(ES) č. 1915/2006Nařízení Komise (ES) č. 1915/2006 ze dne 18. prosince 2006 o pokračování předchozí kontroly Společenství nad dovozy některých výrobků ze železa a oceli pocházejících z některých třetích zemí

Publikováno: Úř. věst. L 365, 21.12.2006, s. 76-77 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 18. prosince 2006 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 21. prosince 2006 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1915/2006

ze dne 18. prosince 2006

o pokračování předchozí kontroly Společenství nad dovozy některých výrobků ze železa a oceli pocházejících z některých třetích zemí

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3285/94 ze dne 22. prosince 1994 o společných pravidlech dovozu a o zrušení nařízení (ES) č. 518/94 (1), a zejména na článek 11 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 519/94 ze dne 7. března 1994 o společných pravidlech dovozu z některých třetích zemí a o zrušení nařízení (EHS) č. 1765/82, (EHS) č. 1766/82 a (EHS) č. 3420/83 (2), a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,

po konzultaci s poradními výbory,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením (ES) č. 76/2002 (3) Komise zavedla předchozí kontrolu Společenství nad dovozy některých výrobků ze železa a oceli pocházejících ze třetích zemí. Toto nařízení bylo změněno nařízením Komise (ES) č. 1337/2002 (4), s cílem rozšířit oblast působnosti kontroly, a nařízeními (ES) č. 2385/2002 (5) a (ES) č. 469/2005 ze dne 23. března 2005 (6).

(2)

Statistiky zahraničního obchodu Společenství nejsou k dispozici ve lhůtách stanovených nařízením Komise (ES) č. 1917/2000 (7).

(3)

I když se situace od zavedení kontroly v roce 2002 změnila, vývoj na světovém trhu s ocelí stále vyžaduje spolehlivý a rychlý informační systém o budoucích dovozech Společenství.

(4)

Čínský trh je od roku 2003 hnací silou velmi významného růstu poptávky po výrobcích z oceli. Čína však zvýšila svoji výrobní kapacitu velmi rychlým tempem. Čínská výroba surové oceli vzrostla ze 129 milionů tun v roce 2000 na 349 milionů tun v roce 2005, čímž se její podíl na světovém trhu ve stejném období zvýšil z 15,4 % na 36 %, a výrobní kapacity jsou dále rozšiřovány, což by mohlo zvýšit čínskou kapacitu v roce 2006. V roce 2004 dosahoval dovoz EU z Číny 0,9 milionů tun a v roce 2005 to bylo 1,6 milionů tun. V roce 2004 byla Čína čistým dovozcem 15 milionů tun, v roce 2006 se však stane čistým vývozcem. Lze předpokládat, že tento trend klesajících dovozů a rostoucích vývozů bude v Číně pokračovat, a tak bude na světový trh uvolněno značné množství výrobků z oceli, pro něž se budou hledat nové trhy.

(5)

Nejnovější statistiky dovozu, jež jsou k dispozici pro čtyři hlavní typy výrobků, konkrétně ploché výrobky, dlouhé výrobky, trouby a trubky a polotovary, vykazují v první polovině roku 2006 v porovnání se stejným obdobím v roce 2005 průměrný celkový nárůst ve výši 11 %, přičemž pro ploché výrobky tato hodnota dosahuje 18 % a pro dlouhé výrobky 13 %. Celkové dovozy dosahovaly v roce 2005 hodnoty 26,2 milionů tun, což ve srovnání s 20 miliony tun v roce 2002 představuje celkový nárůst dovozu za tři roky ve výši 31 %.

(6)

Analýza prvních dvou čtvrtletí roku 2006 ukazuje pokračující vysokou úroveň dovozu v rámci tohoto období, tedy celkový nárůst ve výši 29 %, zatímco hodnoty za třetí čtvrtletí roku vykazují tendenci dalšího zvyšování.

(7)

Ceny na trhu Společenství jsou navíc stejně jako na trhu USA vysoké a všeobecně o 20 až 30 % vyšší než ceny na asijských trzích. Tento cenový rozdíl pravděpodobně upoutá pozornost vývozců ze třetích zemí a v průběhu roku 2006 byly zaznamenány první známky snižování cen na americkém trhu a na trzích některých evropských zemí.

(8)

Kromě toho statistiky týkající se zaměstnanosti výrobců z EU vykazují značný pokles, z 414 500 pracovních míst v roce 2000 na 404 700 pracovních míst v roce 2001, na 390 200 v roce 2002, na 383 800 v roce 2003, na 375 900 pracovních míst v roce 2004 a na 347 000 v roce 2005, což odpovídá poklesu zhruba o 16 % za 5 let.

(9)

Na základě nejnovějších trendů v dovozech výrobků z oceli, nedávného vývoje na čínském trhu, zrychleného tempa rostoucích dovozů, vysokých cenových rozdílů mezi výrobky z oceli na trhu EU a na trzích třetích zemí a významných ztrát pracovních míst v posledních letech se dá hrozba újmy pro výrobce Společenství s ohledem na článek 11 nařízení (ES) č. 3285/94 považovat za reálnou.

(10)

V zájmu Společenství musí proto dovozy určitých výrobků z oceli i nadále podléhat předchozí kontrole Společenství, aby bylo možné získat podrobné statistické údaje umožňující rychlou analýzu trendů dovozu. S ohledem na výše uvedený očekávaný vývoj a s ohledem na skutečnost, že ostatní země, které jsou významnými výrobci oceli, zavedly nebo prodloužily podobné systémy kontroly do roku 2009, je vhodné, aby tento systém pokračoval výjimečně do 31. prosince 2009.

(11)

S cílem minimalizovat zbytečná omezení a nadměrně nenarušovat činnosti společností působících v blízkosti hranic je navíc žádoucí zvýšit horní limit malých množství, která jsou vyjmuta z povinnosti předchozí kontroly. Čistá hmotnost dovozů, které by měly být vyjmuty z oblasti působnosti tohoto nařízení, by proto měla být zvýšena na 2 500 kilogramů.

(12)

Je žádoucí, aby toto nařízení vstoupilo v platnost dnem vyhlášení, aby bylo možné shromáždit příslušné údaje co nejdříve,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 76/2002, ve znění nařízení (ES) č. 1337/2002, (ES) č. 2385/2002 a (ES) č. 469/2005 se mění takto:

1.

V článku 1 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Dovozy, jejichž čistá hmotnost nepřesahuje 2 500 kilogramů, se vylučují z oblasti působnosti tohoto nařízení.“

2.

V článku 6 se datum „31. prosince 2006“nahrazuje datem „31. prosince 2009“.

Článek 2

Pokud bylo zboží odesláno přede dnem 1. ledna 2007, nevyžaduje se pro propuštění výrobků z oceli, na něž se vztahuje toto nařízení a které byly odeslány přede dnem 1. ledna 2007, do volného oběhu v Bulharsku a Rumunsku ode dne 1. ledna 2007 kontrolní dokument. Vyžaduje se předložení nákladního listu nebo jiného dle orgánů Společenství rovnocenného přepravního dokladu, který uvádí datum odeslání.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Odchylně od článku 2 vstupuje v platnost s výhradou a dnem vstupu v platnost smlouvy o přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. prosince 2006.

Za Komisi

Peter MANDELSON

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 349, 31.12.1994, s. 53. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2200/2004 (Úř. věst. L 374, 22.12.2004, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 67, 10.3.1994, s. 89. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 427/2003 (Úř. věst. L 65, 8.3.2003, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 16, 18.1.2002, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 469/2005 (Úř. věst. L 78, 24.3.2005, s. 12).

(4)  Úř. věst. L 195, 24.7.2002, s. 25.

(5)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 125.

(6)  Úř. věst. L 78, 24.3.2005, s. 12.

(7)  Úř. věst. L 229, 9.9.2000, s. 14. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1949/2005 (Úř. věst. L 312, 29.11.2005, s. 10).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU