(ES) č. 988/2006Nařízení Komise (ES) č. 988/2006 ze dne 29. června 2006 , kterým se omezuje doba platnosti vývozních licencí pro některé produkty zpracované z obilovin

Publikováno: Úř. věst. L 176, 30.6.2006, s. 98-99 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 29. června 2006 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. června 2006 Nabývá účinnosti: 30. června 2006
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 988/2006

ze dne 29. června 2006,

kterým se omezuje doba platnosti vývozních licencí pro některé produkty zpracované z obilovin

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1342/2003 ze dne 28. července 2003 o zvláštních prováděcích pravidlech k režimu dovozních a vývozních licencí v odvětví obilovin a rýže (2), a zejména na čl. 7 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 1342/2003 stanovuje dobu platnosti vývozních licencí, zejména u produktů zpracovaných z kukuřice. Tato doba platnosti je stanovena do konce čtvrtého měsíce následujícího měsíc vydání licence. Platnost se stanovuje podle potřeb trhu a s ohledem na požadavky řádného hospodaření.

(2)

Současná situace na trhu kukuřice vyžaduje omezení vydávání licencí, aby nebylo dotčeno množství určené pro nový hospodářský rok. Licence vydávané v příštích měsících musí být vyhrazeny pro vývozy uskutečněné do 8. září 2006. Je proto nutné dočasně omezit dobu platnosti vývozních licencí, které budou vydány do 7. září 2006 s tím, že je třeba dočasně pozměnit ustanovení čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 1342/2003.

(3)

Za účelem zajištění řádného hospodaření na trhu a zamezení spekulacím je třeba stanovit, že celní formality musí být v případě vývozních licencí pro produkty zpracované z kukuřice vyřízeny nejpozději 7. září 2006, ať už se bude jednat o přímý vývoz, nebo vývoz dle ustanovení článků 4 a 5 nařízení Rady (EHS) č. 565/80 ze dne 4. března 1980 o platbách vývozních náhrad předem, pokud jde o zemědělské produkty (3). Toto omezení se odchyluje od ustanovení čl. 28 odst. 6 a čl. 29 odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 800/1999 ze dne 15. dubna 1999 o společných prováděcích pravidlech k režimu vývozních náhrad u zemědělských produktů (4).

(4)

Realizace opatření stanovených v tomto nařízení se musí časově shodovat s jeho vstupem v platnost, aby se zamezilo případnému riziku narušení trhu.

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Odchylně od čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 1342/2003 se doba platnosti vývozních licencí u produktů uvedených v příloze I omezuje do 31. srpna 2006, pokud byly žádosti o udělení těchto licencí podány v období ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost do 7. září 2006.

2.   Celní formality u výše uvedených vývozních licencí musí být vyřízeny nejpozději 7. září 2006.

Tento termín se vztahuje rovněž na formality uvedené v článku 32 nařízení (ES) č. 800/1999, pokud jde o produkty, které na základě dotyčných licencí podléhají režimu nařízení (EHS) č. 565/80.

V oddíle 22 těchto licencí je třeba uvést jeden z údajů uvedených v příloze II.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 30. června 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. června 2006.

Za Komisi

J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 189, 29.7.2003, s. 12. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1092/2004 (Úř. věst. L 209, 11.6.2004, s. 9).

(3)  Úř. věst. L 62, 7.3.1980, s. 5. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 444/2003 (Úř. věst. L 67, 12.3.2003, s. 3).

(4)  Úř. věst. L 102, 17.4.1999, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 671/2004 (Úř. věst. L 105, 14.4.2004, s. 5).


PŘÍLOHA I

nařízení Komise ze dne 29. června 2006, kterým se omezuje doba platnosti vývozních licencí pro některé produkty zpracované z obilovin

Kód KN

Popis zboží

 

Produkty získané z kukuřice, včetně následujících podpoložek:

1102 20

Kukuřičná mouka

1103 13

Krupice a krupičky z kukuřice

1103 29 40

Pelety z kukuřice

1104 19 50

Kukuřičné vločky

1104 23

Jinak zpracovaná zrna (loupaná) kukuřice

1108 12 00

Kukuřičný škrob

1108 13 00

Bramborový škrob


PŘÍLOHA II

Údaje uvedené v čl. 1 odst. 2

:

ve španělštině

:

Limitación establecida en el apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 988/2006

:

v češtině

:

Omezení stanovené na základě čl. 1 ods. 2 nařízení (ES) č. 988/2006

:

v dánštině

:

Begrænsning, jf. artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 988/2006

:

v němčině

:

Kürzung der Gültigkeitsdauer gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 988/2006

:

v estonštině

:

Piirang on ette nähtud määruse (EÜ) nr 988/2006 artikli 1 lõike 2 alusel

:

v řečtině

:

Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 988/2006

:

v angličtině

:

Limitation provided for in Article 1(2) of Regulation (EC) No 988/2006

:

ve francouzštině

:

Limitation prévue à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 988/2006

:

v italštině

:

Limitazione prevista all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 988/2006

:

v lotyštině

:

Ierobežojums paredzēts Regulas (EK) Nr. 988/2006 1. panta 2. punktā

:

v litevštině

:

Apribojimas numatytas Reglamento (EB) Nr. 988/2006 1 straipsnio 2 dalyje

:

v maďarštině

:

Korlátozott érvényességi időtartam a 988/2006/EK rendelet 1. cikk (2) bekezdésének megfelelően

:

v nizozemštině

:

Beperking als bepaald in artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 988/2006

:

v polštině

:

Ograniczenie przewidziane w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 988/2006

:

v portugalštině

:

Limitação estabelecida n.o 2 do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 988/2006

:

ve slovenštině

:

Obmedzenie stanovené článkom 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 988/2006

:

ve slovinštině

:

Omejitev določena v členu 1(2) Uredbe (ES) št. 988/2006

:

ve finštině

:

Asetuksen (EY) N:o 988/2006 1 artiklan 2 kohdassa säädetty rajoitus

:

ve švédštině

:

Begränsning enligt artikel 1.2 i förordning (EG) nr 988/2006.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU