2007/25/ESRozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2006 o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků a přesunů ptáků v zájmovém chovu doprovázených jejich majiteli do Společenství (oznámeno pod číslem K(2006) 6958) (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 8, 24.8.2007, s. 29-34 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 22. prosince 2006 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 22. prosince 2006 Nabývá účinnosti: 22. prosince 2006
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/1938 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 22. prosince 2006

o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků a přesunů ptáků v zájmovém chovu doprovázených jejich majiteli do Společenství

(oznámeno pod číslem K(2006) 6958)

(Text s významem pro EHP)

(2007/25/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 ze dne 26. května 2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady 92/65/EHS (1), a zejména na článek 18 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V důsledku ohniska influenzy ptáků v jihovýchodní Asii v roce 2004 způsobené vysoce patogenním kmenem viru přijala Komise v souvislosti s touto nákazou několik ochranných opatření. Tato opatření zahrnují zejména rozhodnutí Komise 2005/759/ES ze dne 27. října 2005 o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků v některých třetích zemích a přesunů ptáků ze třetích zemí doprovázených svými majiteli (2). Rozhodnutí 2005/759/ES platí do dne 31. prosince 2006.

(2)

V některých členských zemích Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) jsou stále pravidelně zjišťována ohniska influenzy ptáků způsobená vysoce patogenním kmenem influenzy ptáků H5N1, a to včetně zemí, které předtím nebyly postiženy. Nákazu se proto ještě nepodařilo zastavit. Po celém světě se kromě toho nadále vyskytují případy nákazy či dokonce úmrtí člověka v důsledku úzkého kontaktu s nakaženými ptáky.

(3)

Na žádost Komise přijala komise pro zdraví a dobré životní podmínky zvířat při Evropském úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) během zasedání ve dnech 26.–27. října 2006 vědecké stanovisko k rizikům pro zdraví a dobré životní podmínky zvířat, která souvisejí s dovozem volně žijících ptáků jiných než drůbež do Společenství. Toto stanovisko poukazuje na rizika šíření virových chorob, jako je influenza ptáků a newcastleská choroba, prostřednictvím dovozu ptáků jiných než drůbež a stanoví možné nástroje a možnosti, které mohou případné zjištěné zdravotní riziko související s dovozem těchto ptáků snížit. Stanovisko dále uvádí, že je zřídkakdy možné s jistotou odlišit ptáky „odchycené ve volné přírodě“ od ptáků „chovaných v zajetí“, neboť metody označování je možné použít pro různé typy ptáků, aniž by bylo možné je od sebe odlišit.

(4)

Tyto závěry lze rovněž uplatnit na přesun ptáků v zájmovém chovu ze třetích zemí. Aby bylo možné jasně odlišit ptáky chované v zajetí, kteří byli odchyceni ve volné přírodě, pro dovoz pro obchodní účely od ptáků v zájmovém chovu, měl by přesun živých ptáků v zájmovém chovu nadále podléhat přísným podmínkám, bez rozlišení země původu, s cílem zaručit status ptáků v zájmovém chovu a zabránit šíření těchto virových chorob. Z toho důvodu je vhodné prodloužit dobu použitelnosti opatření stanovených v rozhodnutí 2005/759/ES do dne 31. prosince 2007.

(5)

Rozhodnutí 2005/759/ES bylo od svého vstupu v platnost několikrát změněno. V zájmu jasnosti právních předpisů Společenství by rozhodnutí 2005/759/ES mělo být zrušeno a nahrazeno tímto rozhodnutím.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Přesuny ze třetích zemí

1.   Členské státy povolí přesun živých ptáků v zájmovém chovu ze třetích zemí pouze v případech, kdy zásilka obsahuje nejvýše pět ptáků a:

a)

ptáci pocházejí z členské země OIE, která spadá do pravomoci regionální komise uvedené v části A přílohy I; nebo

b)

ptáci pocházejí z členské země OIE, která spadá do pravomoci regionální komise uvedené v části B přílohy I, za předpokladu, že ptáci:

i)

prošli třicetidenní předvývozní izolací v místě odeslání ve třetí zemi uvedené v rozhodnutí Komise 79/542/EHS (3); nebo

ii)

jsou podrobeni třicetidenní podovozní karanténě v členském státě určení v zařízení schváleném podle čl. 3 odst. 4 rozhodnutí Komise 2000/666/ES (4); nebo

iii)

byli během uplynulých šesti měsíců a nejpozději 60 dnů před odesláním ze třetí země očkováni a alespoň při jedné příležitosti opětovně očkováni proti influenze ptáků za použití očkovací látky H5 schválené pro příslušný druh v souladu s pokyny výrobce; nebo

iv)

byli alespoň deset dnů před vývozem izolováni a podrobeni testům na zjištění antigenu či genomu H5N1, jak stanoví kapitola 2.1.14 Příručky pro diagnostické testy a očkovací látky pro suchozemská zvířata (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals), provedeným na vzorku odebraném ne dříve než třetí den v izolaci.

2.   Soulad s podmínkami stanovenými v odstavci 1 ověřuje úřední veterinární lékař, v případě podmínek uvedených v odst. 1 písm. b) bodě ii) na základě prohlášení majitele, ve třetí zemi odeslání v souladu se vzorem osvědčení uvedeným v příloze II.

3.   Veterinární osvědčení musí být doplněno prohlášením majitele nebo jeho zástupce v souladu s přílohou III.

Článek 2

Veterinární kontroly

1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, že jsou ptáci v zájmovém chovu přesouvaní ze třetí země na území Společenství v místě vstupu na území Společenství podrobeni kontrole dokumentů a totožnosti ze strany příslušných orgánů.

2.   Členské státy určí orgány uvedené v odstavci 1, které jsou za takové kontroly odpovědné, a neprodleně o nich uvědomí Komisi.

3.   Každý členský stát vypracuje seznam míst vstupu uvedených v odstavci 1 a předá jej ostatním členským státům a Komisi.

4.   Pokud se při kontrolách zjistí, že zvířata nesplňují požadavky stanovené tímto rozhodnutím, použije se třetí pododstavec článku 14 nařízení (ES) č. 998/2003.

Článek 3

Toto rozhodnutí se nepoužije, jsou-li na území Společenství přesouváni ptáci doprovázení svými majiteli z Andory, Faerských ostrovů, Grónska, Chorvatska, Islandu, Lichtenštejnska, Monaka, Norska, San Marina, Švýcarska a Vatikánského městského státu.

Článek 4

Členské státy neprodleně přijmou opatření nezbytná pro dosažení souladu s tímto rozhodnutím a tato opatření zveřejní. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 5

Rozhodnutí 2005/759/ES se zrušuje.

Článek 6

Toto rozhodnutí se použije do dne 31. prosince 2007.

Článek 7

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 22. prosince 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 146, 13.6.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1467/2006 (Úř. věst. L 274, 5.10.2006, s. 3).

(2)  Úř. věst. L 285, 28.10.2005, s. 52. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2006/522/ES (Úř. věst. L 205, 27.7.2006, s. 28).

(3)  Úř. věst. L 146, 14.6.1979, s. 15. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím Komise 2006/463/ES (Úř. věst. L 183, 5.7.2006, s. 20).

(4)  Úř. věst. L 278, 31.10.2006, s. 26. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2002/279/ES (Úř. věst. L 99, 16.4.2002, s. 17).


PŘÍLOHA I

ČÁST A

Členské země OIE, které spadají do pravomoci regionálních komisí OIE, jak je uvedeno v čl. 1 odst. 1 písm. a):

ČÁST B

Členské země OIE, které spadají do pravomoci regionálních komisí OIB, jak je uvedeno v čl. 1 odst. 1 písm. b), z:

Afriky,

Ameriky,

Asie, Dálného východu a Oceánie,

Evropy a

Středního východu


PŘÍLOHA II

Image

Image


PŘÍLOHA III

Prohlášení majitele nebo zástupce majitele ptáků v zájmovém chovu

Já, níže podepsaný majitel (1)/zástupce majitele (1), prohlašuji, že:

1.

Ptáci budou při přesunu doprovázeni osobou, jež je za zvířata odpovědná.

2.

Zvířata nejsou určena pro obchodní účely.

3.

V období mezi veterinárním vyšetřením před přesunem a skutečným odjezdem zůstanou ptáci izolováni před jakýmkoli možným stykem s jinými ptáky.

4.

Zvířata se podrobila třicetidenní izolaci před přesunem, aniž by se dostala do styku s jinými ptáky, na něž se nevztahuje toto osvědčení. (1)

5.

Zařídil jsem třicetidenní podovozní karanténu v karanténním zařízení v … , jak je uvedeno v bodě I.12 osvědčení. (1)

… …

Datum a místo Podpis


(1)  Nehodící se škrtněte.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU