(ES) č. 1876/2006Nařízení Komise (ES) č. 1876/2006 ze dne 18. prosince 2006 o dočasném a trvalém povolení určitých doplňkových látek v krmivech (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 360, 19.12.2006, s. 126-132 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 18. prosince 2006 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 8. ledna 2007 Nabývá účinnosti: 8. ledna 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1876/2006

ze dne 18. prosince 2006

o dočasném a trvalém povolení určitých doplňkových látek v krmivech

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech (1), a zejména na článek 3, čl. 9d odst. 1 a čl. 9e odst. 1 uvedené směrnice,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (2), a zejména na článek 25 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat.

(2)

Článek 25 nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví přechodná opatření pro žádosti o povolení doplňkových látek podané v souladu se směrnicí 70/524/EHS přede dnem použitelnosti nařízení (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žádosti o povolení doplňkových látek uvedených v přílohách tohoto nařízení byly podány přede dnem použitelnosti nařízení (ES) č. 1831/2003.

(4)

Úvodní připomínky k těmto žádostem podle čl. 4 odst. 4 směrnice 70/524/EHS byly zaslány Komisi přede dnem použitelnosti nařízení (ES) č. 1831/2003. S těmito žádostmi je tudíž třeba nadále nakládat v souladu s článkem 4 směrnice 70/524/EHS.

(5)

Byly předloženy údaje na podporu žádosti o povolení k používání přípravku mikroorganismu Lactobacillus farciminis CNCM MA 67/4R pro výkrm kuřat, výkrm krůt a nosnice. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vyjádřil své stanovisko k používání tohoto přípravku dne 11. července 2006. Z posouzení vyplývá, že podmínky stanovené pro toto povolení v čl. 9e odst. 1 směrnice 70/524/EHS jsou splněny. Používání uvedeného přípravku mikroorganismu podle přílohy I tohoto nařízení by proto mělo být povoleno na dobu čtyř let.

(6)

Byly předloženy údaje na podporu žádosti o povolení k používání enzymatického přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), endo-1,3(4)-beta-glukanázy a alfa-amylázy z Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), subtilisinu z Bacillus subtilis (ATCC 2107), polygalakturonázy z Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) pro výkrm krůt. EFSA vydal dne 15. června 2006 k používání tohoto přípravku stanovisko, podle kterého tento přípravek nepředstavuje riziko pro spotřebitele, uživatele, cílovou kategorii zvířat nebo životní prostředí. Z posouzení vyplývá, že podmínky stanovené pro toto povolení v čl. 9e odst. 1 směrnice 70/524/EHS jsou splněny. Používání uvedeného enzymatického přípravku podle přílohy II tohoto nařízení by proto mělo být povoleno na dobu čtyř let.

(7)

Používání enzymatického přípravku endo-1,4-beta-glukanázy, endo-1,3(4)-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74 252) bylo poprvé dočasně povoleno nařízením Komise (ES) č. 2188/2002 (3) u nosnic a selat. Žádost o časově neomezené povolení tohoto enzymatického přípravku byla podpořena novými údaji. Z posouzení vyplývá, že podmínky stanovené pro toto povolení v článku 3a směrnice 70/524/EHS jsou splněny. Používání uvedeného enzymatického přípravku podle přílohy III tohoto nařízení by proto mělo být povoleno bez časového omezení.

(8)

Používání přípravku benzoátu sodného, kyseliny propionové a propionátu sodného bylo poprvé dočasně povoleno nařízením Komise (ES) č. 1252/2002 (4) u prasat a dojnic. Žádost o povolení tohoto konzervačního přípravku bez časového omezení byla podpořena novými údaji. Z posouzení vyplývá, že podmínky stanovené pro toto povolení v článku 3a směrnice 70/524/EHS jsou splněny. Používání uvedeného konzervačního přípravku podle přílohy IV tohoto nařízení by proto mělo být povoleno bez časového omezení.

(9)

Z posouzení žádostí vyplývá, že je třeba vyžadovat dodržování určitých postupů na ochranu pracovníků před vystavením doplňkovým látkám uvedeným v přílohách. Tuto ochranu by mělo zajistit používání směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (5).

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přípravek náležející do skupiny „Mikroorganismy“ uvedený v příloze I se povoluje na dobu čtyř let jako doplňková látka ve výživě zvířat za podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Přípravek náležející do skupiny „Enzymy“ uvedený v příloze II se povoluje na dobu čtyř let jako doplňková látka ve výživě zvířat za podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 3

Přípravek náležející do skupiny „Enzymy“ uvedený v příloze III se povoluje bez časového omezení jako doplňková látka ve výživě zvířat za podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 4

Přípravek náležející do skupiny „Konzervanty“ uvedený v příloze IV se povoluje bez časového omezení jako doplňková látka ve výživě zvířat za podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. prosince 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Komise (ES) č. 1800/2004 (Úř. věst. L 317, 16.10.2004, s. 37).

(2)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 378/2005 (Úř. věst. L 59, 5.3.2005, s. 8).

(3)  Úř. věst. L 333, 10.12.2002, s. 5.

(4)  Úř. věst. L 183, 12.7.2002, s. 10.

(5)  Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1. Směrnice ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).


PŘÍLOHA I

Číslo (nebo č. ES)

Doplňková látka

Chemický vzorec, popis

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

CFU/kg kompletního krmiva

Mikroorganismy

12

Lactobacillus farciminis

CNCM MA 67/4R

Přípravek Lactobacillus farciminis obsahující min.: 1 × 109 CFU/g doplňkové látky

Výkrm kuřat

Výkrm krůt

Nosnice

5 × 108

1 × 109

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.

8.1.2010


PŘÍLOHA II

Číslo (nebo č. ES)

Doplňková látka

Chemický vzorec, popis

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

Jednotky aktivity/kg kompletního krmiva

Enzymy

59

Endo-1,4-beta-xylanáza

EC 3.2.1.8

Endo-1,3(4)-beta-glukanáza

EC 3.2.1.6

Subtilisin

EC 3.4.21.62

Alfa-amyláza

EC 3.2.1.1

Polygalakturonáza

EC 3.2.1.15

Přípravek endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), endo-1,3(4)-beta-glukanázy a alfa-amylázy z Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), subtilisinu z Bacillus subtilis (ATCC 2107), polygalakturonázy z Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) s minimem aktivity pro:

 

endo-1,4-beta-xylanázu:

300 U (1)/g

 

endo-1,3(4)-beta-glukanázu:

150 U (2)/g

 

subtilisin:

4 000 U (3)/g

 

alfa-amylázu:

400 U (4)/g

 

polygalakturonázu:

25 U (5)/g

Výkrm krůt

endo-1,4-beta-xylanáza:

100 U

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.

2.

Doporučená dávka na 1 kg kompletního krmiva:

endo-1,4-beta-xylanáza:

100–300 U

endo-1,3(4)-beta-glukanáza:

50–150 U

subtilisin:

1 333–4 000 U

alfa-amyláza:

133–400 U

polygalakturonáza:

8,3–25 U

3.

Pro použití do krmných směsí bohatých na škrobové a neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany a beta-glukany).

8.1.2010

endo-1,3(4)-beta-glukanáza:

50 U

subtilisin:

1 333 U

Alfa-amyláza:

133 U

Polygalakturonáza:

8,3 U


(1)  1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty xylózy) z xylanu ovesných slupek za 1 minutu při pH 5,3 a teplotě 50 °C.

(2)  1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty glukózy) z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 30 °C.

(3)  1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol fenolové sloučeniny (ekvivalenty tyrozinu) z kaseinového substrátu za 1 minutu při pH 7,5 a teplotě 40 °C.

(4)  1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol glykosidických vazeb z vodou nerozpustného substrátu síťovaného škrobového polymeru za 1 minutu při pH 6,5 a teplotě 37 °C.

(5)  1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujícího materiálu (ekvivalenty kyseliny galakturonové) z poly-D-galakturonátového substrátu za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 40 °C.


PŘÍLOHA III

Číslo ES

Doplňková látka

Chemický vzorec, popis

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

Jednotky aktivity/kg kompletního krmiva

Enzymy

E 1602

Endo-1,4-beta-glukanáza

EC 3.2.1.4

Endo-1,3(4)-beta-glukanáza

EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-xylanáza

EC 3.2.1.8

Přípravek endo-1,4-beta-glukanázy, endo-1,3(4)-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74 252) s minimem aktivity pro:

kapalnou a granulovanou formu:

 

Endo-1,4-beta-glukanáza:

8 000 U (1)/ml nebo g

 

Endo-1,3(4)-beta-glukanáza:

18 000 U (2)/ml nebo g

 

Endo-1,4-beta-xylanáza:

26 000 U (3)/ml nebo g

nosnice

Endo-1,4-beta-glukanáza:

640 U

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.

2.

Doporučené dávky na 1 kg kompletního krmiva:

Endo-1,4-beta-glukanáza:

640–800 U

Endo-1,3(4)-beta-glukanáza:

1 440–1 800 U

Endo-1,4-beta-xylanáza:

2 080–2 600 U

3.

Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany a beta-glukany), obsahujících více než 30 % pšenice, tritikale nebo ječmene.

Bez časového omezení

Endo-1,3(4)-beta-glukanáza:

1 440 U

Endo-1,4-beta-xylanáza:

2 080 U

Selata (po odstavu)

Endo-1,4-beta-glukanáza:

400 U

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.

2.

Doporučené dávky na 1 kg kompletního krmiva:

Endo-1,4-beta-glukanáza:

400–1 600 U

Endo-1,3(4)-beta-glukanáza:

900–3 600 U

Endo-1,4-beta-xylanáza:

1 300–5 200 U

3.

Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany a beta-glukany).

4.

Pro použití u selat po odstavu do váhy přibližně 35 kg.

Endo-1,3(4)- beta-glukanáza:

900 U

Endo-1,4-beta-xylanáza:

1 300 U


(1)  1 U je množství enzymu, které uvolní 0,1 mikromolu glukózy z karboxymethyl-celulózy za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 40 °C.

(2)  1 U je množství enzymu, které uvolní 0,1 mikromolu glukózy z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 40 °C.

(3)  1 U je množství enzymu, které uvolní 0,1 mikromolu glukózy z xylanu ovesných slupek za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 40 °C.


PŘÍLOHA IV

Číslo ES

Doplňková látka

Chemický vzorec, popis

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

mg/kg obilovin

Konzervanty

E 700

Benzoát sodný

140 g/kg

Kyselina propionová

370 g/kg

Propionát sodný

110 g/kg

Složení doplňkové látky:

 

Benzoát sodný: 140 g/kg

 

Kyselina propionová: 370 g/kg

 

Propionát sodný: 110 g/kg

 

Voda: 380 g/kg

Prasata

3 000

22 000

Pro konzervaci obilovin s obsahem vlhkosti vyšším než 15 %

Bez časového omezení

Účinné látky:

 

Benzoát sodný C7H5O2Na

 

Kyselina propionová C3H6O2

 

Propionát sodný C3H5O2Na

Dojnice

3 000

22 000

Pro konzervaci obilovin s obsahem vlhkosti vyšším než 15 %


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU