(ES) č. 1667/2006Nařízení Rady (ES) č. 1667/2006 ze dne 7. listopadu 2006 o glukose a laktose (kodifikované znění)

Publikováno: Úř. věst. L 312, 11.11.2006, s. 1-3 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 7. listopadu 2006 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 1. prosince 2006 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1667/2006

ze dne 7. listopadu 2006

o glukose a laktose

(kodifikované znění)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 308 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EHS) č. 2730/75 ze dne 29. října 1975 o glukose a laktose (3) bylo několikrát podstatně změněno (4). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by mělo být uvedené nařízení kodifikováno.

(2)

Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (5) stanoví zahrnutí glukosy, glukosového sirupu, laktosy a laktosového sirupu do jedné podpoložky a chemicky čisté glukosy a laktosy do jiné podpoložky, aby se předešlo praktickým celním obtížím.

(3)

Avšak glukosa spadá do podpoložek 1702 30 91, 1702 30 99 a 1702 40 90 kombinované nomenklatury a laktosa do podpoložky 1702 19 00 kombinované nomenklatury, obě jsou uvedeny v příloze I Smlouvy, a vztahuje se na ně proto režim obchodu se třetími zeměmi stanovený v rámci společných organizací trhů, zatímco chemicky čistá glukosa a laktosa nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy a vztahuje se na ně režim cel, takže hospodářský dopad může být značně odlišný.

(4)

Z této situace vznikají obtíže, které jsou ještě větší proto, že dotyčné produkty, bez ohledu na stupeň své čistoty, pocházejí ze stejného základního produktu. Kritériem pro sazební zařazení jako produkty chemicky čisté a jako jiné produkty je stupeň čistoty 99 %. Produkty s mírně vyšším nebo mírně nižším stupněm čistoty mohou mít stejné hospodářské využití. Při uplatňování různých režimů proto dochází k narušením hospodářské soutěže, zejména citlivé z důvodu možné záměny.

(5)

Jediným řešením těchto obtíží je podřídit tyto produkty stejnému hospodářskému režimu bez ohledu na stupeň jejich čistoty, anebo v míře, která se bude jevit dostatečnou, sladit režimy stanovené pro obě skupiny produktů.

(6)

Smlouva nestanoví ve zvláštních ustanoveních pravomoc nezbytnou k tomuto účelu. Za těchto okolností by měla být potřebná opatření přijata na základě článku 308 Smlouvy. Nejvhodnějším opatřením je rozšířit na chemicky čistou glukosu režim stanovený pro ostatní druhy glukosy v nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (6) a na chemicky čistou laktosu rozšířit režim stanovený pro ostatní druhy laktosy v nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (7),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Režim stanovený nařízením (ES) č. 1784/2003 a prováděcími opatřeními k uvedenému nařízení pro glukosu a glukosový sirup podpoložek 1702 30 91, 1702 30 99, a 1702 40 90 kombinované nomenklatury se rozšiřuje na glukosu a glukosový sirup podpoložek 1702 30 51 a 1702 30 59 kombinované nomenklatury.

Článek 2

Režim stanovený nařízením (ES) č. 1255/1999 a prováděcími opatřeními k uvedenému nařízení pro laktosu a laktosový sirup podpoložky 1702 19 00 kombinované nomenklatury se rozšiřuje na laktosu a laktosový sirup podpoložky 1702 11 00 kombinované nomenklatury.

Článek 3

Pokud bude režim stanovený pro glukosu a glukosový sirup podpoložek 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, jakož i pro laktosu a laktosový sirup podpoložky 1702 19 00 kombinované nomenklatury změněn na základě článku 37 Smlouvy nebo postupy stanovenými k provedení uvedeného článku, rozšiřují se tyto změny na glukosu a glukosový sirup podpoložek 1702 30 51, 1702 30 59, případně na laktosu a laktosový sirup podpoložky 1702 11 00 kombinované nomenklatury, pokud nebudou týmiž postupy přijata jiná opatření umožňující harmonizaci režimu pro tyto produkty s režimem stanoveným pro výše uvedené produkty.

Článek 4

Zrušuje se nařízení (EHS) č. 2730/75.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. listopadu 2006.

Za Radu

předseda

E. HEINÄLUOMA


(1)  Stanovisko ze dne 12. října 2006 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Stanovisko ze dne 13. září 2006 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(3)  Úř. věst. L 281, 1.11.1975, s. 20. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2931/95 (Úř. věst. L 307, 20.12.1995, s. 10).

(4)  Viz příloha I.

(5)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 996/2006 (Úř. věst. L 179, 1.7.2006, s. 26).

(6)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(7)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).


PŘÍLOHA I

ZRUŠENÉ NAŘÍZENÍ A JEHO NÁSLEDNÉ ZMĚNY

Nařízení Rady (EHS) č. 2730/75

(Úř. věst. L 281, 1.11.1975, s. 20)

 

Nařízení Komise (EHS) č. 222/88

(Úř. věst. L 28, 1.2.1988, s. 1)

pouze článek 7

Nařízení Komise (ES) č. 2931/95

(Úř. věst. L 307, 20.12.1995, s. 10)

pouze článek 2


PŘÍLOHA II

SROVNÁVACÍ TABULKA

Nařízení (EHS) č. 2730/75

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Článek 2

Článek 2

Článek 3

Článek 3

Článek 4

Článek 4

Článek 5

Článek 5

Příloha I

Příloha II


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU