(ES) č. 1920/2006Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 ze dne 12. prosince 2006 o Evropském monitorovacím centru pro drogy a drogovou závislost (přepracované znění)

Publikováno: Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 1-13 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 12. prosince 2006 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 16. ledna 2007 Nabývá účinnosti: 16. ledna 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2023/1322 Pozbývá platnosti: 2. července 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1920/2006

ze dne 12. prosince 2006

o Evropském monitorovacím centru pro drogy a drogovou závislost (přepracované znění)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 152 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská rada na svém zasedání v Lucemburku ve dnech 28. a 29. června 1991 schválila zřízení Evropského monitorovacího centra pro drogy. Tento subjekt byl pod názvem Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (dále jen „centrum“) zřízen nařízením Rady (EHS) č. 302/93 ze dne 8. února 1993 (3), které bylo několikrát podstatně pozměněno (4). Vzhledem k tomu, že je nezbytné provést další změny, mělo by být nařízení v zájmu přehlednosti přepracováno.

(2)

Na celoevropské úrovni jsou potřebné věcné, objektivní, spolehlivé a srovnatelné informace o drogách, drogové závislosti a jejich důsledcích, které Společenství a členským státům pomohou získat celkový pohled a přidanou hodnotu, pokud v rámci své působnosti přijímají opatření nebo rozhodují o postupu v boji s drogami.

(3)

Problematika drog zahrnuje řadu složitých a vzájemně propojených hledisek, která jsou velice obtížně od sebe oddělitelná. Centrum by proto mělo být pověřeno úkolem poskytovat souhrnné informace, které pomohou Společenství a jeho členským státům získat celkový pohled na fenomén drog a drogové závislosti. Tímto úkolem by nemělo být dotčeno rozdělení pravomocí mezi Společenství a jeho členské státy ve vztahu k právním předpisům týkajícím se nabídky drog a poptávky po nich.

(4)

Rozhodnutím č. 2367/2002/ES ze dne 16. prosince 2002 (5) zavedly Evropský parlament a Rada statistický program Společenství na období 2003 – 2007, který zahrnuje akce Společenství týkající se statistik v oblasti zdraví a bezpečnosti.

(5)

Rozhodnutí Rady 2005/387/SVV ze dne 10. května 2005 o výměně informací, hodnocení rizika a kontrole nových psychoaktivních látek (6) vymezuje úlohu centra a jeho vědeckého výboru v systému pro rychlou výměnu informací a v posuzování rizik nových látek.

(6)

Měly by se vzít v úvahu nové metody užívání drog, zejména souběžné užívání více drog, kdy se nedovolené drogy užívají v kombinaci s dovolenými drogami či léky.

(7)

Jedním z úkolů centra by mělo být poskytování informací o osvědčených postupech a pokynech v členských státech a usnadnění výměny těchto postupů mezi nimi.

(8)

Usnesení Rady ze dne 10. prosince 2001 o zavedení pěti klíčových epidemiologických ukazatelů v oblasti drog naléhavě žádá členské státy, aby s využitím vnitrostátních kontaktních míst zajistily dostupnost srovnatelných informací o těchto ukazatelích. Zavedení těchto ukazatelů členskými státy je nezbytným předpokladem pro to, aby centrum mohlo plnit své úkoly uvedené v tomto nařízení.

(9)

Je žádoucí, aby Komise mohla pověřit přímo centrum realizací projektů strukturální pomoci Společenství, které se týkají drogových informačních systémů v třetích zemích, jako např. v kandidátských zemích nebo zemích západního Balkánu, které Evropská rada oprávnila k účasti v programech a agenturách Společenství.

(10)

Organizace a pracovní metody centra by měly být v souladu s objektivní povahou požadovaných výsledků, zejména se srovnatelností a slučitelností zdrojů a metod spojených s informacemi o drogách.

(11)

Informace shromažďované v centru by se měly týkat prioritních oblastí, jejichž obsah, rozsah a způsob provádění by měly být definovány.

(12)

Vnitrostátní, evropské a mezinárodní organizace a subjekty, které poskytují informace tohoto druhu, již existují a je nezbytné, aby centrum bylo schopné provádět své úkoly v úzké spolupráci s nimi.

(13)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (7) by se mělo použít i na zpracovávání osobních údajů centrem.

(14)

Centrum by se rovněž mělo řídit obecnými zásadami a omezeními, které podle článku 255 Smlouvy upravují výkon práva na přístup k dokumentům, a které jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (8).

(15)

Centrum by mělo mít právní subjektivitu.

(16)

Vzhledem k velikosti správní rady centra by jí měl být nápomocen výkonný výbor.

(17)

Z důvodu dobré informovanosti o stavu drogové problematiky v Evropské unii by měl mít Evropský parlament právo pokládat řediteli centra dotazy.

(18)

Centrum by mělo provádět svou práci průhledným způsobem a řízení centra by mělo podléhat veškerým stávajícím pravidlům o řádné správě a boji proti podvodům, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 ze dne 25. května 1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) (9), a interinstitucionální dohodě ze dne 25. května 1999 mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Komisí Evropských společenství o vnitřním vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) (10), k níž centrum přistoupilo a přijalo nezbytné prováděcí předpisy.

(19)

Práce centra by se měla pravidelně externě hodnotit a toto nařízení by se v případě potřeby mělo upravit odpovídajícím způsobem.

(20)

Jelikož cílů tohoto nařízení nemůže být dosaženo uspokojivě na úrovni členských států, a proto, z důvodu rozsahu a účinků tohoto nařízení, jich může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku toto nařízení nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné k dosažení těchto cílů.

(21)

Toto nařízení ctí základní práva a dodržuje zásady uznané zejména Listinou základních práv Evropské unie.

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Cíl

1.   Toto nařízení upravuje Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (dále jen „centrum“).

2.   Cílem centra je v rámci oblastí uvedených v článku 3 poskytovat Společenství a jeho členským státům věcné, objektivní, spolehlivé a srovnatelné informace o drogách, drogové závislosti a jejich důsledcích na celoevropské úrovni.

3.   Zpracovávané nebo vytvářené informace statistického, dokumentačního a technického charakteru mají napomáhat Společenství a členským státům získat celkový přehled o situaci ohledně drog a drogové závislosti v případě, že v rámci své pravomoci přijímají opatření nebo rozhodují o akcích. Statistická část těchto údajů se zpracovává ve spolupráci s příslušnými statistickými úřady, v případě potřeby s využitím statistického programu Společenství s cílem podpořit synergii a zamezit duplicitě. Berou se v úvahu další celosvětově přístupné údaje Světové zdravotnické organizace a Organizace spojených národů.

4.   Aniž je dotčen čl. 2 písm. d) bod v), nesmí centrum přijmout žádné opatření, které by překračovalo oblast informací a jejich zpracovaní.

5.   Centrum neshromažďuje žádné údaje, které by umožňovaly identifikovat osoby nebo malé skupiny osob. Zdrží se jakéhokoli poskytování informací týkajících se konkrétních jmenovitých případů.

Článek 2

Úkoly

Aby bylo možno dosáhnout cíle uvedeného v článku 1, plní centrum v oblastech své činnosti následující úkoly:

a)

Sběr a analýza existujících údajů

i)

shromažďuje, zaznamenává a analyzuje informace, včetně údajů z výzkumu, které poskytují členské státy, i údaje pocházející od Společenství, nevládních vnitrostátních zdrojů a příslušných mezinárodních organizací včetně Evropského policejního úřadu (Europol); poskytuje informace o osvědčených postupech v členských státech a napomáhá výměně těchto postupů mezi nimi; tato práce v oblasti shromažďování, zaznamenávání, analýzy a poskytování informací zahrnuje také údaje o nových trendech v souběžném užívání více drog, včetně kombinovaného užívání dovolených a nedovolených psychoaktivních látek;

ii)

provádí průzkumy, přípravné studie a studie proveditelnosti, jakož i pilotní projekty nezbytné pro splnění svých úkolů; organizuje setkání expertů a, kdykoli to je nutné, vytvoří za tímto účelem ad hoc pracovní skupiny; vytváří a zpřístupní otevřené vědecké informační zdroje a napomáhá při podpoře informační činnosti;

iii)

poskytuje organizační a technický systém schopný dodávat informace o podobných nebo doplňkových programech či akcích pořádaných v členských státech;

iv)

po konzultacích a ve spolupráci s příslušnými orgány a organizacemi členských států vytváří a koordinuje informační sítě uvedené v článku 5;

v)

usnadňuje výměnu informací mezi těmi, kdo přijímají rozhodnutí, výzkumnými pracovníky, specialisty a osobami, které se zabývají problematikou drog ve vládních a nevládních organizacích;

b)

Zkvalitnění metod porovnávání údajů

i)

zajišťuje větší srovnatelnost, objektivitu a spolehlivost údajů na celoevropské úrovni tím, že vytváří ukazatele a společná kritéria nezávazné povahy, jež může centrum za účelem dosažení vyšší jednotnosti měřicích metod používaných členskými státy a Společenstvím doporučit; centrum zejména vytvoří nástroje a prostředky, které usnadní členským státům sledovat a hodnotit své národní politiky a Komisi sledovat a hodnotit politiky Evropské unie;

ii)

usnadňuje a strukturuje výměnu jak kvalitativních, tak kvantitativních informací (databází);

c)

Šíření údajů

i)

poskytuje jím získané informace k dispozici Společenství, členským státům a příslušným organizacím;

ii)

zajišťuje rozsáhlé šíření výsledků práce jednotlivých členských států i Společenství, a ve vhodných případech i třetích zemí nebo mezinárodních organizací;

iii)

zajišťuje rozsáhlé šíření spolehlivých údajů nedůvěrné povahy; na základě informací, které centrum shromažďuje, zveřejní výroční zprávu o stavu problematiky drog, včetně údajů o nových trendech;

d)

Spolupráce s evropskými a mezinárodními organizacemi a subjekty a se třetími zeměmi

i)

přispívá v oblastech své činnosti ke zkvalitnění koordinace akcí členských států a Společenství;

ii)

aniž jsou dotčeny závazky členských států týkající se šíření informací podle úmluv Organizace spojených národů o drogách, podporuje začleňování údajů o drogách a drogové závislosti shromážděných v členských státech nebo pocházejících od Společenství do mezinárodních programů monitorování drog a boje s drogami, a to zejména programů zřízených OSN a jejími specializovanými agenturami;

iii)

aktivně spolupracuje s Europolem s cílem dosáhnout maximálně účinného monitorování drogové problematiky;

iv)

aktivně spolupracuje s organizacemi a subjekty uvedenými v článku 20;

v)

na žádost Komise a se souhlasem správní rady uvedené v článku 9 přenáší své know-how do některých třetích zemí, jako např. do kandidátských zemí nebo do zemí západního Balkánu a napomáhá vytvářet a posilovat strukturální propojení se sítí uvedenou v článku 5 a ustavovat a upevňovat postavení vnitrostátních kontaktních míst uvedených ve zmíněném článku;

e)

Informační povinnost

Pokud centrum zjistí, že dochází k novému vývoji a změnám v trendech, je v zásadě povinno informovat o tom příslušné orgány členských států.

Článek 3

Přednostní oblasti činnosti

Cíle a úkoly centra definované v článcích 1 a 2 se provádějí podle pořadí priorit uvedeného v příloze I.

Článek 4

Metoda práce

1.   Centrum postupně plní své úkoly se zřetelem na cíle schválené v tříletém programu i v ročních programech uvedených v čl. 9 odst. 4 a 5 a s patřičným ohledem na dostupné zdroje.

2.   Při provádění své činnosti s cílem vyhnout se duplicitě bere centrum ohled na činnosti, které již provádějí stávající nebo nově vznikající subjekty a agentury, zejména Europol, a zajistí zvyšování jejich hodnoty.

Článek 5

Evropská informační síť o drogách a drogové závislosti (Reitox)

1.   Centrum má k dispozici Evropskou informační síť o drogách a drogové závislosti (Reitox). Síť tvoří vždy jedno kontaktní místo za každý členský stát a za každou zemi, která uzavřela dohodu podle článku 21, a jedno kontaktní místo za Komisi. Určení vnitrostátního kontaktního místa je ve výlučné pravomoci dotčených zemí.

2.   Vnitrostátní kontaktní místa zúčastněných zemí vytvoří spojení mezi sebou a centrem. Přispívají ke stanovení klíčových ukazatelů a údajů, včetně pokynů pro jejich zavádění s cílem získat spolehlivé a srovnatelné informace na celoevropské úrovni. Na vnitrostátní úrovni shromažďují a provádějí objektivní analýzu všech důležitých informací o drogách a drogové závislosti jakož i o použitých postupech a řešeních tak, že shromaždují zkušenosti z různých oblastí – zdravotnictví, soudnictví, vynucování práva – ve spolupráci s odborníky a národními organizacemi zabývajícími se problematikou drog. Poskytují zejména údaje k pěti epidemiologickým ukazatelům stanoveným centrem.

Každý členský stát zajistí, že jeho zástupce v síti Reitox poskytne informace podle čl. 4 odst. 1 rozhodnutí 2005/387/SVV.

Vnitrostátní kontaktní místa mohou dále centru poskytnout informace o nových trendech v užívání stávajících psychoaktivních látek nebo nových kombinací psychoaktivních látek, které představují potenciální riziko pro zdraví veřejnosti, a také informace o možných opatřeních týkajících se zdraví veřejnosti

3.   Vnitrostátní orgány zajistí činnost svých kontaktních míst v oblasti shromažďování a analýzy údajů na vnitrostátní úrovni podle pokynů vydaných spolu s centrem.

4.   Konkrétní úkoly přidělené vnitrostátním kontaktním místům se uvádějí v tříletém programu centra podle čl. 9 odst. 4.

5.   Centrum se může, při plném respektování přednosti vnitrostátních kontaktních míst a v úzké spolupráci s nimi, odvolat v oblasti drog a drogové závislosti na dodatečný odborný posudek a zdroje informací.

Článek 6

Ochrana a důvěrnost údajů

1.   Údaje o drogách a drogové závislosti, které centrum obdrží nebo poskytne, mohou být uveřejněny s výhradou dodržení pravidel Společenství a vnitrostátních pravidel o šíření informací a o jejich důvěrnosti. Osobní údaje nesmí být zveřejněny ani zpřístupněny veřejnosti.

Členské státy a vnitrostátní kontaktní místa nemají povinnost poskytovat informace, které jsou podle jejich vnitrostátní právní úpravy považovány za důvěrné.

2.   Nařízení (ES) č. 45/2001 se použije i pro centrum.

Článek 7

Přístup k dokumentům

1.   Na dokumenty, které má centrum k dispozici, se vztahuje nařízení (ES) č. 1049/2001.

2.   Správní rada uvedená v čl. 9 přijme prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1049/2001.

3.   Proti rozhodnutím přijatým centrem podle článku 8 nařízení (ES) č. 1049/2001 lze podat stížnost veřejnému ochránci práv nebo případně žalobu k Soudnímu dvoru Evropských společenství za podmínek stanovených v článcích 195 a 230 Smlouvy.

Článek 8

Právní postavení a sídlo

1.   Centrum má právní subjektivitu. V každém členském státě má nejširší právní způsobilost k právům a právním úkonům, jakou jejich vnitrostátní právo přiznává právnickým osobám. Může zejména nabývat a zcizovat movitý i nemovitý majetek a být účastníkem soudního řízení.

2.   Sídlem centra je Lisabon.

Článek 9

Správní rada

1.   Centrum má správní radu složenou z jednoho zástupce každého členského státu, ze dvou zástupců Komise, ze dvou nezávislých odborníků znalých oblasti drog, které jmenuje Evropský parlament, a z jednoho zástupce každého státu, který uzavřel dohodu podle článku 21.

Každý člen správní rady disponuje jedním hlasem, s výjimkou zástupců států, které uzavřely dohodu podle článku 21, jimž hlasovací právo nenáleží.

Rozhodnutí správní rady se přijímá dvoutřetinovou většinou členů s hlasovacím právem, s výjimkou případů uvedených v odstavci 6 tohoto článku a v článku 20.

Každému členu správní rady může napomáhat náhradník nebo jej může zastupovat. V případě nepřítomnosti řádného člena, který disponuje hlasovacím právem, může toto hlasovací právo vykonávat náhradník.

Správní rada může přizvat jako pozorovatele bez hlasovacího práva zástupce z mezinárodních organizací, se kterými centrum spolupracuje v souladu s článkem 20.

2.   Předsedu a místopředsedu správní rady volí členové rady ze svého středu na tříleté období. Jejich funkční období může být prodlouženo na jedno další období.

Předseda a místopředseda se účastní hlasování.

Správní rada vypracuje vlastní jednací řád.

3.   Zasedání správní rady svolává její předseda. Rada koná řádné zasedání nejméně jednou ročně. Ředitel centra uvedený v článku 11 se účastní zasedání správní rady bez hlasovacích práv a zajišťuje podle čl. 11 odst. 3 pro správní radu služby sekretariátu.

4.   Správní rada schvaluje tříletý pracovní program na základě návrhu předloženého ředitelem po konzultaci s vědeckým výborem uvedeným v článku 13 a po obdržení stanoviska Komise a postoupí ho Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

5.   V rámci tříletého pracovního programu schvaluje správní rada každý rok roční pracovní program centra na základě návrhu předloženého ředitelem po konzultaci s vědeckým výborem a po obdržení stanoviska Komise. Pracovní program se postoupí Evropskému parlamentu, Radě a Komisi. Stejným postupem může být během roku upravován.

6.   Pokud Komise vyjádří svůj nesouhlas s tříletým nebo ročním pracovním programem, přijme jej správní rada tříčtvrtinovou většinou členů s hlasovacím právem.

7.   Správní rada přijímá výroční zprávu o činnosti centra a do 15. června ji předává Evropskému parlamentu, Radě, Komisi, Účetnímu dvoru a členským státům.

8.   Centrum předává každý rok rozpočtovému orgánu veškeré informace významné pro výsledek hodnotících postupů.

Článek 10

Výkonný výbor

1.   Správní radě je nápomocen výkonný výbor. Výkonný výbor je tvořen předsedou a místopředsedou správní rady, dalšími dvěma členy správní rady zastupujícími členské státy, které jmenuje správní rada, a dvěma zástupci Komise. Ředitel se účastní zasedání výkonného výboru.

2.   Výkonný výbor zasedá nejméně dvakrát ročně a kdykoli je nezbytné připravit rozhodnutí správní rady a pomáhat či poskytovat rady řediteli. Výkonný výbor rozhoduje jménem správní rady o záležitostech stanovených finančními předpisy přijatými podle čl. 15 odst. 10, které nejsou tímto nařízením svěřeny výhradně správní radě. Rozhodnutí se přijímají konsensem.

Článek 11

Ředitel

1.   V čele centra stojí ředitel (dále jen „ředitel“) jmenovaný správní radou na návrh Komise na funkční období pěti let, přičemž může být jmenován opakovaně.

2.   Před jmenováním do prvního z nejvýše dvou funkčních období se kandidát vybraný správní radou vyzve, aby neprodleně učinil prohlášení před Evropským parlamentem a odpověděl na dotazy jeho členů.

3.   Ředitel odpovídá za:

a)

přípravu a provádění rozhodnutí a programů přijatých správní radou,

b)

běžný provoz centra,

c)

přípravu pracovních programů centra,

d)

přípravu návrhu odhadu příjmů a výdajů centra a plnění rozpočtu,

e)

přípravu a zveřejňování zpráv požadovaných podle tohoto nařízení,

f)

řízení veškerých záležitostí týkajících se zaměstnanců, a zejména uplatňování pravomocí svěřených orgánu oprávněnému ke jmenování,

g)

vymezení organizační struktury centra a předložení této struktury správní radě ke schválení,

h)

provádění úkolů uvedených v článcích 1 a 2,

i)

pravidelné hodnocení práce centra.

4.   Ředitel za svou činnost odpovídá správní radě.

5.   Ředitel je právním zástupcem centra.

Článek 12

Slyšení ředitele a předsedy správní radyp řed Evropským parlamentem

Každý rok předkládá ředitel Evropskému parlamentu souhrnnou zprávu o činnosti centra. Evropský parlament může požádat ředitele a předsedu správní rady o slyšení v jakékoli věci týkající se činnosti centra.

Článek 13

Vědecký výbor

1.   Řediteli a správní radě je nápomocen vědecký výbor, který v případech stanovených tímto nařízením podává své stanovisko k vědeckým záležitostem týkajícím se činnosti centra, které mu může přednést správní rada nebo ředitel.

Stanoviska vědeckého výboru se zveřejňují.

2.   Vědecký výbor se skládá nejvýše z patnácti uznávaných vědeckých pracovníků jmenovaných správní radou pro svou vědeckou odbornost a nezávislost na základě výzvy k projevení zájmu zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie. V rámci výběrového řízení se zajistí, aby odborná specializace členů vědeckého výboru pokrývala nejvýznamnější vědecké oblasti spojené s problematikou drog a drogové závislosti.

Členové vědeckého výboru jsou jmenováni za svou osobu a poskytují svá stanoviska nezávisle na členských státech a orgánech Společenství.

Před podáním stanoviska musí vzít vědecký výbor v úvahu různé postoje vyjádřené v odborných posudcích jednotlivých států, pokud jsou k dispozici.

Pro účely uplatňování rozhodnutí Rady 2005/387/SVV může být vědecký výbor rozšířen na základě postupu stanoveného v čl. 6 odst. 2 uvedeného rozhodnutí.

3.   Členové vědeckého výboru jsou jmenováni na tříleté funkční období a mohou být jmenováni opakovaně.

4.   Vědecký výbor volí svého předsedu na období tří let. Předseda svolává schůze vědeckého výboru nejméně jednou ročně.

Článek 14

Sestavování rozpočtu

1.   Odhady všech příjmů a výdajů centra se vypracovávají pro každý rozpočtový rok, který odpovídá kalendářnímu roku, a uvádějí se v rozpočtu centra.

2.   Rozpočet musí být vyrovnaný co do příjmů a výdajů.

3.   Aniž jsou dotčeny jiné zdroje, skládají se příjmy centra z dotace Společenství zapsané v souhrnném rozpočtu Evropské unie (oddíl Komise), z plateb za poskytnuté služby a z případných finančních příspěvků od organizací a subjektů a třetích zemí uvedených v článcích 20 a 21.

4.   Výdaje centra zahrnují:

a)

odměny zaměstnanců, správní výdaje a výdaje na infrastrukturu a provozní náklady;

b)

výdaje na podporu kontaktních míst sítě Reitox.

5.   Každý rok sestavuje správní rada na základě návrhu vypracovaného ředitelem odhad příjmů a výdajů centra na následující rozpočtový rok. Tento odhad, obsahující plán pracovních míst, předává správní rada do 31. března Komisi spolu s pracovním programem centra. Komise předloží odhad Evropskému parlamentu a Radě (dále jen „rozpočtový orgán“) spolu s předběžným návrhem souhrnného rozpočtu Evropské unie.

6.   Komise na základě odhadu zanese do předběžného návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie odhady, které považuje za nezbytné pro plán pracovních míst, a výši dotace ze souhrnného rozpočtu a předloží jej rozpočtovému orgánu v souladu s článkem 272 Smlouvy.

7.   Rozpočtový orgán schvaluje položky dotace pro centrum a přijímá plán pracovních míst centra.

8.   Rozpočet centra přijímá správní rada. Rozpočet se stává konečným po konečném schválení souhrnného rozpočtu Evropské unie. V případě potřeby se upraví odpovídajícím způsobem.

9.   Pokud správní rada hodlá uskutečnit jakýkoli projekt, který může mít významný finanční dopad na financování rozpočtu, zejména jedná-li se o projekty, které se vztahují k nemovitostem, například nájem nebo koupě budov, oznámí svůj záměr co nejdříve rozpočtovému orgánu. Uvědomí o tom Komisi.

Pokud některá složka rozpočtového orgánu oznámí svůj záměr vydat stanovisko, předá toto stanovisko správní radě do šesti týdnů ode dne oznámení projektu.

Článek 15

Plnění rozpočtu

1.   Rozpočet centra plní ředitel.

2.   Do 1. března po skončení každého rozpočtového roku předá účetní centra účetnímu Komise prozatímní účty se zprávou o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok. Účetní Komise konsoliduje prozatímní účty orgánů a decentralizovaných subjektů v souladu s článkem 128 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (11) (dále jen „obecné finanční nařízení“).

3.   Do 31. března po skončení rozpočtového roku předá účetní Komise prozatímní účty centra Účetnímu dvoru spolu se zprávou o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok. Zpráva o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok se rovněž předává Evropskému parlamentu a Radě.

4.   Po obdržení vyjádření Účetního dvora k prozatímním účtům podle článku 129 obecného finančního nařízení vypracuje ředitel na vlastní odpovědnost konečnou účetní závěrku centra a předloží ji správní radě k vyjádření.

5.   Správní rada vydá stanovisko ke konečné účetní závěrce centra.

6.   Do 1. července po skončení rozpočtového roku předá ředitel konečnou účetní závěrku spolu se stanoviskem správní rady Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru.

Konečná účetní závěrka se zveřejní.

7.   Ředitel zašle Účetnímu dvoru odpověď na jeho vyjádření do 30. září. Zároveň zašle tuto odpověď správní radě.

8.   Ředitel předloží Evropskému parlamentu na jeho žádost veškeré informace nezbytné pro řádný průběh udělení absolutoria za daný rozpočtový rok v souladu s čl. 146 odst. 3 obecného finančního nařízení.

9.   Na doporučení Rady přijaté kvalifikovanou většinou udělí Evropský parlament do 30. dubna roku N + 2 řediteli absolutorium za plnění rozpočtu za rozpočtový rok N.

10.   Správní rada přijme po konzultaci s Komisí finanční předpisy použitelné na centrum. Tyto předpisy se mohou odchýlit od nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 (12) o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, pouze pokud je to nezbytné pro zvláštní potřeby činnosti centra a s předchozím souhlasem Komise.

Článek 16

Boj proti podvodům

1.   V zájmu boje proti podvodům, korupci a jakékoli jiné nedovolené činnosti poškozující finanční zájmy Společenství se na centrum vztahují bez omezení ustanovení nařízení (ES) č. 1073/1999.

2.   Rozhodnutí týkající se financování a z nich vyplývající prováděcí dohody a nástroje výslovně stanoví, že Účetní dvůr a OLAF mohou v případě potřeby provádět kontroly na místě u příjemců finanční podpory z centra.

Článek 17

Výsady a imunity

Na centrum se vztahuje Protokol o výsadách a imunitách Evropských společenství.

Článek 18

Postavení zaměstnanců

Na zaměstnance centra se vztahuje služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství a další pravidla společně přijatá orgány Společenství za účelem uplatnění tohoto služebního řádu a pracovního řádu.

Při zaměstnávání osob ze třetích zemí na základě dohod uzavřených podle článku 21 centrum vždy dodržuje služební řád a pracovní řád uvedené v odstavci 1 tohoto článku.

Ve vztahu ke svým zaměstnancům uplatňuje centrum pravomoci svěřené orgánu oprávněnému ke jmenování.

Se souhlasem Komise přijme správní rada vhodná prováděcí pravidla v souladu s článkem 110 služebního řádu a pracovním řádem uvedenými v odstavci 1.

Správní rada může přijmout opatření, umožňující v centru dočasně zaměstnat národní odborníky z členských států.

Článek 19

Odpovědnost

1.   Smluvní odpovědnost centra se řídí právem rozhodným pro příslušnou smlouvu. Soudní dvůr je příslušný rozhodovat na základě rozhodčí doložky obsažené ve smlouvě, kterou centrum uzavřelo.

2.   V případě mimosmluvní odpovědnosti nahradí centrum v souladu s obecnými zásadami společnými právním řádům členských států škody, které způsobilo nebo které způsobili jeho zaměstnanci při plnění svých povinností. Soudní dvůr je příslušný pro rozhodování sporů o náhradě těchto škod.

3.   Osobní odpovědnost zaměstnanců vůči centru se řídí předpisy platnými pro zaměstnance centra.

Článek 20

Spolupráce s jinými organizacemi a subjekty

Aniž jsou dotčeny styky, které Komise udržuje podle článku 302 Smlouvy, usiluje centrum aktivně o spolupráci s mezinárodními organizacemi a jinými, zejména evropskými vládními a nevládními subjekty zabývajícími se problematikou drog.

Tato spolupráce se zakládá na pracovních dohodách uzavřených s organizacemi a subjekty uvedenými v prvním pododstavci. Pracovní dohody schvaluje správní rada na základě návrhu předloženého ředitelem a po vydání stanoviska Komise. Pokud Komise vyjádří s pracovními dohodami nesouhlas, přijme je správní rada tříčtvrtinovou většinou členů s hlasovacím právem.

Článek 21

Účast třetích zemí

Centrum je otevřeno k účasti všem třetím zemím, které sdílejí zájmy Společenství a jeho členských států na uskutečňování cílů a práce centra, a to na základě dohod uzavřených mezi těmito státy a Společenstvím na základě článku 300 Smlouvy.

Článek 22

Pravomoc Soudního dvora

Soudní dvůr má pravomoc rozhodovat o žalobách podaných proti centru podle článku 230 Smlouvy.

Článek 23

Hodnotící zpráva

Komise zahájí vnější hodnocení centra každých šest let, v návaznosti na ukončení dvou tříletých programů centra. Toto hodnocení zahrne i síť Reitox. Komise předá hodnotící zprávu Evropskému parlamentu, Radě a správní radě.

Komise předloží v této souvislosti v souladu s postupem podle článku 251 Smlouvy případný návrh změn ustanovení tohoto nařízení s ohledem na vývoj v oblasti regulačních agentur.

Článek 24

Zrušení

Zrušuje se nařízení (EHS) č. 302/93.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze III.

Článek 25

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 12. prosince 2006

Za Evropský parlament

předseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

předseda

M. PEKKARINEN


(1)  Úř. věst. C 69, 21.3.2006. s. 22.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 14. června 2006 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(3)  Úř. věst. L 36, 12.2.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 1651/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 30).

(4)  Viz příloha II.

(5)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 1. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí č. 787/2004/ES (Úř. věst. L 138, 30.4.2004, s. 12).

(6)  Úř. věst. L 127, 20.5.2005, s. 32.

(7)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.

(9)  Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 1.

(10)  Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 15.

(11)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(12)  Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.


PŘÍLOHA I

A.

Práce centra se provádí při respektování pravomocí Společenství a jeho členských států v oblasti drog, jak je vymezuje Smlouva. Práce zahrnuje různé aspekty problematiky drog a drogové závislosti a použitá řešení. Centrum se při této práci řídí drogovými strategiemi a akčními plány, které přijala Evropská unie.

Centrum se zaměřuje na tyto přednostní oblasti:

1)

monitorování stavu drogové problematiky, zejména na základě použití epidemiologických či jiných ukazatelů a monitorování nových trendů, především těch, kde dochází k souběžnému užívání více drog;

2)

monitorování řešení použitých na problematiku týkající se drog; poskytování informací o osvědčených postupech v členských státech a pomoc při výměně těchto postupů mezi nimi;

3)

posuzování rizik nových psychoaktivních látek a udržování rychlého informačního systému o jejich užívání a o nových metodách užívání stávajících psychoaktivních látek;

4)

vytváření nástrojů a prostředků, které členským státům usnadní sledování a hodnocení svých národních politik a Komisi sledování a hodnocení politik Evropské unie.

B.

Komise poskytuje centru, za účelem jejich šíření, informace a statistické údaje, jež má k dispozici na základě své působnosti.


PŘÍLOHA II

ZRUŠENÁ NAŘÍZENÍ A JEJICH NÁSLEDNÉ ZMĚNY

Nařízení Rady (EHS) č. 302/93

Úř. věst. L 36, 12.2.1993, s. 1.

Nařízení Rady (ES) č. 3294/94

Úř. věst. L 341, 30.12.1994, s. 7.

Nařízení Rady (ES) č. 2220/2000

Úř. věst. L 253, 7.10.2000, s. 1.

Nařízení Rady (ES) č. 1651/2003

Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 30.


PŘÍLOHA III

SROVNÁVACÍ TABULKA

Nařízení Rady (EHS) č. 302/93

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

-

Čl. 1 odst. 3 druhá a třetí věta

Čl. 2 bod A nadpis.

Čl. 2 písm. a) nadpis

Čl. 2 bod A podbod 1.

Čl. 2 písm. a) bod i) první věta

-

Čl. 2 písm. a) bod i) první a třetí věta

Čl. 2 bod A podbody 2. až 5.

Čl. 2 písm. a) bod ii) až v)

Čl. 2 bod B nadpis

Čl. 2 písm. b) nadpis

Čl. 2 bod B podbod 6. první věta

Čl. 2 písm. b) bod i) první věta

-

Čl. 2 písm. b) bod i) druhá věta

Čl. 2 bod B podbod 7.

Čl. 2 písm. b) bod ii)

Čl. 2 bod C nadpis

Čl. 2 písm. c) nadpis

Čl. 2 bod C podbody 8. až C. 10.

Čl. 2 písm. c) bod i) až iii)

Čl. 2 bod D nadpis

Čl. 2 písm. d) nadpis

Čl. 2 bod D podbody 11. až 13.

Čl. 2 písm. d) bod i), ii) a iv)

-

Čl. 2 písm. d) bod (iii) a v)

-

Čl. 2 písm. e)

Článek 3

Článek 4

Článek 4

Článek 3

Čl. 5 odst. 1

Čl. 5 odst. 1

-

Čl. 5 odst. 2, 3 a 4

Čl. 5 odst. 4

Čl. 5 odst.5

Čl. 6 odst. 2 a 3

Čl. 6 odst. 1

-

Čl. 6 odst. 2

Článek 6a

Článek 7

Článek 7

Článek 8

-

Čl. 8 nadpis

-

Čl. 8 odst. 2

Čl. 8 odst. 1

Čl. 9 odst. 1 první, čtvrtý a pátý pododstavec

Čl. 8 odst. 2

Čl. 9 odst. 1 druhý a třetí pododstavec

Čl. 9 odst. 2

Čl. 9 odst. 3 druhá věta

-

Čl. 9 odst. 3 první a třetí věta

Čl. 8 odst. 3

Čl. 9 odst. 4

Čl. 8 odst. 4

Čl. 9 odst. 5 první a třetí věta

-

Čl. 9 odst. 5 druhá věta

-

Čl. 9 odst. 6

Čl. 8 odst. 5 a 6

Čl. 9 odst. 7 a 8

-

Článek 10

Čl. 9 odst. 1 první pododstavec

Čl. 11 odst. 1

-

Čl. 11 odst. 2

Čl. 9 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 11 odst. 3

Čl. 9 odst. 1 druhý pododstavec první až šestá odrážka

Čl. 11 odst. 3 písm. a) až f) první věta

-

Čl. 11 odst. 3 písm. f) druhá věta

-

Čl. 11 odst. 3 písm. g)

Čl. 9 odst. 1 druhý pododstavec sedmá odrážka

Čl. 11 odst. 3 písm. h)

-

Čl. 11 odst. 3 písm. i)

Čl. 9 odst. 2 a 3

Čl. 11 odst. 4 a 5

-

Článek 12

Čl. 10 odst. 1

Čl. 13 odst. 1

Čl. 10 odst. 2

Čl. 13 odst. 2 první a čtvrtý pododstavec

-

Čl. 13 odst. 2 druhý a třetí pododstavec

Čl. 10 odst. 3), 4) a 5)

Čl. 13 odst. 3 a 4

Čl. 11 odst. 1 až 6

Čl. 14 odst. 1 až 4

Čl. 11 odst. 7 až 10

Čl. 14 odst. 6 až 9

Čl. 11a odst. 1 až 5

Čl. 15 odst. 1 až 5

Čl. 11a odst. 6 a 7

Čl. 15 odst. 6

Čl. 11a odst. 8 až 11

Čl. 15 odst. 7 až 10

-

Článek 16

Článek 12

Článek 20

-

Čl. 20 druhý pododstavec

Čl. 13 odst. 1

Článek 21

Čl. 13 odst. 2

-

Článek 14

Článek 17

Článek 15

Čl. 18 první, třetí a čtvrtý pododstavec

-

Čl. 18 druhý a pátý pododstavec

Článek 16

Článek 19

Článek 17

Článek 22

Článek 18

Čl. 23 první pododstavec první a třetí věta

-

Čl. 23 první pododstavec

-

Čl. 23 druhý pododstavec druhá věta

-

Článek 24

Článek 19

Článek 25

Příloha bod A první pododstavec

Příloha I bod A první pododstavec první věta

-

Příloha I bod A. první pododstavec druhá a třetí věta

-

Příloha I bod A druhý pododstavec body 1 až 4

Příloha bod A.druhý pododstavec body 1 až 5

-

Příloha bod B

Příloha I bod B

Příloha bod B

-

-

Příloha II

-

Příloha III


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU