(ES) č. 970/2006Nařízení Komise (ES) č. 970/2006 ze dne 29. června 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2305/2003 o otevření a správě celních kvót Společenství pro ječmen pocházející ze třetích zemí

Publikováno: Úř. věst. L 176, 30.6.2006, s. 49-50 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 29. června 2006 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. června 2006 Nabývá účinnosti: 30. června 2006
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 970/2006

ze dne 29. června 2006,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2305/2003 o otevření a správě celních kvót Společenství pro ječmen pocházející ze třetích zemí

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými podle čl. XXIV odst. 6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) z roku 1994 (2), která byla schválena rozhodnutím Rady 2006/333/ES (3), stanoví zejména zvýšení množství ječmene, který je předmětem celní kvóty, o 6 215 tun.

(2)

Nařízením Komise (ES) č. 2305/2003 (4) byla otevřena celní kvóta Společenství pro ječmen. Je potřeba provádět dohodu schválenou rozhodnutím 2006/333/ES prostřednictvím zvýšení množství této kvóty.

(3)

Pro zjednodušení musí být zrušena zastaralá ustanovení nařízení (ES) č. 2305/2003 vztahující se k roku 2004.

(4)

Pro lepší objasnění je potřeba upřesnit, že žádosti o dovozní licence musí být podávány nejpozději každé pondělí, bez vyloučení dřívějších podání.

(5)

Ve snaze modernizovat systém řízení je nevyhnutelné, aby byly informace požadované Komisí předávané elektronickou cestou.

(6)

Také je potřeba nahradit definici koeficientu snížení koeficientem přidělení.

(7)

Nařízení (ES) č. 2305/2003 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Vzhledem k tomu, že dohoda schválená rozhodnutím 2006/333/ES stanoví provádění ode dne 1. července 2006, je potřeba stanovit vstup v platnost tohoto rozhodnutí dnem jeho vydání v Úředním věstníku Evropské unie.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 2305/2003 se mění takto:

1.

Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

1.   Otevírá se celní kvóta pro dovoz ječmene kódu KN 1003 00 (pořadové číslo 09.4126) ve výši 306 215 tun.

2.   Celní kvóta se otevírá každý rok dne 1. ledna. Dovozní clo v rámci celní kvóty činí 16 EUR za tunu.

V případě dovozu produktů, které jsou uvedeny v tomto nařízení a jejichž množství je vyšší než množství uvedené v odstavci 1 tohoto článku, se použije čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 1784/2003.“

2.

Článek 3 se mění takto:

a)

odstavec 1 se mění takto:

i)

první pododstavec se nahrazuje tímto:

„1.   Žádosti o dovozní licence se podávají u příslušných orgánů členských států každý týden, nejpozději v pondělí do 13:00 hodin bruselského času.“,

ii)

třetí pododstavec se zrušuje;

b)

v odst. 2 prvním pododstavci se první věta nahrazuje tímto:

„Nejpozději do 18:00 hodin bruselského času v poslední den podávání žádostí o licence zašlou příslušné orgány Komisi elektronickou cestou sdělení v souladu se vzorem uvedeným v příloze a celkové množství, které je součtem všech množství uvedených v žádostech o dovozní licence.“;

c)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Jestliže součet množství poskytnutých od začátku roku a množství podle odstavce 2 přesáhne kvótu pro daný rok, stanoví Komise nejpozději třetí pracovní den po posledním dnu podání žádostí koeficient přidělení, který se pro požadovaná množství použije.“;

d)

v odstavci 4 se první věta nahrazuje tímto:

„Aniž je dotčen odstavec 3, vydávají se licence čtvrtý pracovní den následující po posledním dni pro podání žádostí.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. června 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 124, 11.5.2006, s. 15.

(3)  Úř. věst. L 124, 11.5.2006, s. 13.

(4)  Úř. věst. L 342, 30.12.2003, s. 7. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 777/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU