(ES) č. 973/2006Nařízení Komise (ES) č. 973/2006 ze dne 29. června 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1831/96 o otevření a správě celních kvót Společenství konsolidovaných v rámci GATT pro některé ovoce a zeleninu a pro některé produkty zpracované z ovoce a zeleniny od roku 1996

Publikováno: Úř. věst. L 176, 30.6.2006, s. 63-67 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 29. června 2006 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 3. července 2006 Nabývá účinnosti: 3. července 2006
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/1987 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 973/2006

ze dne 29. června 2006,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1831/96 o otevření a správě celních kvót Společenství konsolidovaných v rámci GATT pro některé ovoce a zeleninu a pro některé produkty zpracované z ovoce a zeleniny od roku 1996

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou (1), a zejména na čl. 34 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Čínskou lidovou republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 (2), schválená rozhodnutím Rady 2006/398/ES (3), a Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 (4), schválená rozhodnutím Rady 2006/333/ES (5), stanoví zvýšení stávajících celních kvót GATT a otevření nových celních kvót pro některé ovoce a zeleninu a pro některé produkty zpracované z ovoce a zeleniny.

(2)

Od přijetí nařízení Komise (ES) č. 1831/96 (6) došlo ke změně několika kódů KN uvedených v příloze I až III uvedeného nařízení.

(3)

Za účelem stanovení změněných a nových celních kvót a v zájmu jasnosti je třeba nahradit přílohy nařízení (ES) č. 1831/96.

(4)

Nařízení (ES) č. 1831/96 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro čerstvé ovoce a zeleninu a pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1831/96 se mění takto:

1.

příloha I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení;

2.

příloha II se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení;

3.

příloha III se nahrazuje zněním uvedeným v příloze III tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. června 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Úř. věst. L 154, 8.6.2006, s. 24.

(3)  Úř. věst. L 154, 8.6.2006, s. 22.

(4)  Úř. věst. L 124, 11.5.2006 s. 15.

(5)  Úř. věst. L 124, 11.5.2006 s. 13.

(6)  Úř. věst. L 243, 24.9.1996 s. 5.


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA I

Pořadové číslo

Kód KN Třídění TARIC

Popis (1)

Kvótové období

Objem kvóty

(v tunách)

Celní sazba

(%)

09.0055

0701 90 50

Brambory, čerstvé nebo chlazené

od 1. ledna do 15. května

4 295

3

09.0056

0706 10 00

Mrkev, vodnice a tuřín, čerstvé nebo chlazené

od 1. ledna do 31. prosince

1 244

7

09.0057

0709 60 10

Paprika zeleninová

od 1. ledna do 31. prosince

500

1,5

09.0035

0712 20 00

Cibule sušená, též rozřezaná na kousky nebo na plátky, rozdrcená nebo v prášku, avšak jinak neupravená

od 1. ledna do 31. prosince

12 000

10

09.0041

0802 11 90

0802 12 90

Mandle, čerstvé nebo sušené, se skořápkou nebo bez skořápky, jiné než hořké

od 1. ledna do 31. prosince

90 000

2

09.0039

0805 50 10

Citrony (Citrus limon, Citrus limonum)

od 15. ledna do 14. června

10 000

6

09.0058

0809 10 00

Meruňky, čerstvé

od 1. srpna do 31. května

500

10

09.0092

2008 20 11

2008 20 19

2008 20 31

2008 20 39

2008 20 71

2008 30 11

2008 30 19

2008 30 31

2008 30 39

2008 30 79

2008 40 11

2008 40 19

2008 40 21

2008 40 29

2008 40 31

2008 40 39

2008 50 11

2008 50 19

2008 50 31

2008 50 39

2008 50 51

2008 50 59

2008 50 71

2008 60 11

2008 60 19

2008 60 31

2008 60 39

2008 60 60

2008 70 11

2008 70 19

2008 70 31

2008 70 39

2008 70 51

2008 70 59

2008 80 11

2008 80 19

2008 80 31

2008 80 39

2008 80 70

Ananasy, citrusové plody, hrušky, meruňky, višně, broskve a jahody v bezprostředním obalu

od 1. ledna do 31. prosince

2 838

20

09.0093

2009 11 11

2009 11 19

2009 19 11

2009 19 19

2009 29 11

2009 29 19

2009 39 11

2009 39 19

2009 49 11

2009 49 19

2009 79 11

2009 79 19

2009 80 11

2009 80 19

2009 80 35

2009 80 36

2009 80 38

2009 90 11

2009 90 19

2009 90 21

2009 90 29

Ovocné šťávy

od 1. ledna do 31. prosince

7 044

20


(1)  Popis zboží v této příloze odpovídá popisu zboží z kombinované nomenklatury (Úř. věst. L 286, 28.10.2005, s. 1), který se v případě potřeby doplní kódem TARIC.“


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA II

Pořadové číslo

Kód KN Třídění TARIC

Popis (1)

Kvótové období

Objem kvóty

(v tunách)

Celní sazba

(%)

09.0025

0805102011

0805102092

0805102096

Vysoce jakostní sladké pomeranče, čerstvé

od 1. února do 30. dubna

20 000

10

09.0027

0805209005

0805209091

Citrusové hybridy známé jako ‚minneolas‘

od 1. února do 30. dubna

15 000

2

09.0033

2009119911

2009119919

Koncentrovaná pomerančová šťáva, zmrazená, bez přídavku cukru, o stupni koncentrace až 50 Brixových stupňů, v balení nejvýše 2 l, neobsahující šťávu z krvavých pomerančů

od 1. ledna do 31. prosince

1 500

13


(1)  Popis zboží v této příloze odpovídá popisu zboží z kombinované nomenklatury (Úř. věst. L 286, 28.10.2005, s. 1), který se v případě potřeby doplní kódem TARIC.

Pro účely této přílohy se:

a)

‚vysoce jakostními sladkými pomeranči‘ rozumí pomeranče s podobnými druhovými vlastnostmi, které jsou zralé, pevné, dobře tvarované, alespoň dobrého zbarvení, s jemnou hladkou vnitřní dužninou bez hniloby, které nemají nezacelenou poškozenou kůru, které nemají tvrdou nebo suchou kůru, vyrážky, růstové trhliny a otlaky (kromě běžné manipulace nebo balení) a které jsou bez jakéhokoliv poškození zaviněného suchem nebo vlhkostí, bez širokých nebo vystupujících nerovností, bez vrásek a rýh, bez skvrn od ropy nebo oleje, bez šupin, bez spálenin od slunce, bez nečistot nebo jiných cizích látek, bez chorob, hmyzu nebo poškození způsobeného mechanickými nebo jinými účinky, pod podmínkou, že nejvýše 15 % ovoce v dané zásilce neodpovídá těmto specifikacím, přičemž toto procento zahrnuje nejvýše 5 % vad způsobujících vážné poškození a z tohoto procenta představuje nejvýše 0,5 % hnilobu;

b)

‚citrusovými hybridy, které jsou známé jako minneolas‘ rozumí citrusové hybridy odrůdy Minneola (Citrus paradisi Macf. CV Duncan a Citrus reticulate blanca CV Dancy);

c)

‚koncentrovanou pomerančovou šťávou, zmrazenou, o stupni koncentrace až 50 Brixových stupňů‘ rozumí pomerančová šťáva, jejíž hustota při teplotě 20 °C nepřesahuje 1,229 gramů na centimetr krychlový.“


PŘÍLOHA III

„PŘÍLOHA III

Pořadové číslo

Kód KN Třídění TARIC

Popis (1)

Kvótové období

Objem kvóty

(v tunách)

Celní sazba

(%)

09.0094

0702 00 00

Rajčata, čerstvá nebo chlazená

od 15. května do 31. října

472

12

09.0059

0707 00 05

Okurky, čerstvé nebo chlazené

od 1. listopadu do 15. května

1 134

2,5

09.0060

0806101091

0806101099

Stolní hrozny, čerstvé

od 21. července do 31. října

1 500

9

09.0061

0808108010

0808108090

Jablka, čerstvá, kromě jablek k výrobě moštu

od 1. dubna do 31. července

600

0

09.0062

0808 20 50

Hrušky, čerstvé, jiné než moštové hrušky

od 1. srpna do 31. prosince

1 000

5

09.0063

0809 10 00

Meruňky, čerstvé

od 1. června do 31. července

2 500

10

09.0040

0809 20 95

Třešně, jiné než višně, čerstvé

od 21. května do 15. července

800

4


(1)  Popis zboží v této příloze odpovídá popisu zboží z kombinované nomenklatury (Úř. věst. L 286, 28.10.2005, s. 1), který se v případě potřeby doplní kódem TARIC.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU