(ES) č. 1907/2006Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

Publikováno: Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1-851 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 18. prosince 2006 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 1. srpna 2008 Nabývá účinnosti: 1. června 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Zavřít
MENU