(ES) č. 1664/2006Nařízení Komise (ES) č. 1664/2006 ze dne 6. listopadu 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2074/2005, pokud jde o prováděcí opatření pro některé produkty živočišného původu určené k lidské spotřebě, a zrušují některá prováděcí opatření (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 320, 18.11.2006, s. 13-45 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 6. listopadu 2006 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 25. listopadu 2006 Nabývá účinnosti: 25. května 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1664/2006

ze dne 6. listopadu 2006,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2074/2005, pokud jde o prováděcí opatření pro některé produkty živočišného původu určené k lidské spotřebě, a zrušují některá prováděcí opatření

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (1), a zejména na články 9 a 11 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (2), a zejména na článek 16 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (3), a zejména na čl. 11 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 2074/2005 (4) stanoví prováděcí opatření k nařízením (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004.

(2)

Příloha VI nařízení (ES) č. 2074/2005 stanoví vzory veterinárních osvědčení pro dovoz některých produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě. Tato osvědčení byla navržena v souladu s expertním systémem TRACES, který vyvinula Komise ke sledování přesunů zvířat a produktů z nich získaných na území EU a ze třetích zemí. Některé podrobnosti týkající se popisu komodit byly nedávno aktualizovány. Stávající vzory veterinárních osvědčení by proto měly být upraveny odpovídajícím způsobem.

(3)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 (5) a (ES) č. 853/2004 stanoví pravidla produkce produktů rybolovu, živých mlžů a medu určených k lidské spotřebě. Zvláštní požadavky na dovoz těchto produktů z třetích zemí včetně vzorů veterinárních osvědčení by měly být stanoveny v nařízení (ES) č. 2074/2005. Stávající rozhodnutí, která stanoví dovozní osvědčení, by proto měla být zrušena po uplynutí určité lhůty, aby třetí země mohly přizpůsobit své právní předpisy.

(4)

Je rovněž vhodné zjednodušit postup vydávání osvědčení pro produkty rybolovu a živé mlže a v případě zásilek určených k lidské spotřebě zahrnout požadavky na veterinární osvědčení uvedené v rozhodnutí Komise 2003/804/ES ze dne 14. listopadu 2003, kterým se stanoví veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz měkkýšů, jejich jiker a gamet pro další růst, výkrm, sádkování nebo lidskou spotřebu (6) a v rozhodnutí Komise 2003/858/ES ze dne 21. listopadu 2003, kterým se stanoví veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz živých ryb, jejich jiker a mlíčí pro účely chovu a živých ryb pocházejících z akvakultury a jejich produktů určených pro lidskou spotřebu (7).

(5)

V souladu s čl. 11 odst. 4 nařízení (ES) č. 882/2004 by měly být stanoveny metody analýzy a testování mléka a mléčných výrobků. V této souvislosti referenční laboratoř Společenství sestavila seznam aktualizovaných referenčních metod, jenž byl schválen národními referenčními laboratořemi na zasedání v roce 2005. Je proto nezbytné v nařízení (ES) č. 2074/2005 uvést naposledy schválený seznam referenčních metod analýz a testování, jež mají být používány ke sledování dodržování požadavků stanovených v nařízení (ES) č. 853/2004. Rozhodnutí Komise 91/180/EHS ze dne 14. února 1991, kterým se stanoví některé metody analýzy a testování syrového mléka a tepelně ošetřeného mléka (8), je proto třeba zrušit. Členským státům by měla být poskytnuta lhůta pro zajištění souladu s novými metodami.

(6)

Nařízení (ES) č. 2074/2005 stanoví analytické metody zjišťování obsahu paralytického toxinu (PSP = Paralytic Shellfish Poison) v jedlých částech mlžů (celé tělo nebo jednotlivé jedlé části těl mlžů). Takzvaná Lawrencova metoda, jež byla zveřejněna v AOAC Official Method 2005.06 („Paralytic Shellfish Poisoning Toxins in Shellfish“ – Paralytické toxiny v mlžích), by měla být považována za alternativní metodu zjišťování obsahu paralytického toxinu v mlžích. Použití této metody by mělo být přehodnoceno s ohledem na analýzy, jež v současnosti provádí referenční laboratoř Společenství pro mořské biotoxiny.

(7)

Nařízení (ES) č. 2074/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravní řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 2074/2005 se mění takto:

1.

Článek 6 se nahrazuje tímto:

„Článek 6

Vzory veterinárních osvědčení pro dovozy některých produktů živočišného původu pro účely nařízení (ES) č. 853/2004

Vzory veterinárních osvědčení uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 853/2004, které mají být použity při dovozu produktů živočišného původu uvedených v příloze VI tohoto nařízení, jsou stanoveny v příloze VI.“

2.

Vkládá se nový článek 6a, který zní:

„Článek 6a

Testovací metody pro syrové mléko a tepelně ošetřené mléko

Analytické metody stanovené v příloze VIa tohoto nařízení použijí příslušné orgány, popřípadě provozovatelé potravinářských podniků ke kontrole dodržování limitů stanovených v příloze III oddílu IX kapitole I části III nařízení (ES) č. 853/2004 a k zajištění řádného použití procesu pasterizace mléčných výrobků podle přílohy III oddílu IX kapitoly II části II uvedeného nařízení.“

3.

Příloha III se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

4.

Příloha VI se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

5.

Příloha VIa se vkládá v souladu s přílohou III tohoto nařízení.

Článek 2

Rozhodnutí uvedená v příloze IV tohoto nařízení se zrušují s účinkem od 1. května 2007.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Příloha III tohoto nařízení se použije nejpozději šest měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. listopadu 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2076/2005 (Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 83).

(2)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 206. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2076/2005.

(3)  Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 776/2006 (Úř. věst. L 136, 24.5.2006, s. 3).

(4)  Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 27.

(5)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 302, 20.11.2003, s. 22. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2005/409/ES (Úř. věst. L 139, 2.6.2005, s. 16).

(7)  Úř. věst. L 324, 11.12.2003, s. 37. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2006/680/ES (Úř. věst. L 279, 11.10.2006, s. 24).

(8)  Úř. věst. L 93, 13.4.1991, s. 1.


PŘÍLOHA I

Kapitola I přílohy III nařízení (ES) č. 2074/2005 se nahrazuje tímto:

„KAPITOLA I

METODA ZJIŠŤOVÁNÍ PARALYTICKÉHO TOXINU (PSP = PARALYTIC SHELLFISH POISON)

1.

Obsah paralytického toxinu (PSP) v jedlých částech mlžů (celé tělo nebo jednotlivé jedlé části těl mlžů) musí být zjištěn v souladu s biologickou vyšetřovací metodou nebo jakoukoli jinou mezinárodně uznanou metodou. Jako alternativní metodu zjišťování uvedených toxinů lze rovněž použít tzv. Lawrencovu metodu, jež byla zveřejněna v AOAC Official Method 2005.06 (‚Paralytic Shellfish Poisoning Toxins in Shellfish‘ – Paralytické toxiny v mlžích).

2.

Jsou-li výsledky zpochybněny, referenční metodou je biologická metoda.

3.

Body 1 a 2 se přehodnotí na základě úspěšného dokončení harmonizace prováděcích kroků Lawrencovy metody referenční laboratoří Společenství pro mořské biotoxiny.“


PŘÍLOHA II

Příloha VI nařízení (ES) č. 2074/2005 se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA VI

VZORY VETERINÁRNÍCH OSVĚDČENÍ PRO DOVOZY NĚKTERÝCH PRODUKTŮ ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU URČENÝCH K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ

ODDÍL I

ŽABÍ STEHÝNKA A HLEMÝŽDI

Veterinární osvědčení pro dovoz žabích stehýnek a hlemýžďů podle čl. 6 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 853/2004 musí odpovídat vzorům stanoveným v dodatku I části A a části B této přílohy.

ODDÍL II

ŽELATINA

Aniž jsou dotčeny jiné zvláštní právní předpisy Společenství, zejména předpisy o přenosných spongiformních encefalopatiích a hormonech, veterinární osvědčení pro dovoz želatiny a surovin k výrobě želatiny podle čl. 6 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 853/2004 musí odpovídat vzorům uvedeným v dodatku II části A a části B této přílohy.

ODDÍL III

KOLAGEN

Aniž jsou dotčeny jiné zvláštní právní předpisy Společenství, zejména předpisy o přenosných spongiformních encefalopatiích a hormonech, veterinární osvědčení pro dovoz kolagenu a surovin k výrobě kolagenu podle čl. 6 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 853/2004 musí odpovídat vzorům uvedeným v dodatku III části A a části B této přílohy.

ODDÍL IV

PRODUKTY RYBOLOVU

Veterinární osvědčení pro dovoz produktů rybolovu podle čl. 6 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 853/2004 musí odpovídat vzoru uvedenému v dodatku IV této přílohy.

ODDÍL V

ŽIVÍ MLŽI

Veterinární osvědčení pro dovoz živých mlžů podle čl. 6 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 853/2004 musí odpovídat vzoru uvedenému v dodatku V této přílohy.

ODDÍL VI

MED A JINÉ VČELAŘSKÉ PRODUKTY

Veterinární osvědčení pro dovoz medu a jiných včelařských produktů podle čl. 6 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 853/2004 musí odpovídat vzoru uvedenému v dodatku VI této přílohy.

Dodatek I přílohy VI

ČÁST A:

VZOR VETERINÁRNÍHO OSVĚDČENÍ PRO DOVOZ CHLAZENÝCH, MRAZENÝCH NEBO PŘIPRAVENÝCH ŽABÍCH STEHÝNEK URČENÝCH K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ

Image

Image

ČÁST B:

VZOR VETERINÁRNÍHO OSVĚDČENÍ PRO DOVOZ CHLAZENÝCH, MRAZENÝCH, VYJMUTÝCH ZE SKOŘÁPKY, VAŘENÝCH, PŘIPRAVENÝCH NEBO KONZERVOVANÝCH HLEMÝŽĎŮ URČENÝCH K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ

Image

Image

Dodatek II přílohy VI

ČÁST A:

VZOR VETERINÁRNÍHO OSVĚDČENÍ PRO DOVOZ ŽELATINY URČENÉ K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ

Image

Image

ČÁST B:

VZOR VETERINÁRNÍHO OSVĚDČENÍ PRO DOVOZ SUROVIN K VÝROBĚ ŽELATINY URČENÉ K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ

Image

Image

Dodatek III přílohy VI

ČÁST A:

VZOR VETERINÁRNÍHO OSVĚDČENÍ PRO DOVOZ KOLAGENU URČENÉHO K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ

Image

Image

ČÁST B:

VZOR VETERINÁRNÍHO OSVĚDČENÍ PRO DOVOZ SUROVIN K VÝROBĚ KOLAGENU URČENÉHO K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ

Image

Image

Dodatek IV přílohy VI

VZOR VETERINÁRNÍHO OSVĚDČENÍ PRO DOVOZ PRODUKTŮ RYBOLOVU URČENÝCH K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ

Image

Image

Image

Dodatek V přílohy VI

ČÁST A

VZOR VETERINÁRNÍHO OSVĚDČENÍ PRO DOVOZ ŽIVÝCH MLŽŮ URČENÝCH K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ

Image

Image

Image

ČÁST B

DODATEČNÝ VZOR VETERINÁRNÍHO OSVĚDČENÍ PRO ZPRACOVANÉ MLŽE PATŘÍCÍ K DRUHU ACANTHOCARDIA TUBERCULATUM

Úřední inspektor potvrzuje, že zpracovaní mlži druhu Acanthocardia tuberculatum schválení osvědčením o zdravotní nezávadnosti č.: …

1.

byli sebráni v jasně označených produkčních oblastech, sledováni a povoleni příslušným orgánem za účelem rozhodnutí Komise 2006/766/ES (1), a že množství PSP v jedlých částech těchto mlžů bylo nižší než 300 μg/100g;

2.

byli přepraveni v kontejnerech nebo vozech, které byly zapečetěny příslušným orgánem, přímo do zařízení:

(název a číslo úředního schválení zařízení, které příslušný orgán pověřil jejich zpracováním);

3.

během přepravy do tohoto zařízení k nim byl přiložen doklad vydaný příslušným orgánem, jenž povolil přepravu, potvrzující podstatu a množství produktu, oblast původu a cílové zařízení;

4.

byli podrobeni tepelnému ošetření podle přílohy rozhodnutí 96/77/ES;

5.

neobsahují PSP v množství, které je zjistitelné biologickou testovací metodou, jak ukazuje připojená analytická zpráva (připojené analytické zprávy) o testu, jenž byl proveden u každé partie obsažené v zásilce, na niž se vztahuje toto osvědčení.

Úřední inspektor potvrzuje, že příslušný orgán ověřil, že „vlastní hygienické“ kontroly zavedené v zařízení uvedeném v bodě 2 se vztahují především na tepelné ošetření uvedené v bodě 4.

Níže podepsaný úřední inspektor prohlašuje, že jsou mu známa ustanovení rozhodnutí 96/77/ES a že připojená analytická zpráva (připojené analytické zprávy) odpovídá (odpovídají) testu provedenému u produktů po zpracování.

Úřední inspektor

Jméno (hůlkovým písmem):

Datum:

Razítko:

Kvalifikace a titul:

Podpis:

Dodatek VI přílohy VI

VZOR VETERINÁRNÍHO OSVĚDČENÍ PRO DOVOZ MEDU A JINÝCH VČELAŘSKÝCH PRODUKTŮ URČENÝCH K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ

Image

Image


(1)  Viz strana 50 v tomto čísle Úředního věstníku.


PŘÍLOHA III

V nařízení (ES) č. 2074/2005 se vkládá nová příloha VIa o testovacích metodách pro syrové mléko a tepelně ošetřené mléko, která zní:

„PŘÍLOHA VIa

TESTOVACÍ METODY PRO SYROVÉ MLÉKO A TEPELNĚ OŠETŘENÉ MLÉKO

KAPITOLA I

STANOVENÍ OBSAHU MIKROORGANISMŮ A SOMATICKÝCH BUNĚK

1.

Při kontrole kritérií stanovených v příloze III oddílu IX kapitole I části III nařízení (ES) č. 853/2004, musí být jako referenční metody použity následující normy:

a)

EN/ISO 4833 pro obsah mikroorganismů při 30 oC;

b)

ISO 13366-1 pro obsah somatických buněk.

2.

Použití alternativních analytických metod je přijatelné:

a)

pro obsah mikroorganismů při 30 oC, pokud jsou metody validovány podle referenční metody uvedené v bodě 1 písm. a) v souladu s protokolem stanoveným v normě EN/ISO 16140 nebo v souladu s jinými obdobnými mezinárodně přijatými protokoly.

Konverzní vztah mezi alternativní metodou a referenční metodou zmíněnou v bodě 1 písm. a) je určen podle normy ISO 21187;

b)

pro obsah somatických buněk, pokud jsou metody validovány podle referenční metody uvedené v bodě 1 písm. b) v souladu s protokolem stanoveným v normě ISO 8196 a pokud se používají v souladu s normou ISO 13366-2 nebo s jinými obdobnými mezinárodně přijatými protokoly.

KAPITOLA II

STANOVENÍ AKTIVITY ALKALICKÉ FOSFATÁZY

1.

Při stanovování aktivity alkalické fosfatázy musí být jako referenční metoda použita norma ISO 11816-1.

2.

Aktivita alkalické fosfatázy je vyjádřena v milijednotkách enzymové aktivity na litr (mU/l). Jednotka aktivity alkalické fosfatázy je množství enzymu alkalické fosfatázy, jež katalyzuje konverzi 1 mikromolu substrátu za minutu.

3.

Výsledek testu alkalické fosfatázy se považuje za negativní, pokud naměřená aktivita v kravském mléce nepřesahuje 350 mU/l.

4.

Použití alternativních analytických metod je přijatelné, pokud jsou metody validovány podle referenční metody uvedené v bodě 1 v souladu s mezinárodně přijatými protokoly.“


PŘÍLOHA IV

1.

Rozhodnutí Komise 91/180/EHS ze dne 14. února 1991, kterým se stanoví některé metody analýzy a testování syrového mléka a tepelně ošetřeného mléka (1).

2.

Rozhodnutí Komise 2000/20/ES ze dne 10. prosince 1999, kterým se stanoví osvědčení o zdravotní nezávadnosti pro dovoz ze třetích zemí želatiny určené k lidské spotřebě a surovin k výrobě želatiny určené k lidské spotřebě (2).

3.

Rozhodnutí, jimiž se stanoví podmínky dovozu produktů rybolovu:

1.

Rozhodnutí Komise 93/436/EHS ze dne 30. června 1993, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu pocházejících z Chile (3).

2.

Rozhodnutí Komise 93/437/EHS ze dne 30. června 1993, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu pocházejících z Argentiny (4).

3.

Rozhodnutí Komise 93/494/EHS ze dne 23. července 1993, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu pocházejících z Faerských ostrovů (5).

4.

Rozhodnutí Komise 93/495/EHS ze dne 26. července 1993, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu pocházejících z Kanady (6).

5.

Rozhodnutí Komise 94/198/ES ze dne 7. dubna 1994, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Brazílie (7).

6.

Rozhodnutí Komise 94/200/ES ze dne 7. dubna 1994, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Ekvádoru (8).

7.

Rozhodnutí Komise 94/269/ES ze dne 8. dubna 1994, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Kolumbie (9).

8.

Rozhodnutí Komise 94/323/ES ze dne 19. května 1994, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu pocházejících ze Singapuru (10).

9.

Rozhodnutí Komise 94/324/ES ze dne 19. května 1994, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Indonésie (11).

10.

Rozhodnutí Komise 94/325/ES ze dne 19. května 1994, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Thajska (12).

11.

Rozhodnutí Komise 94/448/ES ze dne 20. června 1994, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Nového Zélandu (13).

12.

Rozhodnutí Komise 94/766/ES ze dne 21. listopadu 1994, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Tchaj-wanu (14).

13.

Rozhodnutí Komise 95/30/ES ze dne 10. února 1995, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Maroka (15).

14.

Rozhodnutí Komise 95/90/ES ze dne 17. března 1995, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Albánie (16).

15.

Rozhodnutí Komise 95/173/ES ze dne 7. března 1995, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Peru (17).

16.

Rozhodnutí Komise 95/190/ES ze dne 17. května 1995, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Filipín (18).

17.

Rozhodnutí Komise 95/454/ES ze dne 23. října 1995, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Korejské republiky (19).

18.

Rozhodnutí Komise 95/538/ES ze dne 6. prosince 1995, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Japonska (20).

19.

Rozhodnutí Komise 96/355/ES ze dne 30. května 1996, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících ze Senegalu (21).

20.

Rozhodnutí Komise 96/356/ES ze dne 30. května 1996, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Gambie (22).

21.

Rozhodnutí Komise 96/425/ES ze dne 28. června 1996, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Mauritánie (23).

22.

Rozhodnutí Komise 96/606/ES ze dne 11. října 1996, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Uruguaye (24).

23.

Rozhodnutí Komise 96/607/ES ze dne 11. října 1996, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Jižní Afriky (25).

24.

Rozhodnutí Komise 96/608/ES ze dne 11. října 1996, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Malajsie (26).

25.

Rozhodnutí Komise 96/609/ES ze dne 14. října 1996, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Pobřeží slonoviny (27).

26.

Rozhodnutí Komise 97/102/ES ze dne 16. ledna 1997, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Ruska (28).

27.

Rozhodnutí Komise 97/426/ES ze dne 25. června 1997, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Austrálie (29).

28.

Rozhodnutí Komise 97/757/ES ze dne 6. listopadu 1997, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Madagaskaru (30).

29.

Rozhodnutí Komise 97/876/ES ze dne 23. prosince 1997, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Indie (31).

30.

Rozhodnutí Komise 98/147/ES ze dne 13. února 1998, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Bangladéše (32).

31.

Rozhodnutí Komise 98/420/ES ze dne 30. června 1998, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Nigérie (33).

32.

Rozhodnutí Komise 98/421/ES ze dne 30. června 1998, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Ghany (34).

33.

Rozhodnutí Komise 98/422/ES ze dne 30. června 1998, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Tanzanie (35).

34.

Rozhodnutí Komise 98/423/ES ze dne 30. června 1998, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Falklandských ostrovů (36).

35.

Rozhodnutí Komise 98/424/ES ze dne 30. června 1998, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Malediv (37).

36.

Rozhodnutí Komise 98/568/ES ze dne 6. října 1998, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Guatemaly (38).

37.

Rozhodnutí Komise 98/570/ES ze dne 7. října 1998, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Tuniska (39).

38.

Rozhodnutí Komise 98/572/ES ze dne 12. října 1998, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Kuby (40).

39.

Rozhodnutí Komise 98/695/ES ze dne 24. listopadu 1998, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Mexika (41).

40.

Rozhodnutí Komise 1999/245/ES ze dne 26. března 1999, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících ze Seychel (42).

41.

Rozhodnutí Komise 1999/276/ES ze dne 23. dubna 1999, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Mauricia (43).

42.

Rozhodnutí Komise 1999/526/ES ze dne 14. července 1999, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Panamy (44).

43.

Rozhodnutí Komise 1999/527/ES ze dne 14. července 1999, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Ománu (45).

44.

Rozhodnutí Komise 1999/528/ES ze dne 14. července 1999, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Jemenu (46).

45.

Rozhodnutí Komise 1999/813/ES ze dne 16. listopadu 1999, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu pocházejících z Vietnamské socialistické republiky (47).

46.

Rozhodnutí Komise 2000/83/ES ze dne 21. prosince 1999, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Pákistánu (48).

47.

Rozhodnutí Komise 2000/86/ES ze dne 21. prosince 1999, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu pocházejících z Číny a kterým se zrušuje rozhodnutí 97/368/ES (49).

48.

Rozhodnutí Komise 2000/672/ES ze dne 20. října 2000, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu pocházejících z Venezuely (50).

49.

Rozhodnutí Komise 2000/673/ES ze dne 20. října 2000, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu pocházejících z Namibie (51).

50.

Rozhodnutí Komise 2000/675/ES ze dne 20. října 2000, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu pocházejících z Íránské islámské republiky (52).

51.

Rozhodnutí Komise 2001/36/ES ze dne 22. prosince 2000, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu pocházejících z Jamajky (53).

52.

Rozhodnutí Komise 2001/632/ES ze dne 16. srpna 2001, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu pocházejících z Nikaraguy (54).

53.

Rozhodnutí Komise 2001/633/ES ze dne 16. srpna 2001, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu pocházejících z Ugandy (55).

54.

Rozhodnutí Komise 2001/634/ES ze dne 16. srpna 2001, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu pocházejících z Guineje (56).

55.

Rozhodnutí Komise 2002/25/ES ze dne 11. ledna 2002, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu pocházejících z Chorvatské republiky (57).

56.

Rozhodnutí Komise 2002/26/ES ze dne 11. ledna 2002, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu pocházejících z Gabonské republiky (58).

57.

Rozhodnutí Komise 2002/27/ES ze dne 11. ledna 2002, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu pocházejících z Turecké republiky (59).

58.

Rozhodnutí Komise 2002/472/ES ze dne 20. června 2002, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu z Bulharské republiky (60).

59.

Rozhodnutí Komise 2002/854/ES ze dne 29. října 2002, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu z Kostariky (61).

60.

Rozhodnutí Komise 2002/855/ES ze dne 29. října 2002, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu z Nové Kaledonie (62).

61.

Rozhodnutí Komise 2002/856/ES ze dne 29. října 2002, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu z Grónska (63).

62.

Rozhodnutí Komise 2002/857/ES ze dne 29. října 2002, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu ze Surinamu (64).

63.

Rozhodnutí Komise 2002/858/ES ze dne 29. října 2002, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu z Mosambiku (65).

64.

Rozhodnutí Komise 2002/859/ES ze dne 29. října 2002, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu z Papuy Nové Guineje (66).

65.

Rozhodnutí Komise 2002/860/ES ze dne 29. října 2002, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu ze Švýcarska (67).

66.

Rozhodnutí Komise 2002/861/ES ze dne 29. října 2002, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu ze Hondurasu (68).

67.

Rozhodnutí Komise 2002/862/ES ze dne 29. října 2002, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu z Kazachstánu (69).

68.

Rozhodnutí Komise 2003/302/ES ze dne 25. dubna 2003, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu ze Srí Lanky (70).

69.

Rozhodnutí Komise 2003/608/ES ze dne 18. srpna 2003, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz produktů rybolovu z Mayotte (71).

70.

Rozhodnutí Komise 2003/609/ES ze dne 18. srpna 2003, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz produktů rybolovu ze Saint Pierre a Miquelonu (72).

71.

Rozhodnutí Komise 2003/759/ES ze dne 15. října 2003, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz produktů rybolovu z Belize (73).

72.

Rozhodnutí Komise 2003/760/ES ze dne 15. října 2003, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz produktů rybolovu z Francouzské Polynésie (74).

73.

Rozhodnutí Komise 2003/761/ES ze dne 15. října 2003, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz produktů rybolovu ze Spojených arabských emirátů (75).

74.

Rozhodnutí Komise 2003/762/ES ze dne 15. října 2003, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz produktů rybolovu z Nizozemských Antil (76).

75.

Rozhodnutí Komise 2003/763/ES ze dne 15. října 2003, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz produktů rybolovu z Kapverd (77).

76.

Rozhodnutí Komise 2004/37/ES ze dne 23. prosince 2003, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz produktů rybolovu ze Srbska a Černé Hory (78).

77.

Rozhodnutí Komise 2004/38/ES ze dne 23. prosince 2003, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz produktů rybolovu z Egypta (79).

78.

Rozhodnutí Komise 2004/39/ES ze dne 23. prosince 2003, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz produktů rybolovu z Keni a kterým se zrušuje rozhodnutí 2000/759/ES (80).

79.

Rozhodnutí Komise 2004/40/ES ze dne 23. prosince 2003, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz produktů rybolovu z Guyany (81).

80.

Rozhodnutí Komise 2004/360/ES ze dne 13. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz produktů rybolovu ze Zimbabwe (82).

81.

Rozhodnutí Komise 2004/361/ES ze dne 13. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz produktů rybolovu z Rumunska (83).

82.

Rozhodnutí Komise 2005/72/ES ze dne 28. ledna 2005, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz produktů rybolovu z Antiguy a Barbudy (84).

83.

Rozhodnutí Komise 2005/73/ES ze dne 28. ledna 2005, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovozy produktů rybolovu z Hongkongu (85).

84.

Rozhodnutí Komise 2005/74/ES ze dne 28. ledna 2005, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovozy produktů rybolovu ze Salvadoru (86).

85.

Rozhodnutí Komise 2005/218/ES ze dne 11. března 2005, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovozy produktů rybolovu ze Saúdské Arábie (87).

86.

Rozhodnutí Komise 2005/498/ES ze dne 12. července 2005, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz produktů rybolovu z Alžírska (88).

87.

Rozhodnutí Komise 2005/499/ES ze dne 12. července 2005, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz produktů rybolovu z Baham (89).

88.

Rozhodnutí Komise 2005/500/ES ze dne 12. července 2005, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz produktů rybolovu z Grenady (90).

4.

Rozhodnutí, jimiž se stanoví podmínky dovozu živých mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů:

1.

Rozhodnutí Komise 93/387/EHS ze dne 7. června 1993, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu živých mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů pocházejících z Maroka (91).

2.

Rozhodnutí Komise 94/777/ES ze dne 30. listopadu 1994, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu živých mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů pocházejících z Turecka (92).

3.

Rozhodnutí Komise 95/453/ES ze dne 23. října 1995, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu živých mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů pocházejících z Korejské republiky (93).

4.

Rozhodnutí Komise 96/675/ES ze dne 25. listopadu 1996, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu živých mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů pocházejících z Chile (94).

5.

Rozhodnutí Komise 97/427/ES ze dne 25. června 1997, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu živých mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů pocházejících z Austrálie (95).

6.

97/562/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. července 1997, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů pocházejících z Thajska (96).

7.

Rozhodnutí Komise 98/569/ES ze dne 6. října 1998, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu živých mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů pocházejících z Tuniska (97).

8.

Rozhodnutí Komise 2000/333/ES ze dne 25. dubna 2000, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů pocházejících z Vietnamské socialistické republiky (98).

9.

Rozhodnutí Komise 2001/37/ES ze dne 22. prosince 2000, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu mořských plžů pocházejících z Jamajky (99).

10.

Rozhodnutí Komise 2002/19/ES ze dne 11. ledna 2002, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů pocházejících z Uruguaye (100).

11.

Rozhodnutí Komise 2002/470/ES ze dne 20. června 2002, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu zpracovaných nebo zmrazených mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů pocházejících z Japonska (101).

12.

Rozhodnutí Komise 2004/30/ES ze dne 23. prosince 2003, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu zpracovaných a zmrazených mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů z Peru a kterým se zrušují rozhodnutí 2001/338/ES a 95/174/ES (102).


(1)  Úř. věst. L 93, 13.4.1991, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 6, 11.1.2000, s. 60.

(3)  Úř. věst. L 202, 12.8.1993, s. 31.

(4)  Úř. věst. L 202, 12.8.1993, s. 42.

(5)  Úř. věst. L 232, 15.9.1993, s. 37.

(6)  Úř. věst. L 232, 15.9.1993, s. 43.

(7)  Úř. věst. L 93, 12.4.1994, s. 26.

(8)  Úř. věst. L 93, 12.4.1994, s. 34.

(9)  Úř. věst. L 115, 6.5.1994, s. 38.

(10)  Úř. věst. L 145, 10.6.1994, s. 19.

(11)  Úř. věst. L 145, 10.6.1994, s. 23.

(12)  Úř. věst. L 145, 10.6.1994, s. 30.

(13)  Úř. věst. L 184, 20.7.1994, s. 16.

(14)  Úř. věst. L 305, 30.11.1994, s. 31.

(15)  Úř. věst. L 42, 24.2.1995, s. 32.

(16)  Úř. věst. L 70, 30.3.1995, s. 27.

(17)  Úř. věst. L 116, 23.5.1995, s. 41.

(18)  Úř. věst. L 123, 3.6.1995, s. 20.

(19)  Úř. věst. L 264, 7.11.1995, s. 37.

(20)  Úř. věst. L 304, 16.12.1995, s. 52.

(21)  Úř. věst. L 137, 8.6.1996, s. 24.

(22)  Úř. věst. L 137, 8.6.1996, s. 31.

(23)  Úř. věst. L 175, 13.7.1996, s. 27.

(24)  Úř. věst. L 269, 22.10.1996, s. 18.

(25)  Úř. věst. L 269, 22.10.1996, s. 23.

(26)  Úř. věst. L 269, 22.10.1996, s. 32.

(27)  Úř. věst. L 269, 22.10.1996, s. 37.

(28)  Úř. věst. L 35, 5.2.1997, s. 23.

(29)  Úř. věst. L 183, 11.7.1997, s. 21.

(30)  Úř. věst. L 307, 12.11.1997, s. 33.

(31)  Úř. věst. L 356, 31.12.1997, s. 57.

(32)  Úř. věst. L 46, 17.2.1998, s. 13.

(33)  Úř. věst. L 190, 4.7.1998, s. 59.

(34)  Úř. věst. L 190, 4.7.1998, s. 66.

(35)  Úř. věst. L 190, 4.7.1998, s. 71.

(36)  Úř. věst. L 190, 4.7.1998, s. 76.

(37)  Úř. věst. L 190, 4.7.1998, s. 81.

(38)  Úř. věst. L 277, 14.10.1998, s. 26.

(39)  Úř. věst. L 277, 14.10.1998, s. 36.

(40)  Úř. věst. L 277, 14.10.1998, s. 44.

(41)  Úř. věst. L 33, 8.12.1998, s. 9.

(42)  Úř. věst. L 91, 7.4.1999, s. 40.

(43)  Úř. věst. L 108, 27.4.1999, s. 52.

(44)  Úř. věst. L 203, 3.8.1999, s. 58.

(45)  Úř. věst. L 203, 3.8.1999, s. 63.

(46)  Úř. věst. L 203, 3.8.1999, s. 68.

(47)  Úř. věst. L 315, 9.12.1999, s. 39.

(48)  Úř. věst. L 26, 2.2.2000, s. 13.

(49)  Úř. věst. L 26, 2.2.2000, s. 26.

(50)  Úř. věst. L 280, 4.11.2000, s. 46.

(51)  Úř. věst. L 280, 4.11.2000, s. 52.

(52)  Úř. věst. L 280, 4.11.2000, s. 63.

(53)  Úř. věst. L 10, 13.1.2001, s. 59.

(54)  Úř. věst. L 221, 17.8.2001, s. 40.

(55)  Úř. věst. L 221, 17.8.2001, s. 45.

(56)  Úř. věst. L 221, 17.8.2001, s. 50.

(57)  Úř. věst. L 11, 15.1.2002, s. 25.

(58)  Úř. věst. L 11, 15.1.2002, s. 31.

(59)  Úř. věst. L 11, 15.1.2002, s. 36.

(60)  Úř. věst. L 163, 21.6.2002, s. 24.

(61)  Úř. věst. L 301, 5.11.2002, s. 1.

(62)  Úř. věst. L 301, 5.11.2002, s. 6.

(63)  Úř. věst. L 301, 5.11.2002, s. 11.

(64)  Úř. věst. L 301, 5.11.2002, s. 19.

(65)  Úř. věst. L 301, 5.11.2002, s. 24.

(66)  Úř. věst. L 301, 5.11.2002, s. 33.

(67)  Úř. věst. L 301, 5.11.2002, s. 38.

(68)  Úř. věst. L 301, 5.11.2002, s. 43.

(69)  Úř. věst. L 301, 5.11.2002, s. 48.

(70)  Úř. věst. L 110, 3.5.2003, s. 6.

(71)  Úř. věst. L 210, 20.8.2003, s. 25.

(72)  Úř. věst. L 210, 20.8.2003, s. 30.

(73)  Úř. věst. L 273, 24.10.2003, s. 18.

(74)  Úř. věst. L 273, 24.10.2003, s. 23.

(75)  Úř. věst. L 273, 24.10.2003, s. 28.

(76)  Úř. věst. L 273, 24.10.2003, s. 33.

(77)  Úř. věst. L 273, 24.10.2003, s. 38.

(78)  Úř. věst. L 8, 14.1.2004, s. 12.

(79)  Úř. věst. L 8, 14.1.2004, s. 17.

(80)  Úř. věst. L 8, 14.1.2004, s. 22.

(81)  Úř. věst. L 8, 14.1.2004, s. 27.

(82)  Úř. věst. L 113, 20.4.2004, s. 48.

(83)  Úř. věst. L 113, 20.4.2004, s. 54.

(84)  Úř. věst. L 28, 1.2.2005, s. 45.

(85)  Úř. věst. L 28, 1.2.2005, s. 54.

(86)  Úř. věst. L 28, 1.2.2005, s. 59.

(87)  Úř. věst. L 69, 16.3.2005, s. 50.

(88)  Úř. věst. L 183, 14.7.2005, s. 92.

(89)  Úř. věst. L 183, 14.7.2005, s. 99.

(90)  Úř. věst. L 183, 14.7.2005, s. 104.

(91)  Úř. věst. L 166, 8.7.1993, s. 40. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 96/31/ES.

(92)  Úř. věst. L 312, 6.12.1994, s. 35.

(93)  Úř. věst. L 264, 7.11.1995, s. 35. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2001/676/ES.

(94)  Úř. věst. L 313, 3.12.1996, s. 38.

(95)  Úř. věst. L 183, 11.7.1997, s. 38.

(96)  Úř. věst. L 232, 23.8.1997, s. 9.

(97)  Úř. věst. L 277, 14.10.1998, s. 31. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2002/818/ES.

(98)  Úř. věst. L 114, 13.5.2000, s. 42.

(99)  Úř. věst. L 10, 13.1.2001, s. 64.

(100)  Úř. věst. L 10, 12.1.2002, s. 73.

(101)  Úř. věst. L 163, 21.6.2002, s. 19.

(102)  Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 53.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU