahuje tato směrnice, měly být přiděleny různé stupně priority. Při zavádění je třeba brát ohled na míru, do jaké jsou prostorová data nezbytná pro širokou škálu použití v různých oblastech politik, na prioritu opatření stanovených v rámci politik Společenství, které vyžadují harmonizovaná prostorová data, a na pokrok, kterého již bylo dosaženo díky úsilí o harmonizaci vynaloženému v členských státech.

(15)

Časové ztráty a ztráty zdrojů při vyhledávání stávajících prostorových dat nebo při zjišťování, zda mohou být použita k určitému účelu, představují hlavní překážku plného využití dostupných dat. Členské státy by proto měly poskytnout popis dostupných souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech v podobě metadat.

(16)

Vzhledem k tomu, že široká rozmanitost formátů a struktur, v nichž jsou prostorová data ve Společenství uspořádávána a zpřístupňována, brání účinnému vypracování, provádění, sledování a hodnocení právních předpisů Společenství, které mají přímý nebo nepřímý vliv na životní prostředí, měla by být stanovena prováděcí pravidla za účelem usnadnění používání prostorových dat z různých zdrojů v členských státech. Tato opatření by měla být navržena tak, aby byla zajištěna interoperabilita souborů prostorových dat, a členské státy by měly zajistit, aby všechna data a všechny informace nezbytné kdosažení interoperability byly dostupné za podmínek, které neomezují jejich používání za tímto účelem. Prováděcí pravidla by měla pokud možno vycházet z mezinárodních norem a neměla by vést k nadměrným nákladům členských států.

(17)

Síťové služby jsou nezbytné pro sdílení prostorových dat mezi různými úrovněmi orgánů veřejné správy ve Společenství. Tyto síťové služby by měly umožnit vyhledávání, transformaci, prohlížení a stahování prostorových dat a spuštění služeb založených na prostorových datech a služeb elektronického obchodu. Síťové služby by měly pracovat v souladu se společně dohodnutými technickými specifikacemi a minimálními výkonnostními kritérii za účelem zajištění interoperability infrastruktur zřízených členskými státy. Síť služeb by měla rovněž obsahovat technické předpoklady pro to, aby orgány veřejné správy mohly zpřístupnit své soubory prostorových dat a služby založené na prostorových datech.

(18)

Některé soubory prostorových dat a některé služby založené na prostorových datech související s politikami Společenství, které mají přímý nebo nepřímý vliv na životní prostředí, jsou drženy a provozovány třetími stranami. Členské státy by proto měly poskytnout třetím stranám možnost přispívat do vnitrostátních infrastruktur, pokud to nebude na úkor soudržnosti a snadného používání prostorových dat a služeb založených na prostorových datech, které jsou součástí těchto infrastruktur.

(19)

Zkušenosti členských států ukázaly, že pro úspěšné zavádění infrastruktur pro prostorové informace je důležité, aby byl široké veřejnosti zpřístupněn alespoň minimální počet služeb bezplatně. Členské státy by proto měly bezplatně zpřístupnit přinejmenším služby pro vyhledávání a, za určitých zvláštních podmínek, prohlížení souborů prostorových dat.

(20)

Aby byly členské státy nápomocny začlenění vnitrostátních infrastruktur do INSPIRE, měly by zpřístupnit své infrastruktury prostřednictvím geoportálu Společenství provozovaného Komisí, jakož i prostřednictvím všech přístupových míst, která se rozhodnou provozovat samy.

(21)

Aby členské státy zpřístupnily informace z různých úrovní orgánů veřejné správy, měly by odstranit praktické překážky, na něž narážejí v tomto ohledu orgány veřejné správy na celostátní, regionální a místní úrovni při vykonávání svých veřejných úkolů, které mohou mít přímý nebo nepřímý vliv na životní prostředí.

(22)

Orgány veřejné správy potřebují mít při vykonávání svých veřejných úkolů snadný přístup k příslušným souborům prostorových dat a službám založeným na prostorových datech. Tento přístup může být ztížen, pokud závisí na jednotlivých ad hoc jednáních mezi orgány veřejné správy, která se vedou pokaždé, kdy je o přístup požádáno. Členské státy by měly přijmout nezbytná opatření, aby zabránily těmto praktickým překážkám sdílení dat, například prostřednictvím předběžných dohod mezi orgány veřejné správy.

(23)

V případech, kdy orgán veřejné správy poskytuje jinému orgánu veřejné správy ve stejném členském státě soubory prostorových dat a služby založené na prostorových datech, které jsou vyžadovány pro splnění požadavků na předkládání zpráv podle právních předpisů Společenství týkajících se životního prostředí, měl by mít dotčený členský stát možnost rozhodnout, že tyto soubory prostorových dat a služby založené na prostorových datech nebudou zpoplatňovány. Mechanismus sdílení souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech vládou a jinými orgány veřejné správy a fyzickými nebo právnickými osobami vykonávajícími funkce veřejné správy podle vnitrostátních právních předpisů by měl brát v potaz potřebu ochrany finanční životaschopnosti orgánů veřejné správy, zejména těch, které mají povinnost zajišťovat si příjmy. Účtované náklady by neměly být v žádném případě vyšší než náklady na shromažďování, tvorbu, reprodukci a šíření dat, spolu s přiměřenou ziskovostí.

(24)

Síťové služby by měly být poskytovány při plném dodržování zásad týkajících se ochrany osobních údajů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (9).

(25)

Rámce pro sdílení prostorových dat orgány veřejné správy, pro které tato směrnice ukládá povinnost sdílení, by měly být neutrální nejen s ohledem na tyto orgány veřejné správy v rámci členského státu, ale i s ohledem na takové orgány veřejné správy v jiných členských státech a na orgány Společenství. Vzhledem k tomu, že orgány a subjekty Společenství potřebují často začleňovat a vyhodnocovat prostorové informace ze všech členských států, měly by mít možnost získat přístup k prostorovým datům a službám založeným na prostorových datech a používat je v souladu s harmonizovanými podmínkami.

(26)

Za účelem podpory rozvoje služeb s přidanou hodnotou třetími stranami ve prospěch jak orgánů veřejné správy, tak i veřejnosti, je nezbytné usnadnit přístup k prostorovým datům, jež přesahují správní nebo státní hranice.

(27)

Účinné zavedení infrastruktur pro prostorové informace vyžaduje koordinaci ze strany všech subjektů, které mají zájem na zřízení takových infrastruktur, ať jako přispěvatelé nebo uživatelé. Měly by být proto zřízeny vhodné koordinační struktury, které zahrnují různé úrovně veřejné správy a zohledňují rozdělení pravomocí a odpovědnosti v rámci členských států.

(28)

Aby se využilo stávající úrovně techniky a skutečných zkušeností s informačními infrastrukturami, měla by se opatření nezbytná k provádění této směrnice opírat o mezinárodní normy a normy přijaté evropskými orgány pro normalizaci v souladu s postupem stanoveným ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (10).

(29)

Vzhledem k tomu, že Evropská agentura pro životní prostředí zřízená nařízením Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (11) má za úkol poskytovat Společenství objektivní, spolehlivé a srovnatelné informace o životním prostředí na úrovni Společenství a má za cíl mimo jiné zlepšit tok informací souvisejících s politikou životního prostředí mezi členskými státy a orgány Společenství, měla by aktivně přispívat k provádění této směrnice.

(30)

Podle bodu 34 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů (12) se členské státy vybízejí k tomu, aby pro sebe a v zájmu Společenství vypracovávaly vlastní tabulky, z nichž bude co možná nejvíce patrný vzájemný vztah mezi touto směrnicí a prováděcími opatřeními, a aby tyto tabulky zveřejňovaly.

(31)

Opatření nezbytná k provedení této směrnice by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (13).

(32)

Komise by měla být zejména zmocněna upravit popis stávajících témat dat uvedených v přílohách I, II a III. Jelikož tato opatření jsou obecné povahy a jsou určena ke změně jiných než podstatných prvků této směrnice, měla by být přijata regulativním postupem s kontrolou podle článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(33)

Komise by rovněž měla být zejména zmocněna k přijetí prováděcích pravidel stanovujících technické podmínky interoperability a harmonizace souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech, pravidel týkajících se podmínek přístupu k těmto souborům a službám a pravidel týkajících se technických specifikací a povinností síťových služeb. Jelikož tato opatření jsou obecné povahy a jsou určena k doplnění této směrnice o jiné než podstatné prvky, měla by být přijata regulativním postupem s kontrolou podle článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(34)

Přípravná práce pro rozhodnutí o provádění této směrnice a pro budoucí vývoj INSPIRE vyžaduje neustálé sledování provádění této směrnice a pravidelné předkládání zpráv.

(35)

Jelikož cíle této směrnice, tedy zřízení INSPIRE, nemůže být z důvodu nadnárodních aspektů a obecné potřeby koordinovat v rámci Společenství podmínky přístupu k prostorovým informacím, jejich výměny a sdílení uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto ho může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je pro dosažení tohoto cíle nezbytné,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

1.   Tato směrnice stanoví obecná pravidla pro zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (dále jen „INSPIRE“) pro účely politik Společenství v oblasti životního prostředí a politik nebo činností, které mohou mít vliv na životní prostředí.

2.   INSPIRE je založena na infrastrukturách pro prostorové informace zřízených a spravovaných členskými státy.

Článek 2

1.   Touto směrnicí nejsou dotčeny směrnice 2003/4/ES a 2003/98/ES.

2.   Tato směrnice nemá vliv na existenci ani vlastnictví práv duševního vlastnictví orgánů veřejné správy.

Článek 3

Pro účely této směrnice se rozumí:

1)

„infrastrukturou pro prostorové informace“ metadata, soubory prostorových dat a služby založené na prostorových datech; síťové služby a technologie; dohody o sdílení, přístupu a používání; a mechanismy, procesy a postupy koordinace a sledování zavedené, provozované nebo zpřístupněné v souladu s touto směrnicí;

2)

„prostorovými daty“ data, jež přímo nebo nepřímo odkazují na určitou polohu nebo zeměpisnou oblast;

3)

„souborem prostorových dat“ identifikovatelná skupina prostorových dat;

4)

„službami založenými na prostorových datech“ možné formy zpracování prostorových dat obsažených v souborech prostorových dat nebo souvisejících metadat prostřednictvím počítačové aplikace;

5)

„geoobjektem“ abstraktní zobrazení jevu reálného světa související s určitou polohou nebo zeměpisnou oblastí;

6)

„metadaty“ informace, které popisují soubory prostorových dat nebo služby založené na prostorových datech a které umožňují jejich vyhledávání, třídění a používání;

7)

„interoperabilitou“ možnost kombinace souborů prostorových dat a vzájemné komunikace mezi službami bez opakovaných ručních zásahů tak, aby bylo dosaženo soudržného výsledku a aby byla zvýšena přidaná hodnota souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech;

8)

„geoportálem INSPIRE“ internetová stránka nebo podobné rozhraní zajišťující přístup ke službám uvedeným v čl. 11 odst. 1;

9)

„orgánem veřejné správy“:

a)

vláda nebo jiný orgán veřejné správy, včetně veřejných poradních subjektů na vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni,

b)

každá fyzická nebo právnická osoba vykonávající funkci veřejné správy podle vnitrostátních právních předpisů, včetně zvláštních povinností, činností nebo služeb, které se vztahují k životnímu prostředí a

c)

každá fyzická nebo právnická osoba, která je odpovědná veřejnosti nebo vykonává veřejnou funkci nebo poskytuje veřejné služby ve vztahu k životnímu prostředí, řízená subjektem nebo osobou spadající pod písmena a) nebo b).

Členské státy mohou stanovit, že za orgány veřejné správy se pro účely této směrnice nepovažují jejich instituce nebo subjekty, pokud jednají v soudní nebo zákonodárné funkci;

10)

„třetí stranou“ fyzická nebo právnická osoba, jež není orgánem veřejné správy.

Článek 4

1.   Tato směrnice upravuje soubory prostorových dat, které splňují tyto podmínky:

a)

vztahují se k oblasti, ve které stát má nebo vykonává svrchovaná práva;

b)

jsou v elektronické podobě;

c)

jsou drženy:

i)

orgánem veřejné správy, přičemž byly orgánem veřejné správy vytvořeny nebo přijaty, nebo jsou tímto orgánem spravovány nebo aktualizovány a spadají do oblasti jeho veřejných úkolů,

ii)

třetí stranou, jíž byla síť zpřístupněna v souladu s článkem 12, nebo jejich jménem;

d)

týkají se jednoho nebo více témat uvedených v přílohách I, II nebo III.

2.   Pokud je více totožných kopií stejného souboru prostorových dat drženo různými orgány veřejné správy nebo jejich jménem, použije se tato směrnice pouze na referenční znění, z něhož jednotlivé kopie vycházejí.

3.   Tato směrnice upravuje také služby založené na prostorových datech týkající se dat obsažených v souborech prostorových dat uvedených v odstavci 1.

4.   Tato směrnice nevyžaduje sběr nových prostorových dat.

5.   Se soubory prostorových dat, které splňují podmínky uvedené v odst. 1 písm. c), avšak k nimž práva duševního vlastnictví drží třetí strana, může orgán veřejné správy zacházet podle této směrnice pouze se souhlasem této třetí strany.

6.   Odchylně od odstavce 1 upravuje tato směrnice soubory prostorových dat držené orgánem veřejné správy, který působí na nejnižší úrovni veřejné správy v členském státě, nebo jeho jménem pouze v případě, že tento členský stát přijal právní předpisy vyžadující jejich sběr nebo šíření.

7.   Popis stávajících témat dat uvedených v přílohách I, II a III může být upraven regulativním postupem s kontrolou podle čl. 22 odst. 3, aby byla zohledněna vyvíjející se potřeba prostorových dat pro účely politik Společenství, které mají vliv na životní prostředí.

KAPITOLA II

METADATA

Článek 5

1.   Členské státy zajistí vytvoření metadat pro soubory prostorových dat a služby založené na prostorových datech odpovídajících tématům uvedeným v přílohách I, II a III, a pravidelnou aktualizaci těchto metadat.

2.   Metadata zahrnují informace o:

a)

souladu souborů prostorových dat s prováděcími pravidly uvedenými v čl. 7 odst.1;

b)

podmínkách pro přístup k souborům prostorových dat a službám založeným na prostorových datech a jejich používání, a popřípadě o odpovídajících poplatcích;

c)

kvalitě a platnosti souborů prostorových dat;

d)

orgánech veřejné správy, které jsou pověřeny vytvářením, řízením, aktualizací a distribucí souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech;

e)

omezeních přístupu veřejnosti a o důvodech takového omezení v souladu s článkem 13.

3.   Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění úplnosti a dostatečné kvality metadat pro splnění úkolu uvedeného v čl. 3 bodu 6.

4.   Prováděcí pravidla k tomuto článku se přijmou regulativním postupem podle čl. 22 odst. 2 do 15. května 2008. Tato pravidla zohlední odpovídající stávající mezinárodní normy a uživatelské požadavky, zejména v souvislosti s ověřováním metadat.

Článek 6

Členské státy vytvoří metadata uvedená v článku 5 v souladu s tímto časovým rozvrhem:

a)

v případě souborů prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v přílohách I a II do 2 let ode dne přijetí prováděcích pravidel v souladu s čl. 5 odst. 4;

b)

v případě souborů prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v příloze III do 5 let ode dne přijetí prováděcích pravidel v souladu s čl. 5 odst. 4.

KAPITOLA III

INTEROPERABILITA SOUBORŮ PROSTOROVÝCH DAT A SLUŽEB ZALOŽENÝCH NA PROSTOROVÝCH DATECH

Článek 7

1.   Prováděcí pravidla stanovující technická opatření pro interoperabilitu a tam, kde je to prakticky možné, pro harmonizaci souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech, určená ke změně jiných než podstatných prvků této směrnice jejím doplněním, se přijmou regulativním postupem s kontrolou podle čl. 22 odst. 3. Při vypracování prováděcích pravidel se přihlíží k odpovídajícím uživatelským požadavkům, předloženým podnětům a k mezinárodním normám pro harmonizaci souborů prostorových dat, jakož i k proveditelnosti a poměru nákladů a přínosů. V případě, že organizace zřízené podle mezinárodního práva přijaly příslušné normy k zajištění interoperability nebo harmonizace souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech, budou tyto normy začleněny a prováděcí pravidla uvedená v tomto odstavci budou případně obsahovat odkaz na stávající technické prostředky.

2.   Základem pro vypracování prováděcích pravidel uvedených v odstavci 1 jsou analýzy, které Komise provede s cílem zajistit, aby pravidla byla proveditelná a přiměřená z hlediska odhadovaných nákladů a přínosů, přičemž o výsledcích těchto analýz informuje výbor uvedený v čl. 22 odst. 1. Členské státy poskytnou Komisi na požádání informace nezbytné k tomu, aby mohla tyto analýzy provést.

3.   Členské státy zajistí, aby veškeré nově získané a rozsáhle restrukturalizované soubory prostorových dat a odpovídající služby založené na prostorových datech byly k dispozici v souladu s prováděcími pravidly uvedenými v odstavci 1 do dvou let po jejich přijetí a aby ostatní soubory prostorových dat a služby založené na prostorových datech, jež jsou nadále využívány, byly k dispozici v souladu s prováděcími pravidly do sedmi let po jejich přijetí. Soubory prostorových dat se zpřístupní v souladu s prováděcími pravidly buď přizpůsobením stávajících souborů prostorových dat nebo prostřednictvím transformačních služeb uvedených v čl. 11 odst. 1 písm. d).

4.   Prováděcí pravidla uvedená v odstavci 1 zahrnují definici a klasifikaci geoobjektů vztahující se k souborům prostorových dat souvisejícím s tématy uvedenými v příloze I, II nebo III a způsob, jakým je pro tato prostorová data provedena přímá lokalizace.

5.   Zástupci členských států na vnitrostátní, regionální a místní úrovni, jakož i jiné fyzické nebo právnické osoby se zájmem o dotyčná prostorová data z titulu role, kterou hrají v rámci infrastruktury pro prostorové informace, včetně uživatelů, výrobců, poskytovatelů služeb s přidanou hodnotou nebo koordinačních orgánů, se mohou zúčastnit přípravných jednání o obsahu prováděcích pravidel, uvedených v odstavci 1, před jejich projednáním ve výboru uvedeném v čl. 22 odst. 1.

Článek 8

1.   V případě souborů prostorových dat odpovídajících jednomu nebo více tématům uvedeným v příloze I nebo II musejí prováděcí pravidla podle čl. 7 odst. 1 splňovat podmínky stanovené v odstavcích 2, 3 a 4 tohoto článku.

2.   Prováděcí pravidla upravují tyto aspekty prostorových dat:

a)

společný rámec pro jedinečné určování geoobjektů, k nimž mohou být vyznačeny identifikátory používané ve vnitrostátních systémech, aby mezi nimi byla zajištěna interoperabilita;

b)

vztah mezi geoobjekty;

c)

klíčové atributy a odpovídající vícejazyčné výkladové slovníky běžně vyžadované u politik, které mohou mít vliv na životní prostředí;

d)

informace o časovém rozměru dat;

e)

aktualizace dat.

3.   Prováděcí pravidla jsou navržena tak, aby byla zajištěna spojitost mezi jednotlivými informacemi, které odkazují na totožnou polohu, nebo mezi jednotlivými informacemi, které odkazují na totožný objekt zobrazený v různých měřítcích.

4.   Prováděcí pravidla jsou navržena tak, aby informace odvozené z různých souborů prostorových dat byly srovnatelné, pokud jde o aspekty uvedené v čl. 7 odst. 4 a v odstavci 2 tohoto článku.

Článek 9

Prováděcí pravidla uvedená v čl. 7 odst. 1 se přijmou v souladu s tímto časovým rozvrhem:

a)

nejpozději do 15. května 2009 v případě souborů prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v příloze I;

b)

nejpozději do 15. května 2012 v případě souborů prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v přílohách II nebo III.

Článek 10

1.   Členské státy zajistí zpřístupnění veškerých informací, včetně údajů, kódů a technických klasifikací nezbytných k souladu s prováděcími pravidly podle čl. 7 odst. 1, orgánům veřejné správy nebo třetím stranám za podmínek, jež neomezí jejich použití k tomuto účelu.

2.   Aby byla zajištěna soudržnost prostorových dat, která se vztahují ke geografickým útvarům, jež svou polohou přesahují hranici mezi dvěma nebo více členskými státy, rozhodnou případně členské státy po vzájemné dohodě o znázornění a poloze takovýchto společných útvarů.

KAPITOLA IV

SÍŤOVÉ SLUŽBY

Článek 11

1.   Členské státy zřídí a provozují síť následujících služeb určených pro soubory prostorových dat a služby založené na prostorových datech, pro které byla v souladu s touto směrnicí vytvořena metadata:

a)

vyhledávací služby umožňující vyhledání souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech na základě obsahu odpovídajících metadat a umožňující zobrazení obsahu metadat;

b)

prohlížecí služby umožňující alespoň zobrazit, procházet, přiblížit/oddálit, posouvat nebo překrývat zobrazitelné soubory prostorových dat a zobrazit vysvětlivky a jakýkoli další významný obsah metadat;

c)

služby stahování dat umožňující stažení úplných souborů prostorových dat nebo jejich částí a tam, kde je to prakticky možné, přímý přístup k nim;

d)

transformační služby umožňující, aby soubory prostorových dat byly transformovány za účelem dosažení interoperability;

e)

služby umožňující spuštění služeb založených na prostorových datech.

Tyto služby zohlední příslušné uživatelské požadavky a umožní snadné užívání, přístup veřejnosti a dostupnost prostřednictvím internetu nebo jiného vhodného telekomunikačního prostředku.

2.   Pro účely služeb uvedených v odst. 1 písm. a) se zavede alespoň tato kombinace vyhledávacích kritérií:

a)

klíčová slova;

b)

klasifikace prostorových dat a služeb;

c)

kvalita a platnost souborů prostorových dat;

d)

stupeň souladu s prováděcími pravidly podle čl. 7 odst. 1;

e)

zeměpisná poloha;

f)

podmínky pro přístup k souborům prostorových dat a službám založeným na prostorových datech a podmínky pro jejich použití;

g)

orgány veřejné správy, které jsou pověřeny vytvářením, řízením, aktualizací a distribucí souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech.

3.   Transformační služby uvedené v odst. 1 písm. d) se kombinují s jinými službami uvedenými v tomto odstavci způsobem, který umožní provozování všech těchto služeb v souladu s prováděcími pravidly přijatými postupem podle čl. 7 odst. 1.

Článek 12

Členské státy zajistí orgánům veřejné správy, aby měly z technického hlediska možnost provázat své soubory prostorových dat a služby založené na prostorových datech se sítí uvedenou v čl. 11 odst. 1. Tato služba se rovněž na vyžádání zpřístupní třetím stranám, jejichž soubory prostorových dat a služby založené na prostorových datech jsou v souladu s prováděcími pravidly, kterými se stanoví povinnosti zejména pokud jde o metadata, síťové služby a interoperabilitu.

Článek 13

1.   Odchylně od čl. 11 odst. 1 mohou členské státy omezit přístup veřejnosti k souborům prostorových dat a službám založeným na prostorových datech prostřednictvím služeb uvedených v čl. 11 odst. 1 písm. a), pokud by tento přístup negativně ovlivnil mezinárodních vztahy, veřejnou bezpečnost nebo národní obranu.

Odchylně od čl. 11 odst. 1 mohou členské státy omezit přístup veřejnosti k souborům prostorových dat a službám založeným na prostorových datech prostřednictvím služeb uvedených v čl. 11 odst. 1 písm. b) až e) nebo ke službám elektronického obchodu uvedeným v čl. 14 odst. 3, pokud by takový přístup mohl nepříznivě ovlivnit:

a)

utajení jednání orgánů veřejné správy, je-li toto utajení stanoveno zákonem;

b)

mezinárodní vztahy, veřejnou bezpečnost nebo národní obranu;

c)

výkon spravedlnosti, právo každého na spravedlivé soudní řízení nebo způsobilost orgánu veřejné správy k provádění trestního nebo disciplinárního šetření;

d)

utajení obchodních nebo průmyslových informací, je-li toto utajení stanoveno vnitrostátním právem nebo právními předpisy Společenství za účelem ochrany oprávněných hospodářských zájmů, včetně veřejného zájmu na důvěrnost statistických údajů a utajení daňových údajů;

e)

práva duševního vlastnictví;

f)

utajení osobních údajů nebo spisů týkajících se fyzické osoby, pokud tato osoba nedala svolení ke zveřejnění těchto informací, je-li toto utajení stanoveno vnitrostátním právem nebo právními předpisy Společenství;

g)

zájmy nebo ochranu jakékoli osoby, která poskytla požadované informace dobrovolně, aniž by měla, nebo mohla mít zákonnou povinnost tyto informace poskytnout, ledaže tato osoba dala k poskytnutí dotyčných informací svolení;

h)

ochranu životního prostředí, kterého se tyto informace týkají, jako například místo výskytu vzácných druhů.

2.   Důvody omezení přístupu stanovené v odstavci 1 se vykládají restriktivním způsobem a s přihlédnutím k veřejnému zájmu, kterému je poskytnutím přístupu k informacím v daném případě vyhověno. V každém z jednotlivých případů je třeba poměřit veřejný zájem, kterému je zpřístupněním dat vyhověno, se zájmem přístup k těmto informacím omezit nebo podmínit. Členské státy nemohou na základě odst. 1 písm. a), d), f), g) a h) omezit přístup k informacím o emisích do životního prostředí.

3.   V tomto rámci a pro účely používání odst. 1 písm. f) zajistí členské státy soulad s požadavky směrnice 95/46/ES.

Článek 14

1.   Členské státy zajistí, aby služby uvedené v čl. 11 odst. 1 písm. a) a b) byly přístupny veřejnosti bezplatně.

2.   Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy umožnit, aby orgán veřejné správy poskytující službu podle čl. 11 odst. 1 písm. b) uplatňoval poplatky, pokud tyto poplatky zajišťují zachování a údržbu souborů prostorových dat a zachování odpovídajících služeb založených na datech, zejména v případech velmi velkých objemů pravidelně aktualizovaných dat.

3.   Data zpřístupněná prohlížecími službami uvedenými v čl. 11 odst. 1 písm. b) mohou být ve formě zabraňující opětovnému použití pro obchodní účely.

4.   Vybírají-li orgány veřejné správy poplatky za služby uvedené v čl. 11 odst. 1 písm. b), c) nebo e), členské státy zajistí, aby byly k dispozici služby elektronického obchodu. Tyto služby mohou být chráněny prohlášeními o vyloučení odpovědnosti nebo záruk, elektronickým souhlasem s licenčními podmínkami nebo v nezbytných případech licencemi.

Článek 15

1.   Komise zřídí a provozuje geoportál INSPIRE na úrovni Společenství.

2.   Členské státy zajistí přístup ke službám uvedeným v čl. 11 odst. 1 prostřednictvím geoportálu INSPIRE uvedeného v odstavci 1. Členské státy mohou rovněž zajistit přístup k těmto službám prostřednictvím vlastního přístupového rozhraní.

Článek 16

Prováděcí pravidla, určená ke změně jiných než podstatných prvků této kapitoly jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle článku 22 odst. 3 a zejména stanoví:

a)

technické specifikace služeb uvedených v článcích 11 a 12 a minimální výkonnostní kritéria těchto služeb s ohledem na stávající požadavky na podávání zpráv a doporučení přijatá v rámci právních předpisů Společenství v oblasti životního prostředí, stávající služby elektronického obchodu a technologický pokrok;

b)

závazky uvedené v článku 12.

KAPITOLA V

SDÍLENÍ DAT

Článek 17

1.   Každý členský stát přijme opatření ke sdílení souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech jeho orgány veřejné správy uvedenými v čl. 3 bodu 9 písm. a) a b). Tato opatření umožní těmto orgánům veřejné správy přístup k souborům prostorových dat a službám založeným na prostorových datech a výměnu a používání těchto souborů a služeb za účelem plnění veřejných úkolů, které mohou mít vliv na životní prostředí.

2.   Opatření uvedená v odstavci 1 předem vylučují jakákoli omezení, která by v místě užívání mohla vést ke vzniku praktických překážek pro sdílení souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech.

3.   Členské státy mohou orgánům veřejné správy, které poskytují soubory prostorových dat a služby založené na prostorových datech, povolit, aby vydávaly licence na tyto soubory a služby orgánům veřejné správy nebo orgánům a subjektům Společenství, které tyto soubory prostorových dat a služby založené na prostorových datech používají, nebo aby od nich požadovaly platby. Veškeré poplatky a licence musí být plně slučitelné s obecným cílem usnadnění sdílení souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech mezi orgány veřejné správy. Jsou-li vybírány poplatky, jsou udržovány v minimální výši nezbytné k zajištění potřebné kvality a poskytování souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech spolu s přiměřenou ziskovostí, přičemž jsou respektovány případné požadavky na sebefinancování orgánů veřejné správy poskytujících soubory prostorových dat a služby založené na prostorových datech. Soubory prostorových dat a služby založené na prostorových datech, které členské státy poskytují orgánům a subjektům Společenství pro účely plnění povinností podávání zpráv podle právních předpisů Společenství týkajících se životního prostředí, nepodléhají poplatkům.

4.   Opatření ke sdílení souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech podle odstavců 1, 2 a 3 by měla být přístupná orgánům veřejné správy uvedeným v čl. 3 bodu 9 písm. a) a b) jiných členských států a orgánům a subjektům Společenství pro účely veřejných úkolů, které mohou mít vliv na životní prostředí.

5.   Opatření ke sdílení souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech podle odstavců 1, 2 a 3 by měla být přístupná na základě vzájemnosti a rovnoprávnosti orgánům zřízeným mezinárodními dohodami, jejichž smluvními stranami jsou Společenství a členské státy, pro účely úkolů, které mohou mít vliv na životní prostředí.

6.   Jsou-li opatření ke sdílení prostorových souborů a služeb podle odstavců 1, 2 a 3 zpřístupněna v souladu s odstavci 4 a 5, mohou být tato opatření doplněna požadavky podle vnitrostátního práva podmiňujícími jejich použití.

7.   Odchylně od tohoto článku mohou členské státy omezit sdílení, pokud by ohrozilo průběh soudního řízení, veřejnou bezpečnost, národní obranu nebo mezinárodní vztahy.

8.   Členské státy poskytují orgánům a subjektům Společenství přístup k souborům prostorových dat a službám založeným na prostorových datech v souladu s harmonizovanými podmínkami. Prováděcí pravidla pro tyto podmínky, určená ke změně jiných než podstatných prvků této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 22 odst. 3. Tato prováděcí pravidla plně dodržují zásady uvedené v odstavcích 1 až 3.

KAPITOLA VI

KOORDINACE A DOPLŇKOVÁ OPATŘENÍ

Článek 18

Členské státy zajistí, aby byly napříč různými úrovněmi veřejné správy určeny příslušné struktury a mechanismy pro koordinaci příspěvků všech subjektů, které mají zájem na infrastruktuře pro prostorové informace členských států.

Tyto struktury koordinují příspěvky mimo jiné uživatelů, výrobců, poskytovatelů služeb s přidanou hodnotou a koordinačních orgánů, týkající se identifikace příslušných souborů dat, potřeb uživatelů, poskytování informací o stávajících postupech a poskytování zpětné vazby o provádění této směrnice.

Článek 19

1.   Komise odpovídá za koordinaci INSPIRE na úrovni Společenství a za tímto účelem jsou jí nápomocny příslušné organizace a zejména Evropská agentura pro životní prostředí.

2.   Každý členský stát určí kontaktní místo, obvykle orgán veřejné správy, který odpovídá za styk s Komisí v záležitostech týkajících se této směrnice. Tomuto kontaktnímu místu napomáhá koordinační struktura, přičemž se zohlední rozdělení pravomocí a odpovědnosti v rámci členského státu.

Článek 20

Prováděcí pravidla podle této směrnice náležitě zohlední normy přijaté evropskými orgány pro normalizaci v souladu s postupem stanoveným ve směrnici 98/34/ES, jakož i mezinárodní normy.

KAPITOLA VII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 21

1.   Členské státy sledují zavádění a využití svých infrastruktur pro prostorové informace. K výsledkům tohoto sledování mají Komise a veřejnost nepřetržitý přístup.

2.   Do 15. května 2010 zašlou členské státy Komisi zprávu zahrnující souhrnný popis:

a)

způsobu koordinace mezi veřejnými poskytovateli a uživateli souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech a zprostředkovatelskými orgány, a popis vztahů s třetími stranami a způsobu zajištění kvality;

b)

příspěvku orgánů veřejné správy nebo třetích stran k fungování a koordinaci infrastruktury pro prostorové informace;

c)

informací o využití infrastruktury pro prostorové informace;

d)

dohod o sdílení dat mezi orgány veřejné správy;

e)

nákladů a přínosů spojených s prováděním této směrnice.

3.   Každé tři roky, a poprvé nejpozději 15. května 2013, zašlou členské státy Komisi zprávu obsahující aktualizované informace související s body uvedenými v odstavci 2.

4.   Prováděcí pravidla k tomuto článku se přijmou regulativním postupem podle čl. 22 odst. 2.

Článek 22

1.   Komisi je nápomocen výbor.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 uvedeného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 uvedeného rozhodnutí.

Článek 23

Do 15. května 2014 a poté každých šest let předkládá Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění této směrnice založenou mimo jiné na zprávách členských států v souladu s čl. 21 odst. 2 a 3.

V případě potřeby je zpráva doplněna návrhy opatření Společenství.

Článek 24

1.   Členské státy přijmou právní a správní předpisy nezbytné k dosažení souladu s touto směrnicí do 15. května 2009.

Uvedené předpisy přijaté členskými státy musejí obsahovat odkaz na tuto směrnici, nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 25

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 26

Tato směrnice je určena členským státům.

V Štrasburku dne 14. března 2007.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda nebo předsedkyně

G. GLOSER


(1)  Úř. věst. C 221, 8.9.2005, s. 33.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 7. června 2005 (Úř. věst. C 124 E, 25.5.2006, s. 116), společný postoj Rady ze dne 23. ledna 2006 (Úř. věst. C 126 E, 30.5.2006, s. 16), postoj Evropského parlamentu ze dne 13. června 2006 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku), rozhodnutí Rady ze dne 29. ledna 2007 a legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. února 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(3)  Úř. věst. L 242, 10.9.2002, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s. 26.

(5)  Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 90.

(6)  Úř. věst. L 138, 28.5.2002, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 192, 28.7.2000, s. 36.

(8)  Úř. věst. L 324, 11.12.2003, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 788/2004 (Úř. věst. L 138, 30.4.2004, s. 17).

(9)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31. Směrnice ve znění nařízení (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(10)  Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 2003.

(11)  Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1641/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 1).

(12)  Úř. věst. C 321, 31.12.2003, s. 1.

(13)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).


PŘÍLOHA I

TÉMATA PROSTOROVÝCH DAT PODLE ČL. 6 PÍSM. A), ČL. 8 ODST. 1 A ČL. 9 PÍSM. A)

1.

Souřadnicové referenční systémy

Systémy umožňující jednoznačné přiřazení polohy prostorovým informacím pomocí souboru souřadnic (x, y, z) nebo zeměpisné šířky, zeměpisné délky a výšky, vycházející z údajů polohových a výškových geodetických systémů.

2.

Zeměpisné soustavy souřadnicových sítí

Harmonizovaná souřadnicová síť s víceúrovňovým rozlišením, normalizovanou polohou a velikostí buněk souřadnicové sítě, a společným vztažným bodem.

3.

Zeměpisné názvy

Jména oblastí, regionů, míst, velkoměst, předměstí, měst nebo sídel nebo jakýchkoli zeměpisných nebo topografických útvarů veřejného zájmu nebo historického významu.

4.

Správní jednotky

Správní jednotky rozdělující území, ve kterém členské státy mají nebo vykonávají svrchovaná práva, pro účely místní, regionální a státní správy, oddělené správními hranicemi.

5.

Adresy

Poloha nemovitostí podle adresních identifikátorů, obvykle pomocí názvu ulice, čísla domu, poštovního směrovacího čísla.

6.

Katastrální parcely

Území vymezená v katastru nemovitostí nebo v obdobném rejstříku.

7.

Dopravní sítě

Silniční, železniční, letecké a vodní dopravní sítě a související infrastruktura. Zahrnují spojnice mezi jednotlivými sítěmi. Zahrnují rovněž transevropskou dopravní síť, jak je vymezena v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES ze dne 23. července 1996 o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě (1) a v budoucích změnách uvedeného rozhodnutí.

8.

Vodopis

Přírodní prvky, včetně mořských oblastí a všech ostatních s nimi souvisejících vodních těles a prvků, včetně povodí a dílčích povodí. Případně v souladu s definicemi uvedenými ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (2), a v podobě sítí.

9.

Chráněná území

Území určená nebo spravovaná v rámci mezinárodních právních předpisů a právních předpisů Společenství a členských států pro dosažení konkrétních cílů jejich ochrany.


(1)  Úř. věst. L 228, 9.9.1996, s. 1. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím Rady č. 1791/2006/ES (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1. Směrnice ve znění rozhodnutí č. 2455/2001/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2001, s. 1).


PŘÍLOHA II

TÉMATA PROSTOROVÝCH DAT PODLE ČL. 6 PÍSM. A), ČL. 8 ODST. 1 A ČL. 9 PÍSM. B)

1.

Nadmořská výška

Digitální výškový model pevniny, povrchu ledovců a oceánů. Zahrnuje nadmořské výšky pevnin, vodní hloubky a pobřežní čáru.

2.

Krajinný pokryv

Fyzický a biologický pokryv zemského povrchu, včetně uměle vytvořených ploch, zemědělských oblastí, lesů, přirozených a částečně přirozených oblastí, mokřadů, vodních těles.

3.

Ortofotosnímky

Obrazová data pořízená satelitními nebo leteckými čidly vztažená k zemskému povrchu pomocí zeměpisné soustavy souřadnic.

4.

Geologie

Geologie charakterizovaná podle složení a struktury. Zahrnuje skalní podloží, zvodně a geomorfologii.


PŘÍLOHA III

TÉMATA PROSTOROVÝCH DAT PODLE ČL. 6 PÍSM. B) A ČL. 9 PÍSM. B)

1.

Statistické jednotky

Jednotky pro šíření nebo používání statistických informací.

2.

Budovy

Zeměpisná poloha budov.

3.

Půda

Půda a její podloží popsané podle hloubky, zrnitosti, struktury a obsahu částic a organického materiálu, podílu skeletu, erozí, případně průměrného sklonu svahu a očekávané kapacity jímavosti vody.

4.

Využití území

Území popsané podle své současné a plánované funkce nebo společensko-hospodářských účelů (např. obytné, průmyslové, obchodní, zemědělské, lesnické, rekreační).

5.

Lidské zdraví a bezpečnost

Zeměpisné rozložení převládajícího výskytu patologických stavů (alergií, rakovin, nemocí dýchacího ústrojí atd.), informace o dopadu na zdraví (biomarkery, pokles plodnosti, epidemie) nebo životní podmínky (únava, stres atd.) související přímo (znečištění ovzduší, chemikálie, ztenčování ozonové vrstvy, hluk atd.) nebo nepřímo (potraviny, geneticky modifikované organismy atd.) s kvalitou životního prostředí.

6.

Veřejné služby a služby veřejné správy

Zahrnují zařízení, jako například kanalizace, nakládání s odpady, zásobování energií a zásobování vodou, správní a sociální státní služby, jako například veřejnou správu, zařízení civilní ochrany, školy a nemocnice.

7.

Zařízení pro sledování životního prostředí

Rozmístění a provoz zařízení pro sledování životního prostředí zahrnuje pozorování a měření emisí, stavu složek životního prostředí a dalších ukazatelů ekosystému (druhové rozmanitosti, ekologických podmínek rostlinstva atd.) orgány veřejné správy nebo jejich jménem.

8.

Výrobní a průmyslová zařízení

Místa s průmyslovou výrobou, včetně zařízení, na která se vztahuje směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění (1), a zařízení na jímání vody, těžbu, skladiště a úložiště.

9.

Zemědělská a akvakulturní zařízení

Vybavení a zařízení zemědělské výroby (včetně zavlažovacích systémů, skleníků a stájí).

10.

Rozložení obyvatelstva – demografie

Zeměpisné rozložení osob, včetně charakteristik obyvatelstva a druhů činnosti, seskupených podle souřadnicové sítě, regionu, správní jednotky nebo jiné analytické jednotky.

11.

Správní oblasti/chráněná pásma/regulovaná území a jednotky podávající hlášení

Oblasti spravované, regulované nebo používané pro hlášení na mezinárodní, evropské, celostátní, regionální nebo místní úrovni. Zahrnuje skládky, pásma hygienické ochrany vodních zdrojů, oblasti zranitelné dusičnany, regulované plavební dráhy na moři nebo rozsáhlých vnitrozemských vodních plochách, oblasti pro ukládání odpadů, pásma s omezením hladiny hluku, povolená průzkumná a těžební území, oblasti povodí, příslušné jednotky pro podávání hlášení a pásma pobřežní správy.

12.

Oblasti ohrožené přírodními riziky

Zranitelné oblasti označené podle přírodního nebezpečí (všechny povětrnostní, hydrologické, seismické a sopečné úkazy, jakož i ničivé požáry, které mohou mít vzhledem ke svému výskytu, závažnosti a četnosti vážný dopad na společnost), např. povodně, sesuvy a sesedání půdy, laviny, lesní požáry, zemětřesení, sopečné výbuchy.

13.

Stav ovzduší

Fyzikální stav ovzduší. Zahrnuje prostorová data založená na měřeních, modelech nebo jejich kombinaci, jakož i místa měření.

14.

Zeměpisné meteorologické prvky

Povětrnostní podmínky a jejich měření; srážky, teplota, výpar z půdy a rostlinného pokryvu, rychlost a směr větru.

15.

Zeměpisné oceánografické prvky

Fyzikální stav oceánů (proudy, slanost, výška vln atd.).

16.

Mořské oblasti

Fyzikální stav moří a slaných vod rozdělených do regionů a subregionů se společnými vlastnostmi.

17.

Bioregiony

Oblasti s poměrně stejnorodými ekologickými podmínkami a společnými vlastnostmi.

18.

Stanoviště a biotopy

Zeměpisné oblasti vyznačující se zvláštními ekologickými podmínkami, procesy, strukturami a (životně důležitými) funkcemi, které skýtají fyzickou podporu organismům, které v nich žijí. Zahrnují pozemské a vodní oblasti rozlišené podle zeměpisných, abiotických a biotických prvků, přirozené i částečně přirozené povahy.

19.

Rozložení druhů

Zeměpisné rozložení výskytu živočišných a rostlinných druhů seskupených podle souřadnicové sítě, regionu, správní jednotky nebo jiné analytické jednotky.

20.

Energetické zdroje

Energetické zdroje, včetně uhlovodíků, vodní energie, bioenergie, sluneční a větrné energie atd., případně včetně informací o hloubce nebo výšce týkajících se rozsahu zdroje.

21.

Nerostné suroviny

Nerostné suroviny, včetně kovových rud, průmyslových surovin atd., případně včetně informací o hloubce nebo výšce týkajících se rozsahu zdroje.


(1)  Úř. věst. L 257, 10.10.1996, s. 26. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 (Úř. věst. L 33, 4.2.2006, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU