2007/344/ES2007/344/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. května 2007 o harmonizované dostupnosti informací o využívání spektra ve Společenství (oznámeno pod číslem K (2007) 2085) (Text s významem pro EHP )

Publikováno: Úř. věst. L 129, 17.5.2007, s. 67-70 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 16. května 2007 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. ledna 2008 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 16. května 2007

o harmonizované dostupnosti informací o využívání spektra ve Společenství

(oznámeno pod číslem K(2007) 2085)

(Text s významem pro EHP)

(2007/344/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 676/2002/ES ze dne 7. března 2002 o předpisovém rámci pro politiku rádiového spektra v Evropském společenství (rozhodnutí o rádiovém spektru) (1), a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí 676/2002/ES (rozhodnutí o rádiovém spektru) ukládá členským státům zajistit zveřejnění jejich národní kmitočtové tabulky a informací o právech, podmínkách, postupech, sazbách a poplatcích týkajících se využívání rádiového spektra, pokud jsou relevantní pro splnění cíle stanoveného v článku 1 uvedeného rozhodnutí. Členské státy mají tyto informace průběžně aktualizovat a přijmout opatření k vytvoření odpovídajících databází pro zpřístupnění těchto informací veřejnosti, popřípadě v souladu s odpovídajícími harmonizačními opatřeními přijatými podle článku 4 uvedeného rozhodnutí.

(2)

Studie provedená jménem Komise (2) zjistila, že navzdory předchozímu úsilí členské státy nadále zveřejňují informace o využívání spektra s různou mírou podrobnosti, v různých formátech a s rozdíly v přístupnosti informací a v intervalech jejich aktualizace. Tyto rozdíly mohou mít dopad na podnikání, na plánování investic a na rozhodování v kontextu vnitřního trhu s výrobky a službami, jakož i na výrobu. Informace o podmínkách využívání spektra mohou dále napomáhat zapojení malých a středních podniků (MSP) a nepřímo podporovat udržitelný růst odvětví elektronických komunikací obecně.

(3)

Dostupnost odpovídajících informací má podstatný význam v souvislosti s lepší právní úpravou, neboť k odstranění nepotřebných restriktivních opatření a k zavedení obchodování s právy k využívání kmitočtů jsou třeba jasné, spolehlivé a aktuální informace o stávajícím využívání.

(4)

Jednotné informační místo by zajistilo snadný přístup a uživatelsky vstřícnou prezentaci informací o spektru v celém Společenství. Aby byly efektivní, musejí se tyto informace poskytovat v harmonizovaném formátu se stejným obsahem u všech členských států a měly by být přenositelné z národních databází s využitím moderních automatických prostředků přenosu dat, díky kterým nebude k dodávání národních údajů do jednotného informačního místa třeba dalších lidských zdrojů.

(5)

Existuje zásadní shoda členských států a zástupců průmyslu k využití systému zřízeného Evropským radiokomunikačním úřadem (ERO – European Radiocommunications Office) (3). Informační systém o kmitočtovém spektru ERO (EFIS – ERO Frequency Information System) je veřejně dostupný na internetu a umožňuje vyhledávání a srovnávání oficiálních informací o spektru v rámci Evropy, pokud jsou informace do systému národními správami zadány. Uvedený systém by měly využívat všechny členské státy.

(6)

Komise vydala pro CEPT (CEPT – European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) mandát ze dne 8. prosince 2005 k využívání EFIS ke zveřejňování a přístupu k informacím o spektru v rámci Společenství. CEPT předložila konečné výsledky tohoto mandátu, jimiž se prokázalo, že EFIS lze využívat jako společný informační portál v Evropském společenství v souladu s cíli obsaženými v tomto mandátu. Výbor pro rádiové spektrum přijal závěrečnou zprávu CEPT dne 5. října 2006 a potvrdil cíle v mandátu uvedené. Výsledky mandátu by měly být ve Společenství využity.

(7)

Evropský portál pro informace o spektru by neměl nahradit národní databáze o spektru, nýbrž být doplňujícím portálem, který navíc poskytne na jednom informačním místě možnost vyhledávat a porovnávat na evropské úrovni informace v jednotném formátu a ve stejném rozsahu.

(8)

Výbor pro posuzování shody a pro dozor nad trhem v oblasti telekomunikací (TCAM – Telecommunications Conformity Assessment and Market Surveillance Committee) zřízený směrnicí Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES ze dne 9. března 1999 o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody (4) (směrnice R&TTE) vyvíjí úsilí o harmonizaci úpravy a obsahu specifikací rádiových rozhraní. Tyto podmínky se vztahují ke článku 5 rozhodnutí o rádiovém spektru a považují se za významné veřejné informace, které by měly zpřístupnit všechny členské státy.

(9)

Poskytování informací o právech k využívání rádiových kmitočtů může ze strany členských států vyžadovat mimořádné úsilí, má však velký význam pro transparentní a efektivní tržně založenou politiku týkající se spektra. Členské státy mohou ke splnění požadavků na zpřístupnění tohoto druhu informací potřebovat čas navíc.

(10)

Snadný přístup k informacím by měl být zaručen všem zúčastněným stranám s výhradou dodržení pravidel Společenství o obchodním tajemství zejména v ustanoveních směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice) (5).

(11)

Toto rozhodnutí by se mělo provést a použít v plném souladu se zásadami a požadavky pro ochranu osobních údajů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (6) a podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) (7).

(12)

Efektivita EFIS pro členské státy a pro veřejnost by se měla příležitostně ověřovat, aby se zajistilo řádné účinné naplňování cílů uvedených v mandátu.

(13)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rádiové spektrum,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Účelem tohoto rozhodnutí je harmonizovat dostupnost informací o využívání rádiového spektra ve Společenství pomocí společného informačního místa a harmonizace formátu a obsahu těchto informací.

Článek 2

Členské státy využívají Informační systém o kmitočtovém spektru ERO (EFIS) zřízený Evropským radiokomunikačním úřadem (ERO) jako společného přístupového bodu za účelem dosáhnout prostřednictvím internetu veřejné dostupnosti srovnatelných informací o využívání spektra v každém členském státu.

Článek 3

1.   Členské státy poskytují systému EFIS následující informace o využívání rádiového spektra na svém území:

a)

jednotlivě u každého kmitočtového pásma:

přidělení službám, jak je definováno v Radiokomunikačním řádu Mezinárodní telekomunikační unie (ITU),

aplikace, jejichž označení se zvolí z výčtu názvů aplikací užívaných v EFIS,

specifikace rádiových rozhraní podle formátu v příloze I,

individuální práva k využívání kmitočtů podle přílohy II;

b)

obecně u využívání rádiového spektra:

národní kontaktní místo, schopné zodpovídat dotazy veřejnosti v souvislosti s vyhledáním národních informací o spektru, jež nejsou zahrnuty do evropského informačního portálu o spektru, jakož i informací o postupech a podmínkách uplatňovaných pro jakýkoliv národní proces udělení práv k využívání rádiových kmitočtů,

případná národní politika a strategie v oblasti spektra ve formě zprávy.

2.   Členské státy aktualizují informace uvedené v odstavci 1 alespoň jednou ročně do 1. ledna 2010, potom dvakrát ročně. To se provádí buďto manuálním vkládáním údajů přes internet, anebo automatizovaným přenosem dat s využitím stanoveného protokolu pro výměnu dat.

Článek 4

Členské státy informují Komisi, pokud se domnívají, že EFIS už není s to poskytovat odbornou způsobilost, integritu a spolehlivost, jimiž je odůvodněno její používání jakožto společného informačního místa.

Článek 5

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2008.

Ustanovení o informacích o individuálních právech k využívání kmitočtů se použijí ode dne 1. ledna 2010.

Článek 6

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 16. května 2007.

Za Komisi

Viviane REDING

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 1.

(2)  Study on information on the allocation, availability and use of radio spectrum in the Community, IDATE, únor 2005 (Studie o informacích o přidělení, dostupnosti a využívání rádiového spektra ve Společenství).

(3)  ERO je mezinárodní organizace zřízená Úmluvou o zřízení Evropského radiokomunikačního úřadu, podepsanou v Haagu dne 23. června 1993.

(4)  Úř. věst. L 91, 7.4.1999, s. 10. Směrnice ve znění nařízení (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(5)  Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 33.

(6)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31. Směrnice ve znění nařízení (ES) č. 1882/2003.

(7)  Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37. Směrnice ve znění směrnice 2006/24/ES (Úř. věst. L 105, 13.4.2006, s. 54).


PŘÍLOHA I

Formát pro specifikace rádiových rozhraní

Členské státy poskytnou buďto odkazem na relevantní normu, nebo na popisný text a podle potřeby případné komentáře, týkající se těchto parametrů:

1.

kanálové uspořádání;

2.

modulace/šířka obsazeného pásma;

3.

směr vysílání/odstup;

4.

vysílací výkon/hustota výkonu;

5.

pravidla pro přístup ke kanálům a pro jejich obsazování;

6.

schvalovací režim;

7.

další podstatné požadavky podle čl. 3 odst. 3 směrnice 1999/5/ES;

8.

předpoklady pro kmitočtové plánování.


PŘÍLOHA II

Formát pro informace o právech k využívání kmitočtů

Informace o právech k využívání kmitočtů lze omezit na kmitočtová pásma využívaná k poskytování služeb elektronických komunikací, která jsou obchodovatelná v souladu s čl. 9 odst. 3 směrnice 2002/21/ES, nebo na která se práva udělují na základě výběrových řízení podle směrnice 2002/20/ES.

U relevantních kmitočtových pásem poskytnou členské státy v souladu s požadavky směrnice 95/46/ES a směrnice 2002/58/ES a pravidly Společenství o obchodním tajemství a národními pravidly o obchodním tajemství, tyto informace:

1.

totožnost držitele práva využívání rádiových kmitočtů;

2.

datum ukončení platnosti uvedeného práva nebo případně očekávanou dobu trvání;

3.

zeměpisnou platnost práva alespoň poskytnutím informací, zda toto právo je lokální (tj. jedna stanice), regionální nebo celostátní;

4.

údaj o tom, zda toto právo je, nebo není obchodovatelné.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU