(ES) č. 1917/2006Nařízení Komise (ES) č. 1917/2006 ze dne 19. prosince 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1342/2003, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí v odvětví obilovin a rýže

Publikováno: Úř. věst. L 365, 21.12.2006, s. 82-83 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 19. prosince 2006 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. ledna 2007 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1917/2006

ze dne 19. prosince 2006,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1342/2003, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí v odvětví obilovin a rýže

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 a čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s rýží (2), a zejména na čl. 10 odst. 2 a čl. 13 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (3), se použije na dovozní licence pro dovozní celní kvótová období začínající dne 1. ledna 2007.

(2)

V odvětví obilovin a rýže nařízení Komise (ES) č. 1342/2003 (4) stanoví pravidla doplňující ustanovení nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (5), která se odlišují od společných pravidel stanovených nařízením (ES) č. 1301/2006. V zájmu větší srozumitelnosti a zjednodušení pro hospodářské subjekty je třeba upravit nařízení (ES) č. 1342/2003, aby se zohlednila ustanovení nařízení (ES) č. 1301/2006 a aby se upřesnilo, že nařízení (ES) č. 1291/2000 a (ES) č. 1301/2006 se použijí na dovozní celní kvóty uvedené v nařízení (ES) č. 1342/2003, pokud uvedené nařízení nestanoví jinak.

(3)

V případě dovozních celních kvót, které podléhají režimu dovozních licencí, je třeba kromě toho uvést, jaká zvláštní nebo odchylná ustanovení se na ně použijí, a upřesnit příslušná zvláštní pravidla řízení a správy. Je třeba rovněž určit zvláštní podmínky platné pro předávání žádostí hospodářských subjektů Komisi, dobu platnosti vydaných dovozních licencí, nepřevoditelnost těchto licencí a den vydání uvedených licencí, jímž má být den stanovený v čl. 23, odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000.

(4)

Tato opatření by se měla používat od 1. ledna 2007, dne, od něhož jsou použitelná opatření stanovená nařízením (ES) č. 1301/2006.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1342/2003 se mění takto:

1.

V článku 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Ustanovení nařízení Komise (6) (ES) č. 1291/2000 a (ES) č. 1301/2006 se použijí, není-li v tomto nařízení stanoveno jinak.

2.

Článek 6 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Dovozní licence pro produkty uvedené v článku 1 nařízení (ES) č. 1784/2003 a v článku 1 nařízení (ES) č. 1785/2003 jsou platné ode dne jejich skutečného vydání ve smyslu čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000 do uplynutí dob stanovených v příloze I tohoto nařízení.

U dovozních celních kvót otevřených v odvětvích obilovin a rýže, které podléhají režimu dovozních licencí, však končí platnost vydaných dovozních licencí v souladu s čl. 8 prvním pododstavcem nařízení (ES) č. 1301/2006 po posledním dnu dotčeného kvótového období.“

b)

se doplňuje nový odstavec, který zní:

„3.   U dovozních celních kvót otevřených v odvětvích obilovin a rýže, které podléhají režimu dovozních licencí, odchylně od čl. 9, odst. 1 nařízení (ES) č. 1291/2000 nejsou práva vyplývající z licencí převoditelná.“

3.

V článku 16 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Pokud jde o jiné vývozní licence než ty, které jsou určeny ke správě dovozních celních kvót a které jsou upraveny nařízením (ES) č. 1301/2006, sdělují členské státy Komisi každý den pouze elektronicky prostřednictvím formulářů, které jim poskytla Komise, a za podmínek počítačového systému vytvořeného Komisí, celková množství, na něž se licence vztahují, a to podle původu a kódu produktu a v případě pšenice obecné podle stupně jakosti. Původ musí být uveden rovněž ve sděleních týkajících se dovozních licencí pro rýži.“

4.

V příloze I se sloupec „Doba platnosti“ mění takto:

a)

slova „Do konce čtvrtého měsíce následujícího po měsíci vydání licence“ se nahrazují slovy „Do konce čtvrtého měsíce následujícího po dni skutečného vydání licence ve smyslu čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000“.

b)

slova „Do konce druhého měsíce následujícího po měsíci vydání licence“ se nahrazují slovy „Do konce druhého měsíce následujícího po dni skutečného vydání licence ve smyslu čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000“.

c)

slova „Do konce třetího měsíce následujícího po měsíci vydání licence“ se nahrazují slovy „Do konce třetího měsíce následujícího po dni skutečného vydání licence ve smyslu čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. prosince 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 797/2006 (Úř. věst. L 144, 31.5.2006, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.

(4)  Úř. věst. L 189, 29.7.2003, s. 12. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1713/2006 (Úř. věst. L 321, 21.11.2006, s. 11).

(5)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1713/2006.

(6)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU