(ES) č. 2020/2006Nařízení Komise (ES) č. 2020/2006 ze dne 22. prosince 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, pokud jde o správu celní kvóty WTO na novozélandské máslo

Publikováno: Úř. věst. L 384, 29.12.2006, s. 54-60 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 22. prosince 2006 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. prosince 2006 Nabývá účinnosti: 30. prosince 2006
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2020/2006

ze dne 22. prosince 2006,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, pokud jde o správu celní kvóty WTO na novozélandské máslo

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na čl. 29 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót (2), jsou stanovena zejména pravidla pro „novozélandské máslo“ uvedené v čl. 25 odst. 1 druhém pododstavci uvedeného nařízení.

(2)

Soudní dvůr Evropských společenství ve svém rozsudku ze dne 11. července 2006 ve věci C-313/04 Franz Egenberger GmbH Molkerei und Trockenwerk v. Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung uvedl, že: „Ustanovení čl. 35 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót, je neplatný v rozsahu, v němž stanoví, že žádosti o dovozní licenci pro novozélandské máslo se sníženou celní sazbou lze podávat pouze u příslušných orgánů Spojeného království“; a „články 25 a 32 nařízení (ES) č. 2535/2001 ve spojení s přílohami III, IV a XII téhož nařízení jsou neplatné v rozsahu, v němž umožňují diskriminaci při vydávání dovozních licencí pro novozélandské máslo se sníženou celní sazbou.“

(3)

Ode dne 1. ledna 2007 je třeba zavést nový režim správy celní kvóty, který zajistí nediskriminační přístup dovozců ke kvótě v souladu s rozsudkem Soudního dvora ve věci C-313/04.

(4)

Pro současné zabezpečení stability obchodu při zajištění postupného otevření celé kvóty pro všechny zúčastněné hospodářské subjekty se jako vhodné jeví kvótu spravovat metodou uvedenou v čl. 29 odst. 2 třetí odrážce nařízení (ES) č. 1255/1999. Mělo by tudíž být zavedeno rozdělení kvóty mezi tradiční dovozce a nové žadatele. Tradiční část by měla být spravována s ohledem na předchozí průběh obchodování podle téže kvóty a část nových žadatelů by měla být spravována pomocí souběžné prověrky licencí.

(5)

Má-li být zaručena serióznost žádostí o dovozní licence a zajištěno maximální využití kvóty, a má-li se zabránit spekulacím, každý žadatel o část kvóty nových žadatelů by měl žádat o minimální množství, přičemž žádosti by se měly omezit na 10 % dostupného množství. Z týchž důvodů by měla být stanovena kritéria pro povolení účasti na kvótě; kvóta by zejména měla být otevřena těm hospodářským subjektům, které prokážou určitou intenzitu obchodní činnosti v odvětví mléka. V zájmu poskytnutí rovnoprávnějšího přístupu ke kvótě nových žadatelů, smí každý žadatel žádat o maximální množství.

(6)

Výše jistoty by měla být stanovena tak, aby zajišťovala, že mezi žadateli se v rámci kvóty objevují pouze seriózní obchodníci. Je tudíž vhodné, aby byla přijata výše jistoty uplatňovaná na správu kvót uvedenou v kapitole I hlavy II nařízení (ES) č. 2535/2001.

(7)

Aby se předešlo vydávání licencí na množství, která nejsou z hospodářského hlediska perspektivní, uplatní se v případě, že by byly vydány licence na množství menší než 20 tun, postup losováním.

(8)

Dovozy novozélandského másla musí splňovat určité požadavky na jakost a složení stanovené v nařízení (ES) č. 2535/2001. Hospodářský subjekt by měl prokázat splnění těchto požadavků, jakož i původ produktů, a proto by měl v době dovozu předložit osvědčení IMA 1.

(9)

Řídící výbor pro mléko a mléčné výrobky nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 2535/2001 se mění takto:

1.

Článek 9 se nahrazuje tímto:

„Článek 9

Do 1. června sdělí příslušný orgán žadatelům výsledky schvalovacího řízení, popřípadě jim sdělí číslo schválení. Schválení platí po dobu jednoho roku.“

2.

Články 24 a 25 se nahrazují tímto:

„Článek 24

1.   Tento oddíl se vztahuje na dovoz uskutečňovaný v rámci celních kvót specifikovaných podle země původu a uvedených v seznamu koncesí CXL podle přílohy III.B.

2.   Použitelná cla a maximální množství, jež lze v dovozní celním kvótovém období dovézt, jsou uvedena v příloze III.B tohoto nařízení.

Článek 25

1.   Dovozní licence pro produkty uvedené v příloze III.B s uvedenou celní sazbou se vydává pouze na základě předložení odpovídajícího osvědčení IMA 1 pro celkové čisté množství v něm uvedené.

Osvědčení IMA 1 musejí splňovat požadavky stanovené v článcích 29 až 33. V dovozní licenci musí být uvedeno číslo a datum vystavení příslušného osvědčení IMA 1.

2.   Dovozní licenci nelze vydat dříve než příslušné orgány ověří, zda byly splněny podmínky stanovené v čl. 33 odst. 1 písm. e).

Subjekt vydávající licence předá Komisi kopii osvědčení IMA 1 předloženého s každou žádostí o dovozní licenci, a to v den podání žádosti nejpozději do 18.00 hodin (bruselského času).

Vydávající subjekt vystaví dovozní licenci následující čtvrtý pracovní den, pokud před uplynutím této lhůty nepřijala Komise nějaké zvláštní opatření.

Příslušný subjekt vydávající dovozní licence si ponechá originál každého předloženého osvědčení IMA 1.“

3.

Ustanovení čl. 26 odst. 2 druhého pododstavce se zrušuje.

4.

Články 34 až 39 se nahrazují tímto:

„Článek 34

1.   Ustanovení tohoto oddílu se vztahují na dovozy novozélandského másla čísel kvót 09.4195 a 09.4182 podle přílohy III.A tohoto nařízení.

2.   Použijí se ustanovení článků 27, 30, čl. 31 odst. 1, čl. 32 odst. 2 a 3 a čl. 33 odst. 1 písm. a) až d).

3.   Slovy ‚minimálně šest týdnů staré‘ uvedenými v popisu kvóty pro novozélandské máslo se rozumí minimálně šest týdnů ode dne, kdy bylo prohlášení o propuštění do volného oběhu předloženo celním orgánům.

4.   V příloze III.A jsou stanoveny celní kvóty, použitelná cla, maximální roční množství, jež lze dovézt, během dovozního celního kvótového období nebo podobdobí.

Článek 34a

1.   Kvóty se rozdělí na dvě části podle přílohy III.A:

a)

kvótu č. 09.4195 (dále jen ‚část A‘), která se rozdělí mezi dovozce Společenství, kteří jsou schváleni podle článku 7 a mohou prokázat:

i)

pro kvótový rok 2007, že během roku 2006 dováželi v rámci kvóty 09.4589,

ii)

pro kvótový rok 2008, že v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2007 dováželi v rámci jedné z kvót 09.4589, 09.4195 nebo 09.4182,

iii)

pro následující kvótové roky, že během 24 měsíců uplynulých do měsíce listopadu, který předcházel kvótovému roku, dováželi v rámci jedné z kvót 09.4589, 09.4195 nebo 09.4182;

b)

kvótu č. 09.4182 (dále jen ‚část B‘), která je vyhrazena pro žadatele,

i)

kteří jsou schváleni podle článku 7 nebo

ii)

na období leden až leden 2007, kteří jsou žadateli usazenými v Bulharsku a Rumunsku a splňují ustanovení čl. 1 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 2018/2006 (3),

a

iii)

kteří mohou prokázat, že během 24 měsíců uplynulých do měsíce listopadu, který předcházel kvótovému roku, dovezli do Společenství a/nebo z něj vyvezli alespoň 100 tun mléka nebo mléčných výrobků kapitoly 04 kombinované nomenklatury v rámci nejméně 4 samostatných operací.

Příslušným dvanáctiměsíčním obdobím je však pro kvótový rok kalendářní rok 2006 a pro kvótový rok 2008 kalendářní rok 2007.

2.   Důkazy o výkonu obchodní činnosti podle odst. 1 písm. a) a odst. 1 písm. b) bodů ii) a iii) jsou platné po obě půlroční období kvótového roku.

3.   Žádosti o licence lze podat pouze během prvních deseti dnů těchto měsíců:

a)

v lednu 2007 a 2008 na kvótové podobdobí leden až červen; nicméně na leden 2007 se žádosti o licence smějí podat během prvních patnácti dnů,

b)

v měsíci listopadu na následující kvótová podobdobí leden až červen,

c)

v měsíci červnu na kvótové podobdobí červenec až prosinec.

4.   Aby bylo možné žádosti o dovozní licence přijmout, mohou se na jednoho žadatele vztahovat:

a)

v případě části A na nejvýše 125 %:

i)

na kvótový rok 2007, množství produktů, které daný žadatel dovážel v rámci kvóty 09.4589 v roce 2006,

ii)

na kvótový rok 2008, celkového množství produktů, které daný žadatel dovážel v rámci kvót 09.4589, 09.4195 a 09.4182 v letech 2006 a 2007,

iii)

pro následující kvótové roky, množství, které daný žadatel dovážel v rámci kvót 09.4589, 09.4195 nebo 09.4182 během 24 měsíců uplynulých do měsíce listopadu, který předcházel kvótovému roku;

b)

v případě části B, na nejméně 20 tun a nejvýše 10 % dostupného množství pro dané podobdobí, a to pokud je daný žadatel schopen dokázat ke spokojenosti příslušného orgánu dotyčného členského státu, že splňuje podmínky stanovené v odst. 1 písm. b).

Výše uvedené důkazy se předkládají zároveň s podáním žádostí o licence.

Za předpokladu, že splňují podmínky způsobilosti, smějí žadatelé současně podat žádosti v rámci obou částí kvóty.

Pro část A a pro část B se žádosti o licence podávají odděleně.

Důkaz o dovozech a vývozech se předkládá v souladu s čl. 5 druhým pododstavcem nařízení (ES) č. 1301/2006.

5.   Žádosti o licence lze podávat pouze v členském státě, který žadatele schválil; v žádostech musí být uvedeno číslo schválení hospodářského subjektu.

Článek 35

Jistota uvedená v čl. 15 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000 činí 35 eur na 100 kilogramů čisté hmotnosti produktu.

Článek 35a

1.   Nejpozději třetí pracovní den po uplynutí lhůty pro podání žádostí členské státy Komisi oznámí počet žádostí podaných pro každý dotyčný produkt.

2.   V tomto oznámení se uvádějí množství požadovaná pro každé číslo kvóty, rozepsaná podle kódu KN.

3.   Do 5 pracovních dnů po uplynutí oznamovací lhůty uvedené v odstavci 1 Komise rozhodne, do jaké míry lze žádostem vyhovět. V případě, že požadovaná množství nepřekračují dostupné množstevní kvóty, Komise nerozhodne a licence se vydají na požadovaná množství.

V případě, že žádosti o licence na subkvótu překračují dostupné množství na dotčené kvótové období, použije Komise k množstvím uvedeným v žádosti jednotný přídělový koeficient. Množství, která nebyla přidělena, budou zproštěna příslušné části jistoty.

V případě, že by pro jednu ze subkvót bylo výsledkem použití přídělového koeficientu přidělení licencí na méně než 20 tun na žádost, dotčený členský stát udělí příslušná dostupná množství losem u licencí na 20 tun mezi žadatele, kterým by se v důsledku použití přídělového koeficientu bylo udělilo méně než 20 tun.

Pokud by vytvořením šarží o 20 tunách vzniklo zbytkové množství menší než 20 tun, bude toto množství považováno za jednu šarži.

Žádosti, jimž losováním nebyly přiděleny žádné licence, budou neprodleně zproštěny jistoty.

4.   Vydání licence proběhne nejpozději 5 dnů poté, co je učiněno rozhodnutí uvedené v odstavci 3.

5.   Dovozní licence vydané podle tohoto nařízení jsou platné do posledního dne půlročního období uvedeného v příloze III.A.

6.   Dovozní licence vydané na základě tohoto oddílu mohou být převedeny pouze na fyzické nebo právnické osoby, které byly schváleny v souladu s článkem 7. Při převodu licence oznamuje převoditel vydávajícímu subjektu číslo schválení nabyvatele.

Článek 35b

Žádosti o licence a licence zahrnují odkazy stanovené v článku 28, s výjimkou odkazů na osvědčení IMA 1.

V kolonce 16 žádostí o licence lze uvést jeden nebo více kódů KN uvedených v příloze III.A.

V kolonce 20 licencí se uvádí subkvótové období, na které jsou licence vydány.

Pokud žádost o licence uvádí více než jeden kód KN, je nutné ke každému kódu KN upřesnit požadované množství a pro každý kód se vydává zvláštní licence.

Článek 36

Pokud novozélandské máslo nesplňuje požadavky na složení, kvóta se neuděluje na celé množství, k němuž se vztahuje příslušné celní prohlášení.

Pokud již bylo přijato prohlášení o propuštění do volného oběhu a zjistí se, že nebylo vyhověno stanoveným požadavkům, vyberou celní orgány dovozní clo stanovené v příloze I nařízení (EHS) č. 2658/87. K tomuto účelu se na nevyhovující množství vydává dovozní licence s plným clem.

Toto množství se k licenci nepřičítá.

Článek 37

1.   Celní sazba stanovená v příloze III.A se na novozélandské máslo dovezené v rámci tohoto oddílu použije pouze na základě předložení prohlášení o propuštění do volného oběhu, k němuž se přiloží dovozní licence vydaná v souladu s ustanoveními článku 35a a osvědčení IMA 1 podle přílohy X vydané vydávajícím subjektem uvedeným v příloze XII, dokládající splnění požadavků způsobilosti a původ produktu, k němuž se toto prohlášení vztahuje. Na dovozní licenci celní orgány uvádějí pořadové číslo osvědčení IMA 1.

2.   Množství uvedené na osvědčení IMA 1 odpovídá množství uvedenému na celním dovozním prohlášení.

3.   Osvědčení IMA 1 jsou platná ode dne vydání po poslední den ročního dovozního kvótového období.

4.   Dovozní licenci lze použít na jedno nebo více dovozních prohlášení.

Článek 38

Vydávající subjekt může být uveden v příloze XII, pokud splňuje požadavky stanovené v čl. 33 odst. 1 písm. a) až d) a zároveň pouze pokud se zaváže, že oznámí Komisi směrodatnou odchylku obsahu tuku v běžných výrobních podmínkách, uvedenou v příloze IV bodu 1 písm. e), u novozélandského másla vyrobeného jednotlivými výrobci uvedenými v příloze IV bodu 1 písm. a) podle specifikace stanovené odběratelem pro každý produkt.

Článek 39

Členské státy oznámí Komisi do 31. ledna následujícího po konci daného kvótového roku konečná měsíční množství a celkové množství produktů za dotyčný kvótový rok, pro která byla přijata prohlášení o propuštění do volného oběhu v rámci celní kvóty uvedené v odstavci 1 během předchozího kvótového roku.

Lhůta pro měsíční oznámení končí desátého dne měsíce následujícího po měsíci, během něhož byla přijata prohlášení o propuštění do volného oběhu.“

5.

Příloha III.A se nahrazuje přílohou I tohoto nařízení.

6.

Znění uvedené v příloze II tohoto nařízení se vkládá jako příloha III.B.

7.

V příloze IV se část „1. DEFINICE“ mění takto:

a)

písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)

‚producentem‘ rozumí výrobní závod továrny nebo továrna, ve které se zvláštním postupem vyrábí máslo určené k vývozu do Společenství v rámci celních kvót uvedených v příloze III.A“

b)

písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c)

‚šarží‘ rozumí množství másla uvedené v osvědčení IMA 1 předloženém příslušným celním orgánům za účelem propuštění do volného oběhu v rámci celních kvót uvedených v příloze III.A;“.

8.

V příloze X se znění kolonky vztahující se k „OSVĚDČENÍ“ nahrazuje tímto:

„OSVĚDČENÍ

pro propuštění některých novozélandských másel, na které se vztahuje celní kvóta uvedená v příloze III.A“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. prosince 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 29. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 926/2006 (Úř. věst. L 170, 23.6.2006, s. 8).

(3)  Viz strana 46 tohoto Úředního věstníku.


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA III.A

CELNÍ KVÓTY PODLE DOHOD GATT/WTO SPECIFIKOVANÉ PODLE ZEMÍ PŮVODU: NOVOZÉLANDSKÉ MÁSLO

Kód KN

Popis

Země původu

Roční kvóta od 1. ledna do 31. prosince

(v tunách)

Maximální půlroční kvóta

(množství v tunách)

Kvóta

Část A

Číslo kvóty

09.4195

Kvóta

Část B

Číslo kvóty

09.4182

Dovozní clo

(EUR/100 kg čisté hmotnosti)

Pokyny pro vyplnění osvědčení IMA 1

ex 0405 10 11

ex 0405 10 19

Máslo, alespoň šest týdnů staré, o obsahu tuku nejméně 80 %, avšak méně než 82 % hmotnostních, vyrobené přímo z mléka nebo smetany, bez použití skladovaných surovin, během jediného, samostatného a nepřerušovaného výrobního procesu

Nový Zéland

77 402 tun

leden–červen 2007

42 572 tun

23 415 tun

19 157 tun

86,88

viz příloha IV

ex 0405 10 30

Máslo, alespoň šest týdnů staré, o obsahu tuku nejméně 80 %, avšak méně než 82 % hmotnostních, vyrobené přímo z mléka nebo smetany, bez použití skladovaných surovin, během jediného, samostatného a nepřerušovaného výrobního procesu, v němž může smetana projít fází, kdy dochází k zahuštění a/nebo frakcionaci máselného tuku (procesy nazývané ‚Ammix‘ a ‚Roztíratelný‘)

červenec–prosinec 2007

34 830 tun

19 156 tun

15 674 tun

Půlroční kvóta od ledna 2008

38 701 tun

21 286 tun

17 415 tun“


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA III.B

CELNÍ KVÓTY PODLE DOHOD GATT/WTO SPECIFIKOVANÉ PODLE ZEMÍ PŮVODU: JINÉ

Číslo kvóty

Kód KN

Popis

Země původu

Roční kvóta od 1. ledna do 31. prosince

(v tunách)

Dovozní clo

(EUR/100 kg čisté hmotnosti)

Pokyny pro vyplnění osvědčení IMA 1

09.4522

0406 90 01

Sýry k dalšímu zpracování (1)

Austrálie

500

17,06

viz příloha XI body C a D

09.4521

ex 0406 90 21

Celé sýry čedar (obvyklého tvaru plochého válce o čisté hmotnosti nejméně 33 kg, avšak nejvýše 44 kg a sýry v blocích ve tvaru krychle nebo hranolu o čisté hmotnosti nejméně 10 kg), o obsahu tuku v sušině nejméně 50 % hmotnostních, zrající alespoň tři měsíce

Austrálie

3 711

17,06

viz příloha XI bod B

09.4513

ex 0406 90 21

Čedar vyrobený z nepasterizovaného mléka, o obsahu tuku v sušině nejméně 50 % hmotnostních, zrající alespoň devět měsíců, s cenou s dodáním na hranice (2) za 100 kg čisté hmotnosti nejméně:

 

334,20 EUR za celé sýry

 

354,83 EUR za sýry o čisté hmotnosti nejméně 500 g

 

368,58 EUR za sýry o čisté hmotnosti méně než 500 g

Kanada

4 000

13,75

viz příloha XI bod A

Výrazem ‚celé sýry‘ se rozumí:

 

sýry běžného tvaru plochého válce o čisté hmotnosti nejméně 33 kg, avšak nejvíce 44 kg,

 

bloky sýru ve tvaru krychle nebo hranolu o čisté hmotnosti nejméně 10 kg.

09.4515

0406 90 01

Sýry k dalšímu zpracování (3)

Nový Zéland

4 000

17,06

viz příloha XI body C a D

09.4514

ex 0406 90 21

Celé sýry čedar (obvyklého tvaru plochého válce o čisté hmotnosti nejméně 33 kg, avšak nejvýše 44 kg a sýry v blocích ve tvaru krychle nebo hranolu o čisté hmotnosti nejméně 10 kg), o obsahu tuku v sušině nejméně 50 % hmotnostních, zrající alespoň tři měsíce

Nový Zéland

7 000

17,06

viz příloha XI bod B


(1)  Kontrola užívání k tomuto zvláštnímu účelu se provádí na základě použití právních předpisů, které Společenství v této oblasti přijalo. Uvedené sýry se považují za zpracované, pokud byly zpracovány na produkty položky 0406 30 kombinované nomenklatury. Použijí se články 291 až 300 nařízení (EHS) č. 2454/93.

(2)  ‚Cenou s dodáním na hranice‘ se rozumí cena s dodáním na hranice neboli cena FOB ve vyvážející zemi, k níž se přičtou náklady na doručení a náklady na pojištění až na celní území Společenství.

(3)  Kontrola užívání k tomuto zvláštnímu účelu se provádí na základě použití právních předpisů, které Společenství v této oblasti přijalo. Uvedené sýry se považují za zpracované, pokud byly zpracovány na produkty položky 0406 30 kombinované nomenklatury. Použijí se články 291 až 300 nařízení (EHS) č. 2454/93.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU