(ES) č. 1320/2006Nařízení Komise (ES) č. 1320/2006 ze dne 5. září 2006 , kterým se stanoví pravidla pro přechod na podporu pro rozvoj venkova podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005

Publikováno: Úř. věst. L 243, 6.9.2006, s. 6-19 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 5. září 2006 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 13. září 2006 Nabývá účinnosti: 13. září 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1320/2006

ze dne 5. září 2006,

kterým se stanoví pravidla pro přechod na podporu pro rozvoj venkova podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na Smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska,

s ohledem na Akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 32 odst. 5 tohoto aktu,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (1), a zejména na čl. 92 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1698/2005 se použije od 1. ledna 2007. Ustanovení nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a o změně a zrušení některých nařízení (2), zrušeného od 1. ledna 2007 článkem 93 nařízení (ES) č. 1698/2005, se však budou i nadále používat na akce schválené Komisí podle těchto ustanovení před 1. lednem 2007.

(2)

Pro usnadnění přechodu ze stávajících režimů podpory podle nařízení (ES) č. 1257/1999 na režimy podpory pro rozvoj venkova podle nařízení (ES) č. 1698/2005, které se vztahuje na programové období počínající dnem 1. ledna 2007 (dále jen „nové programové období“), je třeba přijmout přechodná pravidla, aby se zabránilo jakýmkoli obtížím nebo zpožděním při provádění podpory pro rozvoj venkova během tohoto přechodného období.

(3)

Podpora pro rozvoj venkova podle nařízení (ES) č. 1698/2005 má pokrývat nové programové období, zatímco podpora pro rozvoj venkova podle nařízení (ES) č. 1257/1999 se vztahuje na programové období končící dnem 31. prosince 2006 (dále jen „současné programové období“). V závislosti na zdroji financování a na pravidlech finančního řízení v současném programovém období podle článků 35 a 36 a čl. 47b odst. 1 nařízení (ES) č. 1257/1999 je třeba rozlišovat mezi podporami ze záruční sekce EZOZF založené na neodlišených rozpočtových položkách a finančním roku končícím dne 15. října 2006 v členských státech Společenství v jeho složení ke dni 30. dubna 2004 na jedné straně, a ostatními podporami z orientační nebo záruční sekce EZOZF pro všechny členské státy, jak je stanoveno v článcích 29 až 32 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech (3), na straně druhé. Ve druhém uvedeném případě je konečné datum způsobilosti výdajů stanoveno v rozhodnutích o schválení podpory Společenství.

(4)

V případě podpory pro rozvoj venkova financované ze záruční sekce EZOZF a vztahující se k přípravě programů v členských státech Společenství v jeho složení ke dni 30. dubna 2004 je třeba stanovit přechodná ustanovení týkající se plateb v období od 16. října do 31. prosince 2006, jakož i závazků vůči příjemcům v současném programovém období, kdy může k platbám dojít po 31. prosinci 2006 během nového programového období.

(5)

V případě ostatních podpor z orientační nebo záruční sekce EZOZF ve všech dotčených členských státech, jak je stanoveno v článcích 29 až 32 nařízení (ES) č. 1260/1999, je z důvodu překrývání současného a nového programového období od 1. ledna 2007 do posledního data způsobilosti výdajů stanoveného v rozhodnutích o schválení podpory Společenství třeba přijmout několik přechodných opatření s ohledem na obecné zásady a na určitá opatření pro rozvoj venkova, včetně víceletých závazků. V případě znevýhodněných oblastí a agroenvironmentálních opatření čl. 5 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (4), stanoví používání správné zemědělské praxe v rámci nařízení (ES) č. 1257/1999. Zejména v případě agroenvironmentálních opatření umožňuje čl. 21 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 817/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) (5), členským státům prodloužit agroenvironmentální závazky přijaté v rámci současného programového období.

(6)

Je třeba zajistit přechod mezi těmito dvěma programovými obdobími s ohledem na odchylku týkající se plnění norem Společenství v souladu s čl. 33l odst. 2a a 2b nařízení (ES) č. 1257/1999 v České republice, Estonsku, na Kypru, v Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, na Maltě, v Polsku, Slovinsku a na Slovensku (dále jen „nové členské státy“).

(7)

V zájmu zaručení lepšího provádění nového programového období s ohledem na agroenvironmentální opatření a opatření pro dobré životní podmínky zvířat by mělo být členským státům jako obecné pravidlo umožněno povolit převod agroenvironmentálních závazků a závazků pro dobré životní podmínky zvířat přijatých na základě nařízení (ES) č. 1257/1999 do nových závazků na období pěti až sedmi let podle nařízení (ES) č. 1698/2005 za předpokladu, že nové závazky budou představovat přínos pro životní prostředí a dobré životní podmínky zvířat.

(8)

Je třeba stanovit zvláštní přechodná pravidla o výdajích vztahujících se k technické pomoci včetně hodnocení ex ante a ex post pro všechny typy programů.

(9)

U určitých opatření týkajících se víceletých závazků podle nařízení Rady (ES) č. 1268/1999 ze dne 21. června 1999 o podpoře Společenství pro předvstupní opatření v oblasti zemědělství a rozvoje venkova v kandidátských zemích střední a východní Evropy v předvstupním období (6) je potřeba zajistit přechod na nové programové období v nových členských státech.

(10)

Členské státy musí zajistit, aby přechodné operace byly jasně určeny prostřednictvím řídicích a kontrolních systémů. Jedná se o klíčové opatření v případě určitých druhů podpory ve všech členských státech v zájmu zajištění řádného finančního řízení a zabránění nebezpečí dvojího financování z důvodu překrývání programových období od 1. ledna 2007 do konečného data způsobilosti výdajů stanoveného v rozhodnutích o schválení podpory Společenství.

(11)

K dispozici musí být srovnávací tabulka opatření podle současného a nového programového období, aby byla jasně určena opatření pro rozvoj venkova v obou programových obdobích.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rozvoj venkova,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

HLAVA I

OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

Toto nařízení stanoví zvláštní pravidla pro umožnění přechodu z přípravy programů pro rozvoj venkova podle nařízení (ES) č. 1257/1999 a (ES) č. 1268/1999 na přípravu programů podle nařízení (ES) č. 1698/2005.

Článek 2

Pro účely tohoto nařízení se:

a)

„opatřeními spolufinancovanými ze záruční sekce EZOZF“ rozumí opatření pro rozvoj venkova, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 1257/1999, spolufinancovaná ze záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a použitelná v členských státech Společenství v jeho složení ke dni 30. dubna 2004;

b)

„opatřeními spolufinancovanými z orientační a/nebo záruční sekce EZOZF“ rozumí:

i)

opatření pro rozvoj venkova, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 1257/1999, spolufinancovaná z orientační sekce EZOZF, na která se vztahuje nařízení (ES) č. 1260/1999 a která jsou použitelná ve všech členských státech,

ii)

opatření podle iniciativy Společenství Leader podle čl. 20 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 1260/1999,

iii)

opatření pro rozvoj venkova, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 1257/1999, spolufinancovaná záruční sekcí EZOZF, na která se vztahují články 29 až 32 nařízení (ES) č. 1260/1999 a která jsou použitelná v nových členských státech;

c)

„novými členskými státy“ rozumí Česká republika, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovinsko a Slovensko;

d)

„současným programovým obdobím“ rozumí programové období podle nařízení (ES) č. 1257/1999 končící dne 31. prosince 2006;

e)

„novým programovým obdobím“ rozumí programové období podle nařízení (ES) č. 1698/2005 počínající dne 1. ledna 2007;

f)

„závazky“ rozumí právní závazky přijaté členskými státy vůči příjemcům podpory v rámci opatření pro rozvoj venkova;

g)

„platbami“ rozumí platby poskytnuté členskými státy příjemcům opatření pro rozvoj venkova;

h)

„víceletými závazky“ rozumí závazky vztahující se k:

i)

následujícím opatřením: předčasný odchod zemědělců a zemědělských pracovníků do důchodu, agroenvironmentální opatření a dobré životní podmínky zvířat, podpora na plnění norem, podpora na zajištění jakosti potravin, zalesňování zemědělské půdy, podpora pro částečně soběstačná hospodářství a podpora pro vytváření seskupení producentů,

ii)

podpora prostřednictvím úrokových sazeb, podpora prostřednictvím leasingu a k podpoře na zahájení činnosti mladých zemědělců, kdy je jednorázová prémie uvedená v čl. 8 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1257/1999 rozdělena do několika splátek splatných v období přesahujícím dvanáct měsíců od data splacení první splátky.

HLAVA II

PŘECHODNÁ PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ NAŘÍZENÍ (ES) č. 1257/1999

KAPITOLA 1

Opatření spolufinancovaná ze záruční sekce EZOZF

Článek 3

1.   Platby provedené mezi 16. říjnem a 31. prosincem 2006 v rámci současného programového období jsou způsobilé podle Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) podle čl. 39 odst. 1 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 (7) pouze tehdy, jestliže jsou poskytnuty po ukončení plateb schválených v souladu s druhou větou čl. 39 odst.1 písm. a) uvedeného nařízení.

Způsobilé platby uvedené v prvním pododstavci musí být Komisi oznámeny do 31. ledna 2007 bez ohledu na schválení dotčeného programu pro rozvoj venkova Komisí. Platba bude však Komisí poskytnuta pouze až bude program schválen.

2.   Výdaje vztahující se k závazkům přijatým v současném programovém období s platbami, které mají být poskytnuty po 31. prosinci 2006, musí být v novém programovém období způsobilé podle EZFRV.

Platby vztahující se k víceletým závazkům přijatým do 31. prosince 2006 musí však odpovídat podmínkám způsobilosti nového programového období, pokud přesahují období do 31. prosince 2008.

Programy pro rozvoj venkova pro nové programové období musí výdaje uvedené v prvním pododstavci zohledňovat.

KAPITOLA 2

Opatření spolufinancovaná z orientační a/nebo záruční sekce EZOZF

Oddíl 1

Společná pravidla

Článek 4

1.   Aniž jsou dotčeny články 5 a 6, mohou členské státy v rámci současného programového období i nadále přijímat závazky a poskytovat platby od 1. ledna 2007 do posledního data způsobilosti výdajů stanoveného v rozhodnutí o schválení podpory Komise pro operační programy nebo programové dokumenty pro rozvoj venkova.

U daného druhu opatření nebo dílčích opatření uvedených v příloze I však musí členské státy začít přijímat závazky podle nařízení (ES) č. 1698/2005 od data, od kterého nejsou přijímány závazky v současném programovém období na programové úrovni podle prvního pododstavce tohoto odstavce.

Druhý pododstavec tohoto odstavce se nemusí použít na přechod z iniciativy Společenství Leader na osu nového programového období iniciativy Leader tehdy, pokud jsou integrované místní rozvojové strategie, které mají být prováděné místními akčními skupinami uvedenými v článku 62 nařízení (ES) č. 1698/2005 a jsou zvolené pro nové programové období, nové a/nebo pokud tatáž venkovská oblast iniciativy Společenství Leader dosud nevyužila.

2.   Výdaje vztahující se k závazkům přijatým v současném programovém období s platbami, které mají být poskytnuty po konečném datu způsobilosti výdajů tohoto programového období, jsou v novém programovém období způsobilé podle EZFRV s výhradou článků 7 a 8.

Článek 5

1.   V případě agroenvironmentálních opatření a opatření týkajících se dobrých životních podmínek zvířat v nových členských státech jsou způsobilé v novém programovém období podle EZFRV pouze výdaje související se závazky přijatými do 31. prosince 2006 v současném programovém období, u kterých musí být platby poskytnuty po tomto datu.

2.   Výdaje uvedené v odstavci 1 jsou v novém programovém období způsobilé podle EZFRV od:

a)

konečného data způsobilosti výdajů současného programového období, kdy platby pokračují po tomto datu, nebo

b)

data předcházejícího před datem uvedeným v písmenu a), avšak po 1. lednu 2007, kdy částka udělená programu a/nebo opatření byla už vyčerpána.

Programy pro rozvoj venkova pro nové programové období musí zohledňovat výdaje uvedené v prvním pododstavci.

Článek 6

1.   Výdaje plynoucí ze závazků týkajících se vyrovnávacích příspěvků ve znevýhodněných oblastech v nových členských státech a nevztahujících se k období staršímu než rok 2006 mohou být oznámeny až do konečného data způsobilosti výdajů současného programového období.

Je-li však částka přidělená programu a/nebo opatření vyčerpána před konečným datem uvedeným v prvním pododstavci, avšak po 1. lednu 2007, nevyplacené výdaje související se závazky netýkajícími se dřívějších let než roku 2006 jsou v novém programovém období způsobilé podle EZFRV za předpokladu, že program pro rozvoj venkova pro nové programové období takový výdaj zohledňuje.

2.   Výdaje plynoucí ze závazků týkajících se vyrovnávacích příspěvků ve znevýhodněných oblastech v nových členských státech v letech 2007 a 2008 budou hrazeny z EZFRV a musí být v souladu s nařízením (ES) č. 1698/2005.

Článek 7

1.   Výdaje vztahující se k víceletým závazkům, s výjimkou závazků přijatých v rámci agroenvironmentálních opatření a opatření týkajících se životních podmínek zvířat, s platbami, které mají být poskytnuty po konečném datu způsobilosti výdajů současného programového období, jsou v novém programovém období způsobilé podle EZFRV.

2.   Výdaje uvedené v odstavci 1 jsou v novém programovém období způsobilé podle EZFRV od:

a)

konečného data způsobilosti výdajů současného programového období, kdy platby pokračují po tomto datu, nebo

b)

data předcházejícího před datem uvedeným v písmenu a), avšak po 1. lednu 2007, kdy částka udělená programu a/nebo opatření byla už vyčerpána.

Programy pro rozvoj venkova pro nové programové období musí zohledňovat výdaje uvedené v prvním pododstavci.

Článek 8

1.   V případě operací vztahujících se k víceletým závazkům, kdy závazky vůči příjemcům byly přijaty před konečným datem způsobilosti výdajů současného programového období, jsou v novém programovém období způsobilé podle EZFRV všechny výdaje vztahující se k nedoplatkům po tomto datu za předpokladu, že:

a)

příslušný orgán členského státu rozdělí operace do dvou odlišných, identifikovatelných finančních a fyzických nebo realizačních fází odpovídajících těmto dvěma programovým obdobím;

b)

jsou splněny podmínky spolufinancování a způsobilosti operací v novém programovém období.

2.   Jsou-li finanční prostředky pro současné programové období vyčerpány před konečným datem uvedeným v odstavci 1, výdaje vztahující se k platbám k doplacení po tomto dřívějším datu jsou v novém programovém období způsobilé podle EZFRV za předpokladu, že jsou splněny podmínky stanovené v odstavci 1.

3.   Členské státy musí ve svých programech pro rozvoj venkova v rámci nového programového období uvést, zda u dotčených opatření využívají možností uvedených v odstavcích 1 a 2.

Oddíl 2

Zvláštní pravidla pro nové členské státy

Článek 9

S ohledem na plnění norem Společenství v souladu s čl. 33l odst. 2a a 2b nařízení (ES) č. 1257/1999 jsou výdaje vztahující se k nedoplatkům závazků vůči příjemcům přijatým do konečného data způsobilosti výdajů současného programového období v novém programovém období způsobilé podle EZFRV za předpokladu, že program pro rozvoj venkova pro nové programové období takové výdaje zohledňuje.

Článek 10

V novém programovém období nejsou způsobilé podle EZFRV žádné platby v souvislosti s následujícími opatřeními:

a)

poradenské a školicí služby pro zemědělce, jak je uvedeno v článku 33g nařízení (ES) č. 1257/1999;

b)

příplatky k přímým platbám, jak je uvedeno v článku 33h nařízení (ES) č. 1257/1999;

c)

příplatky ke státní podpoře na Maltě, jak je uvedeno v článku 33i nařízení (ES) č. 1257/1999;

d)

podpora pro maltské zemědělce pracující na plný úvazek, jak je uvedeno v článku 33j nařízení (ES) č. 1257/1999.

KAPITOLA 3

Zvláštní ustanovení pro agroenvironmentální opatření a opatření pro dobré životní podmínky zvířat

Článek 11

Před koncem období pro splnění závazku přijatého podle kapitoly VI nařízení (ES) č. 1257/1999 mohou členské státy podle nařízení (ES) č. 1698/2005 povolit přeměnu tohoto závazku na nový závazek, zpravidla na období mezi pěti a sedmi lety, a to za předpokladu, že:

a)

každá taková přeměna má nepopiratelný přínos pro životní prostředí nebo pro dobré životní podmínky zvířat a

b)

stávající závazek je podstatně rozšířen.

KAPITOLA 4

Výdaje na technickou podporu

Oddíl 1

Výdaje vztahující se k opatřením spolufinancovaným ze záruční sekce EZOZF

Článek 12

1.   Výdaje vztahující se k hodnocení nového programového období ex ante, jak je uvedeno v článku 85 nařízení (ES) č. 1698/2005, mohou být hrazeny ze záruční sekce EZOZF v rámci současného programového období v časovém rámci stanoveném v čl. 39 odst.1 písm. a) nařízení (ES) č. 1290/2005 za předpokladu, že je respektován strop ve výši 1 % uvedený ve druhém pododstavci článku 59 nařízení (ES) č. 817/2004.

2.   Výdaje vztahující se k hodnocení současného programového období ex post, jak je uvedeno v článku 64 nařízení (ES) č. 817/2004, jsou způsobilé podle složky programu pro rozvoj venkova týkající se technické pomoci za předpokladu, že jsou v souladu s druhým pododstavcem čl. 66 odst. 2 nařízení (ES) č. 1698/2005 a že program tento účel zohledňuje.

Oddíl 2

Výdaje vztahující se k opatřením spolufinancovaným z orientační a/nebo záruční sekce EZOZF

Článek 13

1.   Výdaje v rámci současného programového období vynaložené po konečném datu způsobilosti výdajů pro toto programové období a vztahující se k operacím podle bodů 2 a 3 pravidla č. 11 přílohy nařízení Komise (ES) č. 1685/2000 (8), s výjimkou hodnocení ex post, auditů a příprav závěrečných zpráv, nejsou v novém programovém období způsobilé podle EZFRV.

2.   Výdaje v rámci současného programového období vynaložené po konečném datu způsobilosti výdajů pro toto programové období a vztahující se k operacím podle první odrážky bodu 2.1 a podle bodu 3 pravidla č. 11 přílohy nařízení (ES) č. 1685/2000, včetně hodnocení ex ante uvedeného v článku 85 nařízení (ES) č. 1698/2005, na přípravu programů pro rozvoj venkova podle nového programového období jsou, s výhradou podmínek stanovených v bodech 2.2 až 2.7 a 3 uvedeného pravidla, způsobilé podle složky týkající se technické pomoci v současných operačních programech nebo programových dokumentech pro rozvoj venkova.

3.   Výdaje na hodnocení současného programového období ex post, jak je uvedeno v článku 43 nařízení (ES) č. 1260/1999, mohou být v novém programovém období způsobilé podle EZFRV a podle složky programů týkající se technické pomoci za předpokladu, že jsou v souladu s druhým pododstavcem čl. 66 odst. 2 nařízení (ES) č. 1698/2005 a že program tento účel zohledňuje.

HLAVA III

PŘECHODNÁ PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ NAŘÍZENÍ (ES) č. 1268/1999

Článek 14

Co se týče opatření uvedených ve čtvrté, sedmé a čtrnácté odrážce článku 2 nařízení (ES) č. 1268/1999, výdaje vztahující se k platbám, které mají být učiněny po 31. prosinci 2006, jsou v novém programovém období způsobilé podle EZFRV za předpokladu, že jsou splněny podmínky stanovené v čl. 71 odst. 1 nařízení (ES) č. 1698/2005 a že program podle nového programového období tento účel zohledňuje.

HLAVA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 15

Členské státy musí zajistit jasné stanovení přechodných operací spadajících do oblasti působnosti tohoto nařízení prostřednictvím svých řídicích a kontrolních systémů.

Článek 16

Srovnávací tabulka opatření podle současného a nového programového období je uvedena v příloze II.

Článek 17

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. září 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 277, 21.10.2005, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 80. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2223/2004 (Úř. věst. L 379, 24.12.2004, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 173/2005 (Úř. věst. L 29, 2.2.2005, s. 3).

(4)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1156/2006 (Úř. věst. L 208, 29.7.2006, s. 3).

(5)  Úř. věst. L 153, 30.4.2004, s. 30. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1360/2005 (Úř. věst. L 214, 19.8.2005, s. 55).

(6)  Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 87. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2112/2005 (Úř. věst. L 344, 27.12.2005, s. 23).

(7)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 193, 29.7.2000, s. 39.


PŘÍLOHA I

Druhy opatření nebo dílčích opatření pro rozvoj venkova uvedených ve druhém pododstavci čl. 4 odst. 1:

odborná příprava

zahájení činnosti mladých zemědělců

předčasný odchod do důchodu (nové členské státy)

využívání poradenských služeb (nové členské státy)

zřizování poradenských služeb, pomocných a řídících služeb (všechny dotčené členské státy)/poskytování poradenských a školicích služeb (nové členské státy)

investice do zemědělských hospodářství

investice do lesů

zpracování/uvádění na trh zemědělských a lesnických produktů

pozemkové úpravy, scelování pozemků, správa vodních zdrojů, zemědělská infrastruktura

akce na obnovu a ochranu potenciálu zemědělské produkce poškozeného přírodními katastrofami

plnění norem Společenství/soulad s normami Společenství (nové členské státy) – různé normy

režimy pro jakost potravin (nové členské státy) – různé režimy

propagace jakostních produktů seskupení producentů (nové členské státy)

částečně soběstačné hospodaření (nové členské státy)

vytváření seskupení producentů (nové členské státy)

oblasti, na něž se vztahují environmentální omezení/platby v rámci Natury 2000 (nové členské státy)

ochrana životního prostředí v souvislosti se zemědělstvím/lesnictvím

zalesňování zemědělské půdy (nové členské státy)

zalesňování nezemědělské půdy

ekologická stabilita lesů

akce na obnovu – prevenci v lesnictví/protipožární pruhy

rozdělení činností na činnosti prováděné uvnitř zemědělských hospodářství a činnosti prováděné mimo ně

řemeslné činnosti/cestovní ruch

základní služby – různé služby

obnova a rozvoj vesnic – různé druhy operací

dědictví venkova – různé druhy operací

Leader – provozování místních akčních skupin a různých druhů operací v rámci místních rozvojových strategií a spolupráce (s výjimkou akcí na získávání dovedností a oživování)


PŘÍLOHA II

Srovnávací tabulka opatření stanovených v nařízení (ES) č. 1257/1999, nařízení (ES) č. 1268/1999 a nařízení (ES) č. 1698/2005

Opatření podle nařízení (ES) č. 1257/1999

Kódy podle nařízení (ES) č. 817/2004 a nařízení Komise (ES) č. 141/2004 (1)

Kategorie podle nařízení Komise (ES) č. 438/2001 (2)

Osy a opatření podle nařízení (ES) č. 1698/2005

Kódy podle nařízení (ES) č. 1698/2005

 

Osa 1

Odborná příprava. Článek 9

c)

113 a 128

Čl. 20 písm. a) bod i) a článek 21: Vzdělávání a informace

111

Zahájení činnosti mladých zemědělců. Článek 8

b)

112

Čl. 20 písm. a) bod ii) a článek 22: Zahájení činnosti mladých zemědělců

112

Předčasný odchod do důchodu. Článek 10, 11 a 12

d)

/

Čl. 20 písm. a) bod iii) a článek 23: Předčasný odchod do důchodu

113

Využívání poradenských služeb. Článek 21d

y)

/

Čl. 20 písm. a) bod iv) a článek 24: Využívání poradenských služeb

114

Zřizování poradenských, řídicích a pomocných služeb. Článek 33, třetí odrážka.

Poskytování poradenských a školicích služeb. Článek 33g

l)

1303

Čl. 20 písm. a) bod v) a článek 25: Zřizování řídicích, pomocných a poradenských služeb

115

Investice v zemědělských podnicích. Články 4–7

a)

111

Čl. 20 písm. b) bod i) a článek 26: Modernizace zemědělských hospodářství

121

Investice do lesů s cílem zlepšení hospodářské hodnoty, zakládání sdružení vlastníků lesů. Čl. 30 odst. 1, druhá a pátá odrážka

i)

121

124

Čl. 20 písm. b) bod ii) a článek 27: Zvýšení hospodářské hodnoty lesů

122

Zpracování a uvádění zemědělských a lesních produktů na trh, získávání nových odbytišť pro lesní produkty. Články 25–28 a čl. 30 odst. 1, třetí a čtvrtá odrážka

g)

114

Čl. 20 písm. b) bod iii) a článek 28: Přidávání hodnoty zemědělským a lesnickým produktům

123

i)

122

Uvádění jakostních produktů na trh a zavedení režimů jakosti. Článek 33, čtvrtá odrážka

m)

123

 

 

 

Čl. 20 písm. b) bod iv) a článek 29: Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů, technologií

124

Pozemkové úpravy, scelování pozemků, správa vodních zdrojů, zemědělská infrastruktura. Článek 33, první, druhá, osmá a devátá odrážka

j)

1301

Čl. 20 písm. b) bod v) a článek 30: Infrastruktura v zemědělství a lesnictví

125

k)

1302

q)

1308

r)

1309

Obnova – nástroje prevence. Článek 33, dvanáctá odrážka

u)

1313

Čl. 20 písm. b) bod vi): Obnova – preventivní akce

126

Dodržování norem. Článek 21b a 21c Plnění norem. Čl. 33l odst. 2a a 2b

x)

/

Čl. 20 písm. c) bod i) a článek 31: Dodržování norem

131

Režimy jakosti potravin. Článek 24b a 24c

z)

/

Čl. 20 písm. c) bod ii) a článek 32: Programy jakosti potravin

132

Podpora seskupením producentů na propagaci jakostních produktů. Článek 24d

aa)

/

Čl. 20 písm. c) bod iii) a článek 33: Informace a propagace

133

Částečně soběstačná hospodářství. Článek 33b

ab)

/

Čl. 20 písm d) bod i) a článek 34: Částečně soběstačné hospodaření

141

Seskupení producentů. Článek 33d

ac)

/

Čl. 20 písm. d) bod ii) a článek 35: Seskupení producentů

142

 

Osa 2

Platby pro znevýhodněné oblasti, horské oblasti. Články 13, 14 a 15 a článek 18

e)

/

Čl. 36 písm. a) bod i) a článek 37: Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech

211

Platby pro znevýhodněné oblasti, jiné znevýhodněné oblasti. Články 13, 14 a 15 a články 18 a 19

e)

/

Čl. 36 písm. a) bod ii) a článek 37: Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v jiných znevýhodněných oblastech

212

Oblasti s environmentálními omezeními. Článek 16

e)

/

Čl. 36 písm. a) bod iii) a článek 38: Platby v rámci Natury 2000 vztahující se ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES (3)

213

Agroenvironmentální opatření. Články 22, 23 a 24

f)

/

Čl. 36 písm. a) bod iv) a článek 39: Agroenvironmentální platby

214

Dobré životní podmínky zvířat.

f)

/

Čl. 36 písm. a) bod v) a článek 40: Platby na podporu dobrých životních podmínek zvířat

215

Články 22, 23 a 24

Ochrana životního prostředí ve spojení se životními podmínkami zvířat.

Článek 33, jedenáctá odrážka

t)

1312

Ochrana životního prostředí ve spojení se zemědělstvím. Článek 33, jedenáctá odrážka

t)

1312

Čl. 36 písm. a) bod vi) a článek 41: Neproduktivní investice

216

Zalesňování zemědělské půdy. Článek 31

h)

/

Čl. 36 písm. b) bod i) a článek 43: První zalesnění zemědělské půdy

221

 

 

 

Čl. 36 písm. b) bod ii) a článek 44: První založení zemědělsko-lesnických systémů

222

Zalesňování nezemědělské půdy. Čl. 30 odst. 1, první odrážka

i)

126

Čl. 36 písm. b) bod iii) a článek 45: První zalesnění nezemědělské půdy

223

Ekologická stabilita lesů. Čl. 32 odst. 1, první odrážka

i)

127

Čl. 36 písm. b) bod iv) a článek 46: Platby v rámci Natury 2000

224

Ekologická stabilita lesů. Čl. 32 odst. 1, první odrážka

i)

127

Čl. 36 písm. b) bod v) a článek 47: Lesnicko-environmentální platby

225

Obnova – preventivní akce v lesnictví. Čl. 30 odst. 1, šestá odrážka

Protipožární pruhy. Čl. 32 odst. 1, druhá odrážka

i)

125

Čl. 36 písm. b) bod vi) a článek 48: Obnova – preventivní opatření v lesnictví

226

Investice do lesů s cílem zvýšit jejich ekologickou a společenskou hodnotu. Čl. 30 odst. 1, druhá odrážka

Ochrana životního prostředí ve spojení s lesnictvím. Článek 33, jedenáctá odrážka

i)

121

Čl. 36 písm. b) bod vii) a článek 49: Neproduktivní investice

227

t)

1312

 

Osa 3

Diverzifikace. Článek 33, sedmá odrážka

p)

1307

Čl. 52 písm. a) bod i) a článek 53: Diverzifikace

311

Řemeslné činnosti; finanční inženýrství.

s)

1311

Čl. 52 písm. a) bod ii) a článek 54: Zakládání podniků a jejich rozvoj

312

Článek 33, desátá a třináctá odrážka

v)

1314

Cestovní ruch. Článek 33, desátá odrážka

s)

1310

Čl. 52 písm. a) bod iii) a článek 55: Cestovní ruch

313

Základní služby. Článek 33, pátá odrážka

n)

1305

Čl. 52 písm. b) bod i) a článek 56: Základní služby.

321

Obnova a rozvoj vesnic. Článek 33, šestá odrážka

o)

1306

Čl. 52 písm. b) bod ii): Obnova a rozvoj vesnic

322

Ochrana – uchování dědictví venkova Článek 33, šestá odrážka

o)

1306

Čl. 52 písm. b) bod iii) a článek 57: Ochrana a rozvoj dědictví venkova

323

 

 

 

Čl. 52 písm. c) a článek 58: Vzdělávání a informace

331

Řízení integrovaných strategií rozvoje venkova místními partnerstvími. Článek 33, čtrnáctá odrážka

w)

1305-11305-2

Čl. 52 písm. d) a článek 59: Získávání dovedností, animace a provádění

341

 

Osa 4

Opatření Leader+ pro komunikaci a opatření typu Leader+. Článek 33f

 

Čl. 63 písm. a): Strategie místního rozvoje

41

Akce 1: místní strategie

V případě konkurenceschopnosti: veškeré staré kódy podle nařízení (ES) č. 817/2004 a (ES) č. 438/2001 odpovídající ose 1

411 konkurenceschopnost

V případě hospodaření s půdou/životního prostředí: veškeré staré kódy podle nařízení (ES) č. 817/2004 a (ES) č. 438/2001 odpovídající ose 2

412 životní prostředí/hospodaření s půdou

V případě diverzifikace/kvality života: veškeré staré kódy podle nařízení (ES) č. 817/2004 a (ES) č. 438/2001 odpovídající ose 3 a následující kategorie z nařízení (ES) č. 438/2001: 161 až 164, 166, 167, 171 až 174, 22 až 25, 322, 323, 332, 333, 341, 343, 345, 351, 353, 354 a 36

413 kvalita života/diverzifikace

Opatření Leader+ pro komunikaci a opatření typu Leader+. Článek 33f

/

 

 

 

Akce 2: spolupráce

 

1305-3

1305-4

Čl. 63 písm. b): Spolupráce

421

Opatření Leader+ pro komunikaci a opatření typu Leader+. Článek 33f

/

 

 

 

Akce 3: provozování místních akčních skupin

 

1305-1

1305-2

Čl. 63 písm. c): Provozování místních akčních skupin, oživení

431

Opatření Leader+ pro komunikaci a opatření typu Leader+. Článek 33f

/

 

 

 

Akce 3: sítě

/

1305-5

Čl. 66 odst. 3 a článek 68: Celostátní síť pro venkov

511

Technická pomoc

 

 

Technická pomoc

 

Technická pomoc.

 

411 až 415

Čl. 66 odst. 2: Technická pomoc

511

Článek 49. Pravidlo č. 11 přílohy nařízení (ES) č. 1685/2000

ad)

 

Čl. 66 odst. 3: Celostátní sítě

511

Opatření podle nařízení (ES) č. 1268/1999

 

 

Opatření podle nařízení (ES) č. 1698/2005

 

Metody zemědělské výroby pro ochranu životního prostředí a k zachování krajiny.

Článek 2, čtvrtá odrážka

/

/

Čl. 36 písm. a) bod iv) a článek 39: Agroenvironmentální platby

214

Vytváření seskupení producentů. Článek 2, sedmá odrážka

/

/

Čl. 20 písm. d) bod ii) a článek 35: Seskupení producentů

142

Lesnictví. Článek 2, čtrnáctá odrážka

/

/

Čl. 36 písm. b) bod i) a článek 43: První zalesnění zemědělské půdy

221


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 25.

(2)  Úř. věst. L 63, 3.3.2001, s. 21.

(3)  Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU