2007/158/ES2007/158/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. března 2007 , kterým se mění rozhodnutí Komise 2003/804/ES a 2003/858/ES, pokud jde o dovoz živých ryb a měkkýšů určených k lidské spotřebě ze třetích zemí, jejichž seznam je uveden v nařízení (ES) č. 2076/2005 (oznámeno pod číslem K(2007) 682) (Text s významem pro EHP )

Publikováno: Úř. věst. L 68, 8.3.2007, s. 10-11 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 7. března 2007 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. března 2007 Nabývá účinnosti: 7. března 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 7. března 2007,

kterým se mění rozhodnutí Komise 2003/804/ES a 2003/858/ES, pokud jde o dovoz živých ryb a měkkýšů určených k lidské spotřebě ze třetích zemí, jejichž seznam je uveden v nařízení (ES) č. 2076/2005

(oznámeno pod číslem K(2007) 682)

(Text s významem pro EHP)

(2007/158/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/67/EHS ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních předpisech pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh (1), a zejména na čl. 19 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2003/804/ES ze dne 14. listopadu 2003, kterým se stanoví veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz měkkýšů, jejich jiker a gamet pro další růst, výkrm, sádkování nebo lidskou spotřebu (2) a rozhodnutí Komise 2003/858/ES ze dne 21. listopadu 2003, kterým se stanoví veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz živých ryb, jejich jiker a mlíčí pro účely chovu a živých ryb pocházejících z akvakultury a jejich produktů určených pro lidskou spotřebu (3), odkazují na třetí země uvedené na seznamu stanoveném rozhodnutím Komise 2006/766/ES ze dne 6. listopadu 2006, kterým se stanoví seznamy třetích zemí a území, ze kterých je povolen dovoz mlžů, ostnokožců, pláštěnců, mořských plžů a produktů rybolovu (4), pokud jde o povolení dovozu živých ryb a měkkýšů určených k lidské spotřebě do Společenství.

(2)

Podle nařízení Komise (ES) č. 2076/2005 ze dne 5. prosince 2005, kterým se stanoví přechodná opatření pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004 a kterým se mění nařízení (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 (5), mohou členské státy během přechodného období, které uplyne dne 31. prosince 2009, za určitých podmínek z hlediska veřejného zdraví povolit dovoz živých mlžů a produktů rybolovu ze zemí na seznamech v přílohách I a II uvedeného nařízení. Produkty dovážené z těchto zemí lze uvádět pouze na domácí trh dovážejícího členského státu nebo na trh členských států, které povolily dovoz stejných produktů.

(3)

Rozhodnutí 2003/804/ES a 2003/858/ES by rovněž měla povolovat dovoz ze zemí uvedených na seznamech podle nařízení (ES) č. 2076/2005.

(4)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Změny rozhodnutí 2003/804/ES

Ustanovení čl. 4 odst. 1 písm. a) rozhodnutí 2003/804/ES se nahrazuje tímto:

„a)

je na seznamu stanoveném rozhodnutím Komise 2006/766/ES (6) uvedena třetí země odeslání nebo je tato země během přechodného období podle nařízení Komise (ES) č. 2076/2005 (7) uvedena na seznamu stanoveném tímtéž nařízením;

Článek 2

Změny rozhodnutí 2003/858/ES

Ustanovení čl. 5 odst. 1 písm. a) rozhodnutí 2003/858/ES se nahrazuje tímto:

„a)

je na seznamu stanoveném rozhodnutím Komise 2006/766/ES (8) uvedena třetí země odeslání nebo je tato země během přechodného období podle nařízení Komise (ES) č. 2076/2005 (9) uvedena na seznamu stanoveném tímtéž nařízením;

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 7. března 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 46, 19.2.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 302, 20.11.2003, s. 22. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2006/767/ES (Úř. věst. L 320, 18.11.2006, s. 58).

(3)  Úř. věst. L 324, 11.12.2003, s. 37. Rozhodnutí naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1792/2006 (Úř. věst. L 362, 20.12.2006, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 320, 18.11.2006, s. 53.

(5)  Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 83. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1666/2006 (Úř. věst. L 320, 18.11.2006, s. 47).

(6)  Úř. věst. L 320, 18.11.2006, s. 53.

(7)  Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 83.“

(8)  Úř. věst. L 320, 18.11.2006, s. 53.

(9)  Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 83.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU