(ES) č. 1918/2006Nařízení Komise (ES) č. 1918/2006 ze dne 20. prosince 2006 o otevření a správě celní kvóty pro olivový olej pocházející z Tuniska

Publikováno: Úř. věst. L 365, 21.12.2006, s. 84-85 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 20. prosince 2006 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 24. prosince 2006 Nabývá účinnosti: 24. prosince 2006
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1918/2006

ze dne 20. prosince 2006

o otevření a správě celní kvóty pro olivový olej pocházející z Tuniska

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 865/2004 ze dne 29. dubna 2004 o společné organizaci trhu s olivovým olejem a stolními olivami a o změně nařízení (EHS) č. 827/68 (1), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 3 protokolu č. 1 Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé (2), ve znění čl. 3 odst. 1 Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii (3), schváleného rozhodnutím Rady 2005/720/ES (4), otevírá celní kvótu ve výši 56 700 tun s nulovou celní sazbou na dovoz olivového oleje kódů KN 1509 10 10 a 1509 10 90 zcela získaného v Tunisku a dováženého z této země přímo do Společenství.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (5), se použije na dovozní licence pro dovozní celní kvótová období začínající dne 1. ledna 2007.

(3)

Nařízení (ES) č. 1301/2006 stanoví zejména podrobná ustanovení týkající se žádostí, právního postavení žadatelů a vydávání licencí. Uvedené nařízení omezuje dobu platnosti licencí na poslední den dovozního celního kvótového období.

(4)

Nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (6), nařízení Komise (ES) č. 1345/2005 ze dne 16. srpna 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro režim dovozních licencí v odvětví olivového oleje (7), a nařízení (ES) č. 1301/2006 by se měla použít, aniž jsou dotčeny další podmínky a odchylky stanovené tímto nařízením.

(5)

Situace v zásobování trhu Společenství olivovým olejem umožňuje odbyt množství v rámci celní kvóty v podstatě bez narušení trhu, pokud se dovozy v hospodářském roce nesoustředí do krátkého časového období. Je proto třeba přijmout opatření, aby se dovozní licence vydávaly od ledna do října podle měsíčního kalendáře.

(6)

Vzhledem k výhodě, jakou představuje nulová celní sazba, by měla být jistota pro dovozní licence vydané v rámci celních kvót otevřených podle tohoto nařízení stanovena vyšší, než je jistota stanovená nařízením (ES) č. 1345/2005.

(7)

V zájmu jasnosti by mělo být zrušeno nařízení Komise (ES) č. 312/2001 ze dne 15. února 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dovoz olivového oleje pocházejícího z Tuniska a odchylka od některých ustanovení nařízení (ES) č. 1476/95 a č. 1291/2000 (8).

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro osivo a Řídícího výboru pro olivový olej a stolní olivy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1291/2000, nařízení (ES) č. 1345/2005 a nařízení (ES) č. 1301/2006 se použijí, aniž jsou dotčena ustanovení tohoto nařízení.

Článek 2

1.   Celní kvóta s pořadovým číslem 09.4032 se otevírá pro dovozy do Společenství panenského olivového oleje kódů KN 1509 10 10 a 1509 10 90 zcela získaného v Tunisku a dováženého z této země přímo do Společenství, s výhradou podmínek stanovených tímto nařízením. Výše celní kvóty činí 56 700 tun. Použitelná celní sazba činí 0 %.

2.   Celní kvóta se otevírá každý rok ode dne 1. ledna. Pro každý rok a aniž je dotčena výše kvóty uvedené v odstavci 1, se mohou dovozní licence vydávat až do těchto měsíčních limitů:

1 000 tun pro každý z měsíců ledna a února,

4 000 tun pro měsíc březen,

8 000 tun pro měsíc duben,

10 000 tun pro každý z měsíců května až října.

Odchylně od čl. 7 odst. 4 nařízení (ES) č. 1301/2006 se množství nevyužitá v některém měsíci připočtou do příštího měsíce, ale nemohou být znovu připočteny do měsíce přespříštího.

3.   Pokud začíná týden v jednom měsíci a končí v měsíci následujícím, považuje se pro účely výpočtu množství povoleného pro daný měsíc takový týden za část měsíce, do něhož spadá čtvrtek.

Článek 3

1.   Odchylně od čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1301/2006 mohou žadatelé každý týden podat jednu žádost o dovozní licence, a to v pondělí nebo v úterý. Týdenní žádosti o licence předložené žadatelem se nesmějí vztahovat na množství překračující měsíční limit stanovený v čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení.

2.   Členské státy oznámí Komisi každý týden množství, na jaká byly podány žádosti o licence, a to v pracovní den po úterý. Oznámení jsou rozdělena podle kódu KN.

3.   Dovozní licence vydávají příslušné orgány členských států čtvrtý pracovní den po skončení oznamovací lhůty uvedené v odstavci 2.

4.   Odchylně od čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1345/2005 činí výše jistoty 15 EUR na 100 kg čisté hmotnosti.

Článek 4

Nařízení (ES) č. 312/2001 se zrušuje.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. prosince 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 161, 30.4.2004, s. 97. Opravené znění: Úř. věst. L 206, 9.6.2004, s. 37.

(2)  Úř. věst. L 97, 30.3.1998, s. 2. Dohoda naposledy pozměněná Rozhodnutím Rady 2006/612/ES (Úř L 260, 21.9.2006, s. 1)

(3)  Úř. věst. L 278, 21.10.2005, s. 3.

(4)  Úř. věst. L 278, 21.10.2005, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.

(6)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1713/2006 (Úř. věst. L 321, 21.11.2006, s. 11).

(7)  Úř. věst. L 212, 17.8.2005, s. 13.

(8)  Úř. věst. L 46, 16.2.2001, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1721/2005 (Úř. věst. L 276, 21.10.2005, s. 3).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU