(ES) č. 972/2006Nařízení Komise (ES) č. 972/2006 ze dne 29. června 2006 , kterým se stanoví zvláštní pravidla pro dovoz rýže Basmati a přechodný kontrolní systém pro stanovení jejího původu

Publikováno: Úř. věst. L 176, 30.6.2006, s. 53-62 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 29. června 2006 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. června 2006 Nabývá účinnosti: 30. června 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 972/2006

ze dne 29. června 2006,

kterým se stanoví zvláštní pravidla pro dovoz rýže Basmati a přechodný kontrolní systém pro stanovení jejího původu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s rýží (1), a zejména na čl. 10 odst. 2 a článek 11b uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Indií na základě článku XXVIII GATT 1994 o změně koncesí týkajících se rýže stanovených v plánu CXL ES přiloženém ke GATT 1994 (2), schválená rozhodnutím Rady 2004/617/ES (3), stanoví nulové dovozní clo pro loupanou rýži některých odrůd druhu Basmati.

(2)

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Pákistánem na základě článku XXVIII GATT 1994 o změně koncesí týkajících se rýže stanovených v plánu CXL ES přiloženém ke GATT 1994 (4), schválená rozhodnutím Rady 2004/618/ES (5), stanoví nulové dovozní clo pro loupanou rýži některých odrůd druhu Basmati.

(3)

Komise v souladu s čl. 2 odst. 1 rozhodnutí 2004/617/ES a čl. 2 odst. 1 rozhodnutí 2004/618/ES přijala nařízení (ES) č. 1549/2004 (6), které až do změny nařízení (ES) č. 1785/2003 upravuje odchylně od tohoto nařízení dovozní režim pro rýži a stanoví zvláštní přechodná pravidla pro dovoz rýže Basmati. Vzhledem k tomu, že nařízení (ES) č. 1785/2003 bylo v uvedeném smyslu pozměněno, je třeba z důvodu jasnosti nahradit nařízení (ES) č. 1549/2004 novým nařízením.

(4)

Dohody schválené rozhodnutími 2004/617/ES a 2004/618/ES stanoví zavedení kontrolního systému Společenství založeného na analýze DNA prováděné na hranici a přechodného dovozního režimu pro rýži Basmati, který se použije až do data vstupu uvedeného kontrolního systému v platnost. Jelikož uvedený definitivní kontrolní systém nebyl doposud zaveden, je třeba stanovit zvláštní přechodná pravidla.

(5)

Aby se na rýži Basmati mohlo uplatnit nulové clo, musí náležet k některé z odrůd uvedených v dohodách. Ve snaze zajistit, aby rýže Basmati dovážená za nulové clo splňovala požadavky uvedené v dohodách, je třeba, aby pro ni příslušné orgány vydaly osvědčení o pravosti.

(6)

Aby se zabránilo podvodům, je nezbytné stanovit postupy pro ověření odrůdy rýže Basmati uvedené v prohlášení. Za tímto účelem je třeba použít ustanovení týkající se odběru vzorků podle nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (7).

(7)

Přechodný dovozní režim pro rýži Basmati stanoví, že v případě narušení trhu bude konzultována země vývozu a případně se uplatní plná celní sazba, pokud se na konzultacích nedosáhne uspokojivého řešení. Je vhodné stanovit, od jakého okamžiku je trh považován za narušený.

(8)

Za účelem zajištění řádné správy dovozů rýže Basmati je třeba přijmout zvláštní doplňková pravidla nebo pravidla, která stanoví odchylku od ustanovení nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (8), jakož i od ustanovení nařízení Komise (ES) č. 1342/2003 ze dne 28. července 2003, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí v odvětví obilovin a rýže (9), pokud jde o předkládání žádostí, vydávání licencí a jejich použití.

(9)

Aby se nenarušila kontinuita dovozů rýže Basmati, je třeba stanovit, že osvědčení o pravosti a dovozní licence vydané před 1. červencem 2006 podle nařízení (ES) č. 1549/2004 jsou platné po celé období jejich platnosti a že na produkty dovezené na základě těchto licencí se uplatní nulové clo.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Toto nařízení se použije pro loupanou „rýži Basmati“, která patří k jedné z odrůd kódů KN 1006 20 17 a KN 1006 20 98 uvedených v příloze IIIa nařízení (ES) č. 1785/2003.

Článek 2

1.   Žádost o dovozní licenci pro rýži Basmati podle čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 1785/2003 obsahuje tyto údaje:

a)

v kolonce 8 název země původu a údaj „ano“ vyznačený křížkem;

b)

v kolonce 20 jednu z poznámek uvedených v příloze I.

2.   K žádosti o dovozní licenci pro rýži Basmati se připojí:

a)

doklad o tom, že žadatel je fyzická nebo právnická osoba, která provozuje obchodní činnost v odvětví rýže nejméně dvanáct měsíců a je registrována v členském státě, ve kterém je podána žádost;

b)

osvědčení o pravosti produktu vydané příslušným subjektem vyvážející země, který je uveden v příloze II.

Článek 3

1.   Osvědčení o pravosti se vyhotoví na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze III.

Formulář má rozměry přibližně 210 × 297 milimetrů. Originál se vyhotoví na papíře, na němž lze rozpoznat jakékoli padělání mechanickými nebo chemickými prostředky.

Formuláře jsou tištěny a vyplňovány v angličtině.

Originál a kopie se vyplní na psacím stroji nebo rukou. Pokud se vyplňují ručně, je nutné je vyplnit inkoustem a tiskacím písmem.

Každé osvědčení o pravosti je v pravé horní kolonce opatřeno pořadovým číslem. Kopie nesou totéž číslo jako originál.

Znění formuláře v ostatních jazycích Společenství je zveřejněno v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.

2.   Subjekt vystavující dovozní licenci si ponechá originál osvědčení o pravosti a jednu kopii předá žadateli.

Doba platnosti osvědčení o pravosti je 90 dnů ode dne vydání.

Osvědčení je platné pouze v případě, že jsou kolonky řádně vyplněny a osvědčení je podepsáno.

Článek 4

1.   Dovozní licence pro rýži Basmati obsahuje tyto údaje:

a)

v kolonce 8 název země původu a údaj „ano“ vyznačený křížkem;

b)

v kolonce 20 některou z poznámek uvedených v příloze IV.

K dovozní licenci se přiloží kopie osvědčení o pravosti podle čl. 3 odst. 2.

2.   Odchylně od článku 9 nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 nejsou práva vyplývající z dovozní licence pro rýži Basmati převoditelná.

3.   Odchylně od článku 12 nařízení Komise (ES) č. 1342/2003 činí jistota pro dovozní licence pro rýži Basmati 70 EUR za tunu.

Článek 5

Členské státy sdělí Komisi elektronickou cestou tyto údaje:

a)

nejpozději do dvou pracovních dnů po odmítnutí množství, pro která byly dovozní licence pro rýži Basmati odmítnuty, datum a důvod odmítnutí, kód KN, zemi původu, vydávající subjekt a číslo osvědčení o pravosti, jakož i jméno a adresu držitele licence;

b)

nejpozději do dvou pracovních dnů po vydání licencí množství, pro která byly dovozní licence pro rýži Basmati vydány, datum, kód KN, zemi původu, vydávající subjekt a číslo osvědčení o pravosti, jakož i jméno a adresu držitele licence;

c)

v případě zrušení licence nejpozději do dvou pracovních dnů po tomto zrušení množství, pro která byly licence zrušeny, jakož i jména a adresy držitelů zrušených licencí;

d)

poslední pracovní den každého měsíce následujícího po měsíci propuštění do volného oběhu, množství s označením kódu KN, země původu, vydávajícího subjektu a čísla osvědčení, která byla skutečně propuštěna do volného oběhu.

Informace podle prvního pododstavce se sdělí odděleně od informací týkajících se ostatních žádostí o dovozní licence v odvětví rýže.

Článek 6

1.   V rámci náhodných nebo cílených kontrol činností, u nichž hrozí riziko podvodu, odebírají členské státy za podmínek stanovených v článku 242 nařízení (EHS) č. 2454/93 reprezentativní vzorky dovážené rýže Basmati. Tyto vzorky se zašlou příslušnému subjektu země původu podle přílohy V, aby prostřednictvím analýzy DNA provedl test odrůdy.

Členské státy mohou provést testy odrůdy u téhož vzorku rovněž v některé laboratoři Společenství.

2.   Pokud výsledky některého z testů podle odstavce 1 prokáží, že zkoumaný produkt neodpovídá údajům uvedeným v příslušném osvědčení o pravosti, použije se dovozní clo za loupanou rýži kódu KN 1006 20 podle článku 11a nařízení (ES) č. 1785/2003.

3.   Pokud testy podle odstavce 1 nebo jiné informace, které má Komise k dispozici, prokáží existenci závažného a trvalého problému v oblasti kontrolních postupů používaných příslušným subjektem země původu, Komise se může spojit s příslušnými orgány dotčené země původu. Pokud tyto kontakty nepřinesou uspokojující řešení, Komise může rozhodnout, že uplatní dovozní clo pro loupanou rýži kódu KN 1006 20 podle článku 11a nařízení (ES) č. 1785/2003 na dovozy kontrolované uvedeným subjektem podle článku 11b uvedeného nařízení a za podmínek stanovených ve zmíněném článku.

Článek 7

1.   Trh s rýží se považuje za narušený zejména tehdy, pokud se zjistí výrazné, nedostatečně odůvodněné zvýšení dovozů rýže Basmati v jednom ze čtyř čtvrtletí roku v porovnání s předcházejícím čtvrtletím.

2.   V případě přetrvávajícího narušení trhu s rýží a pokud konzultace orgánů dotčených zemí vývozu neumožní nalézt vhodné řešení této situace, lze rozhodnutím Komise podle článku 11b uvedeného nařízení a za podmínek stanovených ve zmíněném článku použít dovozní clo pro loupanou rýži kódu KN 1006 20 podle článku 11a nařízení (ES) č. 1785/2003 rovněž na dovozy rýže Basmati.

Článek 8

Komise aktualizuje přílohy II a V.

Článek 9

Osvědčení o pravosti a dovozní licence pro rýži Basmati vydané před 1. červencem 2006 podle nařízení (ES) č. 1549/2004 zůstávají v platnosti a na produkty dovezené v rámci těchto licencí se vztahuje dovozní clo podle článku 11b nařízení (ES) č. 1785/2003.

Článek 10

Nařízení (ES) č. 1549/2004 se zrušuje.

Všechny odkazy na články 2 až 8 a na přílohy II až VI nařízení (ES) č. 1549/2004 se považují za odkazy na články 2 až 8 a na přílohy I až V tohoto nařízení.

Všechny odkazy na přílohu I nařízení (ES) č. 1549/2004 se považují za odkazy na přílohu IIIa nařízení (ES) č. 1785/2003.

Článek 11

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. června 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 797/2006 (Úř. věst. L 144, 31.5.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 279, 28.8.2004, s. 19.

(3)  Úř. věst. L 279, 28.8.2004, s. 17. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2005/476/ES (Úř. věst. L 170, 1.7.2005, s. 67).

(4)  Úř. věst. L 279, 28.8.2004, s. 25.

(5)  Úř. věst. L 279, 28.8.2004, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2005/476/ES.

(6)  Úř. věst. L 280, 31.8.2004, s. 13. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2152/2005 (Úř. věst. L 342, 24.12.2005, s. 30).

(7)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 402/2006 (Úř. věst. L 70, 9.3.2006, s. 35).

(8)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 410/2006 (Úř. věst. L 71, 10.3.2006, s. 7).

(9)  Úř. věst. L 189, 29.7.2003, s. 12. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 830/2006 (Úř. věst. L 150, 3.6.2006, s. 3).


PŘÍLOHA I

Poznámky podle čl. 2 odst. 1 písm. b)

:

španělsky

:

Arroz Basmati del código NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importado con derecho cero en aplicación del Reglamento (CE) no 972/2006, acompañado del certificado de autenticidad no … expedido por [nombre de la autoridad competente]

:

česky

:

rýže Basmati kódu KN 1006 20 17 nebo 1006 20 98, která se dováží za nulové clo na základě nařízení (ES) č. 972/2006, a ke které se připojí osvědčení o pravosti č. … vydané [název příslušného subjektu]

:

dánsky

:

Basmati-ris henhørende under KN-kode 1006 20 17 eller 1006 20 98 importeres med nultold i henhold til forordning (EF) nr. 972/2006, ledsaget af ægthedscertifikat nr. … udstedt af [den kompetente myndigheds navn]

:

německy

:

Basmati-Reis des KN-Codes 1006 20 17 oder 1006 20 98, eingeführt zum Zollsatz Null gemäß der Verordnung (EG) Nr. 972/2006 und begleitet von einem Echtheitszeugnis Nr. …, ausgestellt durch [Name der zuständigen Behörde]

:

estonsky

:

basmati riis CN-koodiga 1006 20 17 või 1006 20 98, mis on imporditud tollimaksu nullmääraga vastavalt määrusele (EÜ) nr 972/2006 ning millega on kaasas [pädeva asutuse nimi] välja antud autentsussertifikaat nr …

:

řecky

:

Ρύζι μπασμάτι του κωδικού 1006 20 17 ή 1006 20 98 εισαγόμενο με μηδενικό δασμό κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 972/2006, συνοδευόμενο με το πιστοποιητικό γνησιότητας αριθ. … που εκδόθηκε από [ονομασία της αρμόδιας αρχής]

:

anglicky

:

basmati rice falling within code of CN 1006 20 17 or 1006 20 98 and imported at a zero rate of duty under Regulation (EC) No 972/2006, accompanied by authenticity certificate No … drawn up by [name of the competent authority]

:

francouzsky

:

riz Basmati du code NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importé à droit nul en application du règlement (CE) no 972/2006, accompagné du certificat d’authenticité no … établi par [nom de l’autorité compétente]

:

italsky

:

Riso Basmati di cui al codice NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importato a dazio zero ai sensi del regolamento (CE) n. 972/2006, corredato del certificato di autenticità n. … rilasciato da [nome dell’autorità competente]

:

lotyšsky

:

Basmati rīsi ar KN kodu 1006 20 17 vai 1006 20 98, ko importē bez ievedmuitas nodokļa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 972/2006, kuriem pievienota autentiskuma apliecība Nr. …, ko izsniegusi [kompetentās iestādes nosaukums]

:

litevsky

:

Basmati ryžiai klasifikuojami KN kodu 1006 20 17 arba 1006 20 98, įvežti pagal nulinį muito mokestį pagal Reglamentas (EB) Nr. 972/2006, prie kurio pridėtas autentiškumo sertifikatas Nr. …, išduotas [kompetentingos institucijos pavadinimas]

:

maďarsky

:

az 1006 20 17 vagy az 1006 20 98 KN-kód alá sorolt, a/az 972/2006/EK rendelet alkalmazásában nulla vámtétel mellett behozott basmati rizs, a/az [illetékes hatóság neve] által kiállított, … számú eredetiségigazolással együtt

:

nizozemsky

:

Basmati-rijst van GN-code 1006 20 17 of 1006 20 98, ingevoerd met nulrecht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 972/2006, vergezeld van het echtheidscertificaat nr. …, opgesteld door [naam van de bevoegde instantie]

:

polsky

:

Ryż Basmati objęty kodem CN 1006 20 17 lub 1006 20 98, do którego przywiezienia zastosowano zerową stawkę celną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 972/2006, z załączonym do niego certyfikatem autentyczności nr … sporządzonym przez [nazwa właściwego organu]

:

portugalsky

:

Arroz Basmati do código NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importado com direito nulo em aplicação do Regulamento (CE) n.o 972/2006, acompanhado do certificado de autenticidade n.o … estabelecido por [nome da autoridade competente]

:

slovensky

:

ryža Basmati s kódom KN 1006 20 17 alebo 1006 20 98 dovážaná s nulovou sadzbou cla v súlade s nariadením (ES) č. 972/2006, sprevádzaná osvedčením o pravosti č. … vystavenom [názov príslušného orgánu]

:

slovinsky

:

Riž basmati s kodo KN 1006 20 17 ali 1006 20 98, uvožen po stopnji nič ob uporabi Uredbe (ES) št. 972/2006, s priloženim potrdilom o pristnosti št. …, ki ga je izdal [naziv pristojnega organa]

:

finsky

:

Asetuksen (EY) N:o 972/2006 mukaisesti tullivapaasti tuotu CN-koodiin 1006 20 17 tai 1006 20 98 kuuluva Basmati-riisi, jonka mukana on ….:n [toimivaltaisen viranomaisen nimi] myöntämän aitoustodistuksen N:o …

:

švédsky

:

Basmatiris med KN-nummer 1006 20 17 eller 1006 20 98 som importeras tullfritt i enlighet med förordning (EG) nr 972/2006, åtföljt av äkthetsintyg nr … som utfärdats av [den behöriga myndighetens namn]


PŘÍLOHA II

Příslušné subjekty vydávající osvědčení o pravosti podle čl. 2 odst. 2 písm. b)

INDIE (1)

Export Inspection Council (Ministry of Commerce, Government of India)

PÁKISTÁN (2)

Trading Corporation of Pakistan (Pvt) Ltd


(1)  Pro odrůdy Basmati 370, Basmati 386, Type-3 (Dhradun), Taraori Basmati (HBC-19), Basmati 217, Ranbir Basmati, Pusa Basmati a Super Basmati.

(2)  Pro odrůdy Kernel (Basmati), Basmati 370, Pusa Basmati a Super Basmati.


PŘÍLOHA III

Vzor osvědčení o pravosti podle čl. 3 odst. 1

Image


PŘÍLOHA IV

Poznámky podle čl. 4 odst. 1 písm. b)

:

španělsky

:

Arroz Basmati del código NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importado con derecho cero en aplicación del Reglamento (CE) no 972/2006, acompañado de una copia del certificado de autenticidad no … expedido por [nombre de la autoridad competente]

:

česky

:

rýže Basmati kódu KN 1006 20 17 nebo 1006 20 98, která se dováží za nulové clo na základě nařízení (ES) č. 972/2006, a ke které se připojí kopie osvědčení o pravosti č. … vydané [název příslušného subjektu]

:

dánsky

:

Basmati-ris henhørende under KN-kode 1006 20 17 eller 1006 20 98 importeres med nultold i henhold til forordning (EF) nr. 972/2006, ledsaget af en kopi af ægthedscertifikat nr. … udstedt af [den kompetente myndigheds navn]

:

německy

:

Basmati-Reis des KN-Codes 1006 20 17 oder 1006 20 98, eingeführt zum Zollsatz Null gemäß der Verordnung (EG) Nr. 972/2006 und begleitet von einer Kopie des Echtheitszeugnisses Nr. …, ausgestellt durch [Name der zuständigen Behörde]

:

estonsky

:

basmati riis CN-koodiga 1006 20 17 või 1006 20 98, mis on imporditud tollimaksu nullmääraga vastavalt määrusele (EÜ) nr 972/2006 ning millega on kaasas [pädeva asutuse nimi] välja antud autentsussertifikaadi nr …koopia

:

řecky

:

Ρύζι μπασμάτι του κωδικού 1006 20 17 ή 1006 20 98 εισαγόμενο με μηδενικό δασμό με εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 972/2006, συνοδευόμενο με αντίγραφο του πιστοποιητικού γνησιότητας αριθ. … που εκδόθηκε από [ονομασία της αρμόδιας αρχής]

:

anglicky

:

basmati rice falling within code of CN 1006 20 17 or 1006 20 98 and imported at a zero rate of duty under Regulation (EC) No 972/2006, accompanied by a copy of authenticity certificate No … drawn up by [name of the competent authority]

:

francouzsky

:

riz Basmati du code NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importé à droit nul en application du règlement (CE) no 972/2006, accompagné d’une copie du certificat d’authenticité no … établi par [nom de l’autorité compétente]

:

italsky

:

Riso Basmati di cui al codice NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importato a dazio zero ai sensi del regolamento (CE) n. 972/2006, corredato di una copia del certificato di autenticità n. … rilasciato da [nome dell’autorità competente]

:

lotyšsky

:

Basmati rīsi ar KN kodu 1006 20 17 vai 1006 20 98, ko importē bez ievedmuitas nodokļa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 972/2006, kuriem pievienota autentiskuma apliecības Nr. … kopija, ko izsniegusi [kompetentās iestādes nosaukums]

:

litevsky

:

Basmati ryžiai klasifikuojami KN kodu 1006 20 17 arba 1006 20 98, įvežti pagal nulinį muito mokestį pagal Reglament (EB) Nr. 972/2006, prie kurio pridėta autentiškumo sertifikato Nr. …, išduoto [kompetentingos institucijos pavadinimas], kopija

:

maďarsky

:

az 1006 20 17 vagy az 1006 20 98 KN-kód alá sorolt, a 972/2006/EK rendelet alkalmazásában nulla vámtétel mellett behozott basmati rizs, a/az [illetékes hatóság neve] által kiállított, … számú eredetiségigazolás másolatával együtt

:

nizozemsky

:

Basmati-rijst van GN-code 1006 20 17 of 1006 20 98, ingevoerd met nulrecht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 972/2006, vergezeld van een kopie van het echtheidscertificaat nr. …, opgesteld door [naam van de bevoegde instantie]

:

polsky

:

Ryż Basmati objęty kodem CN 1006 20 17 lub 1006 20 98, do którego przywiezienia zastosowano zerową stawkę celną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 972/2006, z załączoną do niego kopią certyfikatu autentyczności nr … sporządzonego przez [nazwa właściwego organu]

:

portugalsky

:

Arroz Basmati do código NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importado com direito nulo em aplicação do Regulamento (CE) n.o 972/2006, acompanhado de uma cópia do certificado de autenticidade n.o … estabelecido por [nome da autoridade competente]

:

slovensky

:

ryža Basmati s kódom KN 1006 20 17 alebo 1006 20 98 dovážaná s nulovou sadzbou cla v súlade s nariadením (ES) č. 972/2006, sprevádzaná kópiou osvedčenia o pravosti č. … vystavenom [názov príslušného orgánu]

:

slovinsky

:

Riž basmati s kodo KN 1006 20 17 ali 1006 20 98, uvožen po stopnji nič ob uporabi Uredbe (ES) št. 972/2006, s priloženo kopijo potrdila o pristnosti št. …, ki ga je izdal [naziv pristojnega organa]

:

finsky

:

Asetuksen (EY) N:o 972/2006 mukaisesti tullivapaasti tuotu CN-koodiin 1006 20 17 tai 1006 20 98 kuuluva Basmati-riisi, jonka mukana on ….:n [toimivaltaisen viranomaisen nimi] myöntämän aitoustodistuksen N:o … jäljennös

:

švédsky

:

Basmatiris med KN-nummer 1006 20 17 eller 1006 20 98 som importeras tullfritt i enlighet med förordning (EG) nr 972/2006, åtföljt av en kopia av äkthetsintyg nr … som utfärdats av [den behöriga myndighetens namn]


PŘÍLOHA V

Příslušné subjekty provádějící testy odrůdy podle článku 6

INDIE

Export Inspection Council

Department of Commerce

Ministry of Commerce and Industry

3rd Floor

NDYMCA Cultural Central Bulk

1 Jaisingh Road

New Delhi 110 001

India

Tel: +91-11/37 48 188/89, 336 55 40

Fax: +91-11/37 48 024

e-mail: [email protected]

PÁKISTÁN

Trading Corporation of Pakistan Limited

4th and 5th Floor

Finance & Trade Centre

Shahrah-e-Faisal

Karachi 75530

Pakistan

Tel: +92-21/290 28 47

Fax: +92-21/920 27 22 & 920 27 31


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU