(ES) č. 1301/2006Nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006 , kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí

Publikováno: Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13-20 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 31. srpna 2006 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 8. září 2006 Nabývá účinnosti: 8. září 2006
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1301/2006

ze dne 31. srpna 2006,

kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 a čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení, a na odpovídající články ostatních nařízení o společné organizaci trhu se zemědělskými produkty,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Společenství se zavázalo otevřít dovozní celní kvóty pro některé zemědělské produkty. V některých případech podléhají dovozy produktů, na které se vztahují takovéto dovozní celní kvóty, režimu dovozních licencí.

(2)

Nařízení Rady (ES) č. 3290/94 ze dne 22. prosince 1994 o úpravách a přechodných opatřeních nezbytných v odvětví zemědělství k provádění dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání (2) a rovněž různé dohody uzavřené mezi Společenstvím a některými třetími zeměmi a rozhodnutí Rady otevírající dovozní celní kvóty na autonomním základě stanoví různé metody řízení, pokud jde o dovozní celní kvóty podléhající režimu dovozních licencí.

(3)

S cílem zjednodušit a zlepšit účinnost a prospěšnost správních a kontrolních mechanismů by měly být stanoveny společné podmínky pro správu dovozních celních kvót podléhajících režimu dovozních licencí, které by měly být řízeny způsobem, podle kterého jsou licence přidělovány v poměru k celkovým požadovaným množstvím (dále jen „způsob souběžného zkoumání“), nebo způsobem dovozu založeným na dokladech, které mají vydávat třetí země. Takováto ustanovení by měla rovněž obsahovat pravidla o podávání žádostí a licencí, která by se měla v případě potřeby použít kromě některých ustanovení nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (3), nebo odchylně od uvedených ustanovení.

(4)

Pro všechny dovozní celní kvóty spadající do oblasti působnosti tohoto nařízení by mělo být otevřeno jednotné roční dovozní kvótové období. V některých případech však může být třeba v rámci ročního dovozního kvótového období stanovit podobdobí.

(5)

Zkušenosti ukazují, že je třeba stanovit opatření, která by odrazovala od předkládání nepřesných dokladů. Měl by proto být stanoven vhodný systém sankcí a měly by být určeny ty případy, kdy se sankce použít nemají.

(6)

Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (4), požaduje správu sazebních opatření. Podle článku 1 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (5), je nařízení (EHS) č. 2454/93 použitelné, aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení upravující jiné oblasti. Takováto zvláštní ustanovení existují pro správu dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí. Ke zlepšení kontrol by se však měla použít pravidla o sledování Společenství uvedená v článku 308d nařízení (EHS) č. 2454/93.

(7)

Pokud jde o způsob souběžného zkoumání, měla by být stanovena podrobná pravidla vztahující se na podávání žádostí o licence a předkládání potřebných informací. V této souvislosti by mělo být za účelem zlepšení kontrol stanoveno, že žadatelé mohou podávat maximálně jednu žádost o dovozní licenci u stejného pořadového čísla kvóty pro dané dovozní celní kvótové období nebo případně podobdobí. Kromě toho by měly být tyto žádosti podávány výhradně v členském státě, v němž je žadatel usazen a registrován pro účely DPH.

(8)

Měla by být stanovena pravidla upravující vydávání dovozních licencí. Licence by měly být vydávány po lhůtě potřebné pro posouzení předkládaných žádostí o licence. Pokud však množství, na něž se vztahují žádosti o licence, překročí dostupná množství pro dotyčné dovozní celní kvótové období, bude případné přidělení podléhat použití přídělového koeficientu. Po použití uvedeného koeficientu však může být třeba upravit výsledek, pokud jde o desetinná místa, takovým způsobem, aby bylo zajištěno, že dostupné množství nebude překročeno.

(9)

Nařízení Komise upravující dotyčné dovozní celní kvóty by měla stanovit dobu platnosti dovozních licencí. Zkušenosti však ukazují, že by v zájmu zajištění nejvyšší účinnosti sledování Společenství podle článku 308d nařízení (EHS) č. 2454/93 a řádné správy dovozních celních kvót mělo být stanoveno, aby dovozní licence pozbyly platnosti po posledním dnu dovozního celního kvótového období, a to i pokud je tímto dnem sobota, neděle nebo státní svátek, odchylně od čl. 3 odst. 4 nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 ze dne 3. června 1971, kterým se určují pravidla pro lhůty, data a termíny (6). Pokud držitel licence nebo nabyvatel dovozní licence nemůže licenci využít z důvodů vyšší moci, měl by být oprávněn pouze požádat příslušný orgán členského státu, který licenci vydal, aby byla licence zrušena, a odchylně od článku 41 nařízení (ES) č. 1291/2000 nežádat o prodloužení doby platnosti licence po posledním dnu dovozního celního kvótového období.

(10)

Měla by být rovněž stanovena pravidla použitelná na časovou lhůtu, během níž je třeba předložit důkaz, že byly licence použity.

(11)

Za účelem řádné správy dovozních celních kvót by měla Komise dostávat příslušné informace včas.

(12)

Pro systém řízení by měly být stanoveny společné podmínky založené na dokladech vydávaných třetími zeměmi, jako jsou např. vývozní licence.

(13)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem příslušných řídících výborů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÉ ZÁSADY

Článek 1

Oblast působnosti a definice

1.   Aniž jsou dotčeny odchylky stanovené v nařízeních Komise a specifické pro některé kvóty, stanoví toto nařízení společná pravidla pro správu dovozních celních kvót, které podléhají režimu dovozních licencí a jejichž řízení spadá do rámce společné organizace trhu.

Toto nařízení se nepoužije na dovozní celní kvóty uvedené v příloze I.

2.   Nařízení Komise upravující danou dovozní celní kvótu, která podléhá režimu dovozních licencí a jejíž řízení nespadá do rámce společné organizace trhu, mohou stanovit, že toto nařízení se použije na uvedenou dovozní celní kvótu.

3.   Pokud ustanovení tohoto nařízení nestanoví jinak, použijí se na dovozní licence ustanovení nařízení (ES) č. 1291/2000.

4.   Pro účely tohoto nařízení se „dovozní celní kvótou“ rozumí stanovené množství zboží, které může být dovezeno během omezené doby s výhradou úplného (úplné pozastavení) nebo částečného (částečné pozastavení) zproštění od běžných použitelných cel.

Článek 2

Dovozní celní kvótové období

1.   Dovozní celní kvóty se otevírají na období dvanácti po sobě jdoucích měsíců, dále jen „dovozní celní kvótové období“.

2.   Dovozní celní kvótové období může být rozděleno do několika podobdobí.

Článek 3

Sankce

1.   Pokud se zjistí, že doklad předložený žadatelem o přidělení práv vyplývajících z nařízení Komise upravujících danou dovozní kvótu obsahuje nesprávné informace, a pokud jsou dotyčné nesprávné informace rozhodující pro přidělení uvedeného práva, příslušné orgány členského státu:

a)

zabrání žadateli v dovozu veškerého zboží podléhajícího dotyčné dovozní celní kvótě po celé dovozní celní kvótové období, během něhož ke zjištění došlo, a

b)

vyřadí žadatele ze systému podávání žádostí o dotyčné dovozní celní kvóty během následujícího dovozního celního kvótového období.

Písmena a) a b) prvního pododstavce se však nepoužijí, pokud žadatel před příslušným orgánem uspokojivě prokáže, že situace uvedená v prvním pododstavci nebyla zapříčiněna jeho hrubou nedbalostí nebo že byla způsobena vyšší mocí nebo je důsledkem zřejmého omylu.

2.   Pokud žadatel předloží nesprávný doklad podle odstavce 1 úmyslně:

a)

bude mu zabráněno v dovozu veškerého zboží podléhajícího dotyčné dovozní celní kvótě po celé dovozní celní kvótové období, během něhož ke zjištění došlo, a

b)

bude vyřazen ze systému podávání žádostí o dotyčné dovozní celní kvóty během následujících dvou dovozních celních kvótových období.

3.   V případě, že byly dovozy již provedeny před zjištěním podle odstavce 1 nebo 2, budou všechny neoprávněné finanční výhody z toho vyplývající vráceny.

4.   S výhradou článku 6 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 (7) se sankce podle odstavce 1 a 2 tohoto článku nedotknou dalších sankcí podle jiných právních předpisů práva Společenství nebo členských států.

Článek 4

Sledování zboží

Na žádost Komise členské státy předloží Komisi podrobné údaje o množstvích produktů propuštěných do volného oběhu v rámci dovozních celních kvót během měsíců určených Komisí v souladu s článkem 308d nařízení (EHS) č. 2454/93.

Článek 5

Žadatelé

U první žádosti na dané dovozní celní kvótové období předloží žadatelé příslušným orgánům členského státu, v němž mají sídlo a v němž jsou registrováni pro účely DPH, žádost podle čl. 6 odst. 1 spolu s dokladem, že v době podání žádosti obchodovali se třetími zeměmi s produkty, na které se vztahuje příslušná společná organizace trhu, a to:

během dvanáctiměsíčního období bezprostředně před dobou podání této žádosti a

během dvanáctiměsíčního období bezprostředně před dvanáctiměsíčním obdobím uvedeným v první odrážce.

Doklad o obchodu se třetími zeměmi se předkládá výhradně buď prostřednictvím celních dokladů o propuštění do volného oběhu, řádně potvrzených celními orgány a obsahujících odkaz na dotyčného žadatele jakožto příjemce, nebo prostřednictvím celního dokladu pro vývoz, řádně potvrzeného celními orgány.

Celní agenti nebo zástupci nesmějí žádat o dovozní licence v rámci kvót, na něž se vztahuje toto nařízení.

KAPITOLA II

ZPŮSOB SOUBĚŽNÉHO ZKOUMÁNÍ

Článek 6

Žádosti o dovozní licenci a dovozní licence

1.   Žadatelé o dovozní licence předkládají maximálně jednu žádost o dovozní licenci u stejného pořadového čísla kvóty pro dovozní celní kvótové období nebo podobdobí. Pokud žadatel podá více než jednu žádost, jsou všechny žádosti nepřípustné.

2.   V souladu s čl. 15 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000 se skládá jistota. Jistota týkající se množství, na která se vztahují žádosti, u nichž nemohla být vydána licence na základě použití přídělového koeficientu podle čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení, se uvolní.

3.   Pokud je to považováno za nutné pro správu dané dovozní celní kvóty, mohou nařízení Komise upravující uvedenou kvótu stanovit další podmínky. Zejména mohou stanovit použití systému, podle něhož jsou kvóty spravovány nejprve prostřednictvím přidělení dovozních práv a poté prostřednictvím vydání dovozních licencí.

V případě použití systému přidělování dovozních práv se obdobně použijí odstavce 1, 2 a 5 tohoto článku, článek 5, čl. 7 odst. 1 druhý pododstavec, čl. 7 odst. 2 a 4 a čl. 11 odst. 1 písm. a).

4.   Žádosti o dovozní licence a dovozní licence obsahují v kolonce 20 pořadové číslo dovozní celní kvóty podle odstavce 1.

5.   Žádost o dovozní licenci se nesmí za dovozní celní kvótové období či podobdobí vztahovat na množství překračující množství či případně limit stanovený nařízeními Komise upravujícími dovozní celní kvótu pro uvedené dovozní celní kvótové období nebo podobdobí.

6.   Žádosti o dovozní licence se podávají během lhůty stanovené nařízeními Komise upravujícími dotyčnou dovozní celní kvótu. Uvedená lhůta může předcházet dovoznímu celnímu kvótovému období nebo podobdobí.

7.   Množství jsou na žádostech o dovozní licenci uváděna podle hmotnosti, objemu v celých jednotkách nebo podle kusů, nikoli v jejich zlomcích.

Článek 7

Vydávání dovozních licencí

1.   Dovozní licence se vydávají během konkrétní lhůty stanovené nařízeními Komise upravujícími dotyčnou dovozní celní kvótu, s výhradou opatření přijatých Komisí podle odstavce 2.

Licence se vydávají pro všechny žádosti podané v souladu s příslušnými ustanoveními a jsou oznamovány Komisi podle čl. 11 odst. 1 písm. a). Dovozní licence se nevydávají na množství, která nebyla oznámena.

2.   Pokud se v informacích oznámených členskými státy podle článku 11 uvádí, že množství, na něž se vztahují žádosti o licenci, překračují množství dostupná pro dovozní celní kvótové období nebo podobdobí, stanoví Komise přídělový koeficient, který členské státy použijí na množství, na něž se vztahuje každá žádost o licenci.

Přídělový koeficient se vypočte takto:

[(dostupné množství/požadované množství) × 100] %

Komise případně uvedený koeficient upraví, aby bylo zajištěno, že dostupná množství pro dovozní celní kvótové období nebo podobdobí nemohou být v žádném případě překročena.

3.   Dovozní licence se vydávají pro množství, na něž se vztahují žádosti o licenci, vynásobená přídělovým koeficientem podle odstavce 2.

Množství získané použitím přídělového koeficientu se zaokrouhlí na nejbližší jednotku směrem dolů.

4.   Množství nepřidělená nebo nevyužitá během dovozního celního kvótového podobdobí se určují na základě informací poskytnutých členskými státy v souladu s článkem 11. Tato množství se automaticky přičítají k následujícímu podobdobí za účelem přerozdělení.

Žádná množství se však nepřevádějí do následujícího dovozního celního kvótového období.

Článek 8

Doba platnosti dovozních licencí

Dovozní licence vydané v souladu s článkem 7 jsou platné po dobu platnosti stanovenou nařízeními Komise upravujícími dotyčnou dovozní celní kvótu. V žádném případě nejsou dovozní licence v platnosti po posledním dnu dovozního celního kvótového období. Ustanovení čl. 3 odst. 4 nařízení (EHS) č. 1182/71 se nepoužijí.

Pokud doba platnosti dovozní licence končí posledním dnem dotyčného dovozního celního kvótového období, měla by kolonka 24 dovozní licence při jejím vydání obsahovat jednu z poznámek uvedených v příloze II tohoto nařízení.

V případě uvedeném ve druhém odstavci tohoto článku nesmí být doba platnosti licence odchylně od článku 41 nařízení (ES) č. 1291/2000 v žádném případě prodloužena po posledním dnu dovozního celního kvótového období.

Článek 9

Clo

Kolonka 24 dovozní licence obsahuje ve formě jedné ze vzorových poznámek uvedených v příloze III clo stanovené nařízeními Komise upravujícími dotyčnou dovozní celní kvótu.

Článek 10

Důkaz o použití licencí

Ustanovení čl. 35 odst. 6 nařízení (ES) č. 1291/2000 se použijí na dovozní licence spadající do oblasti působnosti tohoto nařízení.

Článek 11

Oznámení Komisi

1.   Členské státy oznámí Komisi:

a)

celková množství, včetně oznámení „bezpředmětné“, na něž se vztahují žádosti o licenci, za konkrétní období stanovené nařízeními Komise upravujícími příslušnou dovozní celní kvótu po posledním dnu lhůty pro podávání žádostí;

b)

množství, včetně oznámení „bezpředmětné“, na něž se vztahují dovozní licence, které vydaly;

c)

množství, včetně oznámení „bezpředmětné“, na něž se vztahují nevyužité nebo částečně využité dovozní licence a jež odpovídají rozdílu mezi množstvími zapsanými na zadní straně dovozních licencí a množstvími, na která byly vydány.

Informace uvedené pod písmeny b) a c) se oznamují nejpozději do dvou měsíců po uplynutí doby platnosti dotyčných licencí.

2.   Předání informací uvedených v odstavci 1 probíhá elektronicky na formuláři, který Komise zašle členským státům.

3.   Oznámení, včetně oznámení „bezpředmětné“, se zasílají nejpozději do 13:00 (bruselského času) určeného dne. Pro účely oznámení Komisi podle tohoto článku se odkazy, pokud odkazují na pracovní dny v nařízení Komise upravujícím danou dovozní celní kvótu, považují za odkazy na pracovní dny pro Komisi ve smyslu článku 2 nařízení (EHS) č. 1182/71.

KAPITOLA III

METODA ŘÍZENÍ ZALOŽENÁ NA DOKLADECH VYDANÝCH TŘETÍMI ZEMĚMI

Článek 12

Obecné zásady

Pokud je dovozní celní kvóta spravována za použití metody založené na dokladu vydaném třetí zemí, předkládá se takovýto doklad příslušnému vydávajícímu orgánu členského státu spolu s žádostí o dovozní licenci, k níž se uvedený doklad vztahuje. Originál dokladu uchovává uvedený příslušný orgán.

Článek 13

Žádosti o dovozní licenci, dovozní licence a oznámení

Ustanovení čl. 6 odst. 2, 3 a 4, článků 8, 9 a 10, čl. 11 odst. 1 písm. b) a c), čl. 11 odst. 2, 3 a případně čl. 11 odst. 1 písm. a) se použijí obdobně, pokud se použije metoda řízení založená na dokladech vydaných třetími zeměmi.

KAPITOLA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 14

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se na dovozní licence pro dovozní celní kvótové období začínající dne 1. ledna 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. srpna 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 349, 31.12.1994, s. 105. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1340/98 (Úř. věst. L 184, 27.6.1998, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1233/2006 (Úř. věst. L 225, 17.8.2006, s. 14).

(4)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 402/2006 (Úř. věst. L 70, 9.3.2006, s. 35).

(5)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 (Úř. věst. L 117, 4.5.2005, s. 13).

(6)  Úř. věst. L 124, 8.6.1971, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1.


PŘÍLOHA I

„Preferenční cukr AKT–Indie“ podle článku 12 nařízení Komise (ES) č. 950/2006 ze dne 28. června 2006, kterým se pro hospodářské roky 2006/07, 2007/08 a 2008/09 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz a rafinaci produktů v odvětví cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod (1).

Dovozní celní kvóty spadající do oblasti působnosti nařízení Komise (ES) č. 1839/95 ze dne 26. července 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k celním kvótám pro dovozy kukuřice a čiroku do Španělska a pro dovozy kukuřice do Portugalska (2).

Dovozní celní kvóty spadající do oblasti působnosti nařízení Rady (ES) č. 1964/2005 ze dne 29. listopadu 2005 o celních sazbách pro banány (3).


(1)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 177, 28.7.1995, s. 4.

(3)  Úř. věst. L 316, 2.12.2005, s. 1.


PŘÍLOHA II

Poznámky podle článku 8

:

ve španělštině

:

No es de aplicación el artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CEE) no 1182/71

:

v češtině

:

Ustanovení čl. 3 odst. 4 nařízení (EHS) č. 1182/71 se nepoužije

:

v dánštině

:

Artikel 3, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 1182/71 finder ikke anvendelse

:

v němčině

:

Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1182/71 kommt nicht zur Anwendung

:

v estonštině

:

Määruse (EMÜ) nr 1182/71 artikli 3 lõiget 4 ei kohaldata

:

v řečtině

:

Το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕOΚ) αριθ. 1182/71 δεν εφαρμόζεται

:

v angličtině

:

Article 3(4) of Regulation (EEC) No 1182/71 shall not apply

:

ve francouzštině

:

l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 1182/71 ne s’applique pas

:

v italštině

:

L'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1182/71 non si applica

:

v lotyštině

:

Regulas (EEK) Nr. 1182/71 3. panta 4. punktu nepiemēro

:

v litevštině

:

Reglamento (EEB) Nr. 1182/71 3 straipsnio 4 dalis netaikoma

:

v maďarštině

:

Az 1182/71/EGK rendelet 3. cikkének (4) bekezdését nem kell alkalmazni

:

v maltštině

:

:

v nizozemštině

:

Artikel 3, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1182/71 is niet van toepassing

:

v polštině

:

Artykuł 3 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 1182/71 nie ma zastosowania

:

v portugalštině

:

O n.o 4 do artigo 3.o do Regulamento (CEE) n.o 1182/71 não se aplica

:

ve slovenštině

:

Článok 3 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 1182/71 sa neuplatňuje

:

ve slovinštině

:

Člen 3(4) Uredbe (EGS) št. 1182/71 se ne uporablja

:

ve finštině

:

Asetuksen (ETY) N:o 1182/71 3 (4) artiklaa ei sovelleta

:

ve švédštině

:

Artikel 3.4 i förordning (EEG) nr 1182/71 skall inte tillämpas


PŘÍLOHA III

Poznámky podle článku 9

:

ve španělštině

:

Derecho de aduana … — Reglamento (CE) no …/…

:

v češtině

:

Celní sazba … – nařízení (ES) č. …/…

:

v dánštině

:

Toldsats … — forordning (EF) nr. …/…

:

v němčině

:

Zollsatz … — Verordnung (EG) Nr. …/…

:

v estonštině

:

Tollimaks … – määrus (EÜ) nr …/…

:

v řečtině

:

Δασμός … — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. …/…

:

v angličtině

:

Customs duty … — Regulation (EC) No …/…

:

ve francouzštině

:

droit de douane: … — règlement (CE) no …/…

:

v italštině

:

Dazio: … — Regolamento (CE) n. …/…

:

v lotyštině

:

Muitas nodoklis … – Regula (EK) Nr. …/…

:

v litevštině

:

Muito mokestis … – Reglamentas (EB) Nr. …/…

:

v maďarštině

:

Vámtétel: … – …/…/EK rendelet

:

v malštině

:

:

v nizozemštině

:

Douanerecht: … — Verordening (EG) nr. …/…

:

v polštině

:

Stawka celna … – Rozporządzenie (WE) nr …/…

:

v portugalštině

:

Direito aduaneiro: … — Regulamento (CE) n.o …/…

:

ve slovenštině

:

Clo … – nariadenie (ES) č. …/…

:

ve slovinštině

:

Carina: … – Uredba (ES) št. …/…

:

ve finštině

:

Tulli … – Asetus (EY) N:o …/…

:

ve švédštině

:

Tull … – Förordning (EG) nr …/…


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU